Hoppa över navigering
 1. Förslag på justeringsdag 11 april

  Förslag på justeringspersoner Stefana Hoti (MP) och Tony Rahm (M)

 2.   2

  Information - muntlig

 3. Förteckning över skrivelser inför stadsbyggnadsnämnden sammanträde 2023-03-30.

 4. Den 26 januari 2023 beslutade nämnden om nämndsbudget 2023. I denna beskrevs stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden och organisation, plan för verksamhet och ekonomi. Den 30 mars ska nämnden åter besluta om nämndsbudget 2023. Det som tillagt är avsnitt ”Plan för kommunfullmäktigemål”. Här beskrivs nämndens planerade bidrag till respektive kommunfullmäktigemål och vilken effekt som nämndens bidrag förväntas ha på kommunfullmäktigemålet för mandatperioden.

  Bilagor

 5. Detta ärende utgör förslag till stadsbyggnadsnämndens taxa från 1 juli 2023. Det förslag till taxa som framgår av denna tjänsteskrivelse jämte bilaga föreslås gälla från 2023-07-01. (om ärenden hinner hanteras av kommunstyrelse/ kommunfullmäktige senast per juni) De förändringar som föreslås innebär att taxan för bygglovsverksamheten baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) standardtaxa och att taxan för detaljplaner förändras från att utgå från byggrättens bruttoarea (BTA) till en tidsbaserad taxa. I föreslagen taxa ingår övergångsbestämmelser som syftar till att undvika onödig osäkerhet avseende avgiftsuttag för kunder. Dessa bestämmelser anger att ny taxa föreslås gälla ärenden inkomna efter det datum då taxan träder i kraft.

  Bilagor

 6. Tekniska nämnden tillsammans med stadsbyggnadsnämnden fick i kommunfullmäktiges budget för 2021 i uppdrag att ”under mandatperioden påbörja processen med att bygga ett supercykelstråk”. Föreliggande rapport redogörs för vad supercykelvägar i Malmö har som målbild, vilka kvaliteter som ska känneteckna supercykelvägarna, sammanfattade riktlinjer för infrastruktur och visuellt koncept, och en redogörelse för utbyggnad av Malmös första supercykelväg mellan Limhamn och Segevång i tre etapper och med vidare regionala förlängningar mot Lomma och Lund. Under arbetets gång har en kontinuerlig dialog förts med Region Skåne, som från sitt håll koordinerar arbetet med supercykelvägar bland skånska kommuner.

  Bilagor

 7. Det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde har föranlett en återuppbyggnad av det civila försvaret. Denna SOU lämnar förslag till hur ett modernt och väl anpassat fysiskt skydd för civilbefolkningen mot direkta konsekvenser av krigshandlingar på svenskt territorium bör vara utformat. Utredningen berör huvudsakligen stadsbyggnadsnämndens verksamhet i förslagen som rör planering av nya skyddsrum. Utredningen fastställer att det åter finns behov av en viss utbyggnad av nya skyddsrum i Sverige. MSB ska ansvara för att anvisa i vilka områden skyddsrummen ska ligga. Kommunens hantering av skyddsrummen kommer främst att ske i bygglovsskedet. Stadsbyggnadsnämnden ett behov av att tydliggöra processen och samverkan mellan kommunen och MSB för att säkra en smidig och ändamålsenlig process som inte skapar otydlighet och onödigt merarbete för kommunen. För enkel hantering behöver även MSB:s underlag kring vilka områden eller byggnader som är aktuella för skyddsrumsplanering vara väl avgränsat och tydligt.

  Bilagor

 8. Till följd av osäkerheter kring giltigheten av den nu gällande vattenskoterförordningen har regeringen beslutat att en särskild utredning ska genomföras för att utreda hur användningen av vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras. Antalet vattenskotrar har ökat markant de senaste åren och användningen av dem upplevs ofta som störande för människor i närheten. Lika väl har de bevisat negativa effekter på kustmiljön och framför allt sjöfåglar och akvatiska däggdjur. Stadsbyggnadsnämnden ser behovet av att se över reglerna för vattenskotrar och är generellt positiva till det presenterade förslaget. Stadsbyggnadsnämnden menar dock att skyddade områden behöver starkare skydd från störningar från denna typ av vattenfordon än vad som föreslås.

  Bilagor

 9. Stadsbyggnadsnämndens beslut att avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Tullstorp 180:106 har överklagats. Länsstyrelsen avslog sökandens överklagande genom beslut den 18 januari 2023. Sökanden har nu överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

 10. Mark- och miljööverdomstolen har förelagt stadsbyggnadsnämnden att yttra sig över yttrande från klaganden i mål P 8457-22 angående överklagat beslut om nekat rivningslov.

 11. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 26 augusti 2021, § 325, att avslå ansökan om bygglov för fasadändring i form av byte av fönster mm. Beslutet har överklagats av sökanden till länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och vidare till mark- och miljööverdomstolen som beviljat prövningstillstånd. Stadsbyggnadsnämnden har förelagts att yttra sig till mark- och miljööverdomstolen.

 12. Länsstyrelsen har upphävt stadsbyggnadsnämndens beslut den 22 april 2021, § 172, att ta ut en byggsanktionsavgift på 45 815 kr av bostadsrättsföreningen Ballongfararen för att utan startbesked ha påbörjat en avväxling av en bärande vägg i ett flerbostadshus. Stadsbyggnadsnämnden har överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen och vidare till Mark- och miljööverdomstolen som meddelat prövningstillstånd. Stadsbyggnadsnämnden har nu förelagts att yttra sig över bostadsrättsföreningens yttrande.

 13. Stadsbyggnadsnämndens beslut att avslå ansökan om bygglov för förskola på fastigheten Blosshögen 1 har överklagats av sökanden Cymbalens förskola AB till Mark- och miljööverdomstolen, som har beviljats prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen har förelagt nämnden att yttra sig över Cymbalens förskola AB:s överklagande senast den 14 april 2023 enligt beviljat anstånd.

 14. Nuvarande naturvårdsplan för Malmö antogs av kommunfullmäktige år 2012. Sedan 2012 har cirka 16 % av naturvårdsplanens utpekade områden av olika anledningar fått försämrade naturvärden. År 2018 gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en aktualiserad naturvårdsplan och detta följdes år 2020 av samma uppdrag från tekniska nämnden och miljönämnden. Ett förslag till ny naturvårdsplan för Malmö har nu tagits fram, i syfte framför allt att konkretisera miljöprogrammets mål om biologisk mångfald och rekreation. Planen antas av stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden.
  Till naturvårdsplanen hör ett underlag i form av områdesbeskrivningar och karta över Malmös mest värdefulla naturområden. Detta underlag antas inte politiskt. Planen kommer att genomföras genom ett förvaltningsövergripande arbete. Ärendet kommer även upp i tekniska nämnden och miljönämnden för beslut under mars månad.

  Bilagor

 15. Antagande.
  Planförslaget möjliggör cirka 1 000 bostäder varav cirka 100 i småhus, en förskola för 120 barn, ett mobilitetshus, allmänna gator, enskilda vägar, en förlängning av parkstråket och naturmark i norr. Bebyggelsen består av kvarter som blandas med flerbostadshus och småhus i en skala om 2-5 våningar med nertrappning mot söder i respektive kvarter. Tvingande bestämmelser för centrumverksamhet finns på två ställen. Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3 § miljöbalken.

  Bilagor

 16. Antagande.
  Syftet med detaljplanen är att göra befintlig bebyggelse med bostäder planenlig, ge möjlighet både för bostäder och centrumverksamhet samt säkerställa att eventuell ny bebyggelse anpassas till sin omgivning i skala.

  Bilagor

 17. Antagande.
  Avsikten med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att inreda vinden i befintligt bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter. Processen att ändra detaljplanen innebär en prövning om detta är lämpligt eller inte.

  Bilagor

 18. Antagande.
  Syftet med ändring av detaljplanen är att göra det möjligt att sammanlägga fastigheterna Geväret 1 och 2 genom att ta bort fastighetsindelningsbestämmelsen.

  Bilagor

 19. Antagande.
  Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra sammanläggning av fastigheterna Ramen 9, 10, 11 och 12.

  Bilagor

 20. Samråd
  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga området med blandad och stadsmässig bebyggelse bestående av bostäder, centrumverksamheter och parkeringshus. Syftet är vidare att aktivera gaturummen längs med Pildammsvägen för att möjliggöra en mer stadsmässig gata.

  Bilagor

 21. Samråd.
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny, större, flexibel byggnad för högskole- och universitetsutbildning, gymnasium, vuxenutbildning, kontor och centrumverksamheter. Syftet är också att säkerställa en användning och utformning av bebyggelsens bottenvåningar som kan bidra till att levandegöra kringliggande gaturum och kaj, samt att möjliggöra en användning och utformning av bebyggelsen som gör platsens historiska sammanhang fortsatt läsbart. Syftet är därutöver att rationalisera kvartersstrukturen genom införlivande av del av angränsande allmän platsmark i kvarteret.

  Bilagor

 22. Samråd.
  Syftet med ändringen av detaljplanen är att säkra och modernisera verksamhetens energiförsörjning genom att möjliggöra en ny energianläggning.

  Bilagor

 23. Planuppdrag.
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder, kontor, centrumverksamheter, samt parkering under mark. Syftet är också att säkerställa en användning och utformning av bebyggelsens bottenvåningar som kan bidra till att levandegöra kringliggande gaturum och kaj. Det ska också säkerställas att befintlig bebyggelse hanteras och ny bebyggelse utformas på ett sätt som gör att platsens historiska sammanhang är fortsatt läsbart. Detaljplanen ska utöver detta möjliggöra en mindre justering av gränsen mellan kvartersmark och allmän plats – kaj.

  Bilagor

 24. Planuppdrag.
  Syftet med ändringen av detaljplanerna är att möjliggöra ny avloppstunnel för att öka kapaciteten i stadens dag- och spillvattensystem. Tunneln är en satsning på en ny regional infrastruktur för avloppsrening, som förutom Malmö också innefattar VA Syds medlemskommuner Burlöv, Lomma och Svedala.

  Bilagor

 25. Planuppdrag.
  Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra sammanläggning av fastigheterna Harjager 1, 7 och 12.

  Bilagor

 26. Åtgärden innebär nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage med tillhörande komplementbyggnad, cykeltak, stödmurar till uteplatser, markparkering för bilar samt solceller på taken inom fastigheten Skjutskontoret 4, Lundavägen, Skjutsstallsgatan och Rosendalsvägen. Projektet är en omvandling av tomtens tidigare industriella användning och omfattar 277 bostadslägenheter och 6 lokaler. En del av fastighetens industriella ursprung och karaktär bevaras genom ett bibehållande av en av de äldre fasaderna mot Lundavägen. Åtgärden bedöms förenlig med gällande detaljplan. Bygglov föreslås beviljas

 27. Åtgärden på fastigheten Plasket 1 (Hyllievångsvägen/Cyklopgatan), innebär nybyggnad av ett flerbostadshus i massivträ, med 60 hyreslägenheter samt lokaler för respektive kontor och butik i bottenplanet. Mindre stödmurar föreslås. Solcellspaneler används som taktäckningsmaterial och som balkongräcken. Föreslagen åtgärd är förenlig med gällande detaljplan.

 28. Åtgärden på fastigheten Sallerup 180:14 (Tullstorpsvägen/Nummertolvsvägen) innebär nybyggnad av 47 småhusenheter i form av radhus och parhus i två plan, som avses utgöra en bostadsrättsförening. Utöver bostadshusen uppförs förrådsbyggnader, 4 cykelskjul samt plank och kärlskåp för avfall. På samtliga bostadshustak installeras solceller. Parkeringsplatserna för bil löses i huvudsak på de enskilda tomterna, men det finns även några gemensamma gästparkeringar inom området. Cykelparkeringen ordnas delvis på de egna tomterna, delvis i gemensamma cykelskjul. Bostadshusen utförs huvudsakligen i ljust tegel, men vissa hus har även träpanel på en del av fasaden. Taken utförs i svart papp. Kontoret bedömer att förslaget är lämpligt och uppfyller kravet på god helhetsverkan.

  Bilagor

 29. Åtgärden på fastigheten Kraftfodret 7 (Spannmålsgatan/Gulklintsgatan) innebär nybyggnad av 20 småhusenheter i form av radhus, ett parhus och en friliggande villa i två plan, som avses utgöra en bostadsrättsförening. Utöver bostadshusen uppförs förrådsbyggnader, 2 miljöhus, 2 cykelförråd och en gemensamhetslokal samt plank. På samtliga bostadshustak installeras solceller. Parkeringsplatserna både för bil och cykel löses delvis på de enskilda tomterna, delvis på gemensamma parkeringsytor. Samtliga bostadshus utförs putsade i tre olika kulörer och tak i ljusgrå betongpannor. Kontoret bedömer att förslaget är lämpligt och uppfyller kravet på god helhetsverkan.

 30. [Åtgärden på fastigheten Regndroppen 1 (Regndroppsgatan 2/Bures gata 10, 12), innebär nybyggnad av kontorshus med restaurang i bottenplan, låga murar och solcellsanläggning på tak. Föreslagen åtgärd avviker från gällande detaljplan avseende totalhöjd på hisstopp/servicehiss och utrymningstrapphus, som inte är indragen från fasadliv på översta plan. Kontoret bedömer att avvikelserna kan sammantaget ses som en liten avvikelse och att förslaget följer detaljplanens syfte samt uppfyller i övrigt lagkraven avseende placering, utformning, tillgänglighet, användbarhet och kravet på god helhetsverkan. Bygglov föreslås beviljas med en liten avvikelse.

 31. Föreslagen åtgärd innebär nybyggnad av en idrottshall med fritidsgård, låga murar, väderskydd över cyklar samt solceller på tak inom fastigheten Lingarnet 3, Bomullsgatan. Idrottshall och fritidsgård kommer att nyttjas av både intilliggande grundskola och av föreningsverksamhet. Åtgärden uppfyller lagkraven gällande placering, utformning, tillgänglighet, användbarhet och brandskydd. Åtgärden är förenlig med gällande detaljplan. Bygglov föreslås beviljas.

 32. Åtgärden på fastigheten Plansvaren 1, Jägershillgatan 26, innebär att nya kontorslokaler byggs till befintlig produktionshall, hallen byggs om och ges nya fasader samt anläggande av solcellsanläggning, tak över cykelparkering samt väggar vid miljöstation.. Under handläggningen har dialog förts angående material och kulörer. Stadsbyggnadskontoret bedömer att förslaget är planenligt och att det uppfyller även i övrigt kraven i 9 kap 30 § plan- och bygglagen.

 33. Åtgärden på fastigheten Heleneholm 4 (Munkhättegatan 5) innebär ett bibehållande av ett tidsbegränsat bygglov för väsentlig ändrad användning från skola till förskola. I en av byggnadskropparna på fastigheten finns det en befintlig förskola sen 2014 (Estetens förskola). Man söker nu för ett bibehållande för att få vara kvar på platsen t.o.m. höstterminens start 2024. Sökande har ett tillfälligt behov då förskolan ska flytta in i en ny förskola på Hermodsdal som håller på att byggas och förväntas står klar till höstterminens start 2024. Förskolans utemiljö har 0 poäng i lekvärdesfaktor och har ca 200 meter inom fastigheten till den utemiljö som har en sammanhängande yta på 2000 kvm. Stadsbyggnadskontoret bedömer att verksamheten har ett tillfälligt behov och föreslår att ett tidsbegränsat bygglov ska ges.

 34. Föreslagen åtgärd innebär fasadrenovering av Savoy hotell (Adelgatan/Hamngatan) där plastfärg blästras bort och underliggande puts knackas ned och ersätts av ny puts lika befintlig. Vidare sker ommålning av befintliga fönster och vissa arbeten med smidesdetaljer vars omfattning och utförande kommer att följas upp under arbetets gång. Åtgärden innebär ett återställande till ursprungligt utförande och uppfyller gällande lagkrav. Åtgärden är förenlig med gällande detaljplan. Bygglov föreslås beviljas.

 35. Åtgärden avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten Husie 173:25 (Fårabäcksvägen 89). Fastigheten ligger utanför detaljplan, inom sammanhållen bebyggelse. Grannfastigheten har haft synpunkter avseende ledningsservitut. Stadsbyggnadskontoret föreslår positivt förhandsbesked.

 36. Byggsanktionsavgift för att utan slutbesked tagit i bruk en del av ett flerbostadshus som förskola inom fastigheten Taxeringsintendenten 1 (Vougts väg 64). Lokalerna omfattades av ett startbesked men vid tidpunkten för ibruktagandet hade inget slutbesked utfärdats. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför ta ut en byggsanktionsavgift på 55 321 kr av byggherren.

 37. Byggsanktionsavgifter för att inom fastigheten Häggtofta 3 (Vårbogatan 10) i en attefallsbyggnad byggt till en ovanvåning, installerat vatten och avlopp och uppfört en tillbyggnad utan föregående startbesked. Även en byggsanktionsavgift för att tagit i anspråk och inrett en gäststuga som permanent bostad utan startbesked. Stadsbyggnadsnämnden föreslås ta ut byggsanktionsavgifter på totalt 25 960 kr av fastighetsägarna.

 38. Byggsanktionsavgift för påbörjande av en tillbyggnad till en övrig byggnad (industribyggnad). Startbesked saknades vid tillfället då tillbyggnaden påbörjandes. Inga kompletteringar för startbesked hade lämnats in vid påbörjandet och överträdelsen har därför ingen koppling till någon orimlig handläggningstid. Stadsbyggnadskontoret förslår därför att stadsbyggnadsnämnden beslutar om att ta ut en byggsanktionsavgift på 39 375 kr av tomträttshavaren.

 39. Byggsanktionsavgift för påbörjande av inredande och ianspråktagande för ett väsentligt annat ändamål inom fastigheten Motetten 2 samt väsentlig ändring av ventilation. En lokal som har bygglov som tandläkarklinik har inretts och tagits i anspråk som lokal för bibliotek och mötesplats. Ändringen bedöms vara till ett väsentligt annat ändamål och kräver därmed bygglov. Vidare har ett nytt FTX-aggregat installerats på annan plats än tidigare. Bygglov saknas för inredandet och ianspråktagandet för ett väsentligt annat ändamål och teknisk anmälan saknas för ändringen av ventilationen. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför besluta om att ta ut byggsanktionsavgifter på 217 743 kr av fastighetsägaren.

 40. Byggsanktionsavgift för ibruktagande av bageri (väsentligen annat ändamål) utan slutbesked inom fastigheten Utklippan 1 (Tärnögatan 5). Bygglov har beviljats och startbesked har meddelats för att inreda två bagerier i en del av industribyggnaden. Inget slutbesked har utfärdats och bagerierna får därmed inte tas i bruk. Vid besök på fastigheten kunde det konstateras att ett bageri redan var i bruk. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden beslutar om att ta ut en byggsanktionsavgift på 9 450 kr av fastighetsägaren och därefter avsluta utredningen utan ytterligare åtgärd.

 41. Byggsanktionsavgift för ändring av 17 fönster och 2 dörrar inom fastigheten Boktryckaren 8 (Fosievägen 44 och 46). Tidigare fönster var mörkbruna enluftsfönster i trä. Nya fönster är vita PVC-fönster med djupare indrag och grövre dimensioner samt profiler. Vissa fönster har även fått sidohängning och mittposter. En ny dörr har tagits upp och en annan dörr har ändrat både kulör och utformning. Stadsbyggnadskontoret förslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar om byggsanktionsavgift på 124 687 kr för ändring av 17 fönster och 2 dörrar.

 42. Byggsanktionsavgift för tillbyggnad inom fastigheten Ärlhög 32 (Västra Skrävlingsvägen 58). Ett skärmtak uppfördes 2012 till ett förråd. Bygglov avslogs för skärmtaket och det togs sedan ned 2018. År 2022 fanns skärmtaket uppsatt igen. Skärmtaket är ett tak som människor kan uppehålla sig under och det påverkar användbarheten av marken under. Skärmtaket medför därmed ökad volym till förrådet och utgör en tillbyggnad. Stadsbyggnadskontoret förslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar om att ta ut en byggsanktionsavgift på 8 058 kr av fastighetsägaren.

 43. Byggsanktionsavgift för påbörjande av en väsentlig ändring av en eldstad utan startbesked inom fastigheten Aftonmolnet 9 (Nummertrevägen 20). En spiskasett har satts in i en befintlig öppen eldstad. Detta utgör en sådan väsentlig ändring av en eldstad som kräver teknisk anmälan. Teknisk anmälan saknades vid isättningen. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därmed att ta ut en byggsanktionsavgift på 5 250 kr av fastighetsägaren.

 44.   48

  Sammanställningsblad för detaljplaneärenden och bygglovsärenden vid stadsbyggnadsnämndens sammanträden 2023

 1. Den 26 januari 2023 beslutade nämnden om nämndsbudget 2023. I denna beskrevs stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden och organisation, plan för verksamhet och ekonomi. Den 30 mars ska nämnden åter besluta om nämndsbudget 2023. Det som tillagt är avsnitt ”Plan för kommunfullmäktigemål”. Här beskrivs nämndens planerade bidrag till respektive kommunfullmäktigemål och vilken effekt som nämndens bidrag förväntas ha på kommunfullmäktigemålet för mandatperioden.

   

  Yrkanden

  Ordförande Stefana Hoti (MP) tillsammans med (S), (L) och (V) lägger fram ett nytt huvudförslag.

   

  Tony Rahm (M) yrkar att följande tillägg görs:

   

  -Arbetet med arkitekturstaden ska stärkas genom att större vikt läggs på Malmöbornas perspektiv och hur de upplever det som byggs och planeras idag. Arkitekturen ska även verka för att stärka stadens och lokalsamhällets identitet, genom att varje område ges sin egen arkitektoniska särart och karaktär.

  -För att tillföra nya perspektiv på stadsutveckling ska stadens fastighetsutvecklare ges möjlighet att komma med tidigt i processen, exempelvis genom att fler projekt genomförs i form av markanvisningstävlingar.

  Samt att i stycket om Nyhamnen lägga till formuleringen … och ambitionen är att bygga väsentligt högre byggnader.

   

  Stefana Hoti (MP) yrkar avslag på Tony Rahms (MP) yrkanden.

   

  Beslutsgång

  Ordförande Stefana Hoti (MP) ställer först proposition på det nya huvudförslaget och finner detta vara bifallet.

   

  Sedan ställer ordförande proposition på Tony Rahms (M) yrkanden och finner att nämnden har avslagit dessa.

   

   

   

   

   

   

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.