Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt justeringsdag

 2.  

  a) Stadsmätningsavdelningens arbete

  Cecilia Gran, avdelningschef, stadsmätningsavdelningen

  Trine Nykjär, enhetschef, stadsmätningsavdelningen

  Anna Bernkull, enhetschef, stadsmätningsavdelningen

  Viktoria Timpka, GIS-ingenjör, stadsmätningsavdelningen

   

  b) Bostadsanpassning

  Katarina Lindberg, enhetschef stadsarkitektavdelningen

   

  c) Arkitekturåret - Malmö in the making

  Finn William, stadsarkitekt, stadsarkitektavdelningen

  Nina Warnolf, projektledare, stadsarkitektavdelningen

   

  Nedanstående muntlig information ges i samband med ärende 7

   

  d) Årsanalys 2022

  Birgitta Bergman, enhetschef, avdelningen för ledning o verksamhetsstöd

  Erika Knobblock, strateg, avdelningen för ledning o verksamhetsstöd

  Sandra Johansson, controller avdelningen för ledning o verksamhetsstöd

  Kajsa Helmbäck, HR-chef, avdelningen för ledning o verksamhetsstöd

 3. Förteckning över skrivelser inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2023-02-16.

 4. Stadsbyggnadsnämnden har rätt att fatta beslut i kommunfullmäktiges ställe. Under 2 § i stadsbyggnadsnämndens reglemente finns de delegerade uppdrag som nämnden fått i uppdrag att fatta beslut om. Beslut som fattas med stöd med denna paragraf ska årligen redovisas till kommunfullmäktige.

  Bilagor

 5. Bifogad rapport innehåller stadsbyggnadsnämndens redovisning av Årsanalys 2022. Till ärendet är bilagt årsuppföljning avseende Uppföljning av grunduppdraget 2022.

   

  Ärendet inleds med information som ges av Birgitta Bergman, Kajsa Helmbäck, Erika Knobblock och Sandra Johansson

  Bilagor

 6. Ärendet innehåller bifogade rapporten Uppföljning intern kontroll 2022. Kommungemensamma granskningar som genomfördes under 2022 av användande av sociala medier, löneskulder och barnrätt. Nämndens granskningar som genomfördes under 2022 var innebörden av begreppet kompetensutveckling för stadsbyggnadskontorets medarbetare, samt kartläggning och analys av orsaker samt möjliga förändringar i planprocessen för att motverka risken att nämndens önskade framdrift av detaljplaner inte uppnås.

  Bilagor

 7. Riskanalysen är ett viktigt verktyg för att förebygga att något oönskat sker och för att hitta förbättringsområden och en del av interna kontrollarbete. Utifrån riskanalys föreslås åtgärder och granskningar, som utgör intern kontrollplan.

  En kommungemensam granskning genomfördes 2022 avseende sociala medier med bristande resultat, vilket medför att en förbättringsåtgärd kommer att vidtas, som innebär att en översyn av sociala medier strategi.

  Nämnden har genomfört riskanalys för 2023. Riskanalysen har belyst planerade och pågående utvecklingsarbeten vilket har lett till att nämnden inte ser behov av att lyfta några nämndspecifika granskningar för 2023.   Kommunstyrelsen beslutar om gemensamma granskningar för Malmö stads nämnder och för år 2023 är följande granskningar framtagna:

  Röjande av sekretess

  Bristande tillgänglighet

  Kostförmåner

  Bilagor

 8. Sedan 1982 delar Malmö stad årligen ut Stadsbyggnadspriset för att belöna värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljöer. Syftet och formen för Stadsbyggnadspriset med bland annat jurysammansättning och prisutdelning regleras av stadgar beslutade av kommunfullmäktige. 2022-05-24 godkände stadsbyggnadsnämnden ett förslag på nya stadgar för stadsbyggnadspriset. Detta förslag överlämnade 2022-05-31 till kommunfullmäktige som antog förslaget 2023-02-02.

  Bilagor

 9. Miljöförvaltningen bjuder in till Miljölägesdagen 2023. Årets tema är Resiliens och klimatanpassning och under dagen kommer Årets miljöredovisning att presenteras och priset för Årets Miljöinsats att delas ut.

 10. Kommunstyrelsen har översänt remissen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg” som inkommit från Klimat- och näringslivsdepartementet. Remissen är sänd till stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden för yttrande. Förslaget innebär att regeringen ges förutsättningar att tillåta nya kärnkraftsreaktorer som inte enbart ersätter äldre reaktorer utan även möjliggör för uppförande av kärnkraftsreaktorer på nya platser där kärnkraftsreaktorer inte tidigare har funnits. Inga andra förutsättningar föreslås ändras avseende tillåtlighets- och tillståndsprövningen för kärnteknisk verksamhet. Stadsbyggnadsnämnden framhåller dock att ett kvarstående av vetorätten blir än mer nödvändig i det fall förslaget går igenom och fler platser kan prövas för kärnkraftsreaktorer. Med tanke på den tid det tar att etablera ny energiproduktion genom kärnkraft menar stadsbyggnadsnämnden att det för samhället är väl så angeläget att regeringen fattar beslut som säkerställer befintliga välfungerande energianläggningar och rustar befintligt energidistributionssystem för en leveranssäker och hållbar energiförsörjning.

  Bilagor

 11. Stadskärnan fyller flera viktiga funktioner för malmöbor, näringsliv och besökare i staden. Samtidigt står stadskärnan inför nya förutsättningar. Några exempel är förändrade handelsmönster och möjligheter att sköta vardagsärenden, arbete och ta del av upplevelser, bland annat till följd av ökad digitalisering. För att hantera den omstrukturering som sker och fortsätta utveckla Malmös stadskärna som en dynamisk attraktiv plats för malmöbor och besökare finns ett behov av att ta ett samlat grepp kring den strategiska planeringen. Syftet med att ta fram en strategi för Malmös stadskärna är att utgöra en gemensam plattform för civilsamhället, offentliga och privata aktörer, samt att utgöra underlag för nästkommande översiktsplan. Stadsbyggnadsnämnden begär därför om uppdrag att i nära samverkan med berörda nämnder och aktörer i staden ta fram en sådan strategi.

 12. Antagande.
  Syftet med ändring av detaljplanen är att pröva möjligheten att skapa ytterligare en fastighet med enbostadshus, genom att dela fastigheten Lärksoppen 18.

  Bilagor

 13. Samråd.
  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga området med småskalig bostadsbebyggelse. Syftet är också att säkerställa allmän platsmark för gata och park. Planförslaget möjliggör cirka 60 nya bostäder. Den befintliga grusvägen Strandgårdsvägen blir allmän gata och ansluter vidare till gator i norr, för att knyta ihop området med intilliggande bostadsområden.

  Bilagor

 14. Planuppdrag.
  Syftet med ändringen av detaljplanen är att komplettera gällande detaljplan så att centrumverksamhet samt gymnasie- och vuxenutbildning kan medges inom befintlig fastighet. En prövning anses lämplig eftersom den kan skapa förutsättningar för fler typer av verksamheter i ett centralt och stationsnära läge.

  Bilagor

 15. Planuppdrag.
  Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att inreda befintlig vind i bostadshuset för att tillskapa ytterligare lägenheter. Planläggningen motiveras av att fler bostäder kan skapas i ett centralt läge utan att ta ny mark i anspråk.

  Bilagor

 16. Åtgärden på fastigheten MELASSEN 1 (Spannmålsgatan) i södra Tygelsjö innebär nybyggnad av 26 småhusenheter i form av radhus och parhus i två plan. Utöver bostadshusen uppförs förrådsbyggnader, 3 miljöhus och 4 cykelskjul samt stödmurar och plank. På samtliga bostadshustak installeras solceller. Parkeringsplatserna för bil och cykel löses på gemensamma parkeringsytor mellan byggnaderna. Samtliga bostadshus utförs i tegel i tre olika röda kulörer och tak i ljusgrå betongpannor. Kontoret bedömer att förslaget är lämpligt och uppfyller kravet på god helhetsverkan.

 17. Åtgärden på fastigheten GRANITEN 3 (Lodgatan 14) innebär nybyggnad av en kontorsbyggnad för de (små)industri- och logistikverksamheter som bedrivs på fastigheten Graniten 3 samt Kolet 3. I samband med detta rivs även ett flertal äldre konstruktioner, parkeringen ut mot Lodgatan justeras, mur, miljöhus och tak över cykelparkering uppförs. Kontoret bedömer att åtgärden är planenlig och att förslaget uppfyller kraven på anpassning och god helhetsverkan.

 18. Åtgärden avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten SKUMPARP 1:18 (Skumparpsvägen). Fastigheten ligger inom områdesbestämmelser med ändamålet bostäder. Grannar har haft synpunkter. Stadsbyggnadskontoret föreslår positivt förhandsbesked.

 19. Ett skärmtak har uppförts inom en kolonilott på fastigheten Fårabäck 180:60 (Almåsavägen) mellan kolonilottens huvudbyggnad och ett förråd. Dåvarande fastighetskontoret har godkänt skärmtaket med villkoret att det ska vara minst 80 cm mellan skärmtaket och förrådsbyggnaden. Skärmtaket sitter ihop med förrådet. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden vid vite förelägger om borttagande av del av skärmtak.

 20. Delar av industribyggnaden inom Trapetsen 6 (Vinkelgatan 12) har inretts för och används som bostäder. Ett nytt entresolplan har uppförts för att möjliggöra en av bostäderna. Två ytterligare industrilokaler (verkstäder) har inretts. På byggnadens fasad ut mot gatan har en skylt satts upp. Kulör på fasader har ändrats från ljusgrå till svart. Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden förelägger tomträttsinnehavaren att ansöka om bygglov för fasadändringen samt tar ut byggsanktionsavgifter på sammanlagt 91 940 kr av denne för att ha påbörjat ändrad användning från industri till bostad, ändring som berör en byggnads bärande konstruktion, inredande av ytterligare lokaler för industri samt uppsättning av skylt, utan startbesked.

 21. Byggsanktionsavgift för ändringar som påverkar byggnadens brandskydd och byggnadens bärande konstruktion inom fastigheten Frey 8 (Vårgatan 12). I samband med en badrumsrenovering av en lägenhet har håltagningar i mellanbjälklagret gjorts. Det har även gjorts ändringar som inneburit att bjälklagret inte längre klarar kraven på att stå emot brand i minst 60 minuter. Ändringarna berör byggnadens bärande konstruktion respektive påverkar byggnadens brandskydd och kräver därför teknisk anmälan. Teknisk anmälan saknas.

 22. Byggsanktionsavgift för anläggande av parkering utan föregående bygglov inom fastigheten Duvan 25 (Altonagatan 2). Två parkeringsplatser har anlagts utanför en förskoleverksamhet mellan år 2020 och år 2021. Den högra parkeringsplatsen har gjorts obrukbar, vilken var intill utrymningsvägen för förskolan, genom att en betongsugga ställts på parkeringsplatsen. Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 4 462 kr för anläggandet av den vänstra parkeringsplatsen.

 23. Byggsanktionsavgift för byte av fönster samt uppförande av ny entré inom fastigheten Florens 2 (Rosenholms Allé 10). Marken framför tre fönster på byggnadens fasad mot gata har grävts ut och fönstergluggarna har sedan förlängts vertikalt. andra sidan huset har en entré till källaren uppförts med tillhörande trappa och stödmur. Ändringarna bedöms påverka byggnadens yttre utseende avsevärt och kräver därför bygglov. Bygglov saknas för fasadändringarna.

 24.   27

  Sammanställningsblad för detaljplaneärenden och bygglovsärenden vid stadsbyggnadsnämndens sammanträden 2023

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.