Hoppa över navigering
 1.   1

  Genomgång och föredragning av ärenden

 2.   2

  Val av justerare och justeringsdag (förslag på justeringsdag 1/2)

 3. Förteckning över skrivelser inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2023-01-26.

 4. I nämndsbudget 2023 beskrivs stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden och organisation, vad som ska göras för att bidra till måluppfyllelsen under mandatperioden samt plan för verksamhet och ekonomi

   

  Ärendet inleds med information som ges av ekonomichef Birgitta Bergman, strateg Erika Knobblock och controller Sandra Johansson.

  Bilagor

 5. Malmö stadsrevision har granskat den interna kontrollen vid fyra nämnder. Syftet med granskningen är att bedöma om miljönämnden, servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden har en tillräcklig styrning av arbetet med intern kontroll. Den sammanvägda bedömningen är att miljönämnden, servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden inte har en helt tillräcklig styrning av arbetet med intern kontroll. Revisionskriterierna är delvis uppfyllda, men det finns några brister som behöver åtgärdas. Stadsbyggnadsnämnden finner stadsrevisionens åtgärdsförslag relevanta och ämnar följa rapportens rekommendationer. Åtgärderna ska senast vara genomförda i riskanalys 2023 och uppföljning av intern kontroll för 2022. Ärendena beslutas i stadsbyggnadsnämnden februari 2023.

  Bilagor

 6. Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandet av länsstyrelsens beslut att upphäva stadsbyggnadsnämndens beslut den 22 april 2021, § 172, att ta ut en byggsanktionsavgift på 45 815 kr av bostadsrättsföreningen Ballongfararen för att utan startbesked ha påbörjat en avväxling av en bärande vägg i ett flerbostadshus. Stadsbyggnadsnämnden har i delegation överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen och förelagts att senast den 3 februari 2023 utveckla talan.

 7. Stadsbyggnadsnämndens beslut den 27 maj 2021, § 218 att avslå ansökan om rivningslov har överklagats. Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen avslog överklagandet. Mark- och miljööverdomstolen har lämnat prövningstillstånd i målet. Stadsbyggnadsnämnden har förelagts att yttra sig och yttrandet ska i enlighet med beviljat anstånd vara domstolen tillhanda senast den 3 februari 2023.

 8. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 24 maj 2022, § 200, att ta ut byggsanktionsavgift om 244 518 kr för ianspråktagande och inredande av kontorsbyggnad för väsentligen annat ändamål. Länsstyrelsen avslog överklagande av beslutet. Mark- och miljödomstolen har förelagt stadsbyggnadsnämnden att yttra sig över överklagande av länsstyrelsens beslut och yttrande ska enligt beviljat anstånd ha kommit in till domstolen senast den 3 februari 2023.

 9. Länsstyrelsen har beslutat att upphäva stadsbyggnadsnämndens beslut den 24 maj 2022, § 204, att ta ut en byggsanktionsavgift på 74 261 kr av bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening för att utan startbesked ha påbörjat ändring av en byggnad som avsevärt påverkar 118 kvadratmeter av byggnadens planlösning. Stadsbyggnadsnämnden har i delegation överklagat beslutet och beviljats anstånd till den 3 februari 2023 att utveckla talan.

 10. Godkännande.
  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra bostäder på en avskild plats för att skapa en lugn boendemiljö. Syftet är även att möjliggöra en trygg entré till Ögårdsparken för gående och cyklister.

  Bilagor

 11. Planuppdrag.
  Syftet med ändring av detaljplanen är att skapa ytterligare en bostadsfastighet, genom att dela bostadsfastigheten Bonny 14.

  Bilagor

 12. Planuppdrag.
  Syftet med ändring av detaljplanen är att göra det möjligt att sammanläggning av fastigheterna Geväret 1 och 2 genom att ta bort fastighetsindelningsbestämmelsen.

  Bilagor

 13. Planuppdrag.
  Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra sammanläggning av fastigheterna Ramen 9, 10, 11 och 12.

  Bilagor

 14. Planuppdrag.
  Syftet med ändring av detaljplanen är att göra det möjligt med en tillbyggnad, för att befintlig verksamhet ska kunna utvecklas. För att detta ska vara möjligt måste delar av prickmarken i gällande detaljplan tas bort.

  Bilagor

 15. Planuppdrag.
  Syftet med ändring av detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra en inglasad vinterträdgård på gården för befintligt flerbostadshus. För att detta ska vara möjligt måste gällande totalhöjd höjas från 3 meter till 6 meter.

  Bilagor

 16. Ärendet innebär nybyggnation av lager på 800 kvm samt ändrad användning av ekonomibyggnader till kontor på fastigheten LOCKARP 33:1 (Lockarpsvägen 30). Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område, men inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger inom ett område som i översiktsplanen pekas ut som kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö samt inom riksintresse för kulturmiljövården. Stadsbyggnadskontoret föreslår att bygglov beviljas.

 17. Föreslagen åtgärd innebär om- och tillbyggnad av förskola för 80 barn i en byggnad i 2,5 plan med tillhörande väderskydd och stödmurar samt skylt och solceller på tak inom fastigheten Kronofogden 1 (Stackelbergs väg 4). Den nya byggnaden kompletterar befintlig byggnad och förskoleverksamhet inom fastigheten och länkas ihop med densamma. Åtgärden uppfyller lagkraven gällande placering, utformning, tillgänglighet, användbarhet och brandskydd. Åtgärden är förenlig med gällande detaljplan. Bygglov föreslås beviljas.

 18. Ärendet innebär rivning av anläggning för spannmålsförvaring (lager) på fastigheten POLSTJÄRNAN 2 (Vintergatan 28). Byggnaden pekas ut som kulturhistoriskt värdefull i den fördjupade översiktsplanen (FÖP). Stadsbyggnadskontoret förslår att ansökan om rivningslov avslås.

 19. Åtgärden innebär ett förhandsbesked för två nya enbostadshus på fastigheten TOARP 9:3 (N P Skölds väg 11). Fastigheten ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser men gränsar till områdesbestämmelser för Toarp. Bedömning görs att det blir en naturlig komplettering till byn och behöver inte föregås att detaljplan. Fastigheten har tidigare fått bygglov för ett enbostadshus på platsen som inte genomförts. Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökt förhandsbesked beviljas och att Toarps områdesbestämmelser ska gälla som föreskrifter till det efterkommande bygglovet.

 20. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019 att förelägga den tidigare fastighetsägare att rätta inredning av ytterligare bostäder och ianspråktagande för ett väsentligen annat ändamål (frisörsalong till bostad), som vidtagits utan bygglov och startbesked, inom fastigheten BISONOXEN 6 (Hyllie Kyrkoväg 74). Efter att fastigheten bytt ägare har stadsbyggnadskontoret kunnat konstatera att tidigare överträdelser inte har rättats. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden förelägger den nuvarande fastighetsägaren att vidta rättelse med risk för vite om föreläggandet inte följs i tid.

 21. Byggsanktionsavgift för fasadändring avseende tre fönster inom fastigheten HAGEN 3. Tre fönster har bytts ut på flerbostadshusets vindsvåning mot Möllevångstorget utan föregående bygglov. Fönstret på frontespisen har bytts ut till ett fönster med bredare karmar, mindre glasyta och annan kulör. Dessutom har två triangelformade fönster satts in i de mindre fönstergluggarna, där det tidigare fanns bygglov för klockformade fönster och numera finns bygglov för ovala fönster. Ändringarna bedöms påverka byggnaden på ett avsevärt sätt och kräver därmed bygglov. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför besluta om att ta ut en byggsanktionsavgift på 18 112 kr av fastighetsägaren.

 22. Med anledning av kalenderkrock föreslås att beredningen inför nämnd i april, maj, juni och september flyttas till 25 april, 19 maj, 16 juni samt 22 september.

 23. Informationen ges av HR-chef Kajsa Helmbäck.

 24. Informationen ges av enhetschef Sara Lager och utredare Jonathan Örnberg.

 25.   28

  Sammanställningsblad för detaljplaneärenden och bygglovsärenden vid stadsbyggnadsnämndens sammanträden 2023

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.