Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet

 2.  

  a) Utökat objektsgodkännande Regementsgatan östra, mittersta och västra inom linje 4, Storstadspaketet (TN-2021-1113) och Erikslustvägen - Limhamn (inkl. ny hpl Kalkbrottsgatan) inom linje 4, Storstadspaketet (TN-2021-1114)

  (30 min)

  Anna Modig, t.f avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Christian Resebo, enhetschef stadsutvecklingsavdelningen

   

   

   

   

 3. Miljödepartementet har på remiss översänt Naturvårdsverkets redovisning – Ansvar för kommunalt ansvar för vissa enskilda avfallsströmmar till Malmö stad. Kommunstyrelsen har översänt remissen till tekniska nämnden och till miljönämnden för yttrande. VA SYD har fått remissen direkt från Miljödepartementet. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

  Bilagor

 4. Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna arbetet med regeringens friluftslivspolitik i Skåne. Inom uppdraget ska arbetet med tätortsnära natur stärkas och insatser genomföras för att friluftslivsmålen ska få genomslag i länet. Inom ramen för uppdraget har Länsstyrelsen tillsammans med lokala aktörer tagit fram en Friluftsplan för Skåne.
  Den gemensamma målbilden för friluftslivet i Skåne är att det ska vara tillgängligt och hållbart för alla. I Malmö kommun är norra delen av Foteviksområdet, Klagshamnsudden, Bunkeflo strandängar, Limhamns kalkbrott och Törringelund utpekade som viktiga regionala och nationella friluftslivsområden.

  Bilagor

 5. Kommunfullmäktige har till tekniska nämnden översänt en motion om marina kolonilotter. I motionen föreslås det att ett projekt kring marina kolonilotter ska initieras i Malmös kustområde. Fastighets- och gatukontoret anser inte att förutsättningarna i Malmö är de rätta för att anlägga marina kolonilotter och förespråkar därför att motionen avslås.

  Bilagor

 6. Centerpartiet har inkommit med nämndinitiativ cykelkörfält Rudbecksgatan. I detta föreslår de tekniska nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur cykelkörfält längs med Rudbecksgatan, mellan Linnégatan och Lorensborgsgatan, kan utformas samt dess uppskattade kostnad.

  Bilagor

 7. Moderaterna har inkommit med nämndinitiativ där de föreslår att Tekniska nämnden ska se över kvällsbelysningen vid vägar och stråk i Malmös samtliga parker med extra fokus på Kung Oscars väg.

  Bilagor

 8. Kommunfullmäktige i Malmö stad har antagit en stadga om renhållning av gångbanor (kf 14/12 1995 § 224 bih 161. Stadgan har föreskrivits med stöd av 19 § renhållningslagen (1979:596) och 13 a § renhållningsförordningen (1990:984) med bemyndigande för kommuner att meddela lokala föreskrifter om gångbanerenhållningen.
  Stadgan om renhållning av gångbanor innefattar bestämmelser som riktar sig till miljönämnden och dåvarande gatu- och trafiknämnden. Enligt tekniska nämndens reglemente har nämnden de ansvarsområden som låg under gatu- och trafiknämnden. Stadgan föreskriver också vad som gäller för privata fastighetsägare. Bestämmelserna om renhållning av gångbanor behöver revideras och anpassas till gällande lagstiftning samt gällande reglementen för tekniska nämnden och miljönämnden.

  Bilagor

 9. Malmö stad har, som huvudman för kommunens färdtjänstuppdrag, en lagstadgad skyldighet att anta ett trafikförsörjningsprogam för färdtjänst och riksfärdtjänst. Programmet ska antas efter samråd med regional kollektivtrafikmyndighet. Programmet ska antas av kommunfullmäktige.
  Förslag till trafikförsörjningsprogram för perioden 2022-2024 har framtagits i samråd med Serviceförvaltningens enhet Serviceresor samt stadsjurist på Fastighets- och gatukontoret.
  Tekniska nämnden föreslås översända förslaget till Trafikförsörjningsprogram till Kommunfullmäktige och föreslå Kommunfullmäktige att anta programmet för perioden 2022-2024.

  Bilagor

 10. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde. 2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns att få intensifieras i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.
  Ekonomiska föreningen Malmö Hyllie Citysamverkan har inkommit med en ansökan 2022-10-27 i enlighet med tekniska nämndens samverkansmodell och har ansökt om 1,5 mnkr.
  Fastighets- och gatukontoret ser utmaningar i att ansökan spänner över flera nämnders uppdrag i förhållande till att samverkansmodellen utgår ifrån tekniska nämndens uppdrag.
  Utifrån det föreslår Fastighets- och gatukontoret nämnden att bevilja ett mindre samverkansstöd än vad som efterfrågas i ansökan. Fastighets- och gatukontoret föreslår också att beslutad samverkansmodell ska tydliggöras i samverkan med andra relevanta förvaltningar i Malmö stad.

  Bilagor

 11. Tekniska nämnden ansvarar för underhållet av stadens gator. Syftet är att vidmakthålla statusen på anläggningarna. Detta görs genom ett årligt beläggningsprogram. Investeringsutgiften för detta projekt är 198 mnkr för tre år, med en total driftskonsekvens på 13,6 mnkr. Genomförandetiden för detta projekt är 2023-2025.
  Normlivstiden på våra vägar minskar på grund av trängre körfält, ökad belastning av trafiken och lägre hastigheter. Fordonsparken har blivit tyngre och större genom åren. Detta tillsammans med att beläggningen åldras medför att insatser måste ske oftare. Det räcker inte med att byta asfaltbeläggning på dessa gator utan de måste ofta också förstärkas i underliggande lagren. Inventering ligger till grund för framräkning av totala erforderlig investeringsvolym för att åtgärda beläggningsytor med ökat underhållsbehov. Dessa ytor åtgärdas inom beläggningsprogrammets entreprenad.

  Bilagor

 12. För att möta den ojämlikhet som finns i fysisk aktivitet, och följaktligen också i hälsa, är syftet med projektet Aktiva mötesplatser att arbeta strategiskt för att resurserna läggs där de behövs som mest och att se till att ytorna är så inkluderande som möjligt. Att samla åtgärder för Aktiva mötesplatser i ett treårigt projekt möjliggör det strategiska arbetet för att öka den spontana fysiska aktiviteten på allmän plats.
  Arbetet med Aktiva mötesplatser har de senaste åren gett resultat; de aktiva mötesplatserna är fler och spridningen av platserna är jämnare över staden. Men visionen att alla malmöbor ska ha tillgång till ett basutbud av aktiva mötesplatser inom 500 meter från sin bostad är inte uppnådd. Syftet med det här projektet är att fortsätta arbetet med att utveckla platser och strukturer för fysisk aktivitet i det offentliga rummet.
  Exempel på åtgärder inom projektet är den fortsatta upprustningen av en aktivitetsyta vid Dalaplan, upprustning av de äldsta utegymen samt anläggning av nya där behov finns. Inom projektet ryms också det uppdrag förvaltningen har fått att utveckla en del av Möllevångsskolans skolgård för att förbättra möjligheten till samutnyttjande.
  Totalt uppgår den föreslagna investeringskostnaden till 7,5 mnkr fördelade över tre år.

  Bilagor

 13. Projektets syfte är att anpassa busslinjenätet utifrån de linjeförändringar som planeras i Malmö utöver Storstadspaketet. Malmö stad har i samarbete med Skånetrafiken tagit fram ett linjenät för 2025 (T25), med start i december 2024 och som beslutades i Tekniska nämnden den 30 augusti 2022. Linjenätet omfattar en del nya linjer och linjesträckningar som medför ett behov av nya hållplatser. Även anpassning av befintliga hållplatser och anpassning av gaturummen längs de nya linjerna och linjesträckningarna är aktuellt. Projektet ska även hantera anpassningar av infrastrukturen som krävs vid tillfälliga linjeomläggningar i samband med införandet av T25.
  Projektets totala utgifter uppgår till 12,5 mnkr. De beräknade driftskostnaderna uppgår totalt till brutto 1,3 mnkr och netto till 950 tkr.

  Bilagor

 14. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för att genomföra ny gång- och cykelväg som bidrar till trygg angöring till fastigheten Hyllie Gård 1, till en beräknad bruttoutgift om 500 tkr. Åtgärden bidrar till genomförandet av detaljplan Dp 5658, vilken möjliggör permanent bygglov för befintlig förskoleverksamhet samt tre nya bostadsbyggrätter.
  Detaljplan Dp 5658 antogs i stadsbyggnadsnämnden i april 2022. Exploateringsavtal för detaljplan Dp 5658 godkändes i Tekniska nämnden 2022-04-26.

  Bilagor

 15. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för komponentinvesteringar fastighet, till en beräknad bruttoutgift om 14 500 tkr samt driftkonsekvens om -900 tkr.

  Bilagor

 16. Fastighets- och gatukontoret har under senare år äskat årliga ramanslag för mindre investeringar inom fastighetsbeståndet. Anslaget ger fastighets- och gatukontoret möjligheten att snabbt och effektivt agera som fastighetsägare och förvaltare av markreserven när det uppstår behov av mindre investeringar inom befintliga fastigheter.
  Syftet med projektet och förväntad effekt är att upprätthålla eller öka värdet av Malmös fastigheter för att bibehålla och utveckla dess funktion. Genom att tillgodose det behov av investeringar som finns säkerställs att fastighetsbeståndet håller god standard och vidmakthåller investerat kapital.
  Projektet omfattar mindre investeringar i byggnader, installationer, mark och VA. Mindre investeringar omfattar nyinvesteringar i en byggnad eller en ny eller utökad funktion på en fastighet och kan initieras av förvaltningen, en verksamhet, en extern hyresgäst, nya lagkrav eller annat behov.
  Fastighetsbeståndet som omfattas av objektsgodkännandet är i Malmö stads ägo och ligger inom Malmö stad, Svedala och Lunds kommun.
  I dessa arbeten ingår energibesparande åtgärder som installation av solceller.
  Investeringsutgiften uppgår till 11 500 tkr. Totalt uppgår de beräknade driftkonsekvenserna till -1 050 tkr.
  Projektets bedömda utgifter finns med i den av fastighets- och gatukontorets planerade ekonomiska plan.
  Åtgärderna genomförs i huvudsak under 2023 och projektet avslutas under första kvartalet 2024.

  Bilagor

 17. Ärendet avser föreslagen förlängning av Riksbyggens befintliga markreservation omfattande totalt cirka 150 bostäder på kommunal mark inom Holma.

  Bilagor

 18. Markreservation till Rosengård Fastighets AB, 559085-4708, avseende område inom del av fastigheten Generatorn 1, Karburatorn 1, Karburatorn 2 och Rosengård 131:25. Tilldelningsområdet planeras för ett högt hus innehållandes bostäder och lokaler.

  Bilagor

 19. Ärendet avser ett markanvisningsavtal med kommunalförbundet VA SYD för framtida etablering av en återvinningscentral inom fastigheten Skritten 1 i Elisedal.

  Bilagor

 20. Ärendet gäller ett tilläggsavtal avseende förlängning av markanvisningsavtalet beträffande fastigheten Galoppen 1 i Elisedal. Markanvisningen förlängs i sex månader och gäller till och med 2023-05-01.

  Bilagor

 21. Bilagor

 1. Kommunfullmäktige har till tekniska nämnden översänt en motion om marina kolonilotter. I motionen föreslås det att ett projekt kring marina kolonilotter ska initieras i Malmös kustområde. Fastighets- och gatukontoret anser inte att förutsättningarna i Malmö är de rätta för att anlägga marina kolonilotter och förespråkar därför att motionen avslås.

  Bilagor

 2. Sverigedemokraterna har inkommit med nämndinitiativ där de föreslår att Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att samtliga Pride bänkar målas om till Malmögrönt.

  Bilagor

 3. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde. 2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns att få intensifieras i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.
  Ekonomiska föreningen Malmö Hyllie Citysamverkan har inkommit med en ansökan 2022-10-27 i enlighet med tekniska nämndens samverkansmodell och har ansökt om 1,5 mnkr.
  Fastighets- och gatukontoret ser utmaningar i att ansökan spänner över flera nämnders uppdrag i förhållande till att samverkansmodellen utgår ifrån tekniska nämndens uppdrag.
  Utifrån det föreslår Fastighets- och gatukontoret nämnden att bevilja ett mindre samverkansstöd än vad som efterfrågas i ansökan. Fastighets- och gatukontoret föreslår också att beslutad samverkansmodell ska tydliggöras i samverkan med andra relevanta förvaltningar i Malmö stad.

  Bilagor

 4. Försäljning av fastigheten Badskon 2 till MKB Fastighets AB i Malmö för uppförande av bostadshus innefattande ca 40 hyresrättslägenheter.

  Ärendet kompletterades med en muntlig föredragning av Anna Modig t.f avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.