Hoppa över navigering
  • Planuppdrag.
    Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att använda befintligt enbostadshus och annex för flerbostadshus. Syftet är också att skydda kulturhistoriskt värdefull miljö. Planläggningen motiveras av att fler bostäder möjliggörs på ett centralt läge i staden, genom att förtäta på redan ianspråktagen mark och nyttja befintlig bebyggelse.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.