Hoppa över navigering
 1.   1

  Genomgång och föredragning av ärenden

 2.   2

  Val av justerare och justeringsdag (förslag på justeringsdag 29/11)

 3. Förteckning över skrivelser inför stadsbyggnadsnämnden 2022-11-22.

 4. Kommunfullmäktige har till stadsbyggnadsnämnden översänt en motion om marina kolonilotter. I motionen föreslås det att Malmö stad tillsammans med Marint kunskapscenter initierar ett projekt kring marina kolonilotter någonstans i Malmös kustområde. Förutsättningarna för odling av marina arter i Öresunds brackvatten är begränsade jämfört med till exempel västkusten då vattnet i Öresund har en lägre salthalt. Stadsbyggnadsnämnden anser inte att förutsättningarna i Malmö är de rätta för att anlägga marina kolonilotter och föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen.

  Bilagor

 5. Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag att förverkliga regeringens friluftslivspolitik i Skåne och har därför sammanställt Skånes Friluftslivsplan. Skånes Friluftslivsplan består av fyra delar och syftar till att skapa en gemensam målbild för hur aktörer i Skåne kan stärka genomförandet av den nationella friluftslivspolitiken samt att lyfta viktiga gemensamma åtgärder som kan bidra till ett hållbart och tillgängligt friluftsliv. Kommunens roll och ansvar ligger i den fysiska planeringen av kommunen. Stadsbyggnadsnämnden ser generellt positivt på förslaget för Skånes Friluftslivsplan och den målbild som presenteras.

  Bilagor

 6. Antagande.
  Detaljplanen möjliggör en blandad stadsbebyggelse med cirka 330 bostäder, verksamheter och parkeringshus i 2-5 våningar samt allmän plats och gator för angöring, lek och fördröjning av dagvatten. Planförslaget möjliggör också bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom kvarteret.

  Bilagor

 7. Antagande.
  Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra att befintlig byggnad kan användas för skola (endast gymnasium och vuxenutbildning) och centrumverksamhet.

  Bilagor

 8. Antagande.
  Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva fastighetsindelningsbestämmelse för fastigheten Skölden 26 för att möjliggöra en förändring av fastighetsindelningen.

  Bilagor

 9. Samråd.
  Det övergripande syftet med detaljplanen att möjliggöra bebyggelse för bostäder och centrumverksamhet öster om Sivåkersvägen. Syftet är även att säkra ett grönt gång- och cykelstråk på allmän plats. Planförslaget möjliggör cirka 120 lägenheter i flerbostadshus i fyra till fem våningar och cirka 10 radhus i två till tre våningar.

  Bilagor

 10. Planuppdrag.
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra kvartersmark för bostadsbebyggelse, centrumverksamhet, publika lokaler med möjlighet till samlingslokaler, kontor, vårdcentral, parkering och tillhörande funktioner samt allmän platsmark för torg och gata. Vidare är detaljplanens syfte att pröva omfattningen och utformningen av bebyggelsen och den allmänna platsmarken.

  Ärendet inleds med information som ges av planarkitekt Tobias Röös.

  Bilagor

 11. Planuppdrag.
  Syftet är att göra det möjligt att uppföra en multihall för fotboll och andra sporter, korttidsbostäder, kontorsbyggnader och ett mobilitetshus samt att tillföra en grön yta vid Västra Stadionparken och utforma två öppna torgytor i Stadionområdets norra del.

  Ärendet inleds med information som ges av planarkitekt Magdalena Alevra.

  Bilagor

 12. Planuppdrag.
  Ändring av befintlig detaljplan för att möjliggöra ny kylanläggning, pelletsbrännare, nya tanksilos, ny diskanläggning samt ett parkeringshus. För att detta ska vara möjligt måste byggnadshöjden i gällande plan höjas.

  Bilagor

 13. Åtgärden innebär nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage med tillhörande komplementbyggnad, cykeltak, stödmurar till uteplatser, markparkering för bilar samt solceller på taken på fastigheten SKJUTSKONTORET 4 (Lundavägen). Projektet är en omvandling av tomtens tidigare industriella användning och omfattar 256 bostadslägenheter och 4 mindre lokaler. En del av fastighetens industriella ursprung och karaktär bevaras genom ett bibehållande av en av de äldre fasaderna mot Lundavägen. Åtgärden bedöms förenlig med gällande detaljplan. Bygglov föreslås beviljas

 14. Åtgärden innebär nybyggnad av restaurang med tillhörande förråd, uppsättning av belysta skyltar, rivning av befintligt hotell samt marklov för trädfällning på fastigheten MIDHEM 4 (Lundavägen 28). Åtgärden bedöms planenlig och bygglov föreslås beviljas. Hänsyn behöver tas till området utveckling.

 15. Förhandsbesked gällande ändrad användning av kontor, stall och lager och bostadshus till flerbostadshus (18 bostäder). På fastigheten (TYGELSJÖ 56:17, Sjötorpsvägen) finns idag fem byggnader, ett bostadshus, en äldre ekonomibyggnad/förråd, ett ridhus, en lagerbyggnad och en förrådsbyggnad. Ansökan avser att göra om befintligt bostadshus till tre lägenheter, en del av den befintliga äldre ekonomibyggnaden till tre bostäder och befintlig lagerbyggnad till 12 lägenheter. Fastigheten ligger utanför detaljplan. Fastigheten ligger nära Tygelsjö tätort och i ett område där bebyggelsetrycket är stort. På fastigheten finns två byggnader (bostadshuset och den äldre ekonomibyggnaden) som ingår i en kulturhistorisk inventering från 2007 och har ett kulturhistoriskt värde. Åtgärden är omfattande och behöver samordnas. Bebyggelse ska förändras och reglering behöver ske i ett sammanhang. Stadsbyggnadskontoret bedömer att ansökt åtgärd inte går att hantera i ett förhandsbesked utan ska detaljplaneläggas. Ansökt förhandsbesked ska avslås.

 16. En tillbyggnad har uppförts utan bygglov mellan 2015 och 2016 inom fastigheten Karlsvik 8 (Lundavägen). Tillbyggnaden är placerad på vad som i detaljplanen markerats som mark som inte får bebyggas och mark som får byggas under (över) med körbart bjälklag. Stadsbyggnadskontoret bedömer att tillbyggnaden på grund av avvikelsen från detaljplanen inte kan få lov i efterhand. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför att förelägga fastighetsägaren att inom sex månader från det att beslutet vunnit laga kraft ta bort den aktuella tillbyggnaden samt att där tillbyggnaden tas bort återställa huvudbyggnadens fasad till det senast ianspråktagna bygglovet. Föreläggandet föreslås även förenas med ett vite på 200 000 kr.

 17. En pergola har uppförts inom fastigheten Tusculanum 8 (Knivgatan 19) som stadsbyggnadskontoret bedömer utgör en fasadändring. Vidare har taket höjts, skjutdörrar sats in och vatten installerats i ett tidigare regnskydd vilket bedöms utgöra en tillbyggnad, fasadändring och installation av en anläggning för vattenförsörjning. Åtgärderna bedöms kräva bygglov respektive teknisk anmälan och har skett utan startbesked. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför ta ut en byggsanktionsavgifter på totalt 45 704 kr av fastighetsägaren.

 18. En bygglovsansökan inkom till stadsbyggnadskontoret avseende byte av takmaterial från röda tegelpannor till grått skiffertak den 18 maj 2022. Vid besök på fastigheten (FLORENS 2, Rosenholms allé 10) den 17 augusti 2022 kunde det konstateras att de röda tegelpannorna redan var nedtagna. Inget bygglov eller startbesked har utfärdats för åtgärden. Nedtagandet utgör ett påbörjande av en bygglovspliktig fasadändring, byte av taktäckningsmaterial, som påverkar byggandens yttre utseende avsevärt och är ett nödvändigt steg för att bytets genomförande. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför att ta ut en byggsanktionsavgift på 11 471 kr av fastighetsägaren.

 19. Byggsanktionsavgift för ändring av byggnad som innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas inom fastigheten HUNDEN 12 (Kockumsgatan). Stadsbyggnadskontoret har fått information och fotodokumentation som visar att en ny imkanal har installerats på fasaden inom fastigheten. Imkanalen bedöms utgöra en bygglovspliktig fasadändring då den ändrar byggnadens utseende avsevärt. Bygglov och startbesked saknas för ändringen. Stadsbyggnadskontoret föreslår därmed att stadsbyggnadsnämnden tar ut en avgift på 12 944 kr för fasadändringen av fastighetsägaren.

 20. Informationen ges av avdelningschef Anna-Carin Mårtensson.

  • Vilket eller vilka beslut är du mest stolt över att nämnden har fattat?
  • Hur har samarbetet med förvaltningen fungerat? Vad har varit bra och vad kan utvecklas?
  • Hur har samarbetet inom nämnden fungerat? Vad har varit bra och vad kan utvecklas?
 21.   26

  Sammanställningsblad för detaljplaneärenden och bygglovsärenden vid stadsbyggnadsnämndens sammanträden 2022

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.