Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokoll

 2.  

  a) Drift- och underhållsentreprenad

  (30 min)

  Tobias Nilsson, direktör fastighets- och gatukontoret

  Louise Strand, direktör serviceförvaltningen

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Jerker Johansson, avdelningschef serviceförvaltningen

   

  b) Cykelinvesteringar

  (15 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Peter Håkansson, sektionschef stadsutvecklingsavdelningen

   

  c) Årets stadskärna - 

  (20 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Iman Ahmad, utvecklingssamordnare avdelningen för offentlig miljö

   

  d) Strategi för kustskydd

  (20 min)

  Sarah von Liewen, avdelningschef fastighetsavdelningen

  Pär Svensson, strateg fastighetsavdelningen

  Josephine Nellerup, strateg stadsbyggnadskontoret

 3. Budgetskrivelsen utgör tekniska nämndens underlag till kommunstyrelsen inför beredning av förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Budgetskrivelsen fokuserar på det som tekniska nämnden vill poängtera inför beredningen av budget 2024 med plan för 2025-2026. För investeringarna har rapporten ett längre tidsperspektiv (2024 med plan för 2025-2029).

  Bilagor

 4. Budgetskrivelsen utgör tekniska nämndens underlag till kommunstyrelsen inför beredning av förslag till budget 2024 som föreläggs kommunfullmäktige. Budgetskrivelsen fokuserar på det som tekniska nämnden vill poängtera inför beredningen av budget 2024 med plan för 2025-2026. För investeringarna har rapporten ett längre tidsperspektiv (2024 med plan för 2025-2026).

  Bilagor

 5. Tekniska nämnden beslutade den 23 maj 2022 att utse Martin Axelsson och Kajsa Thelin som dataskyddsombud för tekniska nämnden från och med den 16 maj 2022. I februari månad 2023 lämnade Kajsa Thelin sin tjänst som dataskyddsombud för en annan tjänst inom förvaltningen.

  Inför ersättningsrekryteringen gjorde stadskontoret valet att bryta ut ansvaret för att utveckla Malmö stads systematiska arbete med dataskydd från dataskyddsombudstjänsten för att istället lägga det i en dataskyddsspecialisttjänst.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott anmodade i beslut den 17 maj 2023 kommunens övriga nämnder och helägda bolag att entlediga Kajsa Thelin som dataskyddsombud samt att utse Loubna Cherkaoui som ställföreträdande dataskyddsombud inom sina respektive verksamhetsområden samt att uppdra åt dem att därefter meddela Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om beslutet och dataskyddsombudens kontaktuppgifter.

   

  Bilagor

 6. Kommunstyrelsen har till tekniska nämnden och miljönämnden översänt en remiss från Klimat- och näringsdepartementet - ”Cirkulär hantering av textil och textilavfall” för besvarande till kommunstyrelsen.

  Förslagen i remissen syftar till att genomföra kravet i Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/851 om att medlemsstaterna ska införa separat insamling av textilier senast den 1 januari 2025. Detta innebär att hushåll och verksamheter ska sortera ut sitt textilavfall, att kommunerna ska få i ansvar att samla in textilavfallet separat och att kommunerna ska lämna information om vikten av att textil återanvänds när det är möjligt.

  VA SYD har genom avfallsdelegation i uppdrag att samla in avfall i staden. VA SYD har inkommit med ett yttrande över rubricerad remiss till fastighets- och gatukontoret. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

   

  Bilagor

 7. I föreliggande motion föreslås:
  att kommunfullmäktige beslutar att ge berörda nämnder och förvaltningar i uppdrag att implementera regeln 3-30-300 vid upprättandet av alla nya markanvisningsavtal och
  att kommunfullmäktige beslutar att ge berörda nämnde och förvaltningar i uppdrag att implementera regeln 3-30-300 vid alla nya platser som omfattas av allmän platsmark.

  Fastighets- och gatukontoret bedömer att ytterligare utredningsarbete behövs och föreslår att motionen avslås.

   

  Bilagor

 8. Med anledning av motion inkommen till kommunfullmäktige gällande införande av en resegaranti i färdtjänsten har tekniska nämnden givits möjlighet att yttra sig. I ärendet lämnar fastighets- och gatukontoret förslag till yttrande samt beslut.

  Bilagor

 9. Kay Wictorin och Martin Molin, båda C, har i motion föreslagit att kommunfullmäktige ska uppdra åt tekniska nämnden att i samråd med berörda nämnder ta initiativ till att det byggs bostäder i form av flytande småhus på Ön i Limhamns gamla industrihamn.

  Motionen har remitterats till miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

  Bilagor

 10. Centerpartiet föreslår i nämndinitiativ till tekniska nämnden åtgärder för att förbättra för cyklister på Spångatan, mellan Norra Skolgatan och Torpgatan. I första hand vill man att förvaltningen utvärderar förslag som innebär en enkelriktning av Spångatan mellan Torpgatan och Södra Skolgatan och en dubbelriktad cykelbana. Om detta förslag inte anses genomförbart, vill Centerpartiet att andra åtgärder som förbättrar cykelinfrastrukturen undersöks.

  Centerpartiet föreslår att tekniska nämnden beslutar att ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att utvärdera beskrivet förslag och återkomma till nämnden med en redovisning om detta förslag är möjligt att genomföra samt dess uppskattade kostnad samt oberoende av förslaget, fritt undersöka åtgärder på hur cykling längs Spångatan kan förbättras och återkomma till nämnden med förslag på dessa samt deras uppskattade kostnad.

  Tekniska nämnden beslutade 30 maj 2023 att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Den politiska ledningen, socialdemokraterna, liberalerna och miljöpartiet, har gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att på prov genomföra ett större sammanhängande område av cykelgator inom Rådmansvången, mellan Södra Förstadsgatan och Bergsgatan. Utredningen sker under våren 2024 och återrapporteras till nämnden.

  Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 8 juni 2023 att föreslå tekniska nämnden besluta att nämndinitiativet anses besvarat med det utredningsuppdrag den politiska ledningen gett  förvaltningen om att utreda möjligheten att på prov genomföra ett större sammanhängande område av cykelgator inom Rådmansvången, mellan Södra Förstadsgatan och Bergsgatan.

  Bilagor

 11. Kommunfullmäktige tar i sin årliga budget fram ett antal uppdrag till stadens nämnder. Dessa uppdrag ska utföras så snart som möjligt under året och redovisas senast i samband med årsanalysen. Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden gavs i årets budget i uppdrag att tillsammans med boende och näringsidkare undersöka hur Storstadspaketet kan bidra till fler gröna mötesplatser för umgänge, kvartersparker, delad mobilitet och barns rörelse I denna uppdragsbeskrivning redogör stadsbyggnadskontoret och fastighets- och gatukontoret för hur förvaltningarna avser att utföra och redovisa uppdraget.

  Bilagor

 12. Tekniska nämnden är ansvarig för drift och underhåll av Malmö stads offentliga miljöer. Drift och underhåll utförs genom en beställar-utförarmodell där tekniska nämnden är beställare och servicenämnden är utförare. En överenskommelse har tecknats mellan de båda förvaltningarna där fastighets- och gatukontoret beställer drift- och underhåll i hela staden av serviceförvaltnigen sedan 1 april 2021. Enligt överenskommelsen skall entreprenaden följas upp och rapporteras till tekniska nämnden. Uppföljning sker på avvikelser, kvalitetsavdrag, ekonomi och brukarsynpunkter/kontaktcenterärenden. Mellan de båda förvaltningarna finns ett gemensamt arbetssätt där ett framtaget årshjul utgör basen. Frågor som uppkommer i entreprenaden hanteras på månatliga byggmöte mellan förvaltningarna.

  Under perioden 1 juli – 31 december har uppföljningen av drift och underhållsentreprenaden visat att det uppstått 191 avvikelser och 33 kvalitetsavdrag i verksamheten. Motsvarande period under 2021 var 100 avvikelser och 39 kvalitetsavdrag. Flest avvikelser, 41stycken, avser ogräs i hårdgjorda ytor. Även ogräs i perennytor, buskage och trädringar har lett till runt 40 avvikelser. Ett 30 tal avvikelser handlar om underhållsbeställningar där t.ex. leveranstiden har passerats, beställningsunderlag inte har följts eller maxpris har passerats. Bristande renhållning har resulterat i 16 avvikelser. Vidare beror flera avvikelser på att gräs- och ängsytor blivit klippta vid fel tidpunkt.

  Antalet felanmälningar till kontaktcenter har under perioden bara ökat med ett fåtal ärenden jämfört med motsvarande period föregående år. Flest felanmälningar har inkommit i det västra entreprenadområdet som till största delen består av Malmös centrala delar där det bor många personer och har stor genomströmning av människor. I uppföljningen konstaterar vi att mängden avvikelser i västra entreprenadområdet bekräftar att vi inte når kraven i våra handlingar. Hanteringstiden för kontaktcenterärende har ökat för klottersanering som utförs i privat regi i övrigt har hanteringstiden minskat något. I serviceförvaltningens uppdrag ingår att rapportera klotterärende på papperskorgar och hundlatriner till stadens kontaktcenter, 212 ärende har rapporterats under perioden.

  Under perioden har upparbetad budget för underhåll följt planerad nivå. Även budget för drift följer avtalen för de olika områdena.

  Samarbetet mellan de två förvaltningarna för att hitta lösningar på avvikelser och kvalitetsavdrag har fungerat tillfredställande.

  Den främsta orsaken till att avvikelser i renhållningen, ogräs i hårdgjorda ytor etc. uppstår är en för låg bemanning och flexibilitet i entreprenaden, det krävs mer styrning av utföraren. Driftsmomentet i entreprenaden är komplicerat då nedskräpning, tillväxt av gräs och ogräs sker med stor variation under högsäsongen. Den stora variationen beror till stor del på väderförhållande och andra plötsliga händelser som inte kan förutses långt i förväg. För att hantera dessa variationer i arbetssysslorna så krävs det att organisationen har en god och kvalificerad bemanning med hög flexibilitet som kan styras till de arbetsmoment som är aktuella. Utöver den dagliga driften så tillkommer en stor mängd underhållsbeställningar som ofta utförs av samma personal som arbetar med den dagliga driften. Beställaren behöver ha god framförhållning med beställning av underhåll för att ge utföraren goda förutsättningar at planera uppdraget.

  Serviceförvaltningen och fastighets- och gatukontoret har under höstens presidiemöte mellan nämnderna utlovat olika förbättringar som ska genomföras eller utredas under 2023.

  Bilagor

 13. Kretsloppsplanen 2021 - 2030 antogs av kommunfullmäktige i Burlövs kommun den 8 februari 2021 och i Malmö stad den 22 december 2020 och fungerar som ett strategiskt styrdokument i utvecklingen för en hållbar avfallshantering.

  Kretsloppsplanen följs upp varje år. Vart fjärde år ska det göras en större uppföljning, detta arbete kommer att ske under 2024.

  Tekniska nämndens avfallsdelegation beslutade den 5 juni 2023 att för egen del godkänna Uppföljning 2022 – Kretsloppsplan 2021-2030 samt att överlämna det till tekniska nämnden för vidare handläggning.

  Bilagor

 14. Fastighets- och gatukontoret föreslår Tekniska nämnden begära överföring från Kommunstyrelsens anslag till förfogande för år 2023 och 2024, detta baserat på driftkonsekvenser för aktivering av investeringar till och med 2023-05-31

  Bilagor

 15. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde. 2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns intensifierats i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.

  Ideella föreningarna Trygg Malmö och Made in Rosengård har inkommit med en ansökan 2023-03-03 i enlighet med tekniska nämndens samverkansmodell och har ansökt om 500 000 kr för att starta en samverkansplattform i Rosengård - Rosengård samverkan och mobilisering!

  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar samverkansstödet om 500 000 kr för föreningarna förslaget uppfyller samtliga kriterier i samverkansmodellen.

  Tekniska nämndens beredning ändrade den 7 juni föreslaget belopp till 425 000 kronor. Detta mot bakgrund av att den del som omfattas av Hållbara Rosengård utgör 75 000 kronor.

   

   

  Bilagor

 16. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde. 2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns intensifierats i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.

  Ekonomiska föreningen Have it all har inkommit med en ansökan 2023-05-12 i enlighet med tekniska nämndens samverkansmodell och har ansökt om 950 000 kr för att utveckla Västra Hamnen tillsammans med sina medlemmar.

  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar samverkansstödet om 400 000 kronor för föreningen förslaget uppfyller samtliga kriterier i samverkansmodellen.

  Bilagor

 17. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för förberedelse av mark som planläggs för förskola i form av trädfällning och avhjälpande åtgärder av förorenad mark, anordnande av ny dragväg på allmän plats samt nyplantering av 23 träd i form av en ny allé, till en beräknad bruttoutgift om 3,2 mnkr.

  Bilagor

 18. Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för ombyggnader av hållplatser för linje 6. Projektet har en beräknad bruttoutgift om 20 mnkr inom ramen för Storstadsavtalet. Den totala investeringsutgiften (projektnettot) för hela projektet för staden blir därmed 10 mnkr.

   

  Bilagor

 19. Ärendet avser en förlängning av en markreservation av cirka 8 000 kvm BTA bostäder inom fastigheten Bläckhornet 2 i Hyllie.

   

 20. Ärendet avser ett markanvisningsavtal med Wästbygg Projektutveckling AB, org.nr 556943-4870, inom del av fastigheten Utställningen 1 i Hyllie.

  Bilagor

 21. Fastigheten Malmö Spindeln 2 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till Nyfosa Spindeln 2 Fastighets AB. Nyfosa Spindeln 2 AB ingår i en koncern där Nyfosa AB är moderbolag.

  Nyfosa Spindeln 2 AB har sökt ny detaljplan för fastigheten i syfte att verksamhet med vårdcentral ska få permanent bygglov.

  Genom tilläggsavtalet utökas ändamålet med upplåtelsen för lokaler avsedda för industriell verksamhet till att även omfatta vårdverksamhet. Den årliga tomträttsavgälden förblir oförändrad.

  Bilagor

 22.   22

  Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Kommendörkaptenen 4

 23. Sverigedemokraterna vill i nämndinitiativ till tekniska nämnden öka möjligheterna och minska oron för brukarna av färdtjänst, genom att ge möjlighet att vid minst tre tillfällen per kalenderår boka ”Prioresor” som individen själv väljer.

  Sverigedemokraterna föreslår att tekniska nämnden beslutar att brukarna av färdtjänst bereds möjlighet att vid minst tre tillfällen per kalenderår boka tur och returresor upp till 12 månader i förväg.

  Bilagor

 24. I nämndinitiativ till tekniska nämnden föreslår Vänsterpartiet att Tekniska Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda cykelförbättrande åtgärder på Amiralsgatan, med ett första steg mellan Stadshuset och Nobeltorget.

  Vänsterpartiet föreslår att fastighets- och gatukontoret utreder möjligheten att ta bort parkeringsplatser längs en sida av Amiralsgatan med syfte att skapa ett dubbelriktat cykelstråk mellan Falsterbogatan och Nobelvägen. Vidare menar man att det borde utredas hur cyklande kan förbättras längs hela Amiralsgatan.

  Bilagor

 25. Vänsterpartiet föreslår i nämndinitiativ att tekniska nämnden ger fastighets- och gatukontoret i uppdrag att utreda hur en långsiktig och hållbar etablering av bildelningstjänster i Malmö kan främjas och göras mer attraktivt.

  Ett alternativ som förs fram i nämndinitiativet skulle vara att Malmö riktar in sig på att attrahera bildelningsföretag till Malmö genom att under en begränsad tid (ett par år) erbjuda gatuparkering för delningsbilar till ett kraftigt reducerat pris. Ett annat alternativ kan vara att Malmö subventionerar bildelningsabonnemang för Malmöbor som väljer bort (säljer eller skrotar) sin egen bil. Som en del av detta anser Vänsterpartiet att fastighets- och gatukontoret också borde se över reglerna för boendeparkering, vilket i nuläget missgynnar bilanvändare som inte står som registrerad ägare på bilen. Att till exempel öppna upp boendeparkering för bilanvändare som är registrerad användare av en bildelningstjänst skulle uppmuntra fler att använda sådana tjänster.

  Bilagor

 26. I nämndinitiativ till tekniska nämnden ställer Vänsterpartiet sig bakom Malmöinitiativ - Plantera träd på Ribersborgsstranden. Vänsterpartiet skickar in initiativet som nämndinitiativ till tekniska nämnden eftersom man bedömer att tekniska nämnden är rätt nämnd att behandla frågan och eftersom man önskar påskynda ärandet.
  Vänsterpartiet föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda var på Ribersborgsstranden fler träd kan planteras, för att öka trivsel, främja biologisk mångfald och skapa mer skugga på utvalda delar av området.

  Malmöinitiativ - Plantera träd på Ribersborgsstranden är beslutsplanerad till tekniska nämndens arbetsutskott den 15 augusti.

  Bilagor

 1. Budgetskrivelsen utgör tekniska nämndens underlag till kommunstyrelsen inför beredning av förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Budgetskrivelsen fokuserar på det som tekniska nämnden vill poängtera inför beredningen av budget 2024 med plan för 2025-2026. För investeringarna har rapporten ett längre tidsperspektiv (2024 med plan för 2025-2029).

  Bilagor

 2. Budgetskrivelsen utgör tekniska nämndens underlag till kommunstyrelsen inför beredning av förslag till budget 2024 som föreläggs kommunfullmäktige. Budgetskrivelsen fokuserar på det som tekniska nämnden vill poängtera inför beredningen av budget 2024 med plan för 2025-2026. För investeringarna har rapporten ett längre tidsperspektiv (2024 med plan för 2025-2026).

  Bilagor

 3. Kay Wictorin och Martin Molin, båda C, har i motion föreslagit att kommunfullmäktige ska uppdra åt tekniska nämnden att i samråd med berörda nämnder ta initiativ till att det byggs bostäder i form av flytande småhus på Ön i Limhamns gamla industrihamn.

  Motionen har remitterats till miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

  Bilagor

 4. Tekniska nämnden är ansvarig för drift och underhåll av Malmö stads offentliga miljöer. Drift och underhåll utförs genom en beställar-utförarmodell där tekniska nämnden är beställare och servicenämnden är utförare. En överenskommelse har tecknats mellan de båda förvaltningarna där fastighets- och gatukontoret beställer drift- och underhåll i hela staden av serviceförvaltnigen sedan 1 april 2021. Enligt överenskommelsen skall entreprenaden följas upp och rapporteras till tekniska nämnden. Uppföljning sker på avvikelser, kvalitetsavdrag, ekonomi och brukarsynpunkter/kontaktcenterärenden. Mellan de båda förvaltningarna finns ett gemensamt arbetssätt där ett framtaget årshjul utgör basen. Frågor som uppkommer i entreprenaden hanteras på månatliga byggmöte mellan förvaltningarna.

  Under perioden 1 juli – 31 december har uppföljningen av drift och underhållsentreprenaden visat att det uppstått 191 avvikelser och 33 kvalitetsavdrag i verksamheten. Motsvarande period under 2021 var 100 avvikelser och 39 kvalitetsavdrag. Flest avvikelser, 41stycken, avser ogräs i hårdgjorda ytor. Även ogräs i perennytor, buskage och trädringar har lett till runt 40 avvikelser. Ett 30 tal avvikelser handlar om underhållsbeställningar där t.ex. leveranstiden har passerats, beställningsunderlag inte har följts eller maxpris har passerats. Bristande renhållning har resulterat i 16 avvikelser. Vidare beror flera avvikelser på att gräs- och ängsytor blivit klippta vid fel tidpunkt.

  Antalet felanmälningar till kontaktcenter har under perioden bara ökat med ett fåtal ärenden jämfört med motsvarande period föregående år. Flest felanmälningar har inkommit i det västra entreprenadområdet som till största delen består av Malmös centrala delar där det bor många personer och har stor genomströmning av människor. I uppföljningen konstaterar vi att mängden avvikelser i västra entreprenadområdet bekräftar att vi inte når kraven i våra handlingar. Hanteringstiden för kontaktcenterärende har ökat för klottersanering som utförs i privat regi i övrigt har hanteringstiden minskat något. I serviceförvaltningens uppdrag ingår att rapportera klotterärende på papperskorgar och hundlatriner till stadens kontaktcenter, 212 ärende har rapporterats under perioden.

  Under perioden har upparbetad budget för underhåll följt planerad nivå. Även budget för drift följer avtalen för de olika områdena.

  Samarbetet mellan de två förvaltningarna för att hitta lösningar på avvikelser och kvalitetsavdrag har fungerat tillfredställande.

  Den främsta orsaken till att avvikelser i renhållningen, ogräs i hårdgjorda ytor etc. uppstår är en för låg bemanning och flexibilitet i entreprenaden, det krävs mer styrning av utföraren. Driftsmomentet i entreprenaden är komplicerat då nedskräpning, tillväxt av gräs och ogräs sker med stor variation under högsäsongen. Den stora variationen beror till stor del på väderförhållande och andra plötsliga händelser som inte kan förutses långt i förväg. För att hantera dessa variationer i arbetssysslorna så krävs det att organisationen har en god och kvalificerad bemanning med hög flexibilitet som kan styras till de arbetsmoment som är aktuella. Utöver den dagliga driften så tillkommer en stor mängd underhållsbeställningar som ofta utförs av samma personal som arbetar med den dagliga driften. Beställaren behöver ha god framförhållning med beställning av underhåll för att ge utföraren goda förutsättningar at planera uppdraget.

  Serviceförvaltningen och fastighets- och gatukontoret har under höstens presidiemöte mellan nämnderna utlovat olika förbättringar som ska genomföras eller utredas under 2023.

  Bilagor

 5. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde. 2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns intensifierats i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.

  Ideella föreningarna Trygg Malmö och Made in Rosengård har inkommit med en ansökan 2023-03-03 i enlighet med tekniska nämndens samverkansmodell och har ansökt om 500 000 kr för att starta en samverkansplattform i Rosengård - Rosengård samverkan och mobilisering!

  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar samverkansstödet om 500 000 kr för föreningarna förslaget uppfyller samtliga kriterier i samverkansmodellen.

  Tekniska nämndens beredning ändrade den 7 juni föreslaget belopp till 425 000 kronor. Detta mot bakgrund av att den del som omfattas av Hållbara Rosengård utgör 75 000 kronor.

  Bilagor

 6. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde. 2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns intensifierats i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.

  Ekonomiska föreningen Have it all har inkommit med en ansökan 2023-05-12 i enlighet med tekniska nämndens samverkansmodell och har ansökt om 950 000 kr för att utveckla Västra Hamnen tillsammans med sina medlemmar.

  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar samverkansstödet om 400 000 kronor för föreningen förslaget uppfyller samtliga kriterier i samverkansmodellen.

  Bilagor

 7. Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för ombyggnader av hållplatser för linje 6. Projektet har en beräknad bruttoutgift om 20 mnkr inom ramen för Storstadsavtalet. Den totala investeringsutgiften (projektnettot) för hela projektet för staden blir därmed 10 mnkr.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.