Hoppa över navigering
 1. Förslag på justeringsdag 2024-03-04.

  Förslag på justeringsperson (utöver ordförande) Tony Rahm (M).

 2.  

  a) Information om samarbetet med kulturförvaltningen (Philip Tanimura och Olof Martinsson)

   

  b) Information om kommunfullmäktiges budgetuppdrag 2022 om fritidsanläggningar - Rapportering av del 2 (Gustav Aulin)

   

  c) Information om Årsanalys 2023 (ärende 9) (Daniel Wolski och Madeleine Spjuth)

 3.   3

  Information - uppföljning av SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)

 4.   4

  Information - aktiva åtgärder 2023

 5. Förteckning över skrivelser inför stadsbyggnadsnämnden 2024-02-27.

 6.   6

  Anmälan av delegationsbeslut

 7.   7

  Anmälan av beslut, domar och laga kraft

 8. Stadsbyggnadsnämnden har rätt att fatta beslut i kommunfullmäktiges ställe. Under 2 § i stadsbyggnadsnämndens reglemente finns de delegerade uppdrag som nämnden fått i uppdrag att fatta beslut om. Beslut som fattas med stöd med denna paragraf ska årligen redovisas till kommunfullmäktige.

 9. Bifogad rapport innehåller stadsbyggnadsnämndens redovisning av Årsanalys 2023. Till ärendet är bilagt årsuppföljning avseende Uppföljning av grunduppdraget 2023.

 10. Ärendet innehåller rapporten Uppföljning av intern kontrollplan 2023. De kommungemensamma granskningarna för 2023 är röjande av sekretess, bristande tillgänglighet samt kostförmåner. Bristande tillgänglighet redovisades vid halvårsuppföljningen 2023 och kommer därför inte redovisas här (SBN-2023-424). Båda riskerna är granskade med godkänt resultat. Förbättringsåtgärder från granskningar 2023: granskning av sociala medier hade bristande resultat vid internkontroll granskning 2022 och förbättringsåtgärd i form av översyn av sociala mediestrategier har genomförts hösten 2023.

 11. Riskanalysen är ett viktigt verktyg för att förebygga att något oönskat sker och för att hitta förbättringsområden och en del av internkontrollarbetet. Utifrån riskanalys föreslås åtgärder och granskningar som utgör intern kontrollplan. Nämnden har genomfört riskanalys för 2024. Kommunstyrelsen beslutar om gemensamma granskningar för Malmö stads nämnder och för år 2024 är följande granskningar beslutade att genomföras: felaktig tillgång till information och lokaler, artificiell intelligens (AI) samt digital offentlig service. Stadsbyggnadskontorets specifika granskningar föreslås bli följande: den nya taxans konstruktion och påverkan på stadsbyggnadsnämndens ekonomi, lågkonjunkturens påverkan på stadsbyggnadsnämndens verksamheter.

 12. Kommunstyrelsen har för yttrande översänt remiss från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet angående betänkande av utredningen om ordning och reda på hyresbostadsmarknaden, Bättre information om hyresbostäder kartläggning av andrahandsmarknaden och ett förbättrat lägenhetsregister SOU 2023:65 till stadsbyggnadsnämnden. Utredningen föreslår en ändring av lägenhetsregisterlagstiftningen och att uppgift om att en lägenhet är upplåten med hyresrätt ska tillföras lägenhetsregistret. Därtill föreslås att uppgift om förstahandshyresgäster samlas in och offentliggörs i lägenhetsregistret. Stadsbyggnadsnämnden konstaterar att förslaget är väl underbyggt av utredningen och har inga invändningar eller synpunkter.

 13. Europeiska kommissionen har i en formell underrättelse framfört synpunkter på hur MKB-direktivet har genomförts i svensk rätt. De typer av projekt som omfattas av direktivet är i huvudsak sådana som i Sverige tillståndsprövas enligt miljöbalken – miljöfarlig verksamhet (9 kap.) och vattenverksamhet (11 kap.) – och sådana som huvudsakligen prövas enligt annan lagstiftning, t.ex. infrastrukturprojekt såsom vägar och ledningar. I aktuell promemoria från regeringen presenteras förslag som syftar till att förbättra det svenska genomförandet av direktivet. Förslagen innebär i huvudsak att vissa verksamheter och åtgärder ska anmälas till tillsynsmyndigheten, som ska göra en bedömning i frågan om huruvida verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringar föreslås i bland annat miljöbalken, förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter, förordningen (1998:904) om anmälan för samråd och miljöprövningsförordningen (2013:251). Stadsbyggnadskontoret bedömning är att konsekvenserna av promemorians förslag inte berör stadsbyggnadsnämndens uppdrag. Stadsbyggnadskontoret är positiv till promemorians förslag till ändringar då de innebär en ökad tydlighet i tillståndsprocessen med bestämmelser kring bland annat handläggningstider och tidsfrister. Införandet av ett motiverat beslut vid anmälan bidrar också till ökad tydlighet.

 14. Region Skåne är en av tre regioner som idag enligt lag ska ta fram regionplaner och därmed berörs av förslaget om föreskrifter om regionplan. Boverket föreslår nya föreskrifter för att precisera kravet i 2 kap. 5 c § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, för att säkerställa att informationen i regionplaner är digitalt utbytbar. Föreskrifterna förväntas inte ge några konsekvenser för kommunernas planeringsansvar.

 15. Kommunstyrelsen har till stadsbyggnadsnämnden översänt remiss från Socialdepartementet gällande Boverkets rapport Utvärdering av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Syftet med översynen är utvärdera att om lagen påverkat utvecklingen av bidraget. Om lagen hindrar personer med funktionsnedsättning att erhålla bidrag, ska Boverket ge förslag på ändringar av lagen. Boverkets förslag till ändringar förtydligar och förenklar i vissa delar handläggningen av ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. För sökande finns förslag som underlättar ansökningsförfarandet och rätten att erhålla bidrag. Om alla föreslagna ändringar går igenom innebär detta ökade kostnader för kommunen t ex för reparationer och då rätten till bidrag för rullstolsgarage återinförs.

 16. Kommunstyrelsen har översänt förslag till handlingsplan mot islamofobi och antimuslimsk rasism för åren 2024–2027 till bland annat stadsbyggnadsnämnden för inhämtande av synpunkter. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2022 att ge stadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på en handlingsplan mot islamofobi och antimuslimsk rasism. Stadsbyggnadsnämnden är positiv till att handlingsplanen tas fram och lämnar synpunkter på remissens fem frågeställningar.

 17. Moderaterna har inkommit med ett nämndinitiativ om Ett Malmö fritt från rasism och hatbrott. Skolförvaltningarna har under 2021 genomfört en kartläggning av antisemitism i Malmös skolor som visade en tydlig förekomst av både verbala och fysiska hatbrott. Efter rapporten har skolorna arbetat aktivt med antisemitism och genomfört olika kunskapshöjande insatser. Under hösten 2023 inträffar en uppmärksammad händelse där elever på en gymnasieskola uttalar bland annat dödshot mot judar. Förvaltningen valde först att inte polisanmäla händelsen och informerade inte ansvarig nämnd. Moderaterna ser ett behov av en ny kartläggning av rasism i skolförvaltningarna och anmodar samtliga nämnder att alltid polisanmäla brott som sker i eller i anslutning till den egna verksamheten. Stadsbyggnadsnämnden besvarar nämndinitiativets andra att-sats och bedömer att befintliga rutiner uppfyller behovet av styrning avseende polisanmälan av brott som sker i eller i anslutning till verksamheten.

 18. Stadsbyggnadsnämnden har genom delegationsbeslut överklagat länsstyrelsens beslut att upphäva stadsbyggnadsnämndens beslut 2023-03-30, § 98 att påföra byggsanktionsavgift i den del beslutet avser att ha ianspråktagit och inrett del av komplementbyggnad för ett väsentligt annat ändamål (bostad).

   

 19. Stadsbyggnadsnämnden har genom delegationsbeslut överklagat länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut den 26 april 2023, § 129 om byggsanktionsavgift. Stadsbyggnadsnämnden föreslås utveckla talan hos mark- och miljödomstolen enligt stadsbyggnadskontorets förslag.

 20. Stadsbyggnadsnämnden har genom delegationsbeslut överklagat länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut den 26 april 2023, § 130 om byggsanktionsavgift. Stadsbyggnadsnämnden föreslås utveckla talan hos mark- och miljödomstolen enligt stadsbyggnadskontorets förslag.

 21. Antagande.
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumverksamhet med samlingslokal för fritidsgård i Skånegården. Avsikten är också att skydda kulturhistoriskt värdefull miljö.

 22. Antagande.
  Detaljplanen gör det möjligt att bygga ut industrispåren för järnvägstrafik i Norra hamnen. 

   

 23. Planuppdrag.
  Det övergripande syftet med detaljplanen är att bidra till att skapa en ny v
  älkomnande entré till Västra Hamnen dels i form av en framträdande bebyggelse och dels i form av ett nytt torg. Stora Varvsgatan breddas och kajerna tillgängliggörs som en fortsättning på den blågröna infrastrukturen som också planeras i området. Nya användningar som ska prövas i detaljplanen är bland annat Kontor (K), Centrum (C), utbildning (S) samt Allmän platsmark (TORG, GATA).

 24. Planuppdrag.
  Avsikten med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra inredning av vind för att tillskapa ytterligare lägenheter. Vidare är avsikten att göra befintliga bostäder på vinden i fastigheten Almedal 13 planenliga. Planläggningen motiveras av att fler bostäder kan skapas i ett centralt läge utan att ta ny mark i anspråk.

 25. Fastighets- och Gatukontoret begär planbesked för att pröva möjligheten att bygga 70–100 lägenheter i Kroksbäcksparken.

 26. Planbesked.
  Begäran om planbesked syftar till att pröva möjligheten att stycka av fastigheten och riva befintligt bostadshus
  för att uppföra två småhus. Fastigheten är 1983 kvadratmeter och förslås delas in i två fastigheter på knappt 1000 kvadratmeter.

 27. Planbesked.
  Stadsbyggnadskontoret föreslår att sökanden ges ett positivt planbesked.
  Feramex Fastigheter AB har inkommit med begäran om planbesked för fastigheten Aktern 5. Enligt begäran vill fastighetsägaren göra det möjligt att långsiktigt bedriva skolverksamhet i befintlig byggnad inom fastigheten. Sökanden önskar addera skoländamål (gymnasium/vuxenutbildning) till gällande detaljplan.

 28. Planbesked.
  Stadsbyggnadskontoret föreslår att sökanden ges ett positivt planbesked.
  Stena Bygg AB har inkommit med begäran om planbesked för att förtäta fastigheten Bornholm 6 med fler bostäder. Parkering för bil avses lösas i befintligt underjordiskt garage. Fastigheten ligger i stadsdelen Rönneholm i Malmö. 

 29. Planbesked
  Begäran om planbesked syftar till att pröva möjligheten att ändra delar av gällande detaljplan, PL 1384, från parkmark till bostadsändamål.

 30. Planbesked.
  Brf Gråsejen 2 har inkommit med en begäran om planbesked för fastigheten Gråsejen 2 i Limhamn. Syftet är att ändra detaljplanen så att inglasning av balkonger mot innergård blir tillåten.

   

 31. Ansökan avser nybyggnad av parhus och radhus med tillhörande förrådsbyggnader och miljöhus samt parkeringsplatser. Ansökan gäller etapp 1 dvs halva planområdet. Etapp 2 kommer man söka för vid ett senare tillfälle. Etapp 1 består av 23 bostäder. Förslaget följer gällande detaljplan och planens gestaltningsidé. En del hus har fasad i röd träpanel och vissa hus är i vit puts. Samtliga hus har spröjsade fönster. Kontoret bedömer att förslaget är lämpligt och uppfyller kravet på en god helhetsverkan.

 32. Byggsanktionsavgift för att utan bygglov och startbesked påbörjat en fasadändring på ett enbostadshus inom fastigheten Tecknaren 7. En eternitfasad har bytts ut till stående träpanel och ändringen kräver bygglov. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 9 397 kr av fastighetsägaren och att ärendet efter uttagen byggsanktionsavgift avslutas.

   

 33. Vid stadsbyggnadskontorets besök under mars 2023 kunde kontoret konstatera att del av bottenplan för lagerbyggnaden har tagits i anspråk och inretts som en butik för detaljhandel. Fastighetsägaren har framfört att verksamheten kommer upphöra med att sälja till privatpersoner och i stället endast sälja i parti till kunder samt ta bort kassan. Den aktuella butiken oavsett om det rör sig om detaljhandel eller partihandel utgör ett väsentligen annat ändamål än ett lager och kräver därför bygglov. Vid påbörjande av byggnadsarbeten utan startbesked så kan överträdelsen endast rättas genom att de åtgärder som vidtagits återställs. Att endast ändra användningen till en annan lovpliktig användning utgör inte rättelse utan även den inredning som tillkommit för användningen behöver tas bort. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden beslutar om att ta ut en byggsanktionsavgift på 202 453 kr av fastighetsägaren.

 34. Byggsanktionsavgift för ändring som berör den bärande konstruktionen i en byggnad inom fastigheten Käglinge 5:136. En bärande vägg har tagits ner och en balk för avväxling har satts upp. Ändringen är en sådan som berör byggnadens bärande konstruktion och kräver därför teknisk anmälan. Teknisk anmälan saknas. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför ta ut en byggsanktionsavgift på 53 718 kr av fastighetsägaren.

 35. Byggsanktionsavgift för att med teknisk anmälan men utan startbesked påbörjat ändringar av ventilationen i en byggnad och för ändringar som berör en byggnads bärande delar inom fastigheten Svanen 1. Ny ventilation hade installerats i lokalen på bottenplan och en trappa mellan bottenplan och plan 1 hade tagits bort och ett nytt bjälklag satts in. Dessa ändringar berör byggnadens ventilation och byggnadens bärande delar och kräver därför teknisk anmälan. Teknisk anmälan fanns men startbesked hade inte meddelats när åtgärderna påbörjades. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför ta ut byggsanktionsavgifter på totalt 19 195 kr av fastighetsägaren.

   

 36. En del av en tidigare lagerbyggnad har tagits i anspråk och inretts som en bilvårds/bilrestaureringsanläggning utan bygglov och startbesked. Även ny ventilationsanordning har installerats och en ny port har satts in i fasaden. Två motordrivna portar har använts utan att giltig besiktning funnits vid användandet. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden tar ut byggsanktionsavgifter på sammanlagt 608 668 kr av tomträttsinnehavaren.

 37.   37

  Sammanställningsblad för detaljplaneärenden och bygglovsärenden vid stadsbyggnadsnämndens sammanträden 2024

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.