Hoppa över navigering
 1. Förslag på justeringsdag 2023-11-27.

   

  Förslag på justeringsperson (utöver ordförande) Tony Rahm (M).

 2.  

  a) Trähus (Jenny Holmquist, MKB)

   

  b) Nyhamnen, strukturplan och samrådsförslag Hans Michelsensgatan Dp 5800 (Asterios Tolikas)

   

   

 3. Förteckning över skrivelser inför stadsbyggnadsnämnden 2023-11-16.

 4. I samband med beslut om delårsrapport 2023 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att inkomma med en extra prognos till kommunstyrelsen per oktober månad 2023. Stadsbyggnadsnämnden föreslås fatta beslut med omedelbar justering under sitt novembersammanträde. Den extra prognosen visar hur ekonomin har utvecklats under perioden januari-oktober 2023.

   

  Bilagor

 5. Stadsrevisionen i Malmö stad har efter riskanalys beslutat att granska stadsbyggnadsnämndens tillsyn. Syfte är att bedöma om stadsbyggnadsnämndens interna kontroll är tillräcklig för att tillgodose dess tillsynsansvar. Dokumentstudier, intervjuer och stickprov av tillsynsärenden har genomförts. Stadsbyggnadsnämnden anser att det samlade resultatet för granskningen belyser behovet av det arbete som förvaltningen planerar påbörja 2024 inom tillsynsområdet samt blir ett stöd och en tydlig vägledning i utvecklingen av tillsynsarbetet framåt. Stadsbyggnadsnämnden finner rekommendationerna relevanta och ämnar följa rapportens rekommendationer.

   

  Bilagor

 6. John Eklöf (M) har i en motion föreslagit att det borde finnas ett nöjesfält i Malmö för att locka besökare i olika målgrupper samt att skapa fler arbetstillfällen och intäkter till staden. Stadsbyggnadsnämnden anser att förslaget är intressant men föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen med hänvisning till att nyttorna inte överväger de sammanvägda utmaningarna.

   

   

   

  Beslutsgång

  Ordförande Stefana Hoti (MP) ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara bifallet.

  Bilagor

 7. Slutrapport för Tillväxtkommissionen har översänts till Stadsbyggnadsnämnden för besvarande. Syftet med Tillväxtkommissionen har varit att bidra till Malmös fortsatta utveckling och skapa goda förutsättningar för såväl tillväxt i näringslivet i Malmö som för Malmöborna vad gäller sysselsättning och möjlighet till ekonomisk självförsörjning. Slutrapporten innehåller slutsatser från empiriska rapporter samt 54 åtgärdsförslag inom områdena näringsliv och entreprenörskap, arbetsmarknad, utbildning, kommunal verksamhet och organisation, samt Köpenhamn/Danmark och Norra Tyskland.

   

   

   

   

   

   

  Bilagor

 8. Kommunstyrelsen har till stadsbyggnadsnämnden översänt Förslag till ändrade havsplaner 2023 för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet på remiss. Regeringen tog beslut om havsplaner 2022. Det huvudsakliga syftet med översynen den här gången är att skapa förutsättningar för mer elproduktion i haven.

  Bilagor

 9. Nämndsinitiativ av Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna gällande jämställdhet och mångfald i namngivning av Malmös gator och platser.

  Bilagor

 10. Godkännande.
  Planförslaget ska möjliggöra uppförandet av en depå för bussar i anslutning till trafikplats Lockarp i Malmö. Bussdepån ska säkerställa en depåkapacitet som klarar den kommande utvecklingen av kollektivtrafiken i Malmö. Samtidigt är bussdepån nödvändig för elektrifieringen av Malmös stadsbussar. Depåkapaciteten och elektrifieringen är viktig för Malmös möjligheter att uppfylla sina åtaganden i
  Storstadspaketet inom Sverigeförhandlingen.

  Bilagor

 11. Antagande.
  Syftet med detaljplanen är att fortsätta utvecklingen av den sydvästra delen av Tygelsjö från industriområde till blandad stadsbebyggelse. Detaljplanen ska göra det möjligt att inrymma den befintliga magasinsbyggnaden med bostäder och lokaler för centrumverksamhet samt uppföra 10 radhus.

  Bilagor

 12. Antagande.
  Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att inreda vinden i befintligt bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter.

  Bilagor

 13. Samråd.
  Planens ska möjliggöra byggrätter för kontor till befintlig verksamhet på fastigheten Degeln 7 samt att utveckla allmän plats och att reglera användningen park för område som idag är planlagt som parkering utmed Sorgenfrivägen. En ny kontorsbyggnad och ett utökat område för park ska bidra till att skapa en tryggare miljö och ett tydligare gaturum kring Sorgenfrivägen. 

   

  Bilagor

 14. Samråd.
  Planförslaget innebär att den befintliga jugendvillan bevaras och tillåts användas för bostäder och centrumverksamhet. Planläggningen motiveras av att området ligger centralt i Malmö och en mer flexibel användning innebär ett bevarande och en utveckling av kulturhistoriskt värdefull miljö. Ändamålet centrum ingår i blandad stadsbebyggelse och innefattar inte verksamhet som riskerar att störa omgivningen.

   

  Bilagor

 15. Samråd.
  Detaljplanen möjliggör en ny dragning av Hans Michelsensgatan från Universitetsbron i väster till Västkustvägen i öster. Gatan ska utformas som en grön stadshuvudgata, och utgöra ett kollektivtrafikstråk och en metaforisk ryggrad för ett dynamiskt och tillgängligt stadsliv i Nyhamnen. Detaljplanen möjliggör också en utveckling av Skeppsbrokajen till en mötesplats och rekreativt kajstråk samt nödvändiga kustskydd.

  Bilagor

 16. Planuppdrag.
  Det övergripande syftet med detaljplanen är dels att bredda de tillåtna användningarna på fastigheten och dels att möjliggöra en mindre förtätning av bostäder på fastigheten genom påbyggnad av en befintlig byggnad. Planläggningen syftar även till att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

  Bilagor

 17. Planuppdrag.
  Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en indragen takvåning på bostadshuset för att tillskapa ytterligare lägenheter.

  Bilagor

 18. Planuppdrag.
  Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra befintliga bostäder planenliga samt att möjliggöra mindre utbyggnad av bostäderna.

  Bilagor

 19. Återkallande.
  Sökanden till ett antal detaljplaner som gäller inredning av vindar till bostadslägenheter har valt att inte fullfölja planläggningen. Stadsbyggnadsnämnden har tidigare uppdragit åt stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbete men eftersom planläggning inte längre är aktuell behöver uppdragen återkallas.

 20. Åtgärden avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Klagshamn 49:99 (Hans Pers väg 3). På fastigheten finns idag ett bostadshus som man avser riva. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område, inom sammanhållen bebyggelse. Grannar har haft synpunkter. Stadsbyggnadskontoret föreslår positivt förhandsbesked.

 21. Åtgärden innebär att fastigheten Brännaren 2 inom Norra Sorgenfri bebyggs så att det ges ett intryck av fyra sammanbyggda volymer. Volymerna är tänkta för 78 lägenheter samt en lokal i bottenvåningen 94 kvm. Projektet ges ett intryck av fyra sammanbyggda volymer. Volymerna har en viss variation i utformningen av tegelfasaderna som ska föra tankarna till 1920-tals bebyggelsen i Malmö runt Sankt Knuts torg och vid Kungsgatans norra del. Projektets gestaltning och utformning av förgårdarna relaterar samtidigt till de olika typerna av stadsrum som torget i norr, gränden i väster, det lite större gångfartsstråket i söder samt till en mindre platsbildning i det sydöstra hörnet. Lägenheterna ger med exempelvis uppdelningen av kök med matplats och separat vardagsrum samt ”rum i fil” en möjlighet för flexibla lösningar för boende i olika former. Bilparkeringen förläggs till den nordostliga delen av fastigheten.

 22. Föreslagna åtgärder avseende fastigheten Börshuset 1 (Skeppsbron 1), innebär att delar av befintligt kontorshus och restaurang, två glastillbyggnader, som tillkommit på 80-talet rivs och återuppbyggs med bibehållen stomme, men med ny fasadutformning. Fasaden på befintliga äldre delar av börshuset (Tull- och Expeditionshusen) återställs. Byggnaden inrymmer förutom kontor, parkeringsplatser för bil och cykel i källarplan, konferensanläggning samt restaurang i bottenplan. En övergripande ambition med projektet är att tilläggen till de äldre byggnadsdelarna av Börshuset från 1870-talet, görs på ett varsamt sätt, samtidigt som byggnaden uppfyller de moderna tekniska kraven som täthet mot läckage och energieffektivitet. Invändigt är avsikten att bibehålla de olika estetiska årsringarna från 1870-talet fram till idag.

 23. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Toarp 5:107, Blåbandsvägen 7 i Toarps by. Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom områdesbestämmelser. Fastigheten saknar ett bindande förhandsbesked. Grannar har haft synpunkter.

   

 24. Enligt gällande bygglov utgörs byggnaden på fastigheten Masugnen 16 (Norra Grängesbergsgatan 18) av en enda sammanhängande industri med brandcellsgräns mellan en kontorsdel och en verkstadsdel. Byggnaden har delats upp i flera lokaler. I byggnaden har tillkommit en livsmedelsbutik, som tidigare utan bygglov använts för service och försäljning av bildelar, och tre bilverkstäder. Livsmedelsbutiken har tillkommit inom de senaste fem åren och är därför aktuell för byggsanktionsavgift. En av bilverkstäderna har tillkommit inom de senaste tio åren och kan sannolikt få bygglov i efterhand. I en av dessa bilverkstäder har en motordriven port använts utan godkänd besiktning. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att byggsanktionsavgifter på sammanlagt 139 453 kr tas ut av fastighetsägaren för inredandet av livsmedelsbutiken och användningen av den motordrivna porten samt att fastighetsägaren föreläggs att inkomma med en bygglovsansökan för bilverkstaden.

 25. Byggsanktionsavgifter för att utan anmälan och startbesked ha påbörjat ändringar som berör en byggnads bärande konstruktion på fastigheten Vittsjöborg 3, Limhamnsvägen 10A. På vindsvåningen i ett flerbostadshus har entresolplan utökats vilket berör byggnadens bärande konstruktion. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden beslutar om att ta ut byggsanktionsavgifter på 13 125 kr av fastighetsägaren och 13 125 kr av en lägenhetsinnehavare.

   

   

   

   

   

   

 26. Dubblerad byggsanktionsavgift för att inte inom skälig tid utfört rättelse av en tillbyggnad av en kolonistuga inom fastigheten Sallerup 180:32. Stadsbyggnadskontoret har beslutat om en första byggsanktionsavgift och den vann laga kraft den 10 oktober 2022. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden tar ut en dubblerad byggsanktionsavgift på 14 006 kr av kolonilottsinnehavaren.

   

   

 27. Föreläggande om rättelse avseende tillbyggnad till komplementbyggnad inom fastigheten Bläckfisken 26, Valbygränd 8. Stadsbyggnadskontoret har kunnat konstatera att en tillbyggnad till en komplementbyggnad uppförts utan bygglov och startbesked. Det är inte sannolikt att byggnaden kan få bygglov i efterhand. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden förelägger fastighetsägaren att senast tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft ta bort tillbyggnaden och förena föreläggandet med ett löpande vite på 15 000 kr för varje påbörjad tremånadersperiod som föreläggandet inte följs.

   

 28. Föreläggande om rättelse avseende komplementbyggnad inom fastigheten Pärlhönan 60, Valbygränd 8. Stadsbyggnadskontoret har kunnat konstatera att en komplementbyggnad uppförts utan bygglov och startbesked. Det är inte sannolikt att byggnaden kan få bygglov i efterhand. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden förelägger fastighetsägaren att senast sex månader efter att beslutet vunnit laga kraft ta bort komplementbyggnaden och förena föreläggandet med ett löpande vite på 15 000 kr för varje påbörjad tremånadersperiod som föreläggandet inte följs.

   

   

 29.   33

  Sammanställningsblad för detaljplaneärenden och bygglovsärenden vid stadsbyggnadsnämndens sammanträden 2023

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.