Hoppa över navigering
 • Den 26 januari 2023 beslutade nämnden om nämndsbudget 2023. I denna beskrevs stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden och organisation, plan för verksamhet och ekonomi. Den 30 mars ska nämnden åter besluta om nämndsbudget 2023. Det som tillagt är avsnitt ”Plan för kommunfullmäktigemål”. Här beskrivs nämndens planerade bidrag till respektive kommunfullmäktigemål och vilken effekt som nämndens bidrag förväntas ha på kommunfullmäktigemålet för mandatperioden.

   

  Yrkanden

  Ordförande Stefana Hoti (MP) tillsammans med (S), (L) och (V) lägger fram ett nytt huvudförslag.

   

  Tony Rahm (M) yrkar att följande tillägg görs:

   

  -Arbetet med arkitekturstaden ska stärkas genom att större vikt läggs på Malmöbornas perspektiv och hur de upplever det som byggs och planeras idag. Arkitekturen ska även verka för att stärka stadens och lokalsamhällets identitet, genom att varje område ges sin egen arkitektoniska särart och karaktär.

  -För att tillföra nya perspektiv på stadsutveckling ska stadens fastighetsutvecklare ges möjlighet att komma med tidigt i processen, exempelvis genom att fler projekt genomförs i form av markanvisningstävlingar.

  Samt att i stycket om Nyhamnen lägga till formuleringen … och ambitionen är att bygga väsentligt högre byggnader.

   

  Stefana Hoti (MP) yrkar avslag på Tony Rahms (MP) yrkanden.

   

  Beslutsgång

  Ordförande Stefana Hoti (MP) ställer först proposition på det nya huvudförslaget och finner detta vara bifallet.

   

  Sedan ställer ordförande proposition på Tony Rahms (M) yrkanden och finner att nämnden har avslagit dessa.

   

   

   

   

   

   

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.