Hoppa över navigering
 1.   1

  Genomgång och föredragning av ärenden

 2.   2

  Val av justerare och justeringsdag (förslag på justeringsdag 31/10)

 3. Förteckning över skrivelser inför stadsbyggnadsnämnden 2022-10-27.

 4. Informationen ges av Sven Gustafsson, fastighets- och gatukontoret, Erika Knobblock samt Sandra Johansson, stadsbyggnadskontoret.

 5. Syftet med Strategi för kustskydd är att ge kommunens syn på klimatet och översvämningsrisk. Därutöver syftar strategin till att visa hur översvämningsrisken från havet ska hanteras i stadens fysiska planering samt hur Malmös befintliga bebyggelse kan skyddas. Strategi ska införlivas i översiktsplanen och utgöra grund för klimatanpassningen i Malmös fysiska planering till följd av stigande havsnivåer. Strategin avses skickas på remiss under december 2022 – mars 2023.

  Bilagor

 6. Kommunstyrelsen har översänt länsstyrelsen i Uppsalas rapport om lokal och regional klimatomställning från Miljödepartementet till stadsbyggnadsnämnden för samråd. Enligt klimatlagen (2017:720) ska regeringen ta fram en ny klimatpolitisk handlingsplan vart fjärde år. För att ta fram underlag till nästa klimatpolitiska handlingsplan gav regeringen i mars 2021 tre parallella uppdrag, att redovisa och sända ut på remiss senast 15 september 2022. Denna remiss är ett av dessa parallella uppdrag. Av speciell betydelse för klimatomställningen har i uppdraget planeringsfrågor (inklusive fysisk planering, gestaltad miljö och transportplanering), regional utveckling, energi- och klimatrådgivning och energieffektivisering, samt upphandling och beteendepåverkande insatser pekats ut. Stadsbyggnadsnämnden är positiv till förslagen i stort, men har några medskick gällande förslagen om standardiserat redovisningssystem, stärkt samordning i energi- och klimatomställning samt stärkt regional samordning av infrastruktur och godstransport.

  Bilagor

 7. Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att ta fram underlag med analyser och förslag som leder till transportsektorns klimatomställning. Underlagen ska användas vid framtagandet av nästa klimatpolitiska handlingsplan. Rapporten presenterar 23 förslag inom kategorierna trafikövergripande, vägtrafiken, sjöfarten och luftfarten.

   

   

  Bilagor

 8. Kommunstyrelsen har översänt PM2022:10, Näringslivets klimatomställning till stadsbyggnadsnämnden för synpunkter. Enligt klimatlagen (2017:720) ska regeringen ta fram en ny klimatpolitisk handlingsplan vart fjärde år. Rapporten utgör ett underlag inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen. I rapporten presenteras analyser och förslag till styrmedel och andra åtgärder som ska bidra till näringslivets klimatomställning. Rapporten omfattar totalt 47 förslag och rekommendationer. Rapportens fokus ligger inom sektorsområdena: konstruktion och bostäder, elektrifiering, markanvändning, industrin, förbränning av plast samt arbetsmaskiner.

  Bilagor

 9. Stadsbyggnadsnämnden har genom kommunstyrelsen fått Kulturdepartementets Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44) på remiss. Betänkandet innehåller ett förslag till en nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher. Stadsbyggnadsnämnden välkomnar att förutsättningarna för de kreativa branscherna utreds nationellt, och vill särskilt framhålla den särskilda roll storstäder har för dessa näringar.

  Bilagor

 10. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 27 april 2022, § 167, om byggsanktionsavgift för väsentligt ändrad användning av industribyggnad, för att ha inrett eller väsentligt ändrat vatten- och avloppsanläggning samt för att ha utfört en ändring som berör en byggnads bärande konstruktion. Beslutet har överklagats till länsstyrelsen som begärt stadsbyggnadsnämndens yttrande om komplettering bestående av fotografier visar att rättelse skett eller inte.

 11. Ärendet avser byggsanktionsavgift för en byggnad som uppförts på fastigheten Charlotta 7. Byggnaden överensstämmer inte med beviljat bygglov. Den byggnad som uppförts på platsen avviker så mycket från bygglovet att det bedöms vara en helt annan byggnad som uppförts utan bygglov och startbesked. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat om byggsanktionsavgift för byggnaden, vilket nu överklagats till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har berett stadsbyggnadsnämnden tillfälle att yttra sig i ärendet senast den 4 november 2022 enligt beviljat anstånd. Om nämnden inte yttrar sig innan dess kan länsstyrelsen ändå avgöra ärendet.

 12. Ombud för fastighetsägaren till Ålkistan 11 har kommit in med begäran om omprövning som rör stadsbyggnadsnämndens beslut den 14 februari 2019, § 50 om rivningsföreläggande förenat med vite. Fastighetsägaren yrkar att vitet ska sättas ned till noll eller sänkas till 25 000 kr.

 13. Godkännande.
  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att ge permanenta förutsättningar för byggnader tillhörande den uteförskola som idag bedriver verksamhet i Pildammsparken. Förändringen ska ske på sådant sätt att påverkan på parken och allmänhetens tillgänglighet till denna minimeras.

  Bilagor

 14. Samråd.
  Det övergripande syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bevara området som ett stadsnära småskaligt koloniområde med fokus på rekreation och odling. Genom planläggningen ska både nya och befintliga kolonilotter kunna utvecklas i området samtidigt som det skapas tydliga ramar för framtida bygglov.

  Bilagor

 15. Samråd.
  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att fortsätta befintliga verksamheter, med kontor och restaurang. Planförslaget innebär att ny användning, C1- Restaurang och kontor, läggs till detaljplanen. Övriga bestämmelser i gällande detaljplan PL 1006 gäller fortsatt.

  Bilagor

 16. Samråd.
  Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra gällande detaljplan mer flexibel, genom att lägga till och ändra planbestämmelser så att gymnasieutbildning och centrumverksamhet möjliggörs på fastigheten. Syftet är också att bevara kulturmiljövärden inom fastigheten, genom att justera gällande detaljplans skydds- och varsamhetsbestämmelser. Planläggningen motiveras av att fastigheten ligger centralt och har lokaler som redan är lämpliga för gymnasieskola och centrumverksamhet.

  Bilagor

 17. Planuppdrag.
  Förslagets bärande idé är att med ny bebyggelse för bostäder och lokaler för verksamheter möjliggöra en ökad service, fler arbetsplatser samt ökat kultur- och fritidsliv omgivet at allmänna attraktiva platser. Förutsättningar som är viktiga för att Rosengårds stationsområde ska kunna axla sin roll som stadsdelsnod när Malmö växer österut. Förslaget innebär samtidigt en stadsutveckling som ska fungera som en motor för sociala förändringar genom att överbrygga fysiska och mentala barriärer. Detaljplanen utgör en första etapp i omvandlingen av Amiralsgatan till stadshuvudgata.

   

  Ärendet inleds med information som ges av planarkitekt Annika Arvidsson, stadsbyggnadskontoret.

  Bilagor

 18. Planuppdrag.
  Syftet med ändring av detaljplanen är att pröva möjligheten att skapa ytterligare en fastighet med enbostadshus, genom att dela fastigheten Lärksoppen 18.

  Bilagor

 19. Planuppdrag.
  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla ett allmänt kajstråk och en mindre park samt att bevara en travers från varvstiden.

  Bilagor

 20. Åtgärden på fastigheten FORMEN 2 innebär nybyggnad av flerbostadshus innehållande 108 st lägenheter i 4-8 våningar inom Limhamns Sjöstad (Barlastgatan). Eftersom gården inte får underbyggas löses parkering för bilar i närliggande parkeringshus samt på kvartersgata. Förslaget är planstridigt med avseende på överskriden byggnadsarea och vindsvåningsyta men stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att avvikelserna från detaljplanen tillsammans är liten och förenlig med detaljplanens syfte enligt, 9 kapitlet 31b1§ plan- och bygglagen.

 21. Åtgärden innebär nybyggnad av ett flerbostadshus (BADSKON 2, Cyklopgatan) med hyreslägenheter i varierande storlekar, en komplementbyggnad med ett integrerat skärmtak för cykelparkering på gården, solenergianläggning på tak och en markparkering för rörelsehindrade på gården i anslutning till gata i söder.

 22. Åtgärden innebär rivning av en våning på ett affärshus samt påbyggnad av detsamma med fyra byggnadsvolymer i vardera 5 våningar innehållandes studentlägenheter. Åtgärden innebär vidare nybyggnad med parkeringsdäck samt fasadändring och ombyggnad av befintligt affärshus (KATRINELUND 29 och 30, Celsiusgatan 38A). Åtgärden strider mot gällande detaljplan vad avser mindre delar av balkonger och trapphus som överstiger tillåten högsta totalhöjd samt riktvärde för buller vid fasad som överstigs för 15 lägenheter mot öster. Bygglov föreslås beviljas med liten avvikelse.

 23. Åtgärden innebär nybyggnad av 38 radhus med tillhörande förråd och komplementbyggnader samt mindre markparkering för bilplatser (PRH) och solceller på taken (SÄDESFÄLTET 1 & ÄRTFÄLTET 1, Ladugårdsgatan) . Projektet är en tidig byggnadsetapp i den södra delen av Elinelunds utbyggnadsområde. Åtgärden strider mot gällande detaljplan vad avser ett mindre antal radhus som placeras längre från egenskapsgräns än tillåten 1 meter. Bygglov föreslås beviljas med liten avvikelse.

 24. Åtgärderna på fastigheten SÅNEKULLA 55 (Köpenhamnsvägen 88) innebär att en byggnad med höga kulturhistoriska värden, Villa Vånga, föreslås byggas om till flerbostadshus. Åtgärden innebär såväl exteriöra ändringar som interiöra. Inom fastigheten har bygglov tidigare beviljats för nybyggnad av radhus (14 st), parhus, underjordiskt garage, miljöhus och förråd. Kontoret bedömer att förslaget till ombyggnation inte uppfyller detaljplanens syfte att säkerställa att Villa Vångas kulturhistoriska värden bevaras.

 25. Åtgärden på fastigheten BUNKEFLOSTRAND 26:2 (Klagshamnsvägen 77) avser ett förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. Fastigheten ligger inom områdesbestämmelser med ändamålet bostäder. Fastigheten ligger under 3 meter över havet. Områdesbestämmelser har tagit höjd för att området ligger lågt. Enligt områdesbestämmelserna bör nya tomtstorlekar vara ca 700 kvm och ansökan avser 572 kvm. Granne har haft synpunkter. Stadsbyggnadskontoret föreslår positivt förhandsbesked.

 26. Föreläggande om åtgärd för att uppfylla kraven om att hålla tomt i vårdat skick. En häck inom fastigheten REVYN 17 (Dansbanegatan 2) skymmer sikten för förbipasserande trafikanter. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att ett föreläggande om att klippa ner häcken inom en månad efter beslutet vunnit laga kraft ska utfärdas och förenas med ett löpande vite om 2 500 kr per påbörjad kalendermånad efter det att tiden att följa föreläggandet gått ut.

 27. Byggsanktionsavgift för ingrepp som berör en byggnads bärande konstruktion inom fastigheten HÖNAN 5 (Idrottsgatan 15). Bygglov har beviljats för att ändra användningen från tryckeri till bostad. Vid ett tekniskt samråd konstaterades det att åtgärden påbörjats genom att bjälklag och innerväggar rivits ut och ersatts, samt att våningsplanens höjd justerats. Startbesked saknades när åtgärderna påbörjades. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför ta ut en byggsanktionsavgift på 45 619 kr av fastighetsägarna.

 28. Byggsanktionsavgift för fasadändring avseende två fönster inom fastigheten KÄGLAN 10 (Södra Bulltoftavägen 12). Stadsbyggnadskontoret har kunnat konstatera att elva fönster bytts ut på enbostadshuset inom fastigheten, två av dessa under de senaste fem åren. Fönsterna har bytts från kopplade inåthängda träfönster med vertikal spröjs till vridfönster i aluminium utan spröjs. Ändringen bedöms påverka byggandens yttre utseende på ett avsevärt sätt och kräver därmed bygglov. Bygglov saknas för bytena av fönster. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför besluta om att ta ut en byggsanktionsavgift på 12 074 kr av fastighetsägaren.

 29. Stadsbyggnadskontoret lämnar förslag på sammanträdestider för stadsbyggnadsnämnden gällande år 2023.

  Bilagor

 30. Informationen ges av Mikael Ström Remin, stadsbyggnadskontoret.

 31.   37

  Sammanställningsblad för detaljplaneärenden och bygglovsärenden vid stadsbyggnadsnämndens sammanträden 2022

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.