Hoppa över navigering
 1.  

  Val av justeringsdag 2024-03-27.

  Val av justeringsperson (utöver ordförande) Tony Rahm (M).

 2.  

  2a) Information om stadionområdet (Britt-Marie Fagerström)

   

  2b) Information om Öresundsmetrons inriktningsbeslut (Josephine Nellerup och Annika Reischmann)

   

  2c) Information om Planprogram för västra Flensburg (Tyke Tykesson)

   

  2d) Återrapportering av nämndsuppdrag

  • Klimatkvarter (Åke Hesslekrans)
  • Kvalitet inom arkitektur och gestaltning (Anna Modin)
  • 3-30-300 (Gustav Aulin)
    

  2e) Information om Drotsen 1

   

  2f) HME medarbetarenkäten (Peter Holmström)

 3. Förteckning över skrivelser inför stadsbyggnadsnämnden 2024-03-21.

 4.   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 5.   5

  Anmälan av beslut, domar och laga kraft

 6. I nämndsbudget 2023 beslutade stadsbyggnadsnämnden om åtta nämndsuppdrag enligt nedan

  1. Klimatberäkningar inom planprocessen
  2. Paketera och definiera ”Klimatkvarter” i Malmö
  3. Översyn av Policy och norm för mobilitet och parkering
  4. Utreda förutsättningar för hur jämlikhet kan integreras i Malmös stadsplanering
  5. Lokal energiförsörjning genom solceller
  6. Utreda förutsättningar för mer hållbara lösningar för konstnärsateljéer
  7. Konkretisering av kvalitetsfrågan inom arkitektur och gestaltning
  8. Utreda hur 3-30-300 modellens intentioner kan implementeras i planprocessen
    

  I ärendet med bifogade bilagor återrapporteras hur stadsbyggnadskontoret arbetat med sju av de åtta nämndsuppdragen. Uppdraget om jämlikhetsintegrering i stadsplaneringen kommer återrapporteras till nämnden i april.

 7. Den 30 januari 2024 beslutade nämnden om nämndsbudget 2024. I denna beskrevs stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden och organisation, plan för verksamhet och ekonomi. Den 21 mars ska nämnden åter besluta om nämndsbudget 2024. Det som tillagt är avsnitt ”Plan för kommunfullmäktigemål”.  Här beskrivs nämndens planerade bidrag till respektive kommunfullmäktigemål.

 8. Anton Sauer (C) och Emelie Nyman (C) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunfullmäktige ska anta ett inriktningsbeslut om att Malmö ska ha en bilfri innerstad samt att uppdra åt tekniska nämnden att i nära dialog med invånare, näringsliv och andra berörda parter utarbeta en genomförandeplan för hur en bilfri innerstad ska förverkligas. Kommunfullmäktige har skickat motionen för yttrande till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.

 9. Revisorskollegiet har till stadsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen, tekniska nämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden översänt Granskning av bostadsförsörjning (SR-2023-89) för yttrande. Granskningen gör gällande att stadsbyggnadsnämnden inte fullt ut följt upp inriktningsmål och insatser bland annat inom områdena nyproduktion av bostäder och segregation.

 10. Kommunstyrelsen har till stadsbyggnadsnämnden för yttrande översänt remiss från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet angående promemoria Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning. I promemorian föreslås bland annat att det ska bli obligatoriskt för kommuner att under vissa förutsättningar tillhandahålla hyresgarantier till barnfamiljer samt att tydliggöra att kommunala bostadsförmedlingar får förmedla bostäder som reserverats utifrån olika behov med förturer utan att det påverkar möjligheten att ta ut köavgift. Stadsbyggnadsnämnden ställer sig i huvudsak positiv till promemorians förslag. Nämnden anser dock att det är staten och inte kommunerna som ska ansvara för hyresgarantier till barnfamiljer.

 11. Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har skickat remissen ”Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll” till bl.a Malmö stad. Stadsbyggnadskontoret föreslår stadsbyggnadsnämnden att tillstyrka förslaget enligt remissen.

 12. Antagande.
  Avsikten med ändringen av detaljplanen är att utöka byggrätten för industriändamål för att möta befintlig verksamhets ytbehov. Vidare är avsikten att ta bort gällande fastighetsindelningsbestämmelse för fastigheten Kvävet 3 för att möjliggöra en förändrad fastighetsindelning.

 13. Planuppdrag.
  Detaljplanens syfte är att säkerställa att den befintliga gårdsbebyggelsen kan användas och bevaras. Vidare är syftet att skydda de kulturhistoriska värdena och naturmiljön inom fastigheten och att reglera omfattning och utformning av nya byggnader för bostäder och vårdboende.
  Den befintliga gårdsbebyggelsen föreslås omvandlas till seniorbostäder. Radhus eller småhus och ett vårdboende i tre våningar föreslås på den södra delen av planområdet. Planprocessen ska pröva om denna bebyggelse är lämplig.

 14. Planuppdrag.
  Avsikten med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra inredning av vind för att tillskapa ytterligare lägenheter. Planläggningen motiveras av att fler bostäder kan skapas i ett centralt läge utan att ta ny mark i anspråk.?

 15. Planbesked och planuppdrag.
  Stadsbyggnadskontoret har tagit emot en begäran om planbesked för del av fastigheten Innerstaden 9:173 m.fl. Syftet är att pröva möjligheten att uppföra en ny friidrotts- och fotbollsanläggning (Nya stadion) och att anordna nödvändiga friytor omkring anläggningen i den centrala delen av Stadionområdet. Byggnaden ska ersätta befintliga Malmö Stadion.

 16. Planbesked och planuppdrag.
  Fastighets- och gatukontoret har inkommit med en begäran om planbesked för del av fastigheten Rosengård 130:391 i Hindby. Syftet är att ändra delar av gällande detaljplan från parkmark till gata.

 17. Planbesked.
  Stadsbyggnadskontoret föreslår att sökanden ges ett positivt planbesked. SRF Fastigheter AB har inkommit med en begäran om planbesked för att genom detaljplan pröva ny byggrätt och avstyckning för att möjliggöra uppförande av nya bostäder.

   

 18. Ansökan avser nybyggnad av 17 bostäder i form av parhus och radhus med förrådsbyggnader, miljöhus, väderskyddad cykelparkering, gemensam parkering samt solceller på taken. Fastigheten ligger i Tygelsjö. Förslaget är enligt gällande detaljplan. Några bostäder klarar inte avståndet max 50 meter till miljöhus. Stadsbyggnadskontoret föreslår stadsbyggnadsnämnden att bevilja bygglov.

 19. En komplementbyggnad större än 30 kvm har uppförts utan föregående bygglov och startbesked inom fastigheten Tjärblomstret 9. Byggnaden har uppförts någon gång under hösten 2014. Byggnaden kan inte få lov i efterhand. En attefallsbyggnad på maximalt 30 kvm har fått startbesked för att byggas på samma plats. Startbeskedet är giltigt till den 5 december 2024. Stadsbyggnadsnämnden föreslås att förelägga fastighetsägaren om att ta bort byggnaden ifall den inte byggts om till en attefallsbyggnad senast den 5 december 2024 och förena föreläggandet med ett löpande vite.

 20. Byggsanktionsavgifter för att utan bygglov och startbesked påbörjat ändringar av en byggnad som innebär att dess yttre utseende avsevärt påverkats inom fastigheten Kastanjen 2 (Amiralsgatan 29). Ett flerbostadshus har ändrats utvändigt genom att fönster och fönsterdörrar har bytts ut med utformning som avviker från den tidigare samt att fasad har tilläggsisolerats varvid djupet har ökat. Ändringarna har gjorts utan bygglov och startbesked. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför ta ut byggsanktionsavgifter på sammanlagt 1 105 603 kr av fastighetsägaren.

 21. Byggsanktionsavgift för påbörjande av ett uppförande av entresolplan utan teknisk anmälan inom fastigheten Tyr 2. Entresolplanet bedöms beröra byggnadens bärande konstruktion och kräver därför teknisk anmälan. Teknisk anmälan saknas för entresolplanet. Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 32 231 kr av fastighetsägaren.

 22. Fasadändringar har utförts på fastigheten Kolga 7. Sex fönster har satts igen mot gården och en entrédörr mot gata har bytts ut utan beviljat bygglov eller startbesked. Byggnaderna på fastigheten är från slutet av 1800-talet och de bedöms vara kulturhistoriskt särskilt värdefulla.
  Stadsbyggnadsnämnden tar därför ut en byggsanktionsavgift på 50 137 kronor av fastighetsägaren. Åtgärderna har beviljats bygglov och startbesked i efterhand och därför kan ärendet efter uttagande av byggsanktionsavgift avslutas.

 23. Byggsanktionsavgifter på sammanlagt 34 380 kr för olovlig tillbyggnad i form av ett förråd och för en olovligt uppförd eldstad inom fastigheten Mjuknävan 1, Snöbärsgatan 18. En tillbyggnad har uppförts utan bygglov. I tillbyggnaden har en eldstad installerats utan teknisk anmälan. Frågan om ovårdad tomt tas inte upp i detta beslut.

 24. Byggsanktionsavgift för att utan bygglov och startbesked ha uppfört ett plank inom fastigheten Ängshem 9.  En 18 meter lång konstruktion har uppförts längs fastighetsgränsen. Konstruktionen bedöms vara ett plank och kräver därför bygglov. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 11 746 kr av fastighetsägarna.

 25.   25

  Sammanställningsblad för detaljplaneärenden och bygglovsärenden vid stadsbyggnadsnämndens sammanträden 2024

 1. Moderaterna och Centerpartiet har inkommit med ett nämndsinitiativ med förslag om att hedra minnet av Bosse och hans insatser genom at namnge gång- och cykelvägen väster om Malmö Stadion och Eleda stadion till Bosse Larssons väg.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.