Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet

 2. a) Årlig statusrapportering Storstadspaketet

  (30 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Lotta Ahlfors, projektledare stadsutvecklingsavdelningen

  Aziza Holm, planarkitekt stadsbyggnadskontoret

  Jessica Pettersson, utvecklingssamordnare stadskontoret

   

  b) Malmöfestivalen 2023

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Helena Cedrins, projektledare avdelningen för offentlig miljö

  Peter Lind, projektledare avdelningen för offentlig miljö

  Erland Weerasinghe, enhetschef avdelningen för offentlig miljö

   

  Nedanstående muntlig föredragning ges i samband med beslutspunkt 5

  c) Remiss - Begäran från stadsbyggnadsnämnden om uppdrag att ta fram en strategi för Malmös stadskärna

  Patrik Widerberg, strateg kvalitet- och kansliavdelningen

   

  Nedanstående muntlig föredragning ges i samband med beslutspunkt 29

  d) Markanvisningar ärende 29 - 38

  Sven Gustafsson, exploateringschef stadsutvecklingsavdelningen

 3. Tekniska nämnden har av Justitiedepartementet genom remiss fått möjlighet att lämna synpunkter över förslag till lag om ändring i utvalda paragrafer i jordabalken (1970:994), förslag till lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder och förslag till lag om ändring i hyresförhandlingslag (1978:304). Förslagen har till syfte att skapa tryggare bostadsområden, stärka det hyresrättsliga skyddet för våldsutsatta kvinnor samt att skapa mer effektiva processer i hyresnämnd och i allmän domstol.

   

  Fastighets- och gatukontoret understryker i sitt yttrande att intentionerna att skapa ökad trygghet i utsatta bostadsområden är goda, men att möjligheterna att göra detta med hyresrättsliga åtgärder är begränsade. I huvudsak är det andra insatser från samhället som behövs. De föreslagna förändringarna avser att minska allvarliga störande och brottslig verksamhet i områden, men samtidigt ger så stort utrymme för skönsmässiga bedömningar att de riskerar att skapa rättsosäkerhet. De sociala konsekvenserna att otillräckligt belysta. Förändringen i jordabalken att stärka våldsutsatta kvinnors rätt till bostaden är positiv men sannolikt av begränsad effekt, och en regelförändring måste samordnas med en eventuell regelförändring utifrån utredningen förslag.

  Bilagor

 4. Kommunstyrelsen har, till tekniska nämnden för remiss, översänt samråd från Havs- och vattenmyndigheten för ändrade havsplaner.

   

  Tekniska nämnden är positiv till att både Lillgrund och Sjollen pekas ut som allmänt intresse för energiutvinning. Nämnden anser att Öresundsmetron ska pekas ut som ett utredningsområde mellan Köpenhamn och Malmö, samt att ett nationellt förfarande för ett sammanhängande kustskydd ska utvecklas och redovisas.

  Bilagor

 5. John Eklöf (M) har i en motion föreslagit att det borde finnas ett nöjesfält i Malmö för att locka besökare samt att skapa fler arbetstillfällen och intäkter till staden.

  I yttrandet redogörs detaljerat för bakgrund, etableringar, lokalisering och finansiering.

   

  Fastighets- och gatukontoret anser att förslaget är intressant men att etablera ett nöjesfält kräver stora ytor och infrastruktur. Samtidigt är det en etablering som har en begränsad säsong och detta måste ställas mot möjligheten till andra etableringar på platsen som skulle kunna driva verksamhet året runt. Detta tillsammans med erfarenheter från tidigare försök att etablera en nöjespark i Malmö, framförallt sett ur ett investeringsperspektiv gör att fastighets- och gatukontoret föreslår att motionen avslås.

  Bilagor

 6. En motion skriven av Jaqueline Maly (SD) har inkommit från kommunstyrelsen som remiss till tekniska nämnden. Motionen föreslår att uppdra åt tekniska nämnden att utreda och initiera processen för att anordna ett partipolitiskt oberoende valborgsmässofirande för alla medborgare i Malmö stad årligen i samband med valborgsmässoafton den 30 april.

  Fastighets- och gatukontoret bedömer att motionen ska avslås med hänsyn till att ett sådant arrangemang är resurs- och kostnadskrävande i förhållande till några timmars valborgsfirande samt att ett stort kommunalt arrangerat valborgsfirande skulle kunna utgöra en konkurrens till de lokalt arrangerade firanden som utvecklats där föreningar eller företagare arrangerar.

   

  Bilagor

 7. Sedan i slutet av 1990-talet har Fastighets- och Gatukontoret (dåvarande Gatukontoret) ställt miljökrav vid upphandling av entreprenader i samarbete med Stockholms stad, Göteborgs stad och Trafikverket genom den s.k. Beställargruppen. Den senaste versionen av de gemensamma miljökraven beslutades i december 2017 för att börja gälla 2018 med en automatisk skärpning av kraven 2020.

   

  Sedan 2021 har Beställargruppen genomfört ett omfattande arbete inför revidering av de gemensamma miljökraven genom omvärldsbevakning, seminarier med deltagare från branschorganisationer, entreprenörer och experter, dialogmöten med olika intressenter som maskin-, material- och bränsleleverantörer samt ett remissförfarande med branschen och inom städernas organisationer. Anledning till revidering av kraven är nya omvärldskrav, teknisk utveckling samt anpassning till nationella, regionala och lokala miljö- och klimatmål.

   

  De uppdaterade kraven föreslås gälla från 2024 med kontinuerliga skärpningar över kommande år, bland annat med avseende på klimatkrav för vissa anläggningsmaterial samt krav på andel nollutsläppsfordon för att främja elektrifieringen av entreprenadmaskiner.

  Kravförslaget (med kommande kompletteringar av kravnivåer för nollutsläppsfordon och material) ligger i linje med en utmanande men ändå realistisk omställning enligt de mål som finns i Malmös och de andra storstädernas miljö- och klimatprogram.

   

  De gemensamma miljökraven behandlar generella klimat- och miljökrav i entreprenader som går att ställa utifrån en gemensam bas och är tillämpbara i hela Sverige. De gemensamma miljökraven styr framför allt omställningen av fordon, maskiner och bränslen i linje med Malmö stads miljöprogram.

   

  Alla frågor kring klimatomställningen i entreprenader behandlas inte i de Gemensamma miljökraven. Till exempel finns det inte några krav eller riktlinjer kring återanvändning av material och massor då det styrs av lokala regler och riktlinjer i varje kommun. Parallellt med de Gemensamma miljökraven finns andra initiativ, projekt och kravställningar som rör material- och masshantering och lokala förutsättningar för nollutsläppsfordon och som inte behandlas här.

   

  Bilagor

 8. För att samverkansorganiseringar ska kunna erhålla verksamhetsstöd för samverkan ska de insända årsstämmoprotokoll, en utvärdering samt redovisning av hur medel använts under 2023.

  Detta utgör underlag till ett eventuellt beslut om samverkansstöd för 2024 samt att tekniska nämnden utser en representant till årsmötet.

   

  Malmö Citysamverkan är en icke vinstdrivande ideell förening som ägs i tre lika delar av handel och övrigt näringsliv, fastighetsägare och Malmö stad. De tre ägarparterna bidrar med en lika stor avgift varje år som också är grunden till att finansiera Malmö Citysamverkans kansli.

  Fastighets- och gatukontoret har under 2023 erlagt samverkansstöd på 2,1 miljoner.

   

  Förvaltningen bedömer att återrapporteringen är korrekt utförd och att verksamheten genomförts i enlighet med ansökan.

  Bilagor

 9. Malmö Citysamverkan är en icke vinstdrivande ideell förening som ägs i tre lika delar av handel och övrigt näringsliv, fastighetsägare och Malmö stad. De tre ägarparterna bidrar med en lika stor avgift varje år som också är grunden till att finansiera Malmö Citysamverkans kansli. Medlemsavgiften för 2024 är 2,1 miljoner kronor.

   

  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar medlemsavgiften om 2,1 miljoner kr för Malmö Citysamverkan.

   

   

  Bilagor

 10. För att samverkansorganiseringar ska kunna erhålla verksamhetsstöd för samverkan ska de insända en utvärdering samt redovisning av hur medel använts under 2023.

  Detta utgör underlag till ett eventuellt beslut om samverkansstöd för 2024.

   

  Bid Sofielund är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som arbetar med lokal samverkan och utveckling. Fastighets- och gatukontoret har under 2023 erlagt samverkansstöd på 750 000 kronor.

   

  Förvaltningen bedömer att återrapporteringen är korrekt utförd och att verksamheten genomförts i enlighet med ansökan.

  Bilagor

 11. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde. 2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns intensifierats i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.

   

  BID Sofielund är en icke vinstdrivande ideell förening som arbetar med lokal samverkan och stadsutveckling genom BID processen med fokus på seriös fastighetsförvaltning och goda boendemiljöer. BID Sofielund är ett partnerskap mellan fastighetsägare, verksamheter, staden, bostadsrättsföreningar och byalag. Malmö stad är medlemmar i föreningen och betalar en medlemsavgift på 750 000 kronor årligen.

   

  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar medlemsavgiften på 750 000 kr till föreningen 2024.

   

  Bilagor

 12. För att samverkansorganiseringar ska kunna erhålla verksamhetsstöd för samverkan ska de insända en utvärdering samt redovisning av hur medel använts under 2023.

  Detta utgör underlag till ett eventuellt beslut om samverkansstöd för 2024.

   

  Bid Möllevången är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som arbetar med lokal samverkan och utveckling. Fastighets- och gatukontoret har under 2023 erlagt samverkansstöd på 750 000 kronor.

   

  Förvaltningen bedömer att återrapporteringen är korrekt utförd och att verksamheten genomförts i enlighet med ansökan.

  Bilagor

 13. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde. 2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns intensifierats i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.

  BID Möllevången är en icke vinstdrivande ideell förening som arbetar med lokal samverkan och stadsutveckling genom BID processen med fokus på seriös fastighetsförvaltningen och goda boendemiljöer. BID Möllevången är ett partnerskap mellan fastighetsägare, verksamheter, staden, bostadsrättsföreningar och byalag. Malmö stad.

   

  Malmö stad är medlemmar i föreningen och betalar en medlemsavgift på 750 000 kronor årligen.

   

  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar medlemsavgiften på 750 000 kr till föreningen 2024.

   

  Bilagor

 14. För att samverkansorganiseringar ska kunna erhålla verksamhetsstöd för samverkan ska de insända en utvärdering samt redovisning av hur medel använts under 2023.

  Detta utgör underlag till ett eventuellt beslut om samverkansstöd för 2024.

   

  Have it all är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som arbetar med lokal samverkan och utveckling. Fastighets- och gatukontoret har under 2023 erlagt samverkansstöd på 400 000 kronor.

   

  Förvaltningen bedömer att återrapporteringen är korrekt utförd men att verksamheten inte genomförts helt i enlighet med ansökan.

  Bilagor

 15. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde. 2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns intensifierats i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.

  Ekonomiska föreningen Have it all har inkommit med en ansökan 2023-10-05 i enlighet med tekniska nämndens samverkansmodell och har ansökt om 1,5 miljoner kr för att fortsätta utveckla Västra Hamnen tillsammans med sina medlemmar.

   

  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar samverkansstödet om 300 000 kronor för föreningen förslaget uppfyller samtliga kriterier i samverkansmodellen.

  Bilagor

 16. För att samverkansorganiseringar ska kunna erhålla verksamhetsstöd för samverkan ska de insända en utvärdering samt redovisning av hur medel använts under 2023.

  Detta utgör underlag till ett eventuellt beslut om samverkansstöd för 2024.

   

  Rosengård samverkan och mobilisering är en icke vinstdrivande samverkansorganisering som arbetar med lokal samverkan och utveckling. Fastighets- och gatukontoret har under 2023 erlagt samverkansstöd på 425 000 kronor.

   

  Förvaltningen bedömer att återrapporteringen är korrekt utförd och att verksamheten genomförts i enlighet med ansökan.

   

  Bilagor

 17. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde. 2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns intensifierats i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.

  Rosengårds Samverkan och Mobilisering är en samverkansorganisering som består av lokala aktörer som har gått ihop för att utveckla Rosengård. Samverkansorganiseringen som består av Rosengård Fastighets AB, Made in Rosengård, Trygg Malmö, BRF Ida samt Bid Malmö samarbetar tillsammans för en tryggare och trivsammare Rosengård-

  Rosengård samverkan och mobilisering har inkommit med en ansökan 2023-10-20 i enlighet med tekniska nämndens samverkansmodell och ansökt om 750 000 kr i samverkansstöd för 2024.

   

  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar samverkansstödet om 500 000 kr för föreningarna förslaget uppfyller samtliga kriterier i samverkansmodellen.

   

  Bilagor

 18. För att samverkansorganiseringar ska kunna erhålla verksamhetsstöd för samverkan ska de insända en utvärdering samt redovisning av hur medel använts under 2023.

  Detta utgör underlag till ett eventuellt beslut om samverkansstöd för 2024.

   

  På Limhamn är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som arbetar med lokal samverkan och utveckling. Fastighets- och gatukontoret har under 2023 erlagt samverkansstöd på 400 000 kronor.

   

  Förvaltningen bedömer att återrapporteringen är korrekt utförd och att verksamheten genomförts i enlighet med ansökan.

  Bilagor

 19. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde.

  2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns att få intensifieras i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.

   

  På Limhamn är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som arbetar med lokal samverkan och utveckling. Malmö stad är medlemmar i föreningen och betalar en medlemsavgift på 400 000 kr årligen.

   

  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar medlemsavgiften på 400 000 kr till föreningen 2024.

  Bilagor

 20. För att samverkansorganiseringar ska kunna erhålla verksamhetsstöd för samverkan ska de insända en utvärdering samt redovisning av hur medel använts under 2023.

  Detta utgör underlag till ett eventuellt beslut om samverkansstöd för 2024.

   

  Hyllie Citysamverkan är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som arbetar med lokal samverkan och utveckling. Fastighets- och gatukontoret har under 2023 erlagt samverkansstöd på 500 000 kronor.

   

  Förvaltningen bedömer att återrapporteringen är korrekt utförd och att verksamheten genomförts i enlighet med ansökan.

  Bilagor

 21. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde.

  2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns att få intensifieras i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.

   

  Ekonomiska föreningen Malmö Hyllie Citysamverkan har inkommit med en ansökan 2023-10-02 i enlighet med tekniska nämndens samverkansmodell och har ansökt om 2,5 miljoner kr för 2024. Malmö Hyllie Citysamverkan är en organisation som servar boende, kontorsanställda, besökare och fastighetsutvecklare i Hyllie.

   

  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar samverkansstödet om 500 000 kr för föreningen då förslaget uppfyller samtliga kriterier i samverkansmodellen.

  Bilagor

 22. För att samverkansorganiseringar ska kunna erhålla verksamhetsstöd för samverkan ska de insända en utvärdering samt redovisning av hur medel använts under 2023.

  Detta utgör underlag till ett eventuellt beslut om samverkansstöd för 2024.

   

  Samverkansorganisering i Sevedsplan är en icke vinstdrivande samverkan /nätverk som arbetar med lokal samverkan och aktivering av sommartorget på Seved. Fastighets- och gatukontoret har under 2023 erlagt samverkansstöd på 356 000 kronor.

   

  Förvaltningen bedömer att återrapporteringen är korrekt utförd och att verksamheten genomförts i enlighet med ansökan.

  Bilagor

 23. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde. 2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns intensifierats i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.

  Malmökretsen av Svenska Röda Korset har inkommit med en ansökan 2023-10-06 i enlighet med tekniska nämndens samverkansmodell och har ansökt om 433 400 kr för att fortsätta aktivera Sevedsplan under Sommaren 2024 tillsammans med MKB, Fryshuset, Skånes konstförening, Woman 2 Woman Diaspora Action Group, Seved Art District, Garaget samt Arena 305.

   

  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar samverkansstödet om 300 000 kr för föreningarna förslaget uppfyller samtliga kriterier i samverkansmodellen.

   

  Bilagor

 24. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde.

  2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns att få intensifieras i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.

   

  Samverkansorganiseringen Folketspark-Barn och ungas röster i staden är en samverkan som formades med bakgrund av pågående projektet Öppna drogscener som länsstyrelsen och Polisen driver under 3 år i 6 skånska städer. Samverkansorganiseringen som består av Fryshuset, BID Möllevången, Mini Bladet, Friskis och Svettis, samt Willem AB har ansökt om 668 376 kr.

   

  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar samverkansstödet om 300 000 kr för föreningen förslaget uppfyller samtliga kriterier i samverkansmodellen.

   

   

  Bilagor

 25. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde. 2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns intensifierats i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.

  Samverkansorganiseringen Klagshamn lyser där Klagshamn Byalaget, IFK Klagshamn, bostadsrättföreningarna Kalkbrännaren och Kalkbrottet ingår har inkommit med en ansökan 2023-08-30 i enlighet med tekniska nämndens samverkansmodell och har ansökt om 447 000 kr för att utveckla Klagshamn.

  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar samverkansstöd om 400 000 kronor för föreningen förslaget uppfyller samtliga kriterier i samverkansmodellen.

  Bilagor

 26. Fastighets- och gatukontoret är sedan 1991 ägare till museispårvägen som är belägen i Kungs- och Slottsparken, banan går från bastionen vid Malmöhus till stadsbiblioteket och består av spår och kontaktledning. Kulturförvaltningen äger vagnar och annat material från Malmös spårvagnsepok.

  Verksamheten har sedan museispårvägens tillkomst 1987 bedrivits av Malmö Stads Spårvägar Museiförening (MSS).

   

  Fastighets- och gatukontoret är i dagsläget både ägare och spårinnehavare eftersom nämnden inte med ett beslut och avtal lämnat över spårinnehavet till MSS. Detta innebär i korthet att fastighets- och gatukontoret är tvungna att ha en säkerhetsordning och säkerhetsstyrning. Då MSS har en säkerhetsordning och säkerstyrning och är villiga att ta över och ansöka om spårinnehavet så föreslår fastighets- och gatukontoret att tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att överlämna spårinnehavet till MSS då också Transportstyrelsen anser det är en lämplig lösning. Mellan Malmö stad och MSS bör avtal upprättas dels avseende trafikens bedrivande, uppdraget som spårinnehavare samt de medel som idag utgår från stadskontoret. Avtalstecknande sker i verkställighet genom förvaltningens försorg.

   

  Med anledning av att MSS utför uppdraget att driva trafik på spårvägen men fastighets- och gatukontoret fortsatt äger infrastrukturen är det lämpligt att fastighets- och gatukontoret överför kostnaden för spårtillsyn om 47 tkr (indexeras med konsumentprisindex) till MSS för löpande drift. Någon förändring avseende spårvagnar mm. föreslås inte.

  Bilagor

 27. Förlängning av markanvisning för del av fastigheten Hyllie 165:61 till Malmö kommuns parkeringsaktiebolag (P-Malmö) för uppförande av parkerings- och mobilitetsanläggning inom projekt 3007 Holma mellersta och södra. Villkoren för förlängning regleras i ett tillägg till markanvisningsavtalet.

  Bilagor

 28. Malmö Universitet (tidigare högskola) har sedan 2009-08-25 fram till och med 2023-12-31 haft markreservation för fastigheten Amphitrite 1. Markreservationen föreslås nu förlängas till och med 2025-03-31.

  Bilagor

 29. Förlängning av markreservation för del av fastigheten Hyllie 165:61 till Malmö kommuns parkeringsaktiebolag (P-Malmö) om cirka 16 000 BTA för utveckling av parkerings- och mobilitets-anläggning inom projekt 3007 Holma södra och mellersta.

  Bilagor

 30. Förlängning av markreservation för del av fastigheterna Hyllie 165:61 och Stångsågen 1 till Riksbyggen för byggnation av cirka 150 bostäder inom projekt 3007 Holma södra och mellersta.

  Bilagor

 31. Ärendet avser en förlängning av markreservation för Parkering Malmö för uppförande av ett mobilitetshus av normalstor storlek inom del av fastigheten Hamnen 22:164 i Nyhamnen.

  Bilagor

 32. Ärendet avser föreslagen förlängning av markreservation åt Wihlborgs Fastigheter AB för en sammanlagd byggrätt om ca 25 000 m² BTA för kontor inom del av fastigheterna Hamnen 22:164 m.fl. i Nyhamnen till och med 2025-12-31.

  Bilagor

 33. Arrendeavtal för Miljöfabriken 2000 AB, inom fastigheten Oxie 26:1, har upprättats för tiden 2023-11-01 – 2039-12-31. Avtalet löper med ettåriga förlängningstider.

  Bilagor

 34. Fastighets- och gatukontoret föreslår att tomträttsavgäld för nästkommande avgäldsperiod för Fastigheten Bergoljan 5 i bifogad tabell upplåten med tomträtt för industri, ska fastställas till i angivet belopp.

  Bilagor

 35. Tillägg till köpeavtal för Härbärget 1 m.fl., dvs. (numera fastighetsbildade) fastigheten Malmö Gästgiveriet 2, projekt 7020. Genom detta förslag till tilläggsavtal regleras ändring av tillträdet av fastigheten Malmö Gästgiveriet 2, senast 2024-12-15.

  Bilagor

 36. Bilagor

 1. Kommunstyrelsen har, till tekniska nämnden för remiss, översänt samråd från Havs- och vattenmyndigheten för ändrade havsplaner.

   

  Tekniska nämnden är positiv till att både Lillgrund och Sjollen pekas ut som allmänt intresse för energiutvinning. Nämnden anser att Öresundsmetron ska pekas ut som ett utredningsområde mellan Köpenhamn och Malmö, samt att ett nationellt förfarande för ett sammanhängande kustskydd ska utvecklas och redovisas.

  Bilagor

 2. Stadsbyggnadsnämnden har begärt uppdrag från kommunstyrelsen att stadsbyggnadsnämnden i nära samverkan med berörda nämnder, tekniska nämnden, kulturnämnden samt kommunstyrelsen, ta fram en strategi för utvecklingen av Malmös stadskärna.

   

  Kommunstyrelsens arbetsutskott har utan eget ställningstagande skickat ärendet till tekniska nämnden och kulturnämnden för information och synpunkter.

   

  Ärendet kompletterades med en muntlig föredragning av Patrik Widerberg, strateg.

  Bilagor

 3. John Eklöf (M) har i en motion föreslagit att det borde finnas ett nöjesfält i Malmö för att locka besökare samt att skapa fler arbetstillfällen och intäkter till staden.

  I yttrandet redogörs detaljerat för bakgrund, etableringar, lokalisering och finansiering.

   

  Fastighets- och gatukontoret anser att förslaget är intressant men att etablera ett nöjesfält kräver stora ytor och infrastruktur. Samtidigt är det en etablering som har en begränsad säsong och detta måste ställas mot möjligheten till andra etableringar på platsen som skulle kunna driva verksamhet året runt. Detta tillsammans med erfarenheter från tidigare försök att etablera en nöjespark i Malmö, framförallt sett ur ett investeringsperspektiv gör att fastighets- och gatukontoret föreslår att motionen avslås.

  Bilagor

 4. Sedan i slutet av 1990-talet har Fastighets- och Gatukontoret (dåvarande Gatukontoret) ställt miljökrav vid upphandling av entreprenader i samarbete med Stockholms stad, Göteborgs stad och Trafikverket genom den s.k. Beställargruppen. Den senaste versionen av de gemensamma miljökraven beslutades i december 2017 för att börja gälla 2018 med en automatisk skärpning av kraven 2020.

   

  Sedan 2021 har Beställargruppen genomfört ett omfattande arbete inför revidering av de gemensamma miljökraven genom omvärldsbevakning, seminarier med deltagare från branschorganisationer, entreprenörer och experter, dialogmöten med olika intressenter som maskin-, material- och bränsleleverantörer samt ett remissförfarande med branschen och inom städernas organisationer. Anledning till revidering av kraven är nya omvärldskrav, teknisk utveckling samt anpassning till nationella, regionala och lokala miljö- och klimatmål.

   

  De uppdaterade kraven föreslås gälla från 2024 med kontinuerliga skärpningar över kommande år, bland annat med avseende på klimatkrav för vissa anläggningsmaterial samt krav på andel nollutsläppsfordon för att främja elektrifieringen av entreprenadmaskiner.

  Kravförslaget (med kommande kompletteringar av kravnivåer för nollutsläppsfordon och material) ligger i linje med en utmanande men ändå realistisk omställning enligt de mål som finns i Malmös och de andra storstädernas miljö- och klimatprogram.

   

  De gemensamma miljökraven behandlar generella klimat- och miljökrav i entreprenader som går att ställa utifrån en gemensam bas och är tillämpbara i hela Sverige. De gemensamma miljökraven styr framför allt omställningen av fordon, maskiner och bränslen i linje med Malmö stads miljöprogram.

   

  Alla frågor kring klimatomställningen i entreprenader behandlas inte i de Gemensamma miljökraven. Till exempel finns det inte några krav eller riktlinjer kring återanvändning av material och massor då det styrs av lokala regler och riktlinjer i varje kommun. Parallellt med de Gemensamma miljökraven finns andra initiativ, projekt och kravställningar som rör material- och masshantering och lokala förutsättningar för nollutsläppsfordon och som inte behandlas här.

   

  Bilagor

 5. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde. 2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns intensifierats i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.

  Rosengårds Samverkan och Mobilisering är en samverkansorganisering som består av lokala aktörer som har gått ihop för att utveckla Rosengård. Samverkansorganiseringen som består av Rosengård Fastighets AB, Made in Rosengård, Trygg Malmö, BRF Ida samt Bid Malmö samarbetar tillsammans för en tryggare och trivsammare Rosengård-

  Rosengård samverkan och mobilisering har inkommit med en ansökan 2023-10-20 i enlighet med tekniska nämndens samverkansmodell och ansökt om 750 000 kr i samverkansstöd för 2024.

   

  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar samverkansstödet om 500 000 kr för föreningarna förslaget uppfyller samtliga kriterier i samverkansmodellen.

   

  Bilagor

 6. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde.

  2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns att få intensifieras i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.

   

  Ekonomiska föreningen Malmö Hyllie Citysamverkan har inkommit med en ansökan 2023-10-02 i enlighet med tekniska nämndens samverkansmodell och har ansökt om 2,5 miljoner kr för 2024. Malmö Hyllie Citysamverkan är en organisation som servar boende, kontorsanställda, besökare och fastighetsutvecklare i Hyllie.

   

  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar samverkansstödet om 500 000 kr för föreningen då förslaget uppfyller samtliga kriterier i samverkansmodellen.

  Bilagor

 7. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde. 2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns intensifierats i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.

  Malmökretsen av Svenska Röda Korset har inkommit med en ansökan 2023-10-06 i enlighet med tekniska nämndens samverkansmodell och har ansökt om 433 400 kr för att fortsätta aktivera Sevedsplan under Sommaren 2024 tillsammans med MKB, Fryshuset, Skånes konstförening, Woman 2 Woman Diaspora Action Group, Seved Art District, Garaget samt Arena 305.

   

  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar samverkansstödet om 300 000 kr för föreningarna förslaget uppfyller samtliga kriterier i samverkansmodellen.

   

  Bilagor

 8. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde. 2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns intensifierats i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.

  Samverkansorganiseringen Klagshamn lyser där Klagshamn Byalaget, IFK Klagshamn, bostadsrättföreningarna Kalkbrännaren och Kalkbrottet ingår har inkommit med en ansökan 2023-08-30 i enlighet med tekniska nämndens samverkansmodell och har ansökt om 447 000 kr för att utveckla Klagshamn.

  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar samverkansstöd om 400 000 kronor för föreningen förslaget uppfyller samtliga kriterier i samverkansmodellen.

  Bilagor

 9. Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för ombyggnation av Friisgatan, delsträckan Södra Förstadsgatan till Norra Skolgatan, till gågata, till en beräknad investeringsutgift om 24 mnkr.

  Bilagor

 10. Förlängning av markanvisningsavtal för del av fastigheterna Hyllie 165:61 och 165:64 till Riksbyggen ekonomisk förening (Riksbyggen) för uppförande av bostadshus inom projekt 3007 Holma mellersta och södra.

   

  Detta ärende och efterföljande nio ärenden, §§263-272, kompletterades med en muntlig föredragning av Sven Gustafsson, exploateringschef.

  Bilagor

 11. Förlängning av markanvisningsavtal för del av fastigheterna Hyllie 165:61, 165:63 och 165:64 till Södra Holmastan Fastighets AB (nedan kallad Bolaget) för uppförande av bostäder inom projekt 3007 Holma mellersta och södra.

  Bilagor

 12. Förlängning av markanvisning för del av fastigheten Hyllie 165:61 till Malmö kommuns parkeringsaktiebolag (P-Malmö) för uppförande av parkerings- och mobilitetsanläggning inom projekt 3007 Holma mellersta och södra. Villkoren för förlängning regleras i ett tillägg till markanvisningsavtalet.

  Bilagor

 13. Malmö Universitet (tidigare högskola) har sedan 2009-08-25 fram till och med 2023-12-31 haft markreservation för fastigheten Amphitrite 1. Markreservationen föreslås nu förlängas till och med 2025-03-31.

  Bilagor

 14. Förlängning av byggnadsskyldigheten för fastigheten Spannmålet 5.

  Bilagor

 15. Försäljning av fastigheten Malmö Guldstekeln 6 i Valdemarsro, för uppförande av kontor.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.