Hoppa över navigering
 1. Förslag på justeringsdag: 2023-05-03

  Förslag på justeringspersoner: Stefana Hoti (MP) och Tony Rahm (M)

 2.  

  a) Översiktsplan för Malmö

  Hanna Björklund & Gustav Aulin, plan- och strategiavdelningen

   

  b) Tryggare Malmö

  Sara Lager & Jonathan Örnberg, stadsarkitektavdelningen

   

  c) Revidering av Bunkeflo strandängars naturreservat (ärende 8)

  Isabella Blomlöf, plan- och strategiavdelningen

   

  d) Planprogram Klagshamn (ärende 10)

  Ivan Gallardo & Marléne Engström, plan- och strategiavdelningen

   

  e) Sofielund - uppföljning av planprogram (ärende 13, 14 & 21)

  Annika Arvidsson & Daniel Eklund


   

 3. Förteckning över skrivelser inför stadsbyggnadsnämnden sammanträde 2023-04-26.

 4. Socialstyrelsen genomför under åren 2021–2023 en satsning på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden i syfte att minska risken att dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. Malmö stads nämnder har möjlighet att söka pengar för insatser som ska leda till att förbättra barns och ungas levnadsförhållanden/villkor, skapa tillit, delaktighet och stärka demokratin i det lokala närområdet. Stadsbyggnadsnämnden söker medel motsvarande 1,5 mkr för projekten Urban academy och Malmö in the making.

  Bilagor

 5. Stadsbyggnadsnämnden har identifierat ett behov av att revidera beslutet och skötselplanen för Bunkeflo strandängars naturreservat samt att genomföra en utredning av reservatets avgränsning. Revideringen syftar till att tydliggöra föreskrifterna och anpassa skötselplanen efter hur reservatet ser ut idag. Genom en revidering av föreskrifterna ska också anläggande av kustskydd utmed reservatet möjliggöras. Sammantaget ska revideringen bidra till ökad biologisk mångfald och rekreativa möjligheter i Malmö samtidigt som kommunens motståndskraft mot framtida klimatförändringar befrämjas.

 6. John Roslund (M) har väckt motionen Särskilt minnesdokument med Malmö stadsvapen att användas vid avtackning av Malmö stads fritidspolitiker där han föreslår att staden ska ta fram ett diplom med Malmös stadsvapen och en uppskattande text om ska överlämnas till fritidspolitiker som avgår. Stadsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till att avgående fritidspolitiker visas uppskattning genom t ex ett diplom men anser att detta är en hantering som bör skötas av kommunfullmäktige.

  Bilagor

 7. Samråd.
  Planförslaget möjliggör för Klagshamn att växa med nya bostäder, verksamheter och service. Detta på mark som idag i huvudsak är åkermark, vilket ställer höga krav på ett effektivt markanvändande, en framtidssäkrad dagvattenhantering och en stärkt biologisk mångfald.

  Bilagor

 8. Godkännande.
  Planförslaget ska möjliggöra uppförandet av en depå för elbussar i anslutning till trafikplats Lockarp i Malmö. Bussdepån ska säkerställa en depåkapacitet som klarar den kommande utvecklingen av kollektivtrafiken i Malmö. Samtidigt är bussdepån nödvändig för elektrifieringen av Malmös stadsbussar. Depåkapaciteten och elektrifieringen är viktig för Malmös möjligheter att uppfylla sina åtaganden i
  Storstadspaketet inom Sverigeförhandlingen.

  Bilagor

 9. Antagande.
  Detaljplanens förslag syftar till att möjliggöra permanent bygglov för nuvarande verksamheter. För att möjliggöra permanent bygglov ändras markanvändningen från industri till centrumändamål och verksamheter, som omfattar blandade funktioner såsom handel och vårdcentral.

  Bilagor

 10. Antagande.
  Detaljplanen syftar till att möjliggöra permanent bygglov för nuvarande verksamheter. Detaljplanen har efter antagande i stadsbyggnadsnämnden i december 2022 upphävts av Länsstyrelsen med hänvisning till att viss användning som ryms inom ändamålet Handel ger utrymme för en hög persontäthet som bör undvikas i ett riskperspektiv med hänsyn till risker i omgivningen.

  Bilagor

 11. Planuppdrag.
  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för befintliga verksamheter att fortsätta verka inom fastigheten. Syftet är också att möjliggöra även annan markanvändning som kan bidra till utvecklingen mot en blandad hållbar stad.

  Bilagor

 12. Antagande.
  Syftet med ändring av detaljplanen är att skapa ytterligare en bostadsfastighet, genom att dela bostadsfastigheten Bonny 14.

  Bilagor

 13. Samråd.
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med blandad stadsbebyggelse i området. Planförslaget innebär nya byggrätter för cirka 150 bostäder och en centrumlokal, intill Annetorpsvägen. Befintlig bebyggelse med äldreboende, kontor, folkhögskola, förskola och grundskola, tillåts i 1-3 våningar. Ny byggrätt för skola skapas i sydost.  

  Bilagor

 14. Samråd.
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en transformatorstation inom planområdet för att klara den framtida elförsörjningen i Tygelsjö med omnejd. Syftet är även att minska påverkan på intilliggande bostäder och landskap.

  Bilagor

 15. Samråd.
  Planförslaget innebär att ett nytt stort naturområde kan skapas i en miljö där befintliga natur- och kulturmiljövärden tas tillvara. Naturområdet kommer att hantera dagvatten och skyfallsvatten från Hyllie och Svågertorp, och ansluter till Vintriediket i väster. I korsningen mot Pildammsvägen möjliggör detaljplanen en kontorsbyggnad.

  Bilagor

 16. Planuppdrag.
  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra ny, blandad stadsbebyggelse i form av flerbostadshus och radhus inom planområdet och en kontorsbyggnad söder om Almviksvägen. Området ska också rymma en förskola och en mindre park. Detaljplanen ska även möjliggöra ombyggnad av Pildammsvägen till en mer stadsmässig gata i dess sträckning längs med planområdet. Befintlig markanvändning ska bekräftas på den privata fastigheten Hyllie 20:2.

  Bilagor

 17. Planuppdrag.
  Detta planförslag avser upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheten Betongen 6. Planförslaget möjliggör förändringar i fastighetsindelningen för fastigheten.

  Bilagor

 18. Planuppdrag.
  Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att inreda befintlig vind i bostadshuset för att tillskapa ytterligare lägenheter. Planläggningen motiveras av att fler eller större bostäder kan skapas i ett centralt läge utan att ta ny mark i anspråk. Nu gällande detaljplan tillåter inte att vinden inreds.

  Bilagor

 19. Åtgärden innebär nybyggnad av flerbostadshus och radhus med tillhörande miljöhus, väderskyddade cykelparkeringar, stödmurar och plank samt solceller på taken inom fastigheten Simfenan 1, Cyklopgatan. Projektet är en del i ett utbyggnadsområde med blandade funktioner som syftar till att binda ihop Hyllie och Holma. Projektet omfattar 41 bostadslägenheter varav 8 i stadsradhus. Åtgärden bedöms förenlig med gällande detaljplan. Bygglov föreslås beviljas

 20. Åtgärden på fastigheten Lockarp 33:1 (Lockarpsvägen 30) innebär ett förhandsbesked för ytterligare ett bostadshus. Fastigheten ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser men inom Lockarps by som ligger inom särskilt kulturhistorisk miljö. Bebyggelsen har samma geografiska läge som före enskiftet. Kontinuiteten på den gamla bytomten är värdefull liksom den fyrlängade strukturen. Ytterligare en byggnad oavsett hur byggnaden kommer se ut på den föreslagna platsen förändrar den gamla gårdens karaktärsdrag och skadar de egenskaper och värden som sammantaget ligger till grund för områdets och tomtens kulturvärden. Ytterligare en byggnad på den avsedda marken är inte lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan enligt 2 kap 6 § i plan- och bygglagen. Stadsbyggnadskontoret föreslår att förhandsbesked avslås.

 21. Föreläggande om att ta bort skylt inom fastigheten Tullstorp 180:140. En skylt med reklambudskap har satts upp utan erforderligt tillstånd från Länsstyrelsen. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden förelägger nyttjaren att ta bort skylten och förenar föreläggandet med ett vite på 20 000 kr.

 22. Fastigheten Vårberga 12 (Månbergagatan 13) hyrs ut, via mellanhand, till företag som i sin tur tillhandahåller inkvartering för sina anställda. Stadsbyggnadskontoret bedömer att användningen ändrats från permanent boende till tillfällig vistelse. Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 23 572 kr av fastighetsägaren för att ha påbörjat inredning och ianspråktagande för ett väsentligen annat ändamål.

 23. Fastigheten Ringblomman 1 (Reginavägen 64B) hyrs ut, via mellanhand, till företag som i sin tur tillhandahåller inkvartering för sina anställda. Stadsbyggnadskontoret bedömer att användningen ändrats från permanent boende till tillfällig vistelse. Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 34 597 kr av fastighetsägaren för att ha påbörjat inredning och ianspråktagande för ett väsentligen annat ändamål.

 24. Förskoleverksamhet pågår i en del av en byggnad inom fastigheten Kronodirektören 5 (Ramels väg 67) trots att det tidsbegränsade bygglovet för ändring av bostäder till förskola gick ut år 2018. Inget nytt bygglov eller någon förlängning av det tidsbegränsade bygglovet har meddelats. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att nämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 77 437 kr av fastighetsägaren för att inte ha återställt ett byggnadsverk innan tiden för det tidsbegränsade bygglovet gått ut.

 25.   29

  Sammanställningsblad för detaljplaneärenden och bygglovsärenden vid stadsbyggnadsnämndens sammanträden 2023

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.