Hoppa över navigering
 • I nämndinitiativ till tekniska nämnden 2022-04-22 yrkar Sverigedemokraterna att förvaltningen i enlighet med initiativet får i uppdrag att återkomma till nämnden med en jämförelse mellan Malmös modell för tomträttsavgäld med Stockholms stads nuvarande modell för tomträttsavgäld samt att nämnden beslutar att införa den modell/system för tomträttsavgäld som efter utredningen anses vara mest fördelaktig och rättvis för berörda parter i Malmö kommun.
  Tekniska nämnden beslutade 2022-04-26 att överlämna nämndinitiativet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
  Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-03 att föreslå tekniska nämnden att besvara nämndinitiativet med hänvisning till den tidigare genomförda utredningen av fastighets- och gatukontoret.

  Bilagor

 • Tekniska nämnden är ansvarig för drift och underhåll av Malmö stads offentliga miljöer. Drift och underhåll utförs genom en beställar-utförarmodell, där tekniska nämnden är beställare och servicenämnden sedan 2021 är utförare för hela staden.
  Bedömning görs att drift- och underhåll av Malmö i huvudsak fungerat tillfredställande under det första entreprenadåret. Bedömning görs dock att utförarens resurser inte har varit tillräckliga för att nå överenskommen kvalitetsnivå när det gäller renhållning. Detta har varit särskilt tydligt i vissa områden. Serviceförvaltningen arbetar med förstärkning av resurserna inför kommande entreprenadår.

  Bilagor

 • Investeringsprojektet Cykelparkering syftar till att bidra till Malmö stads mål om ökat hållbart resande genom att ordna trygg och säker cykelparkering av hög standard på allmän platsmark i hela Malmö. Nya platser för cykelparkering identifieras genom inventering av gatumiljön vid till exempel allmänna besöksmål som lekplatser och parker samt vid hållplatser och kollektivtrafiknoder. Cykelställ placeras även ut där förvaltningen identifierar ett behov, i samband med andra projekt som genomförs på tekniska nämndens uppdrag eller där det inkommer önskemål om komplettering från allmänheten. Målet är att placera ut cirka 450 cykelparkeringsplatser per år.
  Projektet varar över tre år, 2023–2025. Budgeten för projektet är 1 000 tkr per år med en totalsumma på 3 000 tkr. Driftkostnaderna för projektet bedöms hamna på totalt 600 tkr.

  Bilagor

 • Fastighets- och gatukontoret har sedan länge arbetat med trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön. Arbetet har utförts inom det ordinarie trafiksäkerhetsarbetet och har sett som ett komplement till det direkt olycksförebyggande arbetet. Fastighets- och gatukontoret tar emot många önskemål om åtgärder i gatumiljöer som inte kan anses vara olycksdrabbade, detta visar tydligt att behovet av trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön är stort.
  Det huvudsakliga syftet med projektet är att genomföra olika typer av åtgärder för att minska otryggheten i trafikmiljön på allmän plats i Malmö.
  Åtgärder inom projektet avses utföras på allmän plats i hela kommunen. Föreslagen budget är 2 miljoner första året (2023), 2 miljoner andra året (2024) samt 2 miljoner tredje året (2025) med en totalsumma på 6 miljoner kronor över projektets tre år. Driftskonsekvenser för projektet bedöms uppgå till 840 tkr totalt. Risken att projektet kommer belastas av marksaneringskostnader bedöms som låg.

  Bilagor

 • Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för anläggande av Supercykelstråk, etapp 1 till en beräknad bruttoutgift om 24 mnkr.

  Bilagor

 • Den nya temalekplatsen ´ Nangijala´ i Oxie invigdes den 28 november 2021. Lekplatsen har på kort tid haft mycket högre besökarantal än andra lekplatser, och besöks av såväl de boende i området som malmöbor från andra delar av staden.
  Fastighets- och Gatukontoret avser att sätta upp en ny prefabricerad toalettbyggnad i närheten av temalekplatsen inom parkområdet.
  Syftet med projektet är att underlätta besök och vistelse på den populära och välbesöka lekplatsen för förskolor, grundskolor och andra besökare.
  Preliminärt ska byggnationen vara färdigställd vid årsskiftet 2022–2023 och ska innehålla två toalettutrymmen, varav ett är anpassat för rörelsehindrade.
  Investeringsutgifterna uppgår till 2 600 tkr brutto och är upptagna i 2022 års och januari månads prisläge. Inga inkomster är aktuella. Driftkostnaderna uppgår till 440 tkr brutto som netto. Projektet ryms inom den beslutade årsramen för kategorin.

  Bilagor

 • Tomträtten till fastigheten Malmö Hammaren 10 som är uppsägningsbar t.o.m 2022-06-30 för upphörande per 2024-06-30, föreslås sägas upp inför omvandling från verksamhetsområde till blandad stad i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för området.

  Bilagor

 • Försäljning av fastigheten Snorkeln 1 i Malmö för uppförande av bostadshus innefattande ca 40 bostadsrätter samt nio radhus.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.