Hoppa över navigering
 1.  

  Förslag på justeringsdag 2023-12-20.

   

  Förslag på justeringsperson (utöver ordförande) Tony Rahm (M).

 2.  

  a) Budget 2024 (Daniel Wolski & Madeleine Spjuth)

   

  b) Områdesinformation - Rosengård Dp Generatorn & Bennet 2 (Marléne Engström)

   

  c) Områdesinformation - Norra Sorgenfri Dp Smedjan & Verket (Anna Klara Lundberg & Dziugas Lukosevicius)

   

  d) Områdesinformation - Stadionområdet (Dp Innerstaden 9:173) Susanna Zinkernagel

 3. Förteckning av skrivelser inför stadsbyggnadsnämnden 2023-12-14.

 4. Det systematiska kompetensförsörjningsarbetet i Malmö stad sker enligt en stadsgemensam process. Kompetensförsörjningsarbetet i ledningssystemet innebär att nämnderna vartannat år analyserar verksamheternas behov av kompetens och tillgänglig kompetens i verksamheten. I beslutsunderlaget redovisas nämndens samlade resultat samt aktiviteter inom områdena, attrahera, rekrytera, introducera, utveckla/motivera och avveckla. Planen följs upp i nästkommande kompetensförsörjningsplan samt i årsanalysen för 2024.

  Bilagor

 5. I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2024–2025 för Stadsbyggnadsnämnden. I budget 2018 beslutade kommunfullmäktige att stadens inköpsverksamhet, genom en tydlig politisk styrning, ska användas som strategiskt verktyg för att bidra till fler och bättre innovationer och att vidareutveckla det påbörjade arbetet med att uppnå sociala och miljömässiga mål. Samtliga nämnder ska med anledning av kommunfullmäktiges beslut årligen redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet), hur hållbarhetshänsyn säkras i nämndens inköp och upphandlingar samt eventuella produkt- eller verksamhetsområden där mer hållbara och/eller innovativa inköpslösningar efterfrågas.

  Bilagor

 6. Denna lokalbehovsplan 2025–2034 för stadsbyggnadsnämnden har tagits fram som en del av stadens gemensamma lokalförsörjningsplan. Stadsbyggnadskontoret startade under 2022 upp ett arbete för att analysera om och hur förvaltningen använder lokalerna på bästa sätt när nu förvaltningen arbetar mer rumsligt flexibelt. Analysarbetet är inte slutfört men redan i detta skede står det klart att stadshuset inte svarar mot det behov förvaltningen har och kommer att ha i framtiden. För att förvaltningen ska få tillgång till effektiva ytor och lokaler som är anpassade till verksamheten krävs antingen en omfattande ombyggnad av nuvarande lokaler eller flytt till andra mera anpassade lokaler. I lokalbehovsplan 2025-2034 presenteras en uppskattad besparing av stadsbyggnadsnämndens lokalkostnader utifrån scenariot att stadsbyggnadskontoret lämnar ca en tredjedel av nuvarande lokalarea. Besparingen i detta scenario uppgår till ca 3,2 mkr/år. Huruvida detta är genomförbart kommer att belysas av pågående utredning som genomförs tillsammans med lokalprocessenheten på stadsfastigheter.

 7. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna har i ett nämndsinitiativ till stadsbyggnadsnämnden föreslagit att när memorialnamn sätts så ska namnen väljas så att andelen kvinnliga memorialnamn på sikt ökar för att uppnå en mer jämställd namnsättning och att vid namnsättning ska Malmös mångfald avspeglas. I Översiktsplan för Malmö 2023 är det beslutat att ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska omfatta all verksamhet och alla led i stadens planering och beslutsfattande. Stadsbyggnadskontorets arbete med jämställdhet och mångfald i stadsplaneringen är högt prioriterat. Stadsbyggnadskontorets slutsats är att förslagen kan tillgodoses i samband med att nya detaljplaner bereds och antas.

  Bilagor

 8. En motion har inkommit från Vänsterpartiet som yrkar att kommunfullmäktige beslutar att Malmö stad uppdra åt berörda nämnder att inventera gators, torgs och platsers namn för att ändra memorialnamn under manlig pseudonym till kvinnans födelsenamn och även öka andelen kvinnliga memorialnamn för att uppnå ökad jämställdhet.

  Bilagor

 9. Det har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att tillsätta utredning om en ny citynära fossilfri flygplats i Malmö. Ärendet har remitterats till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att Malmö redan idag har god närhet till både Copenhagen Airport och Malmö Airport, samt att en ny stadsnära flygplats inte är en resurseffektiv markanvändning och skulle medföra en begränsning av stadens utvecklingsmöjligheter.

  Bilagor

 10. Förslaget berör miljöprogrammet och innebär att tillsätta en extern miljö- och klimatkommission för att, utifrån ett förvärrat läge för den globala miljö- och klimatutvecklingen, göra en halvtidsuppföljning. En sådan kommissions arbete skulle kunna bli intressant men bedöms ta stora resurser i anspråk vilket i allt för hög grad påverkar Miljöförvaltningens redan pågående arbete med att utveckla genomförandet av miljöprogrammet.

  Bilagor

 11. Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har tagit fram en promemoria gällande automatiserad körning. I promemorian föreslås en ny förordning om helautomatiserade fordon. Stadsbyggnadsnämnden ser positivt på att kommunen som väghållare är berättigad att besluta om vilka platser inom det kommunala vägnätet som helautomatiserade fordon får framföras, men anser att andra självkörande fordon än motorfordon med fördel hade kunnat inkluderas i förslaget. Stadsbyggnadsnämnden anser också att det går att ifrågasätta om föraransvaret, som definieras av kontroll över fordonet och förmåga att ingripa, verkligen kan likställas med aktivering av ett fordon.

  Bilagor

 12. Stadsbyggnadsnämnden har överklagat Mark- och miljööverdomstolens dom angående nekat bygglov för förskola på fastigheten Blosshögen 1 till Högsta domstolen.

 13. Samråd har genomförts för planprogram 6056 västra Flensburg. I ärendet redovisas en sammanfattning av inkomna synpunkter samt stadsbyggnadskontorets slutsatser av samrådet och förslag till fortsatt arbete med planprogrammet och detaljplan Dp 5872.

 14. Antagande.
  Avsikten med ändringen av detaljplanen är att säkra och modernisera verksamhetens energiförsörjning genom att möjliggöra en ny energianläggning.

  Bilagor

 15. Antagande.
  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra en transformatorstation för att säkerställa strömförsörjningen av Tygelsjö med omnejd. Syftet är även att säkra en tillfartsväg till anläggningen samt att begränsa påverkan på intilliggande bostäder samt landskapsbild. Tygelsjö försörjs idag med el från en transformatorstation som ligger i Hyllie. I takt med att staden växer behöver denna avlastas och en ny transformatorstation anläggas i anslutning till Tygelsjö. Detaljplanen är av avgörande betydelse för att denna del av kommunen ska kunna fortsätta att växa.

  Bilagor

 16. Antagande.
  Avsikten med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra ett gemensamt uterum på terrassen till ett befintligt flerbostadshus.

  Bilagor

 17. Samråd.
  Planförslaget gör det möjligt att manifestera stationsområdet vid Persborg station genom att uppföra en stationsbyggnad, ett mobilitetshus och två allmänna stationstorg på vardera sida om järnvägen. Tre stationskvarter i söder understödjer stationsområdet med stadsbebyggelse om cirka 230 bostäder med möjlighet till lokaler i bottenplan samt utrymme för generösa bostadsgårdar. Kvarteren är slutna vid Kontinentalbanan och Lönngatan och består av flerbostadshus i 4-6 våningar och radhus i 2-3 våningar. Vidare föreslås en förskola för 80 barn med en förskolegård i sydöst.

  Bilagor

 18. Samråd.
  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla befintlig bebyggelse, genom att möjliggöra att befintlig villa får innehålla flera bostäder. Syftet är också att skydda kulturhistoriskt värdefull miljö. Befintlig villa bevaras samt tillåts byggas till med cirka 18 kvadratmeter. Flera stora träd skyddas och parkeringsytan begränsas till fastighetens nordöstra hörn

  Bilagor

 19. Samråd.
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad och omvandling ut mot Amiralsgatan intill station Rosengård. Nya kvarter för centrumverksamhet, bostäder och tillhörande parkeringshus ska kunna uppföras. De allmänna platserna ska utvecklas och i anslutning till stationsområdet möjliggörs även en publik byggnad, vars syfte är att genom dess utformning, placering och innehåll fungera som en mötesplats och destination i området. Vidare är syftet att möjliggöra omvandling av Amiralsgatan enligt storstadspaketets satsning på kollektivtrafiken för Malmöexpressen linje 5. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra nödvändiga skyfalls- och dagvattenåtgärder.

  Bilagor

 20. Samråd.
  Planförslaget möjliggör ett nytt kvarter för ungefär 150 bostäder och centrumverksamhet längs Hyllie boulevard. Planen omfattar även allmän platsmark i form av gata och park. I syfte att ge förutsättningar för funktionsblandning i närområdet och främja intressanta och stimulerande gaturum ställer planförslaget krav på centrumverksamhet i form av lokaler i bottenvåning mot Hyllie boulevard och Almviksvägen. Det nya kvarteret är placerat i ett strategiskt viktigt läge i Hyllie, vilket motiverar höga krav på gestaltning.

  Bilagor

 21. Samråd.
  Detaljplanen möjliggör en omvandling av industrimark inom västra delen av kvarteret Smedjan till nya kvarter för blandad användning, såsom bostäder, kontor, verksamheter (t.ex. kreativa näringar) med aktiva bottenvåningar (t.ex. med publik verksamhet och handel). 

  Bilagor

 22. Planbesked och planuppdrag.
  Fastighetsägaren begär planbesked för att pröva möjligheten att omvandla industrimark till blandad stadsbebyggelse med bostäder, förskola, park, lokaler och kontor. 

  Bilagor

 23. Planbesked och planuppdrag.
  Fastighetsägaren begär planbesked för del av fastigheten Bennet 2 i delområdet Törnrosen för att pröva möjligheten att uppföra ett nytt flerbostadshus i 16 våningar och källare, varav centrumverksamheter ska uppta de två nedersta våningarna ovan. Byggnaden ska utformas så att den framstår som ett landmärke och målpunkt både på lokal nivå och i ett större sammanhang.

  Bilagor

 24. Återkallande.
  Stadsbyggnadsnämnden gav 2019-10-10 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva möjligheten att utöka byggrätten för bostadsändamål, centrumverksamhet och förskolor. De sökande har nu meddelat att de vill avsluta planarbetet. Därför föreslås att planuppdraget återkallas.

 25. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten Pile 1:26 (Sjötorpsvägen 70). Fastigheten ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser, inom område utpekat som jordbruksmark i översiktsplan för Malmö Stad. Stadsbyggnadskontoret föreslår nekat förhandsbesked.

 26. Åtgärden avser uppförandet av två flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader i Elinelund. Stadsbyggnadskontoret bedömer att byggnaden på Högaffeln 4 inte uppfyller bestämmelse i detaljplan avseende utformning. Vidare uppfyller byggnaderna inte kraven på god gestaltning samt hänsyn till omgivningen. Slutligen uppfyller inte lägenheter på Högaffeln 4 kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelseförmåga.

 27. Byggsanktionsavgift för fasadändring på byggnader inom fastigheten Spiralen 10
  (Industrigatan 20). Fastigheten är belägen i ett område som är utpekat som kulturhistoriskt särskilt värdefullt. Putsning av tegelfasad utan bygglov och startbesked har genomförts på flera delar av byggnader inom fastigheten mellan september 2021 och december 2022. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 20 191 kr av fastighetsägaren.

 28. Byggsanktionsavgifter för att utan bygglov och startbesked påbörjat ändringar av en byggnad som innebär att dess yttre utseende avsevärt påverkats inom fastigheten Vargen 1 (Kockumsgatan 1). Ett flerbostadshus har ändrats utvändigt genom att fönster har bytts ut med utformning som avviker från den tidigare samt att skorstenar har klätts in med plåt. Ändringarna har gjorts utan bygglov och startbesked. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför ta ut byggsanktionsavgifter på sammanlagt 75 337 kr av fastighetsägaren.

 29. Stadsbyggnadskontoret bedömer att garaget och marken intill garaget inom fastigheten Hattmurklan 12 (Kåseholmsgatan 23) har sådant bristande underhåll att de tekniska egenskapskraven inte upprätthålls. Bristerna har lett till att fukt kan ta sig in i garagebyggnaden och grannfastighetens huvudbyggnad. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden förelägger fastighetsägaren om att avhjälpa bristerna inom tre månader från det att beslutet vunnit laga kraft samt förenar föreläggandet med ett vite på 40 000 kr per påbörjad tremånadsperiod.

 30. Byggnadsnämnden har fått in underkända besiktningsprotokoll avseende funktionskontrollen för byggnads ventilationssystem inom fastigheten Lästen 3 (Skomakarebyn 1A-D, 2A-D). Byggnadsägaren har inte trots påminnelse åtgärdat bristerna eller låtit sakkunnig och certifierad funktionskontrollant ombesiktiga systemen. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför stadsbyggnadsnämnden att förelägga byggnadsägaren att inom 6 månader åtgärda brister som framkommit vid den senaste obligatoriska funktionskontrollen inom fastigheten Lästen 3.

 31. Byggnadsnämnden har fått in underkända besiktningsprotokoll avseende funktionskontrollen för byggnads ventilationssystem inom fastigheten Länsassessorn 1 (Hårds väg 11-27). Byggnadsägaren har inte trots påminnelse åtgärdat bristerna eller låtit sakkunnig och certifierad funktionskontrollant ombesiktiga systemen. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför stadsbyggnadsnämnden att förelägga byggnadsägaren att inom 6 månader åtgärda brister som framkommit vid den senaste obligatoriska funktionskontrollen inom fastigheten Länsassessorn 1.

   

 32.   36

  Sammanställningsblad för detaljplaneärenden och bygglovsärenden vid stadsbyggnadsnämndens sammanträden 2023

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.