Möte 2019-08-27

Tekniska nämnden
08:30 - 11:40 Sessionssalen (S 7045), Stadshuset, August Palms plats 1
 •   1

  a) Vad handlar den så kallade eleffektutmaningen om? – Jonas Kamleh, miljöförvaltningen (25 min)

  b) Plan för god ljudmiljö i Malmö – Patrik Widerberg & Jacquelin Nilsson, inriktningsavdelningen, samt Christine Andersson, avdelningen för struktur och stöd (10 min)

  c) Översiktsplaneprocessen – Tim Delshammar & Linnea Lindqvist, inriktningsavdelningen respektive fastighetsavdelningen, samt Hanna Björklund & Kenneth Fryklander, stadsbyggnadskontoret (25 min)

 •   2
 •   3
 •   4

  Kanslienheten vid fastighets- och gatukontorets avdelning för struktur och stöd har, i samråd med representanter för tekniska nämnden liksom med fastighets- och gatukontorets ledningsgrupp, tagit fram ett förslag avseende 2020 års sammanträdestider för tekniska nämnden.

 •   5

  Tekniska nämnden har att, efter avgången ledamot Märta Stenevi (MP), utse en ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott, en ersättare i tekniska nämndens trafikutskott, en ersättare i tekniska nämndens avfallsdelegation, samt en representant i tekniska nämndens beredning.

  Avseende tekniska nämndens beredning föreligger även skäl för nämnden att närmare specificera hur tjänstgöringsordningen ser ut i det fall ordinarie representant i beredningen har förhinder att närvara.

 •   6

  Patrick Angelin (SD) har 2019-03-22 inkommit med motion om vertikal stadsodling i Malmö (STK-2019-1568). Patrick Angelin (SD) föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt berörd nämnd med tillhörande förvaltning att se över möjligheten att stadsodla i större skala, att uppdra åt berörd nämnd med tillhörande förvaltning att ta fram ett förslag med mål syftande till att kunna försörja Malmö stads förskolor, skolor och åldershem med grönsaker uteslutande från stadsodling, samt att uppdra åt berörd nämnd med tillhörande förvaltning att utbilda stadsodlare.

  Malmö stad driver flera projekt runt ämnet stadsodling. Dessa projekt fyller ett flertal olika syften – bland annat för att öka trygghet och social integrering, men även för att öka Malmöbornas kunskap inom odling. Utöver detta finns ett befintligt samarbete mellan stadsodlare och fastighets- och gatukontoret.

  I dialog med miljöförvaltningen anser fastighets- och gatukontoret inte att det är lämpligt för Malmö stad att arbeta med kommersiell odling och inte heller att ha som mål att vara självförsörjande vad gäller grönsaker. Dock anser fastighets- och gatukontoret att staden ska fortsätta utbilda Malmöbor i hur man odlar, liksom informera dessa om att värdet av att kunna odla är någonting som tekniska nämnden anser är viktigt och redan värnar.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  Miljöpartiet har genom Märta Stenevi i en motion till kommunalfullmäktige tagit upp problemet med den minskade biologiska mångfalden. Miljöpartiet framhåller att Malmö stad har stora möjligheter att med små medel öka mångfalden genom att lägga om gräsmattor, bullerzoner och vägrenar till mer vild natur. Detta skulle även kunna öka stadens rekreationsvärden. I Plan för Malmös gröna och blå miljöer ligger biologisk mångfald som ett av fem inriktningsmål och i Malmös naturvårdsplan föreslås konkreta åtgärder. Miljöpartiet ser inte att det behövs mer planer för att motivera att konkret arbeta för att öka den biologiska mångfalden i Malmö stad.

  Fastighets- och gatukontoret ser positivt på motionen då den ligger i linje med pågående ‎förändringsarbeten och följer aktuella regionala, nationella och globala mål. Att omvandla gräsytor och istället skapa en variation av andra livsmiljöer genom ändrad skötsel, inplanteringar och markförändringar kommer att ge en betydligt större biologisk mångfald. Vid förslag av ytor att omvandla ska hänsyn tas till befintliga intressen och funktioner. Fastighets- och gatukontoret föreslår att det görs en kartläggning av potentiella omvandlingsytor inom kommunen, samtidigt som det redan pågår omläggning av ytor som inte står i konflikt med andra värden. Vidare föreslås ett beaktande i budgetplaneringen för att uppfylla inriktningsmålen i Plan för Malmös gröna och blå miljöer.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   8

  John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har 2019-04-26 inkommit med en motion, vari dessa föreslår att kommunfullmäktige, i syfte att påskynda färdigställandet av Lindängelund, ska ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att återigen möjliggöra träddonationer.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  Måns Berger (MP) har 2019-04-25 inkommit med motion om trädplantering i Malmö stad (STK-2019-645). Måns Berger (MP) föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt tekniska nämnden att färdigställa och för beslut i kommunfullmäktige bereda den trädplan som påbörjats. Måns Berger (MP) föreslår även i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta att fastställa en målsättning för trädplanteringen om 10 000 nya träd netto jämfört med befintligt bestånd 2019, samt att uppdra åt tekniska nämnden att i sagda trädplan redovisa såväl tidplan som investeringsplan för målsättningen.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  En motion har inkommit om att införa miljözoner även för personbilar i Malmö. Motionären vill att tekniska nämnden får i uppdrag att utreda och föreslå hur och var miljözoner för personbilar skulle kunna införas i Malmö, med syfte att minska de hälsofarliga utsläppen från vägtrafiken i stadens centrala och nybyggda delar. Fastighets- och gatukontoret anser inte att miljözon är något som behövs i nuläget.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   11

  Motionen påpekar problemen med hoten mot våra vilda biarter och med de påföljande konsekvenserna för människan och den biologiska mångfalden. Vidare framhålls vikten av att värna om kommunens biologiska mångfald och att detta arbete behöver intensifieras samt att det finns ett flertal åtgärder som kommunen kan vidta. Motionären yrkar på att Malmö stad tar fram en åtgärdsplan för att rädda bin och andra pollinatörer, samt att Malmö stad påbörjar en ‎informationskampanj för att öka delaktigheten hos andra aktörer.

  Fastighets- och gatukontoret ställer sig generellt sett positiv till innehållet i motionens yrkanden. Den föreslagna åtgärdsplanen är dock föregripen i och med de åtgärder som kommer att ingå i den genomförandeplan som blir en del av den kommande aktualiseringen av Malmös naturvårdsplan.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   12

  Fastighets- och gatukontoret förslår en omfördelning av 2019 års driftbudget för prioriterade åtgärder under hösten.

  Dessa behov har uppkommit i innevarande budgetår vilket är anledningen till förslaget av en omfördelning i driftbudget. Exempel på detta är eftersatt underhåll och inköp av material och konsulter, vilket på lång sikt kan skapa besparingar i verksamheten. Insatserna skall även bidra till ökad trygghet och säkerhet genom att prioritera arbetet med infrastruktur för trygghetskameror och förstärkt trygghetsbelysning.

   

 •   13

  Från stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänts förslag till detaljplan för del av fastigheten Hyllie 155:91 (väster om Mässan) i Hyllie.

  Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för en sport- och fritidsanläggning innehållande en vindtunnel i kombination med padelbanor och centrumverksamhet samt kontor. Anläggningen blir en del av bebyggelsen och aktiviteterna utmed Hyllie boulevard och ska bidra till att stärka såväl entrén till Hyllie som Hyllie som attraktionsplats. Inom planområdet regleras även område för teknisk anläggning avseende pumpstation och nätstation.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   14

  Från stadsbyggnadsnämnden har för yttrande översänts bifogat förslag till detaljplan för del av fastigheten Limhamn 155:511 (Elinelunds gård etapp 2) i Limhamn.

  Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att på ett hållbart sätt och med lämplig karaktär, bygga vidare på den redan påbörjade stadsdelen som sträcker sig från Annetorpsvägen i norr till Yttre Ringvägen i söder. Bebyggelsen ska anpassas efter områdets kvaliteter, såsom höga naturvärden, småskalighet i intilliggande kolonistugeområde samt närhet till goda kommunikationer och tydliga stråk. En del av syftet är att gång- och cykeltrafikanter ska ges företräde i de offentliga miljöerna, på platser och stråk. Biltrafik och parkeringar ska smälta in i miljön och ta begränsat visuellt utrymme.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   15

  Exploateringsavtalet avseende fastigheten Automatsvarven 2 och tillägg till tomträttsavtalet för Karusellsvarven 1 har tagits fram i syftet att reglera genomförandet av detaljplan, dp 5573. I avtalen regleras bl.a. överlåtelse av fastighet, gatukostnader och anordnande av ett fördröjningsmagasin för dagvatten.

 •   16

  Ett övergripande genomförandeavtal är framtaget för att reglera förutsättningarna för införandet av ett antal busslinjer i Malmö enligt vad som beskrivs i Ramavtal 8 – storstad Malmö, Sverigeförhandlingen.

  Avtalet gäller elbusslinjerna 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Av dessa är linjerna 2, 4, 5, 8 av konceptet Malmöexpress (MEX), och linje 10 Mini-Mex. Bussarna på linjerna 3,6 och 9 är av normal stadsbusstandard men elektrifierade. Det övergripande genomförandeavtalet ska fungera som ett avtalsmässigt paraply för genomförandet av de kommande, enskilda busslinjerna, för vilka specifika genomförandeavtal ska tecknas mellan Malmö stad och Region Skåne

 •   17

  Nya tomträttsavtal avseende småhusfastigheterna Stråken 16, 19, 23 och 31 samt Viren 2 och 3, för vilka de ändliga tomträttsavtalen löper ut i september 2019.

 •   18

  Försäljning av fastigheten Dagvattnet 2 i Solkvarteren i Hyllie, för uppförande av flerbostadshus, sammantaget 83 bostäder med bostadsrätt.

 •   19

  Folkets Park är en av Malmös äldsta allmänna parker och ett mycket populärt besöksmål. Det krävs en fortsatt utveckling av parken för att behålla sin status och erbjuda Malmöborna en plats året om. Inom ramen för ”Program för utveckling av Folkets park” har en rad förändringar av parken föreslagits där flera förverkligats och andra håller på att realiseras. Den aktuella etappen innefattar ett nytt scenområde för placering av den stora scenen. Scenen kommer att vara på plats under högsäsong (april-september).

   

 •   20

  Malmöexpressen linje 8 (MEX linje 8) ingår som ett av stråken i Sverigeförhandlingen - Ramavtal 8 - Storstad Malmö (Storstadspaketet).

  MEX linje 8 kommer att gå mellan Lindängen och Västra Hamnen via Malmö C. Stråket Lindängen-Malmö C har en god resandeutveckling och kommer även fortsättningsvis att ha det, delvis på grund av nya utbyggnadsområden och förtätningar längs med stråket.

  Trafikstart är planerad till december 2021, men då planeras bara vissa delar av sträckan vara ombyggda. Resterande åtgärder på linjen planeras att byggas fram till år 2029.

  På sträckan Eriksfältsgatan och Lindängsvägen planeras omfattande så kallade fasad till fasadåtgärder att genomföras 2024-2025, dvs efter trafikstart av MEX linje 8. De befintliga hållplatserna (åtta stycken) på sträckan är dock inte anpassade till Malmöexpressbussar (24 meters dubbelledade bussar) och de är dessutom i dåligt skick samt uppfyller ej tillgänglighetskraven, så hållplatserna behöver byggas om/rustas upp så att Malmöexpressbussar kan trafikera sträckan. Samt att anlägga ett övergångsställe i nivå med Eriksfältsgatan för att förbättra tillgängligheten vid de hållplatslägen som ska byggas om. Detta blir provisoriska åtgärder tills fasad till fasadåtgärderna genomförs 2024-2025. Förstudie har ännu inte tagits fram för fasad till fasadombyggnader och därför är det i dagsläget oklart hur mycket av de provisoriska åtgärderna som bibehållas när de permanenta åtgärderna görs.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.