Hoppa över navigering
 1.  

  Förslag på justeringsdag 2024-02-06.

   

  Justeringsperson (utöver ordförande) är Peter Ahlström (M).

   

 2.  

  a) Områdesinformation - Kirseberg (Aziza Holm, Anna Livia Helander och Julia Johansson Wollert)

 3. Förteckning över skrivelser inför stadsbyggnadsnämnden 2024-01-30.

 4.   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 5.   5

  Anmälan av beslut, domar och laga kraft

 6. I nämndsbudget 2024 beskrivs stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden och organisation, vad som ska göras för att bidra till måluppfyllelsen under mandatperioden samt plan för verksamhet och ekonomi.

 7. Stadsbyggnadsnämnden fattade 2023-01-12 § 4 beslut om att utse stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning, dennes ställföreträdare samt avdelningschef Hanna Winsa till firmatecknare inom stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Då Hanna Winsa avslutade sin anställning föreslår stadsbyggnadskontoret att ekonomichef Birgitta Bergman utses i till firmatecknare fram till 2023-12-31. Då även ekonomichef Birgitta Bergman har avslutat sin anställning föreslås att Peter Holmström utses till firmatecknare under perioden 2024-01-01-2024-12-31.

   

 8. I en motion till kommunfullmäktige yrkar Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) att MKB ges i uppdrag att köpa in hyresfastigheter med syfte att få ett större utbud av hyreslägenheter med lägre hyror och att detta skrivs in i de särskilda ägardirektiven för MKB. Stadsbyggnadsnämnden konstaterar att det i nuläget är en del av MKBs uppdrag enligt gällande ägardirektiv att bidra till tillgången på bostäder i hela staden genom att bygga eller förvärva lägenheter. Nämnden ställer sig samtidigt positiv till förslagets intention att förstärka MKB:s särskilda ägardirektiv. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad med vad som framgår i ärendet.

 9. Kulturnämnden har skickat ett förslag på ett nytt Kulturstrategiskt program för Malmö stad 2024-2030 till stadsbyggnadsnämnden för synpunkter. Stadsbyggnadsnämnden anser att programmets inriktning och strategier är bra och välformulerade. Stadsbyggnadsnämnden kommer medverka till programmets genomförande i det löpande samarbetet med kulturnämnden.

 10. Stadsbyggnadsnämnden anser att rapporten utgör ett gediget underlag avseende tillståndet för den svenska havsmiljön. Stadsbyggnadsnämnden föreslår dels ett förtydligande kring vilka havsområden som ingår i respektive förvaltningsområden dels en ändrad gränsdragning mellan förvaltningsområdena.

 11. Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har skickat promemorian ”Kravet på anmälan för komplementbostadshus och inredning av ytterligare en bostad i enbostadshus ska tas bort” på remiss till bl.a Malmö stad. Stadsbyggnadskontoret avstyrker förslaget enligt promemorian.

 12. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 22 november 2022, § 368, om föreläggande att ta bort tillbyggnad. Beslutet överklagades till länsstyrelsen, som avslog överklagandet, och vidare till mark- och miljödomstolen som förelagt stadsbyggnadsnämnden att yttra sig i mål P 1352-23. Stadsbyggnadsnämnden vidhåller sitt beslut och yrkar att överklagandet ska avslås.

 13. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 december 2022, § 408, att bevilja bygglov för flerbostadshus. Beslutet överklagades till länsstyrelsen, som avslog överklagandena, och vidare till mark- och miljödomstolen som förelagt nämnden att yttra sig i mål P 2135-23. Stadsbyggnadsnämnden vidhåller sitt beslut och yrkar att överklagandet ska avslås.

 14. Högsta domstolen har förelagt stadsbyggnadsnämnden att yttra sig i mål P 3650-23 angående byggsanktionsavgift avseende fastigheten Husie 173:129. Stadsbyggnadsnämnden vidhåller sitt beslut och yrkar att Högsta domstolen fastställer mark- och miljööverdomstolens dom.

 15. Antagande.
  Avsikten med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att fortsätta befintliga verksamheter, med kontor och restaurang. Planförslaget innebär att ny användning, C1- Restaurang och kontor, läggs till detaljplanen. Övriga bestämmelser i gällande detaljplan PL 1006 gäller fortsatt.

 16. Planuppdrag.
  Planarbetet avser pröva möjlighet att uppföra bostäder, kontor, centrumverksamhet, en teknisk anläggning för fjärrvärme och en anläggning för inomhusidrott inom planområdet. Inom planarbetet ska det också studeras hur en befintlig cirkulationsplats längs Pildammsvägen kan byggas om till en mindre ytkrävande och mer stadsmässig korsning.

 17. Ansökan avser förhandsbesked för två enbostadshus, invid Krombyvägen. Fastigheten ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Fastigheten fick ett förhandsbesked 2016 för två enbostadshus med förbehåll om att markföroreningar ska avhjälpas innan bygglov. Denna process drog ut på tiden och förhandsbeskedet gick ut. Nu söker man ett förhandsbesked igen. Miljöteknisk undersökning har genomförts. Fastigheten ligger nära tågspår och en bullerutredning har tagits fram för att säkerställa att bullerkraven klaras. Stadsbyggnadskontoret bedömer att ytterligare två hus blir en naturlig komplettering av byn och behöver inte föregås av detaljplan. Stadsbyggnadskontoret föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att bevilja ansökan om förhandsbesked.

   

 18. Åtgärden på fastigheten Ylletråden 2, Almviksvägen, innebär nybyggnad av mobilitetshus med butik i bottenplan och solcellsanläggning på fasad och tak. En aktivitetsyta föreslås på tak.

 19. Åtgärden på fastigheten Sockret 4 (Lodgatan 11) innebär nybyggnad av en lagerbyggnad med kontor, anläggning av parkering, uppförande av stödmurar samt solenergianläggning på tak. Lagerbyggnaden är utformad med traditionella hamnmagasin som inspiration. Stadsbyggnadskontoret bedömer att förslaget är anpassat till stads- och landskapsbilden och att kraven på god form-, färg- och materialverkan uppfylls.

 20. Åtgärden innebär att den befintliga byggnaden, den så kallade svets- och pannverkstaden ges nytt innehåll samt vidbyggs med två nya volymer. Projektet kommer innehålla livsmedelsbutik i markplanet, parkeringshus i våningsplanen däröver samt kontor i de vidbyggda volymerna. I söder blir det kontor även i den befintliga byggnadsvolymen. Det blir även butikslokaler i markplanet mot söder. Den befintliga byggnaden har i gällande detaljplan varsamhets- och skyddsbestämmelser. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att dessa efterlevs samt att projektet uppfyller kraven om en god helhetsverkan.

 21. Ansökan avser nybyggnad av parhus för generationsboende, två bostäder. Fastigheten ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser. På fastigheten finns en befintlig villa. Byggherren vill bygga ett generationsboende för sina vuxna barn och deras barn på samma fastighet. Det finns inget bindande förhandsbesked. Stadsbyggnadskontoret anser att ytterligare ett hus på tomten blir en naturlig komplettering och behöver inte föregås av en detaljplan. Stadsbyggnadskontoret föreslår att bygglov beviljas

 22. Ansökan avser nybyggnad växthusanläggning med packhall, bevattning- och värmecentral på totalt ca 35 000 kvm. Fastigheten ligger utanför detaljplan och ligger inom jordbruksmark. Stadsbyggnadskontoret bedömer att jordbruksmark inte ska tas i bruk för byggnation och att växthusanläggning inte är ett väsentligt samhällsintresse. Bedömning görs utifrån det allmänna intresset att behålla marken obebyggd. Att behålla brukningsvärd jordbruksmark är ett starkt allmänt intresse och uppfyller mer en långsiktig hushållning av marken. Stadsbyggnadskontoret föreslår stadsbyggnadsnämnden att avslå ansökan om bygglov.

 23. Byggsanktionsavgift för en väsentlig ändring av en eldstad som installerats utan nödvändigt startbesked. Den gamla kaminen har bytts ut mot en ny som är mer effektiv. Den tekniska anmälan inkom efter att åtgärden vidtogs och den nya kaminen har uppförts utan nödvändigt startbesked. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför ta ut en byggsanktionsavgift på 5 730 kr av fastighetsägaren.

 24. Byggsanktionsavgift för byte av fönster inom fastigheten Beckasinen 3. Den berörda byggnaden bedöms som särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, konstnärlig och miljömässig synpunkt. 22 fönster mot gata har bytts ut utan bygglov eller startbesked. Ändringen är inte varsam och bryter mot förvanskningsförbudet. Inga skäl för att byggsanktionsavgiften inte ska tas ut eller ska sättas ner har framkommit. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför ta ut en byggsanktionsavgift om 157 575 kr av fastighetsägaren.

   

 25. Ett flertal fasadändringar på bostadshuset har någon gång efter den 28 juni 2014 utförts utan bygglov inom fastigheten Blåklinten 8. Åtgärderna bedöms vara sådana som kräver bygglov. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden beslutar att förelägga fastighetsägaren att söka bygglov för vissa åtgärder samt att återställa vissa åtgärder till tidigare utseende

 26. Föreläggande om rättelse för nybyggnad av plank inom fastigheterna Tegelröret 1 och Oxie 2:13 (Tegelbruksvägen 115). Ett plank har uppförts någon gång efter 2014-09-03. Bygglov och startbesked saknas. Planket är uppfört dels på kvartersmark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, dels på allmän plats avsedd för park. Det är inte sannolikt att bygglov kan beviljas i efterhand. Stadsbyggnadsnämnden förelägger tomträttsinnehavare för Tegelröret 1 samt fastighetsägare för Oxie 2:13 att vidta rättelse genom att ta bort planket. Respektive föreläggande förenas med ett löpande vite om 7 500 kr för varje tremånadersperiod som föreläggandet inte följts.

 27. En ytterligare bostad har inretts i ett enbostadshus (Stenkällevägen 51) utan teknisk anmälan och startbesked. Bostäderna är avskilda genom vägg på bottenplan, har egna entréer och bostadsfunktioner samt förfogar över olika ytor i byggnaden. Bostäderna bebos av två olika familjer. Teknisk anmälan har inkommit i efterhand. Inga skäl för att byggsanktionsavgiften inte ska tas ut eller ska sättas ned har framkommit. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift på 22 920 kr av fastighetsägaren.
   

 28. Byggnadsnämnden har inte fått in besiktningsprotokoll avseende den obligatoriska funktionskontrollen för byggnads ventilationssystem inom fastigheten Hornsjön 1 (Svansjögatan 2). Byggnadsägaren har trots påminnelse inte låtit sakkunnig och certifierad funktionskontrollant besiktiga systemen. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför stadsbyggnadsnämnden att förelägga byggnadsägaren att inom 6 månader genomföra obligatoriska funktionskontrollen inom fastigheten Hornsjön 1.

 29.   29

  Sammanställningsblad för detaljplaneärenden och bygglovsärenden vid stadsbyggnadsnämndens sammanträden 2024

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.