Hoppa över navigering
 1.  

  Förslag på justeringsdag 2023-10-09.

  Förslag på justeringsperson (utöver ordförande) Tony Rahm (M).

 2.  

  a) Bullerkartläggning (Mårten Spanne, miljöförvaltningen, Emelie Gustafsson, fastighets- och gatukontoret)

   

  b) Stadionområdet (Britt-Marie Fagerström, stadskontoret)

   

  c) Tillämpning av policy och norm för mobilitet och parkering (Jonas Standar)

   

  d) SBN uppdrag (Daniel Svanfelt)

  • jämlikhet
  • parkeringspolicy utveckling framåt
 3. Förteckning över skrivelser inför stadsbyggnadsnämnden 2023-09-27.

 4. Ärendet innehåller rapporten Uppföljning intern kontrollplan halvåret 2023. De kommungemensamma granskningarna för 2023 är röjande av sekretess, bristande tillgänglighet och kostförmåner. Granskning av sociala medier hade bristande resultat vid intern kontrollgranskning 2022 och förbättringsåtgärd i form av översyn av sociala mediestrategier planeras genomföras hösten 2023.

  Bilagor

 5. Stadsbyggnadsnämndens intern kontrollarbete styrs utifrån kommunallagen. Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Utöver kommunallagen, så styrs det interna kontrollarbetet i Malmö stad av ”Reglemente för intern kontroll” (kommunfullmäktige 2016-12-20, § 303) och det finns även en guide ”Handbok för intern kontroll”. Stadsbyggnadsnämnden har uppdaterat de förvaltningsspecifika Riktlinjer för intern kontroll. I riktlinjen beskrivs ansvars- och befogenhetsfördelning samt även processen för intern kontroll.

  Bilagor

 6. Den 1 september startar det publika programmet i Malmö in the making. Under hela september är det möjligt att utforska stadens rum, arkitektur och kultur genom över 120 programpunkter med utställningar, workshops, filmvisning mm.

  Bilagor

 7. På uppdrag av kommunstyrelsen har stadskontoret, Malmö Leasing och miljöförvaltningen tagit fram ett förslag på fordonsstrategi för Malmö stads fordonspark. Planen utgör en strategi innefattande mål vad det gäller elektrifiering och effektiv användning av stadens interna fordonspark. I utredningen föreslås att samtliga kommunala verksamheter inför funktionen Fordonsstrateg. Stadsbyggnadsnämnden ifrågasätter funktionen fordonsstrateg och anser att verksamheterna snarare bör ha en kontaktperson som bistår Malmö Leasing och som har kännedom om verksamhetens behov av fordon och bestånd.

   

  Bilagor

 8. På uppdrag av kommunstyrelsen har stadskontoret tillsammans med Malmö Leasing, Parkering Malmö, serviceförvaltningen och fastighets- och gatukontoret tagit fram en plan för hur Malmö stads interna laddinfrastruktur ska byggas ut så att en elektrifierad fordonspark för stadens verksamheter kan möjliggöras. Planen berör utbyggnaden av laddplatser inom såväl kommunalt som externt ägda fastigheter. Ansvaret för utbyggnaden av laddinfrastrukturen berör i huvudsak Malmö Leasing, Parkering Malmö, servicenämnden och tekniska nämnden. Stadsbyggnadsnämnden har inga synpunkter på ansvarsfördelningen mellan dessa och den finansieringsmodell som presenteras. Stadsbyggnadsnämnden hade välkomnat en bedömning av hur stort påslaget på parkeringsavgiften som kan förväntas för de berörda förvaltningarna.

   

  Bilagor

 9. Mark- och miljödomstolen har förelagt stadsbyggnadsnämnden att yttra sig i mål P 857-23 angående byggsanktionsavgift på fastigheten Charlotta 7.

 10. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 27 april 2022, § 168, att vitesförelägga fastighetsägare att ta bort bildskärmar i skyltfönster mot Lundavägen och Sallerupsvägen samt att påföra byggsanktionsavgift för uppförandet av ljusanordningar (bildskärmar). Beslutet överklagades till länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet och vidare till mark- och miljööverdomstolen som beviljat prövningstillstånd och förelagt nämnden att yttra sig i mål P 3682-23.

 11. Strategi för kustskydd ger inriktningen för arbetet med Malmös kustskydd. Syftet med Strategi för kustskydd är att ge kommunens syn på klimatrelaterade risker, avseende framtida stigande havsnivåer. Därutöver syftar strategin till att visa hur översvämningsrisken från havet ska hanteras i stadens fysiska planering, exploatering och förvaltning samt hur Malmös befintliga bebyggelse kan skyddas. Strategin var föremål för remiss under december 2022 – mars 2023. Strategin ska antas i kommunfullmäktige.

  Bilagor

 12. Antagande.
  Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva lämpligheten i att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheten Betongen 6. Om fastighetsindelningsbestämmelsen upphävs möjliggörs förändringar i fastighetsindelningen för fastigheten.

  Bilagor

 13. Antagande.
  Detaljplaneändringen innebär att fastighetsbestämmelser för fastigheterna Harjager 1, 7 och 12 upphävs. Även bestämmelse om komplementbyggnader ändras. Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra sammanläggning av fastigheterna Harjager 1, 7 och 12.

  Bilagor

 14. Samråd.
  Samråd om detaljplan. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bedriva skolverksamhet och centrumverksamheten i en äldre gårdsbebyggelse. Syftet är även att möjliggöra en ny byggnad med samma användning för att komplettera den befintliga bebyggelsen. Detaljplanen syftar även till att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön och att skydda uppväxta träd.

  Bilagor

 15. Planuppdrag.
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra Region Skånes utbyggnad av vårdbyggnader, byggnader för forskning, nya bostäder, förskolor och mobilitetshus. Detaljplanen ska också utveckla och utöka parken i mitten av området och möjliggöra nya stråk genom området.

  Bilagor

 16. Planuppdrag.
  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra en besöksanläggning med samlingslokaler och multifunktionslokaler för undervisning och idrott i anslutning till kvarteret Synoden i Östra kyrkogården. Planläggningen ger förutsättningar för Bosniakiska Islamiska Föreningen att uppföra egna lokaler och långsiktigt finnas kvar i Malmö.

  Bilagor

 17. Planbesked.
  Fastighetsägaren begär planbesked för att pröva möjligheten att stycka av fastigheten och uppföra ytterligare ett småhus. Sammantaget bedömer stadsbyggnadskontoret att begäran om planbesked bör avslås med anledning av att f
  örslaget inte är förenligt med stadsbyggnadsnämndens riktlinjer för Fridhem, Västervång, Bellevue och Nya Bellevue. Ingen av de tillkommande fastigheterna kan uppfylla riktlinjerna vad gäller tillräcklig storlek. En avstyckning innebär också att den tillkommande fastigheten kommer att sakna direkt tillgång till gata, en så kallad skafttomt, vilket riktlinjerna avstyrker. Ny bebyggelse på fastigheten riskerar att förvärra översvämningar i närliggande område vid skyfall.

  Bilagor

 18. Åtgärdenfastigheten Tage 12 (Trollenäsgatan 1) innebär nybyggnad av förskola med komplementbyggnader, plank samt trädfällning. Åtgärden innebär avvikelse från gällande detaljplan när det gäller planbestämmelsen om minsta friyta samt bullerstaket på mark som endast får bebyggas med komplementbyggnad. Stadsbyggnadskontoret bedömer att avvikelsen är liten samt nödvändig för att bebygga på ett ändamålsenligt sätt. Förslaget uppfyller 30 kvm/barn åtgärden är lämplig och byggnaderna uppfyller god form, färg och materialverkan. Stadsbyggnadsnämnden föreslås att besluta att medge en liten avvikelse från detaljplanen samt bevilja ansökan om bygglov

 19. Den föreslagna åtgärden avseende fastigheten Innerstaden 9:173 (Eric Perssons väg) innebär att två entréer, med biljettkassor, på norra sidan av stadionbyggnaden föreslås rivas. Entréerna används idag till publikinsläpp och som passage för skötsel och drift av området. Kontoret har i sin bedömning tagit hänsyn till planprogrammet (Pp 6048) för Stadionområdet, som antogs av kommunfullmäktige 2019-05-23, samt till kommunstyrelsens beslut, STK-2015-386, 2015-04-01, att ge uppdrag till stadsbyggnadsnämnden att utarbeta ett planprogram för stadionområdets utveckling. ”Enligt beslutet skulle planprogrammet utformas utifrån förutsättningarna att Malmö Stadion rivs…”

 20. Byggsanktionsavgifter för ändrad användning, fasadändringar, väsentlig ändring av anordning för ventilation, ändring som berör bärande konstruktion, installation av hiss, otillåten användning av motordriven anordning samt tillbyggnad på fastigheten Kvävet 14 (Bariumgatan 6).  Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden tar ut byggsanktionsavgifter på sammanlagt 619 405 kr av tomträttsinnehavaren.

 21. Byggsanktionsavgifter för att ha påbörjat uppförande av ett entresolplan utan ett startbesked samt för att ha använt en motordriven port utan godkänd besiktning inom fastigheten Pannremmen 2 (Sporregatan 23). Ett nytt entresolplan som användes som kontor har uppförts i nötrosteris lager. En motordriven port saknade enligt dess besiktningsskylt en godkänd besiktning men användes av verksamheten för passage. Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta om byggsanktionsavgifter på sammanlagt 123 046 kr av fastighetsägaren.

 22. Takkonstruktionen på byggnaden inom fastigheten Slättmarken 27 (Pål Nils väg 2) har ersatts med en ny konstruktion med annan höjd och utformning. Ändringen av byggnadens takstolar utgör en ändring som berör konstruktionen för byggnadens bärande delar och även en tillbyggnad i de delar som höjts. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden tar ut byggsanktionsavgifter på totalt 9 475 kr av fastighetsägarna.

 23. Byggsanktionsavgift för väsentlig ändring av byggnads anordning för ventilation inom fastigheten Axel 34 (Östra Förstadsgatan 13). Ett nytt har ventilationsaggregat installerats i lokalen som en anpassning för ny hyresgäst (ny livsmedelsbutik) utan anmälan och startbesked. Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 31 762 kr av fastighetsägaren.

 24. Byggsanktionsavgifter för ändring som berör en byggnads bärande konstruktion samt för fasadändring inom fastigheten Albacken 9 (Risebergavägen 99). Fyra fönster på enbostadshuset har bytts ut till skjutdörrar längs med enbostadshusets norra fasad. Därtill har håltagning och avväxling gjorts i den bärande ytterväggen för att möjliggöra ändringen till skjutdörrar. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför ta ut byggsanktionsavgifter på totalt 41 632 kr av fastighetsägaren.

 25. Byggsanktionsavgifter för påbörjande av markhöjning och stödmur inom fastigheten Kristiansborg 3 (Västra Hindbyvägen 4). På byggnadens framsida mot Västra Hindbyvägen har marknivåerna höjts genom utfyllnadsmassor och plattläggning. En stödmur med höjder mellan 45 och 64 cm har uppförts för att hålla de nya massorna på plats. Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar om att ta ut byggsanktionsavgifter på sammanlagt 25 725 kr av fastighetsägaren.

 26.   31

  Sammanställningsblad för detaljplaneärenden och bygglovsärenden vid stadsbyggnadsnämndens sammanträden 2023

 1. Mark- och miljödomstolen har förelagt stadsbyggnadsnämnden att yttra sig i mål P 857-23 angående byggsanktionsavgift på fastigheten Charlotta 7.

   

  Ärendet inleds med kort information som ges av stadsjurist Anna Westberg.

 2. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 27 april 2022, § 168, att vitesförelägga fastighetsägare att ta bort bildskärmar i skyltfönster mot Lundavägen och Sallerupsvägen samt att påföra byggsanktionsavgift för uppförandet av ljusanordningar (bildskärmar). Beslutet överklagades till länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet och vidare till mark- och miljööverdomstolen som beviljat prövningstillstånd och förelagt nämnden att yttra sig i mål P 3682-23.

 3. Takkonstruktionen på byggnaden inom fastigheten Slättmarken 27 (Pål Nils väg 2) har ersatts med en ny konstruktion med annan höjd och utformning. Ändringen av byggnadens takstolar utgör en ändring som berör konstruktionen för byggnadens bärande delar och även en tillbyggnad i de delar som höjts. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden tar ut byggsanktionsavgifter på totalt 9 475 kr av fastighetsägarna.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.