Hoppa över navigering
 1.  

  Förslag på justeringsdag 2024-06-04.

   

  Förslag av justeringsperson (utöver ordförande) är Tony Rahm (M).

 2.  

  a) Åtgärdsprogram för en god ljudmiljö (Emelie Gustafsson, fastighets- och gatukontoret & Mårten Spanne, miljöförvaltningen)

   

  b) Vattentjänstplan (Pär Svensson, fastighets- och gatukontoret & Tim Delshammar, VA-syd)
   

  c) Utvärdering av Översiktsplanen (Hanna Björklund, stadsbyggnadskontoret och Johanna Vinrot, stadskontoret)

   

 3. Förteckning över skrivelser inför stadsbyggnadsnämnden 2024-05-28.

 4.   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 5.   5

  Anmälan av beslut, domar och laga kraft

 6. I ekonomisk prognos 2024 beskriver stadsbyggnadsnämnden den ekonomiska utvecklingen för sina två ansvarområden. Stadsbyggnadskontoret har för perioden januari–april 2024 ett utfall på -12,4 miljoner och ett prognostiserat underskott för helåret på -8 miljoner jämfört med budget 2024. Bostadsanpassningsbidraget har för perioden januari–april 2024 ett utfall på +4,7 miljoner och ett prognostiserat överskott för helåret på +12 miljoner jämfört med budget 2024. Nämnden har vidtagit åtgärder för att täcka det prognostiserade underskottet, men detta är inte tillräckligt. Nämnden har i ett separat ärende anmodat kommunfullmäktige att genomföra en omföring av 8 miljoner kronor från ramen för bostadsanpassningsbidraget till ramen för stadsbyggnadsnämnden.

 7. Stadsbyggnadsnämnden föreslås justera gällande taxa för sotning och brandskydds-kontroll med 2,93% från och med 2024-06-01.

  Bilagor

 8. Moderaterna och Centerpartiet har inkommit med ett nämndsinitiativ med förslag om att hedra minnet av Bosse Larsson och hans insatser genom att namnge gång- och cykelvägen väster om Malmö Stadion och Eleda stadion till Bosse Larssons väg.

  Bilagor

 9. Stadsbyggnadsnämnden välkomnar betänkandets intentioner att förenkla hanteringen av miljökvalitetsnormer i planeringen och byggande med bibehållna eller lägre kravnivåer men är tveksamma till om betänkandets förslag till lagförändringar fullt ut går i denna riktning. Stadsbyggnadsnämnden noterar att betänkandet inte berör havsöversvämning på grund av klimatförändringarna. Stadsbyggnadsnämnden noterar även att betänkandet inte hanterar de otydligheter som finns gällande ansvar, skyldigheter, incitament, rådighet och finansieringsmodeller för att hantera skyfall eller havsöversvämning. Målkonflikter och genomförandefrågor kopplat till havsöversvämning och miljökvalitetsnormer, vattenförekomster och strandskydd i plan- och bygglagen och miljöbalken samt annan berörd lagstiftning ingår inte heller. Det finns därför behov av att avvakta med lag- och författningsförändringarna så att betänkandets förslag kan sammanvägas och konsekvensbeskrivas tillsammans med de förslag som kommer att tillkomma i SOU Ett samhälle anpassat till klimatförändringarna som ska redovisas senast den 30 april 2025 samt i SOU Miljötillståndsbetänkandet som ska redovisas senast den 15 december 2024. Stadsbyggnadsnämnden har ett antal förslag till justeringar och kompletteringar till betänkandets lag- och förordningsförslag.

  Bilagor

 10. Kommunstyrelsen har översänt en remiss från Trafikverket gällande en riksintresseprecisering för Malmö flygplats. Malmö flygplats är ett riksintresse för kommunikationsanläggningar enligt 3 kap 8§ miljöbalken och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Trafikverket har tagit fram en uppdatering av den precisering av riksintresset som togs fram 2013.

  Bilagor

 11. Stadsbyggnadsnämnden har överklagat länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut den 26 april 2023, § 130, angående byggsanktionsavgift till mark- och miljödomstolen. Nämnden har nu förelagts att yttra sig över motpartens inlaga i mål P 643-24.

 12. Mark- och miljödomstolen har förelagt stadsbyggnadsnämnden att yttra sig i mål P 5979-23 angående överklagad byggsanktionsavgift för fasadändring (källarfönster).

 13. Samråd.
  Förslag till samrådshandling för Översiktsplan för Jägersro (ÖP 2040) med syfte att utveckla Jägersro till en funktionsblandad och grönskande stadsdel, föreslås godkännas och överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om samråd.

  Bilagor

 14. Antagande.
  Syftet med detaljplanen är att bredda markanvändningen inom fastigheten genom att ge möjlighet för gymnasium och vuxenutbildning, centrumverksamheter, lättare vård utan övernattning samt parkering och nätstation. Vidare är syftet att bekräfta både kontorsändamål som markanvändning och befintlig byggnad. Samtidigt ska detaljplanen ge utrymme för viss flexibilitet med bland annat möjlighet för en tillbyggnad. Detaljplanen ska dessutom möjliggöra en stärkt koppling mellan befintlig byggnad och Carl Gustafs väg. Största sammanlagda byggnadsarea är 2 600 m2 och högsta nockhöjd är 22 meter. Minst en huvudentré ska placeras mot Carl Gustafs väg.

  Bilagor

 15. Antagande.
  Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra inredning av vind i befintliga bostadshus för att tillskapa nya lägenheter och bostadsutrymmen.

  Bilagor

 16. Antagande.
  Planändringen innebär en utökad byggrätt som möjliggör en byggnad för anpassad grundskola och dess fritidsverksamhet.?
  Den anpassade grundskolan beräknas omfatta 56 barn i årskurs 1–6.

  Bilagor

 17. Samråd.
  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att etablera ett verksamhetsområdes andra etapp i anslutning till Yttre Ringvägen i Fortuna Hemgården. Planläggningen gör det möjligt att uppföra byggnader för industri i en storskalig zon, byggnader för verksamheter som inte är störande för omgivningen och mobilitetshus i en småskalig zon, ett allmänt parkstråk med öppen dagvattenhantering och hög biologisk mångfald samt en grannskapspark med platser för sociala aktiviteter, lek och rekreation.

  Bilagor

 18. Samråd.
  Detaljplanen gör det möjligt att uppföra ny bebyggelse i form av bostäder och centrumverksamhet. Detaljplanen möjliggör ett flerbostadshus i fem våningar mot Bragegatan, ett flerbostadshus i fyra våningar mot Heleneholmsstigen och ett flerbostadshus i tre våningar mot den norra planområdesgränsen. I bottenvåningen på flerbostadshuset mot Bragegatan ska en lokal för centrumverksamhet finnas.

  Bilagor

 19. Planbesked.
  Stadsbyggnadskontoret föreslår att sökanden ges ett positivt planbesked. BNF-Sverige har inkommit med en begäran om planbesked för fastigheten Heleneholm 11. Enligt begäran vill fastighetsägaren utöka byggrätten för vård, kontor, restaurang och kultur i anslutning till befintlig byggnad.

  Bilagor

 20. Planbesked.
  Stadsbyggnadskontoret föreslår att den sökande ges ett negativt planbesked. Thurengs fastighetsbolag AB har begärt planbesked för fastigheten Husie 172:289 och del av Husie 172:256. Enligt begäran vill fastighetsägaren utveckla området för bostadsändamål

  Bilagor

 21. Planbesked.
  Stadsbyggnadskontoret föreslår att sökanden ges ett positivt planbesked. Begäran om planbesked syftar till att pröva möjligheten att ändra delar av gällande detaljplan, PL 1608, för fastigheten Hävringe 7. Ändringen syftar tillåta en bredare kontorsanvändning för de befintliga kontorslokalerna på fastigheten samt centrumverksamhet(restaurang).

  Bilagor

 22. Planbesked.
  Stadsbyggnadskontoret föreslår att sökanden ges ett positivt planbesked. Fastighetsägaren har inkommit med en begäran om planbesked som syftar till att ändra detaljplanen för att göra det möjligt att inreda befintlig vind i bostadshuset för att tillskapa ytterligare lägenheter.

  Bilagor

 23. Planbesked.
  Stadsbyggnadskontoret föreslår att den sökande ges ett negativt planbesed. Ägarna till fastigheterna Muren 2, 3 och 4 har gått samman och begär planbesked för att möjliggöra bostäder inom nämnda fastigheter.

  Bilagor

 24. Planbesked.
  Stadsbyggnadskontoret föreslår att sökanden ges ett positivt planbesked. Bostadsrättsföreningen Orion u p a har inkommit med en begäran om planbesked som syftar till att ändra detaljplanen för att göra det möjligt att inreda befintlig vind i bostadshuset för att tillskapa ytterligare lägenheter.

  Bilagor

 25. I inlämnat bygglov föreslås en ny kontorsbyggnad i fyra plan med vindsvåning inom fastigheten i hörnet Monbijougatan/Helsingsborgsgatan. Fasadens fönstersättning har paralleller till efterkrigstidens industri- och kontorsarkitektur. Rött tegel med mönstermurning och med delar av fasaden indragen skapar både vertikala och horisontella riktningar i fasaderna mot gatan vilket finns representerat i omgivningarnas bebyggelse. Genom en portik når man gården där parkering samt angöring till intilliggande byggnader inom fastigheten finns.

   

 26. Ansökan avser ändring av tidigare beviljat bygglov för nybyggnad av säsongsarbetarhotell. Ändringen avser takutformning. På fastigheten bedrivs en gurkodling. Fastigheten ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Stadsbyggnadskontoret föreslår stadsbyggnadsnämnden att avslå ansökan eftersom förslaget inte tar hänsyn till stads- och landskapsbild och uppfyller inte god färg, form och materialverkan.

 27. Byggsanktionsavgift för påbörjande utan startbesked av åtgärder som berör den bärande konstruktionen i en byggnad för kultur- och idrottsevenemang inom fastigheten Folkets park 2. Förstärkningar har gjorts i bjälklaget i delar av byggnaden innan teknisk anmälan gjorts. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 19 338 kr av fastighetsägaren.

 28. Byggsanktionsavgift för avväxling av bärande vägg utan startbesked inom fastigheten Videt 1 (Gråvidegatan 16 D). En bärande vägg har växlats av i byggnad inom fastigheten innan teknisk anmälan lämnats in. Stadsbyggnadsnämnden föreslås ta ut en byggsanktionsavgift på 7 162 kr av nyttjaren.

 29. Byggsanktionsavgift för att utan startbesked påbörjat väsentlig ändring av ventilation inom fastigheten Pannremmen 1. Ventilationen i en industribyggnad har ändrats och åtgärden berör en area om 342 kvadratmeter. Ändringen har gjorts utan startbesked. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför ta ut en byggsanktionsavgift på 51 856 kr av nyttjaren.

 30. Föreläggande om rättelse för fasadändring inom fastigheten Blenda 7 (Södra Förstadsgatan 102). Ramverk och kassetter för jalusier har uppförts på fasad på flerbostadshus någon gång efter juni 2014. Byggnaden bedöms vara särskilt värdefull ur kulturhistoriskt, historiskt, konstnärligt och miljömässigt hänseende. Åtgärden är utförd kring entré, skyltfönster och fönster i bottenvåning och är väl synlig från gatan. Det är inte sannolikt att bygglov kan beviljas i efterhand. Stadsbyggnadsnämnden föreslås förelägga fastighetsägaren för Blenda 7 att vidta rättelse genom att ta bort jalusier, kassetter och ramverk. Föreläggandet föreslås förenas med ett löpande vite om 15 000 kr per påbörjad tremånadersperiod som föreläggandet inte följs.

 31. Mer än tjugo skyltar har satts upp utan bygglov på fasader inom fastigheten. Föreläggande om att söka om lov för två av skyltarna som bedöms kunna få lov i efterhand, föreläggande om rättelse avseende 9 skyltar. Stadsbyggnadsnämnden kan inte agera mot övriga skyltar på fastigheten då de omfattas av preskription. Föreläggandet om rättelse föreslås förenas med ett löpande vite om 5 000 kr per skylt per påbörjad kalendermånad som föreläggandet inte följs. Fastighetsägaren har vidtagit rättelse för sju skyltar, och uppgett att de vill vidta rättelse för alla skyltar som omfattas av förslaget till föreläggande. Eftersom de flesta skyltar i ärendet kommer preskriberas i juni 2024 bedömer stadsbyggnadskontoret att stadsbyggnadsnämnden ändå behöver fatta beslut om föreläggande, då möjligheten till detta annars försvinner.

 32. Byggsanktionsavgift för väsentlig ändring av skylt inom fastigheten Kolga 7 (Skeppsbron 11). En befintlig fasadskylt om 8,6 kvadratmeter, ursprungligen uppförd utan bygglov, har väsentligen ändrats genom att skyltytan har ändrats avseende kulör, typsnitt och textmässigt innehåll. Ändringen saknar bygglov och startbesked. Stadsbyggnadsnämnden föreslås ta ut en byggsanktionsavgift på 18 049 kr av fastighetsägaren.

 33. En reklamskylt som kräver tillstånd enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning har uppförts utan sådant tillstånd inom fastigheten Tullstorp 180:140. Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden förelägger nyttjaren att ta bort skylten och förenar föreläggandet med ett vite på 20 000 kr.

   

 34. Byggsanktionsavgift för uppförande av cisterner (3 st) utan bygglov eller startbesked på fastigheten Hällkistan 1 (Boplatsgatan 9). Bygglov har beviljats och startbesked har meddelats för uppförande av två cisterner inom fastigheten. Inför slutbesked uppmärksammades stadsbyggnadskontoret på att tre cisterner uppförts. Utöver att en cistern tillkommit så avviker cisternerna från beviljat bygglov avseende placering och höjd och bredd. De tre cisternerna saknar därmed bygglov och startbesked. Stadsbyggnadsnämnden föreslås ta ut en byggsanktionsavgift på 859 500 kr av fastighetsägaren.

 35. En motordriven port har använts utan en godkänd besiktning inom Utgrunden 2. Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 114 600 kr av fastighetsägaren för otillåten användning av motordriven port.

 36. Fasadändring har utförts på fastigheten Ålkistan 11 och mur och plank har uppförts vid gränserna mellan Ålkistan 11 och Ålkistan 22, samt mellan Ålkistan 11 och Ålkistan 23. Huvudbyggnadens gula tegelfasad har putsats i en grå kulör. En mur har höjts samt försetts med nytt plank, totalhöjd på ca 2,5 meter. Åtgärderna har utförts utan beviljat bygglov eller startbesked, stadsbyggnadsnämnden tar därför ut byggsanktionsavgifter på sammanlagt 33 691 kronor av fastighetsägaren till Ålkistan 11.

 37. Fasadändring har påbörjats utan bygglov eller startbesked på fastigheten Klagstorp 11:13, Gamla Borrebackevägen 50. En teglad skorsten har klätts med svart plåt på en kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad. Det gamla stationshuset omfattas av skydds- och varsamhetsbestämmelser som bland annat reglerar skorstenarnas bevarande. Stadsbyggnadsnämnden tar därför ut en byggsanktionsavgift på 7 254 kr.

 38. Fasadändring samt tillbyggnad på gatukök inom fastigheten Innerstaden 10:94, Sergels väg 14. Byte av fasadmaterial samt mindre tillbyggnad hade påbörjats utan bygglov eller startbesked. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att en byggsanktionsavgift på 9 683 kr ska tas ut av fastighetsägaren.

 39.   39

  Sammanställningsblad för detaljplaneärenden och bygglovsärenden vid stadsbyggnadsnämndens sammanträden 2024

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.