Hoppa över navigering
 1. Förslag på justeringsdag 2023-10-30.

  Förslag på justeringsperson (utöver ordförande) Tony Rahm (M).

 2.  

  a) Återrapportering om Storstadspaketet (Aziza Holm, Lotta Ahlfors, Jessica Pettersson)

   

  b) Information om parkeringsstrategier (Emily Evenäs & Karin Caesar)

 3. Förteckning över skrivelser inför stadsbyggnadsnämnden 2023-10-19.

 4. Kommunstyrelsen har översänt en remiss från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet gällande ett förslag till förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden till bland annat stadsbyggnadsnämnden för samråd. Utredningen lämnar förslag på förändringar i miljöbalken, fiskelagen (1993:787), nationalparksförordningen (1987:938), förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Under förutsättning att förslaget inte påverkar det rådande generella trålförbudet i Öresund gör miljöförvaltningen bedömningen att de föreslagna åtgärderna kan leda till positiva effekter för djur- och växtlivet i marina skyddade områden där det idag bedrivs fiske med bottentrål.

  Bilagor

 5. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 30 mars 2023, § 74, att anta detaljplan för fastigheten Limhamn 155:355. Beslutet att anta detaljplan har överklagats till mark- och miljödomstolen, som förelagt stadsbyggnadsnämnden att yttra sig i mål P 2355-23.

 6. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 16 februari 2023 § 58 att ta ut en byggsanktionsavgift på 26 250 kr för fasadändringar. Beslutet har överklagats till länsstyrelsen som har berett stadsbyggnadsnämnden tillfälle att yttra sig över överklagandet och särskilt mot bakgrund av tidigare beslut om byggsanktionsavgifter.

 7. Stadsbyggnadskontoret lämnar förslag på sammanträdestider för år 2024.

  Bilagor

 8. Antagande.
  Det övergripande syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bevara området som ett stadsnära småskaligt koloniområde med fokus på rekreation och odling. Genom planläggningen ska både nya och befintliga kolonilotter kunna utvecklas i området samtidigt som det skapas tydliga ramar för framtida bygglov.

  Bilagor

 9. Antagande.
  Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att sammanlägga fastigheterna Matildehem 3 och Matildehem 22. För att detta ska vara möjligt måste gällande fastighetsindelningsbestämmelser inom Matildehem 3 upphävas.

  Bilagor

 10. Samråd.
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny blandad stadsbebyggelse, samt att genom nya gator förbinda närliggande områden med varandra. Bebyggelsen ska utgöras av både småhus och flerbostadshus och inslag av närservice ska finnas. Syftet är även att skapa en park som både ska fungera för rekreation och till att fördröja dagvatten och skyfall.

  Bilagor

 11. Samråd.
  Detaljplanen gör det möjligt att uppföra ny bebyggelse i form av bostäder samt mobilitetshus, centrumverksamhet och nätstation inom planområdet. Detaljplanen ska också möjliggöra ombyggnad av Pildammsvägen till en mer stadsmässig gata en sträcka förbi planområdet. Detta som en fortsättning på tidigare och pågående planläggning av vägen i anslutning till planområdet.

   

  Bilagor

 12. Samråd.
  Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bebygga fastigheten Kvarnhög 19 med bostäder. Planläggningen motiveras av att fler bostäder kan tillskapas innanför Yttre Ringvägen genom att förtäta på redan ianspråktagen mark.

   

  Bilagor

 13. Planuppdrag.
  Syftet med detaljplanen är att, i enlighet med översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (antagen december 2020), tillvarata det centrala och stationsnära läget och möjliggöra ny tät stadsbebyggelse som binder samman planområdet med Kirseberg och den centrala staden. Detaljplanen föreslås i enlighet med översiktsplanen att ge möjlighet till kontor, centrumverksamhet, bostäder, förskola och park samtidigt som områdets gröna och kulturhistoriska kvaliteter ska vara synliga även i framtiden.

  Bilagor

 14. Åtgärden innebär att byggnaden inom fastigheten Bilden 1 (Bergsgatan/Friisgatan), som under lång tid inhyst KB, ska byggas på med tre våningsplan och den äldre byggnadens innandöme rivas samt fasaden mot gatan restaureras. Projektet innehåller 32 nya lägenheter i varierande storlek, 1-4 rum och kök. Denna bygglovsansökan innebär att befintliga fasader bevaras, renoveras och till viss del återställs till tidigare utseende. Projektet omfattar sammanlagt 3450 kvm BTA. Bilparkering köps in på närbelägen extern plats.

 15. Föreslagen åtgärd innebär nybyggnad av ett flerbostadshus med installation av solcellsanläggning på tak samt förråd och plank på fastigheten Rapsen 1 (Västanväg 129). Byggnaden ersätter en tidigare riven förskola och byggs ihop med befintliga flerbostadshus i kvarteret. Projektet har ett tydligt hållbarhetsfokus med bland annat återvunna material och effektivt nyttjande av resurser. Åtgärden är förenlig med gällande detaljplan och uppfyller gällande lagkrav och stadsbyggnadskontorets riktlinjer. Bygglov föreslås beviljas.

 16. Föreslagen åtgärd innebär nybyggnad av ett hybridhus med ett varierat och flexibelt nyttjande av bostäder och kontor på fastigheten Rätan 1 (Hyllie Boulevard/Almviksvägen. Den bärande idén med hybriden är att genom en hög nivå på tekniska egenskaper i projektet säkra upp växling mellan användningarna utan förnyad bygglovsprövning. Balansen mellan strikta och repetitiva fasader och ett hörn som också ger projektet en viss kaxighet är en viktig del i den arkitektoniska idén. Åtgärden avviker från gällande detaljplan vad avser mindre delar av loftgångar över mark som inte får bebyggas samt en lägenhet som inte uppnår riktvärdet för buller vid fasad. Bygglov föreslås beviljas.

 17. Åtgärden på fastigheten Kirseberg 31:53 (Lundavägen) innebär nybyggnad av grossisthandels- och logistikbyggnader innehållande kontor, lager, kyl- och frysrum, samt anläggning av parkering, skärmtak, miljöhus, stödmurar, mm. En knäckfråga i ärendet har varit att säkerställa dagvatten- och skyfallshanteringen, samt att trafik- och verksamhetsbuller inte överskrider tillåtna nivåer för omgivande bebyggelse.

 18. Byggsanktionsavgift för påbörjande av en väsentlig ändring av byggnads ventilation inom fastigheten Vätet 6 (Industrigatan 37). Två nya ventilationskanaler har utan anmälan och startbesked installerats för två rosterimaskiner i rosteriet inom bygganden. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 19 687 kr av fastighetsägaren.

 19. Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet den 27 april 2022, § 158, att ta ut en byggsanktionsavgift av fastighetsägaren till Myrsloken 28 (Östanväg 96) för att utan startbesked påbörjat ianspråktagande och inredning av ett en- eller tvåbostadshus för ett väsentligen annat ändamål. Byggnaden används som företagsboende vilket stadsbyggnadskontoret bedömer är att klassificera som tillfällig vistelse (hotell m.m.). Rättelse har inte skett trots att stadsbyggnadskontoret bedömer att ägaren fått skälig tid. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför tas ut en dubblerad byggsanktionsavgift på 82 496 kr av fastighetsägaren.

 20. Den 12 december 2019 beslutade stadsbyggnadsnämnden om byggsanktionsavgift för bland annat fasadändring inom fastigheten Enbäret 8 (Krapperupsgatan 31). Övriga åtgärder har fått bygglov i efterhand, men bygglov för putsningen av fasaden har avslagits. Fasaden har inte återställts inom skälig tid och stadsbyggnadskontoret föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden tar ut en dubblerad byggsanktionsavgift på 19 632 kr av fastighetsägaren.

 21. Stadsbyggnadskontoret föreslår att nämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 41 343 kr av fastighetsägaren för borttagande av 24 balkonger utan föregående startbesked inom fastigheten Christinelund 4 (Östra Stallmästaregatan 1A).

 22. Begäran om omprövning av beslut PR 2022-0123.

 23. Stadsbyggnadsnämnden har fått in underkända besiktningsprotokoll avseende funktionskontrollen för byggnads ventilationssystem inom fastigheten Potatisåkern 5 (Köpenhamnsvägen 93 A-E samt Vikingagatan 100 A-E). Byggnadsägaren har inte trots påminnelse åtgärdat bristerna eller låtit sakkunnig och certifierad funktionskontrollant ombesiktiga systemen. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför stadsbyggnadsnämnden att förelägga byggnadsägaren att inom 6 månader åtgärda brister som framkommit vid den senaste obligatoriska funktionskontrollen inom fastigheten Potatisåkern 5.

   

 24.   30

  Sammanställningsblad för detaljplaneärenden och bygglovsärenden vid stadsbyggnadsnämndens sammanträden 2023

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.