Hoppa över navigering
 1.  

  Förslag på justeringsdag 2024-05-02.

 2.  

  a) Information om Fördjupad översiktsplan Jägersro

  Åke Hesslekrans

   

  b) Återrapportering av bostadsförsörjning

  Tyke Tykesson

   

  c) Återrapportering - Malmö in the making

  Finn Williams

   

  d) Nämndsuppdrag 2023 - Utreda förutsättningar för hur jämlikhet kan integreras i Malmös stadsplanering (ärende 6)

  Kajsa Lawaczeck Körner

 3. Förteckning över skrivelser inför stadsbyggnadsnämnden 2024-04-23.

 4.   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 5. Ärendet inleds med information som ges av Tina Weberg, Sara Lager och Anna Westberg.

 6. Stadsbyggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar för hur jämlikhet kan integreras i stadsplaneringen och i ärendet beskrivs det hur det kan göras. I rapporten redovisas hur arbetet med jämlikhet och sociala frågor kan integreras och struktureras bättre i planprocesserna för att skapa likvärdighet i arbetssätt och mål kopplat till social hållbarhet och jämlikhet.

   

  Bilagor

 7. Lågkonjunkturen har bidragit till ett minskat antal planärenden och färre antal bygglovsärenden av större karaktär. Färre ärenden innebär lägre intäkter och därmed lägre finansiering för stadsbyggnadsnämndens verksamheter. Stadsbyggnadsnämnden har vidtagit flera åtgärder för att täcka det prognostiserade underskottet, men detta är inte tillräckligt. Det viktigt att nämnden är förberedd för en snabb upphämtning för bostadsbyggande, verksamheter och offentlig service. Överföringen är ett sätt att ha beredskap för en konjunkturvändning. Nämnden anmodar därför kommunfullmäktige att genomföra en omföring av 8 miljoner kronor från ramen för bostadsanpassningsbidraget till ramen för stadsbyggnadsnämnden.

 8. Antagande av förslag till namn på gator, vägar och allmänna platser i Malmö.

 9. I september 2022 beslutade kommunstyrelsen att godkänna stadsbyggnadsnämndens begäran om uppdrag att utarbeta förslag till fördjupad översiktsplan för Öresundsmetron. Uppdraget omfattar att samla den fysiska planeringen som berör Öresundsmetron, vilken innefattar stadsutveckling, kustskydd, sträckningar, depå och stationslägen samt utredningsarbete av teknisk karaktär, är samlad i en fördjupad översiktsplan. Inför framtagandet av samrådshandlingen har en planeringsinriktning för arbetet tagits fram.

 10. Magnus Olsson (SD) föreslog i en motion till kommunfullmäktige att fullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda inrättandet av ett råd till skydd för Malmös skönhet. Ärendet remitterades till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden som inkom med yttranden med förslag att avslå motionen då det anses att ytterligare funktioner inom stadsutvecklingen riskerar att bygga in parallella bedömningsfunktioner i stadens organisation samt att det redan finns expertis som används inom och utanför stadens organisation. Stadskontoret instämde i nämndernas yttranden och kommunstyrelsen avslog motionen. I samband med avslaget återremitterade kommunstyrelsens arbetsutskott ärendet till stadsbyggnadsnämnden för att få ett uppdaterat utlåtande som även beskriver nämndens initiativ att låta allmänheten få inflytande i stadsutvecklingsprocessen.

 11. Stadsbyggnadsnämnden delar initiativets syn på att gröna ytor i staden behöver öka. Kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden har ett antal nya mål som syftar till att uppnå en större balans mellan grönska och bebyggelse. Men lösningen tror vi inte är färre men högre byggnader eftersom det finns fler aspekter som är viktiga för att skapa en levande och nära stad.

  Bilagor

 12. Trafikverket har tagit fram ett åtgärdsprogram, för perioden 2024-2028, enligt förordningen (2004:675) om omgivningsbuller. Åtgärdsprogrammet ska enligt förordningen omfatta statliga vägar som under 2021 trafikerades med mer än 3 miljoner fordon, samt statliga järnvägar som trafikerades med mer än 30 000 tåg. Stadsbyggnadsnämnden anser att åtgärdsprogrammet är tillfredsställande men önskar att det finns möjlighet för berörda kommuner att följa upp de skolor, förskolor och boende som Trafikverket har identifierat som bullerutsatta. Även framtida godstrafikökningar i Malmö orsakade en fast Fehmarn Bält-förbindelse skulle behöva belysas mer.

  Bilagor

 13. Kommunstyrelsen har för yttrande översänt remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet angående betänkande av utredning om Areella näringar vid vatten. Utredningen ger förslag om lagändringar i miljöbalken för att komplettera undantagsbestämmelsen från strandskyddet samt för att för att ge ytterligare möjlighet till dispens från strandskyddet.

  Bilagor

 14. Malmö stad har beretts möjligheten att lämna synpunkter på Burlöv kommuns översiktsplan (samrådshandling). Malmö stad vill särskilt betona vikten av att reservat för Simrishamnsbanan kvarstår, samt att finna hållbara lösningar för en ökande godstransport på järnväg i framtiden genom en yttre godsbana. Det är även viktigt att samarbeta kring kommunöverskridande kustskyddsfrågor.

  Bilagor

 15. Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har skickat remissen ”Förslag till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader” till bl.a. Malmö stad. Stadsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till förslaget enligt remissen.

  Bilagor

 16. Mark- och miljööverdomstolen har förelagt stadsbyggnadsnämnden att yttra sig i mål P 5806-23 om överklagad byggsanktionsavgift för väsentligt ändrad planlösning utan erforderligt startbesked.

 17. Godkännande
  Planprogrammets utgångspunkt är att Tekniska nämnden tecknat en avsiktsförklaring med Region Skåne avseende utveckling av västra Flensburg.
  Programmet tar ett helhetsgrepp om utvecklingen av västra Flensburg och möjliggör plats för samhällsviktig vårdverksamhet i Region Skånes regi samt utbyggnad av Medeon. Programmet har fokus på den övergripande strukturen och olika funktioners lokalisering inom området. Det beskriver hur en unik stadsmiljö kan skapas mitt i Malmö – en plats där byggnader för vård, forskning och utbildning samt bostäder och förskolor möts kring en grönskande park. En konsekvens av att uppföra nya vårdbyggnader i området är att befintliga förskolor behöver rivas och ersättas inom planprogramsområdet. Flera nämnder inom Malmö stad påverkas ekonomiskt av genomförandet. Samverkan inom kommunen och med berörda aktörer krävs därtill för att säkerställa att genomförandet kan ske enligt tidsplan och olika förvaltningars planeringsinsatser behöver pågå parallellt.

 18. Samråd
  Planändringen möjliggör cirka åtta lägenheter på högst 35 kvadratmeter vardera på vinden i befintligt bostadshus på fastigheten Södermanland 3. Vidare innebär planändringen att befintlig påbyggnad mot bostadsgården blir planenlig.?

   

 19. Planbesked och planuppdrag.
  Stadsbyggnadskontoret föreslår att sökanden ges ett positivt planbesked. Stadsbyggnadskontoret föreslår uppstart av planarbetet. Sökande är fastighets- och gatukontoret, Malmö stad. Begäran om planbesked och ändring av detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att utöka kvartersmark för fastigheten Värmestugan 1. Skälet är att uppnå en bättre byggrätt för den cykelparkering som planeras vid spåren.

 20. Planbesked och planuppdrag
  Sökande är fastighets- och gatukontoret. Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva möjligheten att ändra delar av gällande detaljplan (PL 498) från kvartersmark för bostadsändamål till allmän platsmark gata. Motivet är nödvändiga förändringar i korsningen Munkhättegatan/ Eriksfältsgatan inom ramen för Ramavtal 8 Storstad Malmö.

   

 21. Planbesked
  Stadsbyggnadskontoret föreslår att sökanden ges ett positivt planbesked. Sökande är Venturi Ollebo Terminalen AB. Begäran om planbesked syftar till att pröva möjligheten att bygga ut verksamheten med fokus på logistik. Sökanden vill även utveckla fastigheten med komplement till logistiken så som kontor, hotell och café/restaurang. På fastigheten finns idag en logistikanläggning, Ollebo terminalen. Sökanden vill även pröva möjligheten till en högre byggnad.

 22. Åtgärden innebär att fastigheten Vattnet 3 bebyggs med bl a ett flerbostadshus i 4 våningar och inredningsbar vind. Utrymning föreslås med räddningstjänstens höjdfordon från allmän plats, vilket fastighets- och gatukontoret motsatt sig. Åtgärden innebär en planavvikelse från detaljplanen då del av parkeringsplatserna för de boende placeras inom byggrätt avsedd för centrum- och verksamhetsändamål. Eftersom man både i illustrationskartan och i planbeskrivningen angett att ytan får användas för de boendes parkering, men inte markerat detta med en särskild planbestämmelse i plankartan, gör stadsbyggnadskontoret bedömningen att det är ett plantekniskt misstag som kan prövas som en liten avvikelse från detaljplanen.

 23. Föreslagen åtgärd innebär uppförande av industri med lager, produktion och kontor i en byggnad. Fastigheten är belägen i Jägersro industriområde med ett skyltläge mot Yttre Ringleden. Byggnaden har en tydlig arkitektonisk uppdelning i en mer artikulerad och fönsterprydd kontorsdel och en mer sluten och enklare lager- och produktionsdel. Åtgärden är förenlig med gällande detaljplan och uppfyller gällande lagkrav och stadsbyggnadskontorets riktlinjer. Bygglov föreslås beviljas.

 24. Åtgärden på fastigheterna Värmestugan 1 och Hyllie 4:2 i Hyllie, innebär nybyggnad av underjordiskt parkeringsgarage. Ändrad etappindelning av byggnationen inom området medför att anslutning till redan uppförda kontorsbyggnaderna ”Drivbänken” och ”Fyrtornet” på fastigheten Login 1, placeras i strid med gällande detaljplan, på mark, som inte får underbyggas. Placering av den planstridiga delen av garaget har stämts av med fastighets- och gatukontoret och utgör inte hinder för ledningsstråk och plantering.

   

 25. Åtgärden avser påbyggnad av tak samt ny ventilationsanläggning på fastigheten Brahehus 1, vilken ligger utmed Regementsgatan invid Fridhemstorget. Påbyggnaden utförs som en fortsättning av den befintliga byggnadens modernistiska fasad, och klär delvis in ventilationsanläggningen på taket för att skapa frostfria utrymmen.

 26. Vid besök på fastigheten Masugnen 15 (Norra Grängesbergsgatan 16) kunde stadsbyggnadskontoret konstatera att två motordrivna portar använts utan giltiga besiktningar, samt att en ny port uppförts i byggnadens ena fasader. De motordrivna funktionerna för portarna har senare tagits bort. Att koppla bort den motordrivna funktionen medför inte att rättelse görs för den olovliga användningen under tidsperioden då porten saknade besiktning. Eventuella avtalsförhållanden om ansvar mellan fastighetsägaren och hyresgäster är en civilrättslig fråga och påverkar inte nämndens möjlighet till uttagande av byggsanktionsavgift av fastighetsägaren. Skäl för avgiftsbefrielse eller skäl för nedsättning av byggsanktionsavgiften föreligger inte. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför ta ut en byggsanktionsavgift på 236 362 kr av fastighetsägaren.

 27. Vid besök på fastigheten Malmkrossen 14 (Norra Grängesbergsgatan 24) kunde stadsbyggnadskontoret konstatera att en motordriven port som saknade godkänd besiktning var i bruk och användes av en av bilverkstäderna i byggnaden. Den motordrivna funktionen för porten har senare tagits bort. Att koppla bort den motordrivna funktionen medför inte att rättelse görs för den olovliga användningen under tidsperioden då porten saknade besiktning. Eventuella avtalsförhållanden om ansvar mellan fastighetsägaren och hyresgäster är en civilrättslig fråga och påverkar inte nämndens möjlighet till uttagande av byggsanktionsavgift av fastighetsägaren. Skäl för avgiftsbefrielse eller skäl för nedsättning av byggsanktionsavgiften föreligger inte. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför ta ut en byggsanktionsavgift på 114 600 kr av fastighetsägaren.

 28. Byggsanktionsavgift för att utan bygglov och startbesked påbörjat ändringar av en byggnad som innebär att dess yttre utseende avsevärt påverkats inom fastigheten Geten 2 (Linnégatan 61). Limhamns Folkets Hus har ändrats utvändigt genom att antenner och antennbärare har uppförts på taket. Ändringarna har gjorts utan bygglov och startbesked. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför ta ut en byggsanktionsavgift på 27 985 kr av fastighetsägaren.

 29. Det har vidtagits ett flertal åtgärder på de kulturmiljömässigt särskilt värdefulla byggnaderna inom fastigheten Skumparp 1:16. Några åtgärder bedöms kunna få bygglov i efterhand, andra åtgärder bedöms förvanska byggnaderna och behöver därför återställas till tidigare utseende. Fastighetsägaren har inkommit med en tidsplan för rättelse, men eftersom två av åtgärderna preskriberas i maj 2024 bedömer stadsbyggnadskontoret att stadsbyggnadsnämnden ändå behöver fatta beslut om föreläggande, då möjligheten till detta annars försvinner.

 30. Byggsanktionsavgift för ibruktagande av byggbodar utan slutbesked inom fastigheten Vintrie 20:1. Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 66 697 kr av byggherren.

 31. Uppförande av komplementbyggnad på fastigheten Klagstorp 53:1. Ett växthus på 24 m² har uppförts utan beviljat bygglov eller startbesked. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom uppmärksamhetsområde för kulturhistoriskt värdefulla miljöer i översiktsplanen. Stadsbyggnadsnämnden tar därför ut en byggsanktionsavgift på 16 903 kronor av fastighetsägarna.

 32. I en byggnad med butiker och bilverkstad inom fastigheten Matildehem 7 har väsentliga ändringar av brandskyddsväggar och ventilation utförts utan föregående teknisk anmälan och startbesked. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför att ta ut byggsanktionsavgifter på totalt 369 584 kr av tomträttsinnehavaren.

 33. Mur och plank samt fasadändring har utförts på fastigheten Ålkistan 11. En mur har höjts samt försetts med nytt plank, totalhöjd på ca 2,5 meter. Huvudbyggnadens gula tegelfasad har putsats i en grå kulör. Åtgärderna har utförts utan beviljat bygglov eller startbesked, stadsbyggnadsnämnden tar därför ut byggsanktionsavgifter på sammanlagt 33 691 kronor av fastighetsägaren.

 34. Fasadändringar har utförts på fastigheten Belladonnan 4. Ett takfönster samt byte av fasadmaterial på takkupa har utförts utan bygglov eller startbesked. Fastigheten ligger inom ett egnahemsområde som bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde. Stadsbyggnadsnämnden tar därför ut byggsanktionsavgifter på 14 582 kronor av fastighetsägarna. Åtgärderna har beviljats bygglov och startbesked i efterhand och därför kan ärendet avslutas efter uttagande av byggsanktionsavgifter.

 35. Elva fönster har bytts ut utan bygglov och startbesked inom fastigheten Lövkojan 2. Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 78 787 kr av fastighetsägarna för fönsterbytet.

 36. Tre komplementbyggnader har uppförts utan bygglov och startbesked inom fastigheten Spolen 4. Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden tar ut byggsanktionsavgifter på sammanlagt 42 975 kr av fastighetsägaren för byggnaderna.

 37. Den bakre delen av en nagelsalong inom fastigheten Claus Mortensen 43 har inretts som en bostad och verkade användas av de arbetande i nagelsalongen. En bostad har ett annat syfte, annan karaktär och omgivningspåvekran än en nagelsalong och kräver därför bygglov. Bygglov och startbesked saknas för att inreda en bostad i del av nagelsalongens utrymmen. Inga skäl har framkommit för att byggsanktionsavgiften inte kan tas ut eller bör sättas ned. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför ta ut en byggsanktionsavgift på 82 368 kr av fastighetsägaren.

 38. Byggsanktionsavgift för fasadändring på flerbostadshus inom fastigheten Hilleröd 3 (Pilåkersvägen 9). Ett flerbostadshus har ändrats utvändigt genom att 36 ventilationsdon har monterats på husets fasad med en kulör som avviker från bakomliggande putsande ytor. Ändringen har gjorts utan bygglov och startbesked. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför ta ut byggsanktionsavgifter på sammanlagt 21 991 kr av fastighetsägaren.

 39. Byggsanktionsavgift för fasadändring (insättning av dörr) samt ändring i bärande konstruktion. Bygglov har getts för ändringarna, men startbesked fanns inte då åtgärderna genomfördes. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför ta ut en byggsanktionsavgift på 10 748 kr av fastighetsägaren.

 40. Byggsanktionsavgifter för påbörjande av väsentliga ändringar av ventilation och en anläggning för vattenförsörjning och avlopp utan teknisk anmälan och startbesked. Helt ny ventilation har installerats och nya dragningar av vattenledningar har gjorts till flera rum i den aktuella lokalen inom fastigheten Falken 24. Startbesked har meddelats i efterhand. Stadsbyggnadsnämnden föreslås ta ut byggsanktionsavgifter på sammanlagt 70 192 kr av byggherren.

 41. Butikslokal har ändrats till restaurang samt uppsättning av fasadskylt på fastigheten Rapphönan 15. Fastigheten ligger inom uppmärksamhetsområde för kulturhistoriskt värdefulla miljöer i översiktsplanen och stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att byggnaden från 1912 är kulturhistoriskt särskilt värdefull. Den ändrade användningen samt uppsättning av fasadskylt har utförts utan bygglov eller startbesked, stadsbyggnadsnämnden tar därför ut byggsanktionsavgifter på 91 823 kronor av hyresgästen.

 42.   44

  Sammanställningsblad för detaljplaneärenden och bygglovsärenden vid stadsbyggnadsnämndens sammanträden 2024

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.