Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet

 2. a) Eurovisionarbetet

  (15 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Karin Karlsson, huvudprojektledare Eurovision

  Lotta Ström, projektledare avdelningen för offentlig miljö

  Felicia Fredriksson, projektledare avdelningen för offentlig miljö

   

  b) Återrapportering budgetuppdrag kanalens utveckling

  (20 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Emmi Sundén, landskapsarkitekt avdelningen för offentlig miljö

   

  c) Återrapportering budgetuppdrag bilfritt Stortorget

  (20 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Csaba Gyarmati, trafikingenjör avdelningen för offentlig miljö

  Joakim Florén, enhetschef avdelningen för offentlig miljö

  Johannes Karlsson, landskapsarkitekt avdelningen för offentlig miljö

   

  d) Asfaltbeläggningarna

  (20 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Lars Johansson, enhetschef avdelningen för offentlig miljö

  Pajtim Sulejmani, ingenjör avdelningen för offentlig miljö

  Franciska Nermark, enhetschef ekonomiavdelningen

   

  e) Nyhamnen - Hans Michelsens gata

  (25 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Sven Gustafsson, exploateringschef stadsutvecklingsavdelningen

  Asterios Tolikas, planarkitekt stadsbyggnadskontoret

  Mikael Ström Remin, enhetschef stadsbyggnadskontoret

   

  f) Återrapportering om missförhållande i ett arbetsrelaterat sammanhang

  (5 min)

  Eva Nilsson Lundqvist, stadsjurist kvalitets- och kansliavdelningen

   

  g) Årsanalys 2023 tekniska nämnden

  (15 min)

  Jörgen Jepson, ekonomichef ekonomiavdelningen

  Daniel Svärd, utvecklingssekreterare kvalitets- och kansliavdelningen

   

  Nedanstående muntlig föredragning ges i samband med ärende 20. Nya nivåer och villkor för parkeringstaxor samt årlig justering i förhållande till KPI samt ärende 21. Ny taxestruktur för timtaxa

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Joakim Florén, enhetschef avdelningen för offentlig miljö

  Csaba Gyarmati, trafikingenjör avdelningen för offentlig miljö

  Sarah Palvin, trafikingenjör avdelningen för offentlig miljö

   

 3. Fastighets- och gatukontoret har upprättat förslag till årsanalys för 2023 och sammanfattat verksamhetsåret i enligt med stadskontorets anvisningar. Årsanalysen omfattar uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet och ekonomi.

   

  Därutöver har bilagts uppföljning av åtaganden och nämndsuppdrag, objektsgodkännanden och uppföljning av arbetet inom personalområdet. Flera av tekniska nämndens nämndsuppdrag för 2023 finns också redovisade som bilagor.

 4. Fastighets- och gatukontoret har upprättat förslag till årsanalys för 2023 och sammanfattat verksamhetsåret enligt stadskontorets anvisningar.

 5. Granskningsresultaten samt direktåtgärderna utgör uppföljningen av internkontrollplan 2023 för tekniska nämnden. Samtliga granskningar är genomförda. Resultatet av de interna granskningarna visar på förbättringar kan skapa en bättre kvalitet i ärendehanteringen och hanteringen av styrande- och stödjande dokument. Åtgärderna bedöms kunna genomföras inom ramen för löpande verksamhet 2024. De direktåtgärder och förbättringsåtgärder som planerades att genomföras under 2023 är delvis genomförda. Arbetet är en god bit på väg och kommer att färdigställas under 2024.

   

 6. Nämnden ska hålla sig uppdaterad kring krisberedskapsarbetet inom ramen för sitt verksamhetsområde. Detta sker genom att en rapport för det gångna årets beredskapsarbete samt att eventuella uppdaterade krisledningsplaner presenteras för nämnden.

 7. Kommunstyrelsen har översänt en remiss innehållande en enkät från Vattenmyndigheterna gällande rapportering av genomfört arbete enligt Åtgärdsprogram för vatten 2022–2027 till bland annat tekniska nämnden för samråd. Svar önskas senast 2024-02-29. Fastighets- och gatukontoret har, tillsammans med miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och stadskontoret, gemensamt fyllt i enkäten. Enkäten, som därmed innehåller Malmö stads samlade rapportering, skickas in av stadskontoret efter beslut i kommunstyrelsen.

 8. Klimat- och näringslivsdepartementet har på remiss översänt förslag på ändringar i bland annat miljöbalken, förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter, förordningen (1998:904 om anmälan för samråd och miljöprövningsförordningen (2013:251). Förändringarna syftar till att förbättra det svenska genomförandet av bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt i svensk rätt (MKB-direktivet).

   

  Förvaltningen har bedömt att förslagen inte påverkar fastighets- och gatukontoret i någon större utsträckning och är positiv till ändringarna då de innebär en ökad tydlighet i tillståndsprocessen med bestämmelser kring bland annat handläggningstider och tidsfrister. Införandet av ett motiverat beslut vid anmälan bidrar också till ökad tydlighet.

   

 9. Klimat- och näringslivsdepartementet har på remiss översänt Naturvårdsverkets skrivelse om kriteriet yrkesmässig och om kriterier vid prövning av tillstånd för avfallstransport. I skrivelsen framförs ett antal förslag som syftar till att tydliggöra och underlätta tillsynsmyndigheternas och aktörernas arbete för att minska den illegala avfallshanteringen och säkerställa en miljömässigt och hälsomässigt korrekt hantering vid transport av avfall.

   

  I förvaltningens samråd kring remissförslagen har det framkommit att fastighets- och gatukontoret inte hanterar farligt avfall i en sådan utsträckning att det faller under tillståndsplikt. Förvaltningen hanterar dock sådana mängder av icke-farligt avfall, att det kommer krävas registrering enligt remissens förslag. Denna nya skyldighet anses dock medföra en marginell kostnad och innebära en hanterbar arbetsinsats. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen.

 10. Region Skåne är en av tre regioner som idag enligt lag ska ta fram regionplaner och därmed berörs av förslaget om föreskrifter om regionplan. Boverket föreslår nya föreskrifter för att precisera kravet i 2 kap. 5 c § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, för att säkerställa att informationen i regionplaner är digitalt utbytbar. Föreskrifterna förväntas inte ge några konsekvenser för kommunernas planeringsansvar. Dock kan förslaget få som konsekvens att det behöver läggas mer tid och resurser på att få fram digitala underlag under en tid.

 11. Malmö stad har fått möjlighet att yttra sig över promemorian från landsbygds- och infra-strukturdepartementet Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där tekniska nämnden ställer sig i huvudsak bakom de ändringar i lagen om kommunernas bostadsförsörjning som föreslås i promemorian. Tekniska nämnden föreslås dock avvisa förslaget om en kommunal skyldighet att ställa hyresgarantier och menar att ansvaret för hyresgarantier enligt förslaget i promemorian bör vara statlig.

 12. Kommunstyrelsen har översänt förslag till Handlingsplan mot islamofobi och antimuslimsk rasism för åren 2024-2027. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2022 att ge stadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på en handlingsplan mot islamofobi och antimuslimsk rasism. Handlingsplanen grundar sig på resultat och rekommendationer från tidigare genomförda dialoger med civilsamhälle och muslimska församlingar, kartläggningar och rapporter som genomförts i Malmö stad. Resultatet visar att arbetet mot islamofobi och antimuslimsk rasism behöver stärkas för att uppnå ambitionen om en inkluderande och jämlik stad för alla. Tekniska nämnden ställer sig positiva till framtagandet av en handlingsplan mot islamofobi och antimuslimsk rasism och den även fortsättningsvis ska tas fram i bred samverkan med civilsamhället och malmöbor.

 13. En motion har inkommit från Moderaterna som handlar om att stadens dammar ska fyllas på med dagvatten. Moderaterna beskriver att Pildammarna läcker sedan dammen rensades på åttiotalet och att förvaltningen årligen fyller den liksom fler dammar med dricksvatten till en hög kostnad och därmed fastighets- och gatukontoret är en av de större förbrukarna i staden.

  Fastighets- och gatukontoret har startat tre arbetsgrupper som ska utreda grundvattentillförsel, dagvattentillförsel och läckage av Pildammarna. De tre olika arbetsgrupperna skall redovisa sina utredningar under hösten 2024 och informera tekniska nämnden om resultatet samt ge förslag på hur arbetet ska bedrivas vidare. Därmed anses motionen vara besvarad.

   

 14. Kommunstyrelsen har översänt nämndinitiativ från (M) Ett Malmö fritt från rasism och hatbrott. Skolförvaltningarna har 2021 genomfört kartläggning av antisemitism på skolor, som påvisade tydlig förekomst av både verbala och fysiska hatbrott. Efter rapporten har skolorna genomfört kunskapshöjande insatser i olika former för att motverka antisemitism. Nämndinitiativet föreslår att ny kartläggning av rasism på skolor ska genomföras samt anmodar samtliga nämnder att alltid polisanmäla brott i eller i anslutning till egna verksamheten.

   

  Tekniska nämnden svarar på nämndinitiativets andra att-sats och bedömer att det inte finns förutsättningar att anmoda samtliga nämnder att polisanmäla brott.

 15. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att tillföra byggnader och ytor för nya funktioner relaterade till idrott, utbildning och evenemang i Stadionområdets norra del. De nya funktionerna innebär att Stadionområdet kan få bredare verksamhet och stärker sin position i ett nationellt perspektiv. Detaljplanen syftar även till att utveckla områdets gröna kvaliteter.

   

  I förslaget till yttrande framhålls bland annat de gröna värdena och Tekniska nämnden vill att det på ett tydligare sätt beskrivs hur dessa bäst bevaras och görs tillgängliga. Nämnden önskar också en del förtydliganden kring trafik och angöring i området.

 16. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny sträckning för Hans Michelsensgatan från Universitetsbron i väster till Västkustvägen i öster samt att möjliggöra en utveckling av ett grönt och rekreativt kajstråk längs med Skeppsbrokajen. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra uppförande av kustskydd mot plötsligt stigande havsnivåer.

 17. Tekniska nämnden föreslås lämna rättegångsfullmakt med behörighet att företräda Tekniska nämnden inom nämndens ansvars- och verksamhetsområden till stadsjuristen Jennie Sjöwall.

 18. Fastighets- och gatukontoret har fått i uppdrag att utreda lämpliga platser i staden där fler lagliga graffitiytor kan tillgodoses. Då graffitti är en av flera former för gatukonst som utgår från väggytor har arbetet sammanfallit med att utreda möjligheter för gatukonst i även en bredare benämning.

   

  Utredningen visar att goda förutsättningar finns för att tillgängliggöra olika ytor i staden för gatukonst. Lagliga väggar är en av flera lämpliga metoder för att möjliggöra detta.

   

  Goda förutsättningar för en ny laglig vägg i staden finns på Branteviksgången. Platsen förespråkas av brukargruppen och här finns förekommer graffitti redan i stor utsträckning. Vidare finns behov att etablera ett bullerplank för närliggande verksamheter.

   

  En etablering av graffittianpassade bullerplank på 60 meter och en återvinningsstation för tömda målarburkar beräknas innebära kostnader på 400 tkr. Fastighets- och gatukontoret har under 2024 inte möjlighet att inrymma kostnaden inom driften och kommer därför återkomma med ett objektsgodkännande.

 19. Förvaltningen har genomfört en översyn av nivåerna för parkeringstaxorna i Malmö som en del av ett uppdrag i Malmö stads Policy och norm för mobilitet och parkering. Idag är både timtaxa och boendeparkering på allmän plats mer förmånlig än parkering på kvartersmark. Priset på parkering på den allmänna platsen ligger i otakt med prisutvecklingen hos P-Malmö. Nivåerna urholkar samordningen mellan gatumark och kvartersmark och är varken konsekvent med lagstiftarens intentioner eller övergripande mål i stadsutvecklingen. Huvudprincipen i både lagstiftning och Malmö stads Policy och norm för mobilitet och parkering är att främja parkering på kvartersmark över gatumark.  

   

  Förvaltningen föreslår därför flera justeringar avseende parkeringsavgifterna i staden. Åtgärderna innebär bland annat att både boendeparkering och besöksparkering blir mer jämförbart med liknande parkeringsformer på kvartersmark. 

   

 20. Enligt Malmö stads parkeringspolicy är målsättningen med stadens parkeringsplanering att bidra till ett gott liv för boende, verksamma och besökare i Malmö. Samtidigt ska parkeringsåtgärderna följa bygg- och trafiklagstiftningens intentioner samt uppnå mål i bland annat översiktsplan, bostadspolitiska plan, näringslivsprogram och trafik- och mobilitetsplan. Detta innebär att parkering och angöring på allmän plats ska finnas tillgänglig, samtidigt som parkering generellt ska styras till kvartersmark.

   

  Senast staden gjorde en höjning av timtaxan för parkering på allmän plats var 2012. Avgiftsnivån har sedan dess varken hållit takt med inflationen eller med kostnadsutvecklingen för parkering på kvartersmark, där avgiftsnivåerna fortsatt att öka.

   

  Idag är parkeringsavgiften på allmän plats betydligt lägre jämfört med kvartersmark. Många allmänna gator konkurrerar med parkeringshus och garage. Priset på parkering på den allmänna platsen ligger i otakt med prisutvecklingen hos P-Malmö. Det lägre priset innebär också att omsättningen av fordon minskar och tillgängligheten till kanstensparkeringen begränsas. Därmed behövs ett ordnande av trafiken genom en justering av taxenivåerna.

   

 21. Nu gällande hamnordning beslutades av kommunfullmäktige 1999 och av länsstyrelsen i Skåne 2000-01-31 och trädde i kraft 2000-03-01. Förslag till en ny uppdaterad hamnordning har tagits fram bland annat med anledning av att vissa delar är obsoleta samt att det finns behov av vissa kompletterande föreskrifter, bland annat vad gäller Malmö Oljehamn som skyddsobjekt enligt skyddslagen och hantering av buller och avfall.

   

 22. Markreservationer till nio byggaktörer inom del av fastigheterna Hyllie 4:2-3 och Bunkeflo 6:8 i Hyllie. Reservationerna sker efter utvärdering av de intresseanmälningar som inkommit vid ett jämförelseförfarande i Öster om Hyllievångsparken. Markreservation till Fastighets Aktiebolaget Trianon inom Hyllie 4:2 upphör att gälla.

 23. Ärendet avser markreservation av cirka 18 000 kvm BTA bostäder inom fastigheten Hyllie 7:4 i Hyllie.

 24. Förlängning av markreservation avseende del av fastigheten Forskaren 2 för kontor i syfte att vidareutveckla Medeon Science Park

 25. Ärendet avser en markreservation inom del av fastigheten Hyllie 4:3 och Hyllie 165:61 i Hyllie omfattande cirka 21 000 kvm BTA för parkering- och mobilitetsanläggning med centrumändamål i bottenvåning.

 26. Under 2023 har sammanlagt 234 tomträtter avgäldsreglerats. Detta har resulterat i höjningar av den årliga avgälden om sammanlagt 17 396 153 kronor. Under året har ett friköp av tomträtt som varit föremål för avgäldsreglering genomförts och har därför räknats bort från sammanställningen.

 27. Under 2024 ska 151 småhus med tioåriga avgäldsperioder och två småhus med tjugoårig avgäldsperiod avgäldsregleras. Tekniska nämnden föreslås besluta om samma principer för beräkning av avgäldsunderlag och avgäldsränta som tillämpats sedan 2009.

 28. Kommunen har sagt upp ett arrendeavtal i Pildammsparken för avträde 2023-12-31. På marken finns en byggnad som ägs av arrendeinnehavaren. Byggnaden ligger bredvid Margaretapaviljongen och har använts till restaurangverksamhet. Byggnaden har nu blivit aktuell för kommunen att genom köp förvärva från arrendeinnehavaren till en köpeskilling om 1 200 000 kronor.

 29.   31

  Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden Tekniska nämnden 2024

 30.   32

  Anmälningar för kännedom

 31. I budget för 2023 gavs tekniska nämnden, tillsammans med berörda nämnder, i uppdrag att genomföra en översyn av färdtjänstregelverket.

   

  I ärendet redovisas nämndens tolkning och utförande av uppdraget. De framtagna underlagen föreslås att remitteras till berörda nämnder och råd; funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, servicenämnden, Malmö stads funktionshinderråd samt centrala pensionärsrådet.

 32. I budget för 2023 gavs tekniska nämnden, tillsammans med berörda nämnder, i uppdrag att utreda förutsättningarna för en beställningscentral för färdtjänst i egen eller regional regi.

   

  I ärendet redovisas nämndens tolkning och utförande av uppdraget samt lämnas förslag till beslut för kommunfullmäktige att fatta gällande verksamhetsområdet.

   

 1. Fastighets- och gatukontoret har upprättat förslag till årsanalys för 2023 och sammanfattat verksamhetsåret i enligt med stadskontorets anvisningar. Årsanalysen omfattar uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet och ekonomi.

   

  Därutöver har bilagts uppföljning av åtaganden och nämndsuppdrag, objektsgodkännanden och uppföljning av arbetet inom personalområdet. Flera av tekniska nämndens nämndsuppdrag för 2023 finns också redovisade som bilagor.

  Bilagor

 2. Fastighets- och gatukontoret har upprättat förslag till årsanalys för 2023 och sammanfattat verksamhetsåret enligt stadskontorets anvisningar.

  Bilagor

 3. Granskningsresultaten samt direktåtgärderna utgör uppföljningen av internkontrollplan 2023 för tekniska nämnden. Samtliga granskningar är genomförda. Resultatet av de interna granskningarna visar på förbättringar kan skapa en bättre kvalitet i ärendehanteringen och hanteringen av styrande- och stödjande dokument. Åtgärderna bedöms kunna genomföras inom ramen för löpande verksamhet 2024. De direktåtgärder och förbättringsåtgärder som planerades att genomföras under 2023 är delvis genomförda. Arbetet är en god bit på väg och kommer att färdigställas under 2024.

   

  Bilagor

 4. Kommunstyrelsen har översänt förslag till Handlingsplan mot islamofobi och antimuslimsk rasism för åren 2024-2027. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2022 att ge stadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på en handlingsplan mot islamofobi och antimuslimsk rasism. Handlingsplanen grundar sig på resultat och rekommendationer från tidigare genomförda dialoger med civilsamhälle och muslimska församlingar, kartläggningar och rapporter som genomförts i Malmö stad. Resultatet visar att arbetet mot islamofobi och antimuslimsk rasism behöver stärkas för att uppnå ambitionen om en inkluderande och jämlik stad för alla. Tekniska nämnden ställer sig positiva till framtagandet av en handlingsplan mot islamofobi och antimuslimsk rasism och den även fortsättningsvis ska tas fram i bred samverkan med civilsamhället och malmöbor.

  Bilagor

 5. Kommunstyrelsen har översänt nämndinitiativ från (M) Ett Malmö fritt från rasism och hatbrott. Skolförvaltningarna har 2021 genomfört kartläggning av antisemitism på skolor, som påvisade tydlig förekomst av både verbala och fysiska hatbrott. Efter rapporten har skolorna genomfört kunskapshöjande insatser i olika former för att motverka antisemitism. Nämndinitiativet föreslår att ny kartläggning av rasism på skolor ska genomföras samt anmodar samtliga nämnder att alltid polisanmäla brott i eller i anslutning till egna verksamheten.

   

  Tekniska nämnden svarar på nämndinitiativets andra att-sats och bedömer att det inte finns förutsättningar att anmoda samtliga nämnder att polisanmäla brott.

  Bilagor

 6. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att tillföra byggnader och ytor för nya funktioner relaterade till idrott, utbildning och evenemang i Stadionområdets norra del. De nya funktionerna innebär att Stadionområdet kan få bredare verksamhet och stärker sin position i ett nationellt perspektiv. Detaljplanen syftar även till att utveckla områdets gröna kvaliteter.

   

  I förslaget till yttrande framhålls bland annat de gröna värdena och Tekniska nämnden vill att det på ett tydligare sätt beskrivs hur dessa bäst bevaras och görs tillgängliga. Nämnden önskar också en del förtydliganden kring trafik och angöring i området.

  Bilagor

 7. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny sträckning för Hans Michelsensgatan från Universitetsbron i väster till Västkustvägen i öster samt att möjliggöra en utveckling av ett grönt och rekreativt kajstråk längs med Skeppsbrokajen. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra uppförande av kustskydd mot plötsligt stigande havsnivåer.

  Bilagor

 8. Förvaltningen har genomfört en översyn av nivåerna för parkeringstaxorna i Malmö som en del av ett uppdrag i Malmö stads Policy och norm för mobilitet och parkering. Idag är både timtaxa och boendeparkering på allmän plats mer förmånlig än parkering på kvartersmark. Priset på parkering på den allmänna platsen ligger i otakt med prisutvecklingen hos P-Malmö. Nivåerna urholkar samordningen mellan gatumark och kvartersmark och är varken konsekvent med lagstiftarens intentioner eller övergripande mål i stadsutvecklingen. Huvudprincipen i både lagstiftning och Malmö stads Policy och norm för mobilitet och parkering är att främja parkering på kvartersmark över gatumark.  

   

  Förvaltningen föreslår därför flera justeringar avseende parkeringsavgifterna i staden. Åtgärderna innebär bland annat att både boendeparkering och besöksparkering blir mer jämförbart med liknande parkeringsformer på kvartersmark. 

   

  Ärendet kompletterades med en muntlig föredragning av enhetschef Joakim Florén.

  Bilagor

 9. Enligt Malmö stads parkeringspolicy är målsättningen med stadens parkeringsplanering att bidra till ett gott liv för boende, verksamma och besökare i Malmö. Samtidigt ska parkeringsåtgärderna följa bygg- och trafiklagstiftningens intentioner samt uppnå mål i bland annat översiktsplan, bostadspolitiska plan, näringslivsprogram och trafik- och mobilitetsplan. Detta innebär att parkering och angöring på allmän plats ska finnas tillgänglig, samtidigt som parkering generellt ska styras till kvartersmark.

   

  Senast staden gjorde en höjning av timtaxan för parkering på allmän plats var 2012. Avgiftsnivån har sedan dess varken hållit takt med inflationen eller med kostnadsutvecklingen för parkering på kvartersmark, där avgiftsnivåerna fortsatt att öka.

   

  Idag är parkeringsavgiften på allmän plats betydligt lägre jämfört med kvartersmark. Många allmänna gator konkurrerar med parkeringshus och garage. Priset på parkering på den allmänna platsen ligger i otakt med prisutvecklingen hos P-Malmö. Det lägre priset innebär också att omsättningen av fordon minskar och tillgängligheten till kanstensparkeringen begränsas. Därmed behövs ett ordnande av trafiken genom en justering av taxenivåerna.

   

  Ärendet kompletterades med en muntlig föredragning av enhetschef Joakim Florén.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.