Hoppa över navigering
 1.   1

  Genomgång och föredragning av ärenden

 2.   2

  Val av justerare och justeringsdag (förslag på justeringsdag 21/12)

 3. Förteckning över skrivelser inför stadsbyggnadsnämnden 2022-12-15.

 4. Stadsbyggnadsnämnden fick under 2022 ett budgetuppdrag att utreda lokaliseringar av fritidsanläggningar för att säkra att fler Malmöbor kan ta del av fritidsaktiviteter i staden. Utifrån uppdraget presenteras möjliga lokaliseringsförslag för en simhall, en idrottsanläggning med fotboll, samt två ishallar för godkännande. Utredningen visar platser där det är möjligt att lokalisera dessa anläggningar, men det finns i nuläget inga beslut kring var anläggningarna kommer placeras.

   

  Ärendet inleds med information som ges av Hanna Irvenå och Philip Tanimura.

  Bilagor

 5. I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2023–2024 för Stadsbyggnadsnämnden. I budget 2018 beslutade kommunfullmäktige att stadens inköpsverksamhet, genom en tydlig politisk styrning, ska användas som strategiskt verktyg för att bidra till fler och bättre innovationer och att vidareutveckla det påbörjade arbetet med att uppnå sociala och miljömässiga mål. Den utredning som följde visade att ökad politisk styrning på nämndsnivå och koncernnivå kräver gemensam rapportering och planering av strategiskt angelägna upphandlingar, innovativa upphandlingar och hållbara inköp. Samtliga nämnder ska med anledning av kommunfullmäktiges beslut årligen redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet), hur hållbarhetshänsyn säkras i nämndens inköp och upphandlingar samt eventuella produkt- eller verksamhetsområden där mer hållbara och/eller innovativa inköpslösningar efterfrågas.

  Bilagor

 6. I oktober 2021 beslutade kommunstyrelsen att återremittera Plan för Malmös gröna och blå miljöer till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden med en anmodan om att nämnderna ska inkomma med återrapportering och bedömning av hur de olika frågorna och förslagen i den nya föreslagna planen kan eller har inarbetats i andra planer och styrdokument.

 7. Stadsbyggnadskontoret har i enlighet med uppdrag från stadsbyggnadsnämnden tagit fram förslag till Riktlinjer för bostadsgårdar i Malmö. Riktlinjerna anger en vision för hur Malmöbornas bostadsgårdar ska fungera och principer för hur bostadsgårdar ska utformas och användas. Riktlinjerna är vägledande och gäller vid beslut, bedömningar och handläggning inom stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde.

   

  Ärendet inleds med information som ges av Daniela Duljan Krizanec.

  Bilagor

 8. Antagande.
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att befintlig vandrarhemsbyggnad ska kunna byggas om och nyttjas för bostäder, centrumverksamhet och vårdboende. Vidare möjliggör planförslaget uppförandet av ett nytt flerbostadshus. Centrumverksamhet möjliggörs i det tillkommande flerbostadshusets bottenvåning. Slutligen är detaljplanens syfte även att bevara fastighetens gröna karaktär.

  Bilagor

 9. Antagande.
  Syftet med ändringen av detaljplan är att göra det möjligt att inreda vind i befintliga bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter.

  Bilagor

 10. Antagande.
  Detaljplanens förslag syftar till att möjliggöra permanent bygglov för nuvarande verksamheter. För att möjliggöra permanent bygglov ändras markanvändningen från industri till verksamheter, handel och kontor.

 11. Antagande.
  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga fastigheten med småskalig bostadsbebyggelse. Planförslaget möjliggör för bostäder i 2-3 våningar. 20-30 bostäder bedöms få plats. Parkering löses genom markparkering. En del av byggrätten, i fastighetens sydöstra hörn, är avsedd för centrumlokal.

  Bilagor

 12. Antagande.
  Detaljplanens förslag syftar till att möjliggöra permanent bygglov för nuvarande verksamheter inom detaljhandel. För att möjliggöra permanent bygglov ändras markanvändningen från tidigare industri till verksamheter med begränsad omgivningspåverkan (Z), handel (H1)samt kontor (K).

  Bilagor

 13. Antagande.
  Ett syfte med ändringen av detaljplanen är att säkerställa att kommande fastigheter ges en lämplig storlek. Syftet är även att göra fastigheterna mer flexibla genom att ta bort bestämmelser om gemensamhetsanläggning avseende avfallshantering. Ändringen av detaljplanen syftar även till att säkerställa tillfart till jordbruksmarken norr om planområdet samt att tillgodose ytor för skyfallshantering i bostadsområdet.

  Bilagor

 14. Antagande.
  Syftet med ändring av detaljplanen är att pröva möjligheten att skapa ytterligare en fastighet med enbostadshus, genom att dela fastigheten Majtofta 2.

  Bilagor

 15. Samråd.
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett torg samt två kvarter med blandad stadsbebyggelse. Bottenvåningarna ska vara publika mot allmänna platser och gator. Planförslaget möjliggör högskole- och universitetsutbildning, centrumverksamhet, kontor, transformatorstation, besöksanläggning och bostäder. Syftet är även att bevara befintlig kranbana vid torget samt Vagnsverkstadens fasader mot Stora Varvsgatan, Jagaregatan och Nils Holmströms plats. Nya byggnader och tillbyggnader ska ha en hög arkitektonisk kvalitet för att tillvarata och förstärka platsens varvshistoria och karaktär. Vagnsverkstaden med till- och påbyggnad ska upplevas som en offentlig byggnad vilket ställer höga krav på dess gestaltning.

  Bilagor

 16. Samråd.
  Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra bostäder och fastställa mark för park och natur. Vidare är syftet att ta tillvara naturvärden och uppnå en god boende- och stadsmiljö genom att möjliggöra bostäder som är anpassade till och utvecklar omgivningens småskaliga och gröna kvaliteter. Detaljplanen syftar även till att tillgodose dagvatten- och skyfallslösningar och möjlighet för rekreation.

  Bilagor

 17. Samråd.
  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga området med ny blandad stadsbebyggelse med en tyngdpunkt på bostäder med centrumverksamhet i bottenvåningen. Planförslaget bidrar också till att skapa en ökad blandning av boendeformer genom att möjliggöra radhus. Bebyggelsen ska skapa förutsättningar för en levande stadsdel med varierad och intressant bebyggelse.

  Ärendet inleds med information som ges av Dennis Bengtsson.

   

   

   

  Bilagor

 18. Samråd.
  Planförslaget möjliggör utbyggnad av det befintliga reningsverket och en ny underjordisk pumpstation. Planområdet berör den sedan tidigare planerade Seskarögatan, och planförslaget innebär en förändring av gatans sträckning för att både pumpstationen och gatan ska få plats.

  Bilagor

 19. Planuppdrag.
  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utöka befintligt verksamhetsområde i anslutning till Fredriksbergs gård med stor hänsyn till områdets unika karaktär och kulturmiljö.

  Bilagor

 20. Planuppdrag.
  Syftet med planläggningen är att göra det möjligt att uppföra cirka 150–200 bostäder mellan Almviksvägen i norr och den planerade högstadieskolan i söder, samt att planlägga delar av Almviksvägen som gata. Detaljplanen ska anpassas till Tygelsjöstigen och dess värden. Planområdet är visuellt exponerat mot Hyllie boulevard och Hyllievångsparken och omfattning och utformning av bostadsbebyggelsen liksom förutsättningar för centrumverksamhet i bottenvåningen ska utredas.

  Bilagor

 21. Planuppdrag.
  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att omvandla befintlig byggnad till bostäder, centrum och kontor. Omvandlingen ska ske med det vidare syftet att skapa en god boendemiljö och i ökad grad integrera planområdet med den omgivande stadsmiljön genom att öka kopplingen mot Regementsgatan. Utvecklingen ska vägas mot platsens kulturhistoriska värden. Processen att ta fram detaljplanen innebär en prövning om denna markanvändning är lämplig eller inte.

  Bilagor

 22. Planuppdrag.
  Det primära syftet är att tillskapa byggrätter för bostäder och centrumverksamhet. Bevarandemöjligheterna för befintligt bårhus och befintliga naturmiljöer behöver utredas i planarbetet. Det övergripande syftet med detaljplanen är att slutföra intentionerna i planprogram 6047, Sege Park, genom planläggning av kvarvarande delar av området som planprogrammet innefattar.

  Bilagor

 23. Planuppdrag.
  Detaljplanen syftar till att bekräfta gällande markanvändning inom området, såsom skoländamål, sporthall, föreningsliv med kontor, boende med service och stöd samt parkering. Den ska även möjliggöra en mindre utökning av bostäder och tillskapa allmän plats i form av gata, gång- och cykelväg samt park/naturmark.

  Bilagor

 24. Planuppdrag.
  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra en transformatorstation för att säkerställa strömförsörjning av närområdet. Syftet är även att säkra en tillfartsväg till anläggningen samt att begränsa påverkan på intilliggande bostäder samt landskapsbild. Tygelsjö matas idag med el från en transformatorstation som ligger i Hyllie. I takt med att Hyllie växer behöver denna avlastas och en ny transformatorstation anläggas i anslutning till Tygelsjö.

  Bilagor

 25. Planuppdrag.
  Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att inreda befintlig vind i bostadshuset för att tillskapa ytterligare lägenheter. Planläggningen motiveras av att fler bostäder kan skapas i ett centralt läge utan att ta ny mark i anspråk.

  Bilagor

 26. Planuppdrag.
  Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva lämpligheten i att möjliggöra förändringar i fastighetsindelningen för fastigheten Kronprinsen 1 i Kronprinsen i Malmö. Prövningen sker genom ändring av befintlig detaljplan.

  Bilagor

 27. Planuppdrag.
  Syftet med ändring av detaljplanen är att bekräfta befintlig användning av marken för en pumpstation under mark samt möjliggöra för en utbyggnad av en teknisk anläggning, pumpstationen ovan mark. Inom visionen Program Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne ansöker VA SYD om tillstånd att uppföra ett nytt avloppsreningsverk i Malmö kallat Nya Sjölunda samt två nya tillhörande avloppstunnlar som ska ansluta till Nya Sjölunda. Planförslaget möjliggör, förutom en utbyggnad av kapaciteten i befintlig pumpstation på kort sikt, även möjlighet till att på längre sikt kunna gräva ner pumpstationen i ett schakt till en framtida avloppstunnel genom Malmö.

  Bilagor

 28. Planuppdrag.
  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för vårdverksamhet att kunna bedrivas permanent inom planområdet.

  Bilagor

 29. Planuppdrag.
  Syftet med detaljplanen är att i enlighet med planprogram för Norra Sorgenfri PP 6020 göra det möjligt att omvandla äldre industrimark till tät och funktionsblandad kvartersbebyggelse med innerstadskaraktär, samt att säkerställa bevarande av kulturhistorisk värdefull bebyggelse och värdefulla identitetsskapande funktioner inom planområdet.

   

  Ärendet inleds med information som ges av Dziugas Lukosevicius.

  Bilagor

 30. Planuppdrag.
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadskvarter med inslag av lokaler för centrumverksamheter i norra delen av planområdet, ett allmänt torg i söder och ett allmänt stråk i öster.

  Bilagor

 31. Ansökan avser ett flerbostadshus längs Delsjögatan (nr 14) i fastighetens västra hörn. Byggnaden ges sex våningar, varav ungefär halva bottenvåning omfattar ett lokalkontor för MKB. Lokalkontoret utförs med entréer och relativt stora fönsterytor mot nordöst, sydöst och sydväst. Trapphus till bostäder är genomgående. Byggnaden utförs i platsmurat tegel med en avskalad men skulptural gestaltning.

 32. Ansökan innebär att befintlig byggnad på Gyllenstjärna 36, Åhléns varuhus (Per Weijersgatan 11), byggs på enligt möjligheter som ges i gällande detaljplan. Förslaget innebär att 59 lägenheter byggs i en påbyggnad om 4 våningsplan. Påbyggnaden har en ny enhetlig fasad ut mot Södergatan vilket betyder att den befintliga glasfasaden rivs. Målet med detta är att skapa en tydlig huvudfasad mot ett av stadens handelsstråk likt övrig bebyggelse. Fasaden är tänkt i tegel i två kulörer i de fyra nedre planen samt däröver träfasad som är indragen från gatan. Mot Per Weijersgatan kommer påbyggnaden inte vara synlig men tillkommande räcke över den befintliga byggnaden och marken invid befintlig fasad kommer ges växtlighet som kompletterar den befintliga stenfasaden. Här kommer även de två trapphusentréerna vara belägna. Mot Hjulhamnsgatan och den lilla platsbildningen i väster är påbyggnaden synlig och här får fasaden en delvis annan karaktär då materialet är trä för hela påbyggnaden.

 33. Åtgärden på ENERYDA 1 innebär nybyggnad av kontor, underjordiskt garage, förråd, parkering, skärmtak och stödmurar samt solcellsanläggning. Stadsbyggnadskontoret bedömer att förslaget är planenligt och att det uppfyller även i övrigt kraven i 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

 34. Åtgärden på fastigheten VERKÖ 5 (Verkögatan 10) innebär att ett logistikcenter byggs till med ca 200 meter till en sammanlagt knappt 400 m lång byggnad. För att klara krav på anpassning till stads- och landskapsbild och vikten av en god helhetsverkan föreslås att den ca 400 m långa, 15 m höga södra fasaden, vilken är synlig från centrala delar av Malmös vattennära lägen förses med en konstnärlig gestaltning. Ansökan innebär därutöver mindre avvikelser ifrån detaljplan.

 35. Åtgärden innebär nybyggnad av restaurang med tillhörande förråd, uppsättning av belysta skyltar, rivning av befintligt hotell samt marklov för trädfällning på fastigheten Midhem 4 (Lundavägen 28). Åtgärden bedöms planenlig och bygglov föreslås beviljas.

 36. Föreslagen åtgärd på fastigheten Tullstorp 180:140 ( Allyhillvägen 27) innebär att bygga två byggnader av om sammanlagt 1 447 kvm som är tänkt att användas till företagspark. Enligt planritningar kommer vardera byggnad innehålla 8 enheter med lager, förråd wc och pentry. Byggnaderna kringgärdar en gemensam gårdsplan tillsammans med ytterligare en byggnad som gavs bygglov 2020-05-07 och som också innehåller 8 separata enheter. Placeringen är på fastighetens norra del och gränsar mot Burlövs kommun. Byggnaderna placeras utanför detaljplanelagt område på jordbruksmark enligt översiktsplan för Malmö. Åtgärden bedöms inte tillgodose ett väsentligt samhällsintresse, samt den föreslagna platsen bedöms olämplig för ändamålet lager/företagspark.

 37. Åtgärden på fastigheten KLAGSHAMN 42:32 (Ängavångsvägen 1) innebär förhandsbesked att få bygga två enbostadshus på fastigheten. På fastigheten finns idag ett bostadshus som man vill riva. Fastigheten ligger inom områdesbestämmelser för bostäder. Fastigheten ligger under 3 meter över havet. Områdesbestämmelserna tar höjd för detta genom bestämmelser om lägsta nivå på färdig golvnivå eller en nivå som stadsbyggnadskontoret finner lämplig. Fastigheten är bullerutsatt och bullerutredning är inlämnad med angivna bullervärden som kommer uppfyllas samt att bullerdämpande åtgärds som bullerplank är nödvändig åtgärd.

 38. Åtgärden på fastigheten TULLSTORP 180:106 (Tullstorpsvägen 87) innebär ett förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. Fastigheten ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Gränsar till en detaljplan som inte genomförd. Fastigheten gränsar till kommungräns mot Burlöv. På tomten finns idag ett bostadshus. Bedömning görs att det inte är lämpligt med ytterligare ett hus på tomten. Avstyckningen och föreslagen byggnation avviker från befintlig bebyggelsestruktur. Kan eventuellt avvika från framtida bebyggelse inom angränsande detaljplan. Förslaget kan försvåra genomförandet av detaljplanen bredvid. Stadsbyggnadskontoret föreslår avslag på förhandsbeskedet.

 39. Föreläggande om att upphöra att använda delar av ett gårdshus för tillfällig vistelse inom fastigheten Beckasinen 3 (Monbijougatan). Vid besök i gårdshuset kunde stadsbyggnadskontoret konstatera att fem boenderum med delat kök inretts på andra våningen. Enligt uppgift ska korttidsboendet ha funnits i utrymmena sedan 2013. Utrymmena har bygglov som datarum, grupprum och kontor tillhörande ett äldreboende. Att inreda och ta i anspråk en del av ett äldreboende som ett korttidsboende bedöms vara ett inredande och ett ianspråktagande för ett väsentligen annat ändamål och kräver därmed bygglov. Bygglov saknas för inredandet och ianspråktagandet av utrymmena som tillfällig vistelse.

 40. Fyra bostäder har inretts utan bygglov inom fastigheten Von Conow 34 (Djäknegatan 15). Gällande bygglov anger att de aktuella utrymmena får användas som kontor. Bostädernas entréer är endast möjliga att nå via trappor och uppfyller därmed inte kraven på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga. Troligen uppfyller bostäderna inte heller kraven på tillgång till dagsljus. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför förelägga Torvald Invest AB att, vid vite om 50 000 kr per bostad (totalt 200 000 kr), senast 6 månader efter att föreläggandet vunnit laga kraft upphöra att använda utrymmena som bostäder, samt ta bort den fasta och lösa inredning som tillkommit för detta ändamål (sängar, spisar/kokplattor, kylar/frysar, personliga tillhörigheter).

 41. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019 att förelägga den tidigare fastighetsägare att rätta inredning av ytterligare bostäder och ianspråktagande för ett väsentligen annat ändamål (frisörsalong till bostad), som vidtagits utan bygglov och startbesked, inom fastigheten Bisonoxen 6 (Hyllie Kyrkoväg 74). Efter att fastigheten bytt ägare har stadsbyggnadskontoret kunnat konstatera att tidigare överträdelser inte har rättats. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden förelägger den nuvarande fastighetsägaren att vidta rättelse med risk för vite om föreläggandet inte följs i tid.

 42. En del av banklokalens källarplan inom fastigheten Hackspetten 10 (Linnégatan 29B) är inredd för och används som massagesalong. Mekanisk tilluft har installerats i massagesalongens två behandlingsrum och ett nytt badrum har inretts där en trappa tidigare fanns. Åtgärderna har vidtagits utan bygglov eller teknisk anmälan. Fastighetsägaren har varken meddelat något tillstånd eller haft kännedom om de aktuella byggåtgärderna, vilka uteslutande har planerats och genomförts av nyttjaren tillika byggherren. Fastighetsägaren har även när denne fått kännedom om överträdelserna sagt upp hyresgästen och agerat för att överträdelserna ska rättas. Byggsanktionsavgifterna bör därmed tas ut av nyttjaren som är byggherre och den som begått överträdelserna. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden beslutar om att ta ut byggsanktionsavgifter på sammanlagt 42 464 kr av nyttjaren/byggherren.

 43.   47

  Information - mandatperioden 2019-2022 summering

 44.   48

  Sammanställningsblad för detaljplaneärenden och bygglovsärenden vid stadsbyggnadsnämndens sammanträden 2022

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.