Hoppa över navigering
 1. Förslag på justeringsdag 2023-05-30.

  Förslag på justeringspersoner Stefana Hoti (MP) och Tony Rahm (M).

 2.  

  a) Utvecklingen av Nyhamnen

  Asterios Tolikas, avdelningen för stadsplanering & Kristoffer Nilsson, fastighets- och gatukontoret

   

  b) Riktlinjer för Höga hus

  Anna Modin, stadsarkitektavdelningen

   

  c) Riktlinjer för inredning av vind till bostad

  Kajsa Rue Hallén, avdelningen för stadsplanering & David Melander, stadsarkitektavdelningen

   

  d) Kommunalekonomiska konsekvenser av långsiktig stadsutveckling: En modell för att underlätta prioritering

  Kristoffer Widestam, avdelningen för stadsplanering

   

  e) Ekonomisk prognos 2023 (ärende 7)

  Sandra Johansson, avdelningen för ledning- och verksamhetsstöd

   

  f) Revidering av Bunkeflo strandängars naturreservat (ärende 14)

  Isabella Blomlöf, avdelningen för stadsplanering

 3. Förteckning över skrivelser inför stadsbyggnadsnämnden 2023-05-24.

 4. I ekonomisk prognos 2023 beskriver stadsbyggnadsnämnden den ekonomiska utvecklingen för sina två ansvarområden. Stadsbyggnadskontoret har för perioden januari–april 2023 ett utfall på -8,4 miljoner och ett prognostiserat underskott för helåret på -4 miljoner jämfört med budget 2023. Bostadsanpassningsbidraget har för perioden januari–april 2023 ett utfall på +3,3 miljoner och ett prognostiserat överskott för helåret på +8 miljoner jämfört med budget 2023. Nämnden har vidtagit åtgärder för att täcka det prognostiserade underskottet, men detta är inte tillräckligt. Nämnden önskar därför en omföring av 4 miljoner från ansvaret bostadsanpassningsbidrag, till ramen för stadsbyggnadskontoret.

  Bilagor

 5. Stadsbyggnadsnämnden föreslås justera gällande taxa för sotning och brandskyddskontroll med 6,82% från och med 2023-06-01.

  Bilagor

 6. Motionen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att i samråd med berörda nämnder ta initiativ till att det byggs bostäder i form av flytande småhus vid Ön i Limhamns gamla industrihamn. Stadsbyggnadskontoret ställer sig positivt till att det aktuella området utreds vidare för etablering av husbåtar.

 7. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 27 oktober 2022, § 343, att avslå ansökan om bygglov för ombyggnad av enbostadshus på fastigheten Sånekulla 55 med adress Köpenhamnsvägen 88. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandet, och vidare till mark- och miljödomstolen som nu förelagt stadsbyggnadsnämnden att yttra sig i mål P 189-23.

 8. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 24 maj 2022 om byggsanktionsavgift på 298 856 kr för väsentligt ändrad användning av lokal från industri till handel (loppmarknad) på fastigheten Stillman 28 med adress Krusegatan 54 i Malmö. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandet och vidare till mark- och miljödomstolen som nu förelagt stadsbyggnadsnämnden att yttra sig i målet.

 9. Stadsbyggnadsnämnden har identifierat ett behov av att revidera beslutet och skötselplanen för Bunkeflo strandängars naturreservat samt att genomföra en utredning av reservatets avgränsning. Revideringen syftar till att tydliggöra föreskrifterna och anpassa skötselplanen efter hur reservatet ser ut idag. Genom en revidering av föreskrifterna ska också anläggande av kustskydd utmed reservatet möjliggöras. Sammantaget ska revideringen bidra till ökad biologisk mångfald och rekreativa möjligheter i Malmö samtidigt som kommunens motståndskraft mot framtida klimatförändringar befrämjas.

 10. Samråd.
  Region Skåne behöver nya byggnader för vård på södra sjukhusområdet i Malmö. Samtidigt vill Medeon med flera utveckla sina verksamheter i området. Därför har Malmö stad tagit fram ett planprogram som tar ett helhetsgrepp om utvecklingen av området västra Flensburg. Planprogrammet har fokus på den övergripande strukturen och olika funktioners lokalisering inom området. Planprogrammet beskriver hur en unik stadsmiljö kan skapas mitt i Malmö – en plats där byggnader för vård, forskning och utbildning samt bostäder och förskolor möts kring en grönskande park. Innerstaden och sjukhuset kan växa söderut och planområdet blir en plats för såväl vård och innovation som boende, rekreation och återhämtning.

   

  Bilagor

 11. Granskning 4.
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad stadsbebyggelse genom förtätning med både bostäder och verksamheter. Planläggningen syftar även till att göra det möjligt för de verksamheter som idag har tidsbegränsade bygglov att finnas kvar. Planförslaget medger ny byggrätt för cirka 60 bostäder, samt skydd av kulturhistoriskt värdefull befintlig bebyggelse, som ges en mer flexibel användning.

  Bilagor

 12. Samråd.
  Planförslaget gör det möjligt att förtäta befintlig bostadsfastighet, vilket kan tillskapa cirka 26 nya lägenheter (21 lägenheter vid 100 m2
  bruttoarea per bostad). Därmed kan fler bostäder rymmas inom en begränsad och lågutnyttjad yta. En ny inre rumslighet mot Lindgatan skapas med utemiljö och goda vistelsevärden i sydvästläge. Utemiljön i markplan kompletteras av takterrasser inom fastigheten.

  Bilagor

 13. Samråd.
  Detaljplanens syfte är att göra det möjligt för skola, lättare vård (ej övernattning), kontor och idrott. Detta kan bidra till att fler folk vistas i området under större del av dygnet. Vidare är syftet också att säkerställa en god utemiljö för skoländamål. Planändringen motiveras av att tomträttsinnehavaren vill bredda möjliga användningar för att möjliggöra en utveckling av fastigheterna Brandnävan 1 och 2 samt Svedjenävan 4 som i nuläget inte används.

  Bilagor

 14. Samråd.
  Syftet med detaljplanen är att bredda markanvändningen inom fastigheten genom att ge möjlighet för gymnasium och vuxenutbildning, centrumverksamheter, lättare vård utan övernattning samt parkering. Vidare är syftet att bekräfta kontorsändamål som markanvändning och i stort begränsa byggrätten efter befintlig byggnad. Samtidigt ska detaljplanen ge utrymme för viss flexibilitet med bland annat möjlighet för en tillbyggnad. Detaljplanen ska dessutom möjliggöra en stärkt koppling mellan befintlig byggnad och Carl Gustafs väg. 
  Största sammanlagda byggnadsarea är 2 600 m2 och högsta nockhöjd är 22 meter. Huvudentréer ska placeras mot Carl Gustafs väg.

  Bilagor

 15. Samråd.
  Syftet är att ge möjlighet för flera olika typer av verksamheter inom planområdet vilket även gör det möjligt för befintlig vårdverksamhet inom fastigheten att kunna få permanent bygglov.

  Bilagor

 16. Planuppdrag.
  Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Planprogram Norra Sorgenfri (PP6020) göra det möjligt att omvandla äldre industrimark till tät och funktionsblandad kvartersbebyggelse med innerstadskaraktär. Planen ska säkerställa att befintlig kulturhistorisk värdefull bebyggelse och värdefulla identitetsskapande funktioner inom planområdet bevaras och utvecklas. Användningsområden för kvartersmark som ska utredas i planarbetet är; bostäder, parkeringshus, verksamheter, kontor och centrumfunktioner.

   

  Bilagor

 17. Planuppdrag.
  Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra sammanläggning av fastigheterna Matildehem 3 och Matildehem 22.

  Bilagor

 18. Ansökan avser bygglov för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Husie 172:406 (Fortunavägen 15) i Malmö kommun. Underrättelse till grannar och remisser har inte genomförts. Bedömning görs att det råder ett hårt bebyggelsetryck i området och att en prövning om nybyggnad på platsen ska göras genom en detaljplan. Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om bygglov avslås.

 19. Åtgärden på fastigheten Ängslätt 1 (Klagshamnsvägen 40) innebär att en ny butiksbyggnad föreslås i den sydvästra delen, samt att skärmtak rives på befintliga byggnader för att frigöra byggrätt för nybyggnationen. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att förslaget inte uppfyller förutsättningarna enligt 9 kap 30§ 4 plan- och bygglagen för att bevilja bygglov, eftersom förslaget bl a inte uppfyller kraven på god form-, färg-, och materialverkan, anpassning till behoven på platsen, vikten av en god helhetsverkan och hänsyn till stadsbilden.

 20. Föreläggande om rättelse för fasadändringar inom fastigheten Blekinge 4 (Håkanstorpsvägen 25). Byggnad inom kulturhistoriskt särskilt värdefullt område där fönster, skorstenar, yttertrappor och grundsockel ändrats på ett sätt som avsevärt påverkar byggnadens utseende och ändringarna bedöms sannolikt inte kunna få lov i efterhand. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför förelägga fastighetsägaren om att senast sex månader från det att beslutet vinner laga kraft återställa huvudbyggnadens fönster, skorstenar, yttertrappor och grundsockel till sidohängda mörkbruna träfönster, omålade skorstenar i rött tegel, ljusgrå putsad grundsockel och ljusgrå yttertrappor i enlighet med senast beviljade bygglov. Föreläggandet föreslås förenas med ett löpande vite på 250 000 kr per sexmånadersperiod som föreläggandet inte följs.

 21. Byggsanktionsavgift för ändrad användning inom fastigheten Skepparen 18. Bygglov beviljades på 70-talet för ändrad användning av större delen av fastigheten från bostäder till kontor. Flertalet lägenheter har för länge sedan och olovligt ändrats tillbaka till bostäder. Två av lägenheterna har dock fram tills nyligen olovligt använts som företagsboende. Företagsboendena bedöms inte ha varit permanenta bostäder och hindrar därmed inte en avgift. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att byggsanktionsavgifter på totalt 86 624 kr ska tas ut av fastighetsägaren för att utan startbesked tagit de aktuella lägenheterna i kontorsbyggnaden i anspråk för ett väsentligen annat ändamål.

 22. En bygglovsansökan har inkommit till stadsbyggnadskontoret avseende byte av takmaterial från röda tegelpannor till grått skiffertak på huvudbyggnaden på fastigheten Hellas 4 (Fridhemsvägen 23). Under hanteringen av bygglovsärendet framkom uppgifter om att taket redan var bytt på både huvudbyggnaden och garagebyggnaden innan bygglov och startbesked meddelats. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför att ta ut en byggsanktionsavgift på 21 525 kronor av fastighetsägaren.

 23. Byggsanktionsavgift för installation av två imkanaler på en restaurang inom fastigheten Väbeln 2 (Västra Rönneholmsvägen 59A). Installationen är en väsentlig ändring av byggnadens anordning för ventilation. Teknisk anmälan saknas för installationen av imkanalerna. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 7 087 kr av fastighetsägaren.

 24.   30

  Sammanställningsblad för detaljplaneärenden och bygglovsärenden vid stadsbyggnadsnämndens sammanträden 2023

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.