Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet

 2.  

  a) Budget och taxa för avfallsverksamheten 2023 (TN-2022-1245)

  (20 min)

  Lars-Fredrik Alingfeldt, avdelningschef VA Syd

  Karin Wikström, avdelningschef VA Syd

  Klas Albertsson, controller VA Syd

  Efter informationspunkt enligt ovan behandlas beslutsärenden 3 och på föreliggande dagordning

   

  b) Redovisning av sommarens arrangemang

  (30 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Pella Ström, projektledare avdelningen för offentlig miljö

  Erland Weerasinghe, enhetschef avdelningen för offentlig miljö

  Pontus Friberg, projektledare avdelningen för offentlig miljö

  Lotta Ström, projektledare avdelningen för offentlig miljö

  Eddie Rosander, Polismyndigheten

  Mathias Nilsson, Polismyndigheten

   

  c) Upphandling färdtjänst med avtalsstart 2024 (TN-2022-1588)

  (15 min)

  Anna Modig, tf. avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Christoffer Nilsson, projektkoordinator stadsutvecklingsavdelningen

   

  d) Granskningsyttrande översiktsplan för Malmö (TN-2020-1314)

  (20 min)

  Sarah von Liewen, avdelningschef fastighetsavdelningen

  Nina Nordin, strateg fastighetsavdelningen

  Andreas Nordin, trafikplanerare stadsutvecklingsavdelningen

   

  Nedanstående muntliga föredragningar ges vid respektive beslutsärende

   

  e) Utökat objektsgodkännande Takrenovering Södervärns vattentorn (TN-2022-1431)

  (15 min)

  Sarah von Liewen, avdelningschef fastighetsavdelningen

  Maria Perlman Aspeklev, enhetschef fastighetsavdelningen

   

  f) Åtgärder för energibesparingar (TN-2022-2119)

  (20 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Peter Nilsson, strateg avdelningen för offentlig miljö

  Frida Beijer, utvecklingssamordnare fastighetsavdelningen

 3. Tekniska nämnden har att besluta om budget för avfallsverksamheten för 2023. Ärendet har beretts av tekniska nämndens avfallsdelegation.

  Avfallsverksamheten inom VA Syd har tagit fram ett förslag till budget för 2023. Intäkterna för 2023 förväntas uppgå till 272,2 mnkr, vilket är en ökning med 4,5 mnkr jämfört mot budget 2022. Den positiva förändringen kan primärt härledas till en ökning i antalet kärlabonnemang samt förändrad hantering av returpapper. Den förväntade kostnadsökningen med 21,1 mnkr till 289,0 mnkr relaterar sig först och främst till ökade insamlingskostnader där största delen beror på stigande priser för bland annat bränsle, men även fler abonnemang. Vidare ökar kostnaden för matavfallspåsar på grund av kraftigt stigande priser. Förberedelsen inför det kommunala övertagandet av förpackningsinsamling ökar både personalkostnader och övriga kostnader i budgeten, men detta ska från och med år 2024 täckas av finansiering från producenterna.

  Budgeterat resultat för 2023 visar ett underskott på 17,0 mnkr. Ackumulerat underskott från tidigare år beräknas vid utgången av 2022 vara 3,5 mnkr. Därmed föreslås att det budgeterade underskottet för 2023 till största delen hanteras genom att höja avfallstaxan, vilket beslutas i separat taxeärende.

   

  Bilagor

 4. Tekniska nämnden har att besluta om förslag till taxa för avfallsverksamheten för 2023 vilket därefter ska överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Ärendet har beretts av tekniska nämndens avfallsdelegation för beslut i tekniska nämnden.

  Den idag gällande avfallstaxan antogs av kommunfullmäktige i Malmö 2021-12-21, att gälla från 2022-01-01. Den budget som är framtagen för avfallsverksamheten 2023 visar ett underskott om 17,0 mnkr som behöver hanteras. Avfallsverksamheten beräknas vid utgången av 2022 ha ett ackumulerat överskott om 5,3 mnkr.

  Förslaget omfattar en taxehöjning med 4,8 procent i genomsnitt, vilket motsvarar 12,8 mnkr på årsbasis. Det resterande budgeterade underskottet för 2023 om 4,2 mnkr föreslås täckas genom att utnyttja tidigare års överskott. Förslaget till ny avfallstaxa för 2023 är i sin helhet redovisat i bilaga 1. Den nuvarande avfallstaxan för 2022 redovisas i bilaga 2 för jämförelse.

  Den största delen av höjningen kommer från kärltömningen, där samtliga kundgrupper berörs. För att stimulera till förbättrad arbetsmiljö höjs tilläggen för dragväg villor. Vidare föreslås att tömningsavgiften för slam, underjordsbehållare och mobil sopsug höjs för att bättre svara mot insamlingskostnaderna. Utöver detta finns ett antal mindre justeringar.

   

  Bilagor

 5. Tekniska nämnden har fått granskningshandling av Översiktsplan för Malmö på remiss. Senast nämnden yttrade sig över översiktsplanen var under samrådsperioden i juni 2020. Under samrådsperioden var det förslag till innehåll i översiktsplanens prioriterade inriktningar och strategiområden som remitterades. I nuvarande remiss är även kartor, riktlinjer och platsspecifika riktlinjer med. Förslag till ny översiktsplan är nu i ett helt digitalt format.

  Ärendet kan komma att uppdateras innan beredningen.

  Bilagor

 6. Fastighets- och gatukontoret föreslår tekniska nämnden begära överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för år 2022 och 2023, baserat på driftkonsekvenser för aktivering av investeringar till och med 2022-09-30.

  Bilagor

 7. Stadskontoret har översänt Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål till tekniska nämnden för yttrande.
  Naturvårdsverket har gjort en bred översyn av hanteringen av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål. Inom ramen för uppdraget har de föreslagit hur regelverk och andra styrmedel kan justeras för att åstadkomma en mer cirkulär hantering.
  Förvaltningen föreslår att nämnden ställer sig positiv till att det blir en större tydlighet i regelverket kring masshantering. Naturvårdsverkets förslag bedöms kunna leda till att hantering av schaktmassor blir enklare i framtiden. En förutsättning för detta är att de vägledningsdokument som Naturvårdsverket aviserar, tas fram inom rimlig tid. Förvaltningen föreslår dock att nämnden ställer sig tveksam till vissa av förslagen, främst det förslag om ett nytt kapitel i miljöprövningsförordningen vilket innehåller nya krav på anmälan och tillstånd. Dessa ändringar kan medföra en ökad administration och tidsåtgång – vilket kan leda till att massorna fraktas från platsen även om det finns avsättning för dem - och därmed motverka möjligheter till ett ökat återbruk.

  Bilagor

 8. EU-förordningen behandlar minimikrav för återanvändning av vatten. Förordningen är framtagen med anledning av vattenbrist i framför allt södra Europa och för att främja den cirkulära ekonomin av vatten, stödja klimatanpassningen och bidra till målen i ramdirektivet för vatten (200/60/EG). Naturvårdsverket fick i uppdrag av regeringen att analysera vilka åtgärder som behövs för att genomföra Europaparlaments och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten. Naturvårdseket föreslår att ett prövningsförfarande införs för produktion och tillhandahållande av återvunnet vatten i befintligt ABC-system samt ett prövningsförfarande där en tillståndsplikt införs för jordbrukets användning av återvunnet vatten i en ny förordning.
  Fastighets- och gatukontoret bedömer att dess verksamhet inte berörs av remissen men är positiva till att det införs en tillståndsplikt för produktion och tillhandahållande av avloppsvatten. Framför allt i och med att klimatet förändras kan efterfrågan på vatten öka.

  Bilagor

 9. I föreliggande ärende yttrar sig tekniska nämnden avseende Trafikanalys rapport om förslag som leder till transportsektorns klimatomställning. Rapporten har tagits fram på uppdrag av regeringen (2021) och ska användas vid framtagandet av den kommande klimatpolitiska handlingsplanen. Förslagen ska därmed bidra till att de nationella och globala klimatmålen nås på ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt.
  Tekniska nämnden ställer sig generellt positiv till rapportens innehåll och de föreslagna åtgärderna. Statliga och nationella styrmedel och regelverk är en förutsättning för kommuners möjlighet att tillämpa lokala regleringar och åtgärder som styr mot minskade växthusgasutsläpp från transporter.

  Bilagor

 10. Regeringen har upprättat en promemoria som föreslår att förändringar genomförs i miljöbalken avseende skyldigheten att uppställa säkerhet för vissa verksamheter (deponi samt utvinnande av utvinningsavfall och geologisk lagring av koldioxid), det vill säga ett ekonomiskt åtagande som säkerställer att efterbehandling kan vidtas även om verksamhetsutövaren inte kan, t.ex. om denne gått i konkurs. Promemorian har skickats till Malmö stad för remiss.
  Förslaget innebär att möjligheten att ställa andra medel än en ekonomisk säkerhet upphör, samt att stat, kommuner och kommunalförbund undantas från skyldigheten att ställa säkerhet för de aktuella typerna av verksamhet.
  Fastighets- och gatukontoret föreslår att tekniska nämnden tillstyrker förslaget i denna del. Förslaget innehåller även ett antal andra förslag som rör bland annat Riksgäldskontorets och Myndighetens för samhällsskydd och beredskap uppdrag, dessa bedöms dock inte beröra tekniska nämnden. Tekniska nämnden föreslås därför lämna promemorians förslag i dessa delar utan synpunkter.

  Bilagor

 11. Kommunstyrelsen har översänt Tillväxtanalys PM2022:10, Näringslivets klimatomställning till tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden för synpunkter. Enligt klimatlagen (2017:720) ska regeringen ta fram en ny klimatpolitisk handlingsplan vart fjärde år. För att ta fram underlag till nästa klimatpolitiska handlingsplan (2023-2026) gav regeringen i mars 2021 tre parallella uppdrag, att redovisa och sända ut på remiss senast 15 september 2022. Denna remiss är ett av dessa parallella uppdrag.
  De hinderanalyser som genomförts inom det aktuella uppdraget visar på en komplex mix av barriärer som näringslivets aktörer möter. Samhällets elektrifiering och ökad klimatambition inom EU anges skapa konsekvenser och emellanåt oklara förutsättningar för näringslivets klimatomställning.
  Rapporten innehåller 47 förslag och rekommendationer vilka i huvudsak består av utredningar som regeringen bör genomföra för att takten på klimatomställningen ska öka.

  Bilagor

 12. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till förordning om restaurering av natur. I förslaget fastställs ett övergripande mål: att bidra till en kontinuerlig, långsiktig och varaktig återhämtning av biologisk mångfald och resilient natur på land och till havs i hela EU genom restaurering av ekosystem och att bidra till unionens klimatbegränsnings- och klimatanpassningsmål och uppfylla unionens internationella åtaganden. Enligt förslaget fastställs flera bindande mål för och skyldigheter i fråga om restaurering av en rad olika ekosystem. Dessa åtgärder bör senast 2030 omfatta minst 20 % av EU:s land- och havsarealer och senast 2050 alla ekosystem som är i behov av restaurering. Förslaget underbyggs av en ram för genomförande för att omsätta målen till handling genom att nationella restaureringsplaner upprättas och genomförs.

  Bilagor

 13. Kommunfullmäktige i Malmö stad beslutade 2014 att ge sociala resursnämnden, genom Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC), ansvar för och samordning av Handlingsplan för den nationella minoriteten romer. Beslutet utgick från Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Handlingsplanen godkändes av kommunstyrelsen 2016 och omfattade åtta nämnder i Malmö stad under perioden 2016-2019.
  Under 2022 revideras Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022. Den reviderade handlingsplanen kommer sträcka sig mellan 2023 – 2025 och samtliga nämnder i Malmö stad omfattas.

  Bilagor

 14. Kommunfullmäktige beslutade den 29 september att uppdra åt alla nämnder att snarast genomföra de energibesparingar som, med hänsyn till sitt uppdrag, snarast kan genomföras, samt att redovisa sina åtgärder till kommunstyrelsen. Fastighets- och gatukontoret har tagit fram förslag på energibesparande åtgärder samt redovisar redan genomförda och beslutade åtgärder.

  Bilagor

 15. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för mindre åtgärder gällande konst i det offentliga rummet. Konst som flyttas i eller tillförs det offentliga rummet innebär insatser från stadens sida i form av grundläggning/fundament, markarbeten, ljussättning, montage och skyltar. Mindre åtgärder kan även gälla förbättringsåtgärder.
  Projektkalkylen är 3,5 mnkr fördelat över 2023 – 2025.

  Bilagor

 16. Fastighets- och gatukontoret fick 2020 av tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med polisen ta fram en utbyggnads- och investeringsplan för trygghetskameror på strategiska platser i Malmö.
  Polisen gör löpande riskbedömningar och har prioriterat och valt ut olika platser i Malmö för installation av trygghetskameror. Förvaltningen har undersökt förutsättningarna vad gäller infrastruktur på de föreslagna platserna, dvs lämplig placering av stolpar samt anslutningspunkter för el och fiberanslutning.
  Förvaltningen arbetar fortsatt i samråd med polisen med en investerings- och utbyggnadsplan för placering av infrastruktur för trygghetskameror i Malmö.
  Syftet är i hög grad att öka trygghetskänslan för alla att vistas i den offentliga miljön i Malmö men åtgärderna har även visat sig vara till stor nytta för polisens utredningsarbete efter att brott har ägt rum.
  I samband med arrangemang har riskbedömningar visat att påkörningshinder erfordras för att trygga säkerheten inom området. Förvaltningen köper därför in portabla hinder för användning vid olika arrangemang. Eventuell kan fasta påkörningshinder bli aktuella om riskbedömningar identifierar sådant behov.
  Projektet omfattar en budget om 11 mnkr åren 2023-2025.

  Bilagor

 17. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för markarbeten på allmän platsmark för att möjliggöra utveckling enligt DP 5513, förtätning inom befintligt bostadsområde i Bellevuegården. Projektet omfattar fyra nya infarter till bostadskvarteren och nya trottoarer längs gatorna norr och söder om detaljplaneområdet. Inom ramen för projektet ingår också åtgärder i Ärtholmsparken, direkt öster om detaljplaneområdet. Åtgärderna i Ärtholmsparken omfattar skyfallshantering och möblering kring ny dagvatten- och skyfallsdamm, samt en ny aktivitetsyta. Investeringsutgifterna inom allmän plats beräknas uppgå till totalt 7,5 mnkr.
  Exploateringsavtal beslutades i december 2020. Projektdirektiv beslutades i juni 2021.

  Bilagor

 18. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för att genomföra åtgärder på ny och befintlig allmän plats för att möjliggöra utveckling enligt Dp 5408, till en beräknad investeringsutgift om 2,22 mnkr. Projektet möjliggör exploatering av fastigheterna Toarp 2:10, Toarp 2:13 samt Toarp 2:14 med cirka 25 bostäder i form av småhus.
  Exploateringsavtal för detaljplan DP 5408 godkändes i Tekniska nämnden 2021-04-27. Projektdirektiv godkändes 2022-05-02.

  Bilagor

 19. Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för renovering av tak på Södervärns vattentorn. Tekniska nämnden fattade den 26 januari 2022 beslut om ett objektsgodkännande för takrenovering omfattande totalt 6,5 mnkr i bruttoinvesteringskostnad och en driftskostnad om 0,5 mnkr. Under arbetet har det upptäckts att den bärande träkonstruktionen är i sämre skick än uppskattat och måste bytas ut. Efter reviderad projektkalkyl beräknas investeringskostnaden uppgå till totalt 12,0 mnkr och driftskostnaden till 260 000 kr.

  Bilagor

 20. Tomträtterna till fastigheterna Malmö Hammaren 2 och 6 som är uppsägningsbara t.o.m. 2022-12-31 för upphörande per 2024-12-31, föreslås sägas upp inför områdets omvandling från verksamhetsområde till blandad stad i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för södra Kirseberg och Östervärn.

  Bilagor

 21. Kommunen har fått möjlighet att förvärva åkermark inom fastigheterna Malmö Bunkeflostrand 4:58,12:1, 19:10 och 21:3 samt inom samfälligheterna Malmö Bunkeflostrand S:44 och S:45. Förvärvet är strategiskt och på delar av området utgör planerat verksamhetsområde i översiktsplanen. Köpeskillingen uppgår till cirka 9 500 000 kronor.

  Bilagor

 22. Bilagor

 1. Tekniska nämnden har att besluta om budget för avfallsverksamheten för 2023. Ärendet har beretts av tekniska nämndens avfallsdelegation.

  Avfallsverksamheten inom VA Syd har tagit fram ett förslag till budget för 2023. Intäkterna för 2023 förväntas uppgå till 272,2 mnkr, vilket är en ökning med 4,5 mnkr jämfört mot budget 2022. Den positiva förändringen kan primärt härledas till en ökning i antalet kärlabonnemang samt förändrad hantering av returpapper. Den förväntade kostnadsökningen med 21,1 mnkr till 289,0 mnkr relaterar sig först och främst till ökade insamlingskostnader där största delen beror på stigande priser för bland annat bränsle, men även fler abonnemang. Vidare ökar kostnaden för matavfallspåsar på grund av kraftigt stigande priser. Förberedelsen inför det kommunala övertagandet av förpackningsinsamling ökar både personalkostnader och övriga kostnader i budgeten, men detta ska från och med år 2024 täckas av finansiering från producenterna.

  Budgeterat resultat för 2023 visar ett underskott på 17,0 mnkr. Ackumulerat underskott från tidigare år beräknas vid utgången av 2022 vara 3,5 mnkr. Därmed föreslås att det budgeterade underskottet för 2023 till största delen hanteras genom att höja avfallstaxan, vilket beslutas i separat taxeärende.

   

  Bilagor

 2. Tekniska nämnden har att besluta om förslag till taxa för avfallsverksamheten för 2023 vilket därefter ska överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Ärendet har beretts av tekniska nämndens avfallsdelegation för beslut i tekniska nämnden.

  Den idag gällande avfallstaxan antogs av kommunfullmäktige i Malmö 2021-12-21, att gälla från 2022-01-01. Den budget som är framtagen för avfallsverksamheten 2023 visar ett underskott om 17,0 mnkr som behöver hanteras. Avfallsverksamheten beräknas vid utgången av 2022 ha ett ackumulerat överskott om 5,3 mnkr.

  Förslaget omfattar en taxehöjning med 4,8 procent i genomsnitt, vilket motsvarar 12,8 mnkr på årsbasis. Det resterande budgeterade underskottet för 2023 om 4,2 mnkr föreslås täckas genom att utnyttja tidigare års överskott. Förslaget till ny avfallstaxa för 2023 är i sin helhet redovisat i bilaga 1. Den nuvarande avfallstaxan för 2022 redovisas i bilaga 2 för jämförelse.

  Den största delen av höjningen kommer från kärltömningen, där samtliga kundgrupper berörs. För att stimulera till förbättrad arbetsmiljö höjs tilläggen för dragväg villor. Vidare föreslås att tömningsavgiften för slam, underjordsbehållare och mobil sopsug höjs för att bättre svara mot insamlingskostnaderna. Utöver detta finns ett antal mindre justeringar.

   

  Bilagor

 3. Tekniska nämnden har fått granskningshandling av Översiktsplan för Malmö på remiss. Senast nämnden yttrade sig över översiktsplanen var under samrådsperioden i juni 2020. Under samrådsperioden var det förslag till innehåll i översiktsplanens prioriterade inriktningar och strategiområden som remitterades. I nuvarande remiss är även kartor, riktlinjer och platsspecifika riktlinjer med. Förslag till ny översiktsplan är nu i ett helt digitalt format.

  Bilagor

 4. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till förordning om restaurering av natur. I förslaget fastställs ett övergripande mål: att bidra till en kontinuerlig, långsiktig och varaktig återhämtning av biologisk mångfald och resilient natur på land och till havs i hela EU genom restaurering av ekosystem och att bidra till unionens klimatbegränsnings- och klimatanpassningsmål och uppfylla unionens internationella åtaganden. Enligt förslaget fastställs flera bindande mål för och skyldigheter i fråga om restaurering av en rad olika ekosystem. Dessa åtgärder bör senast 2030 omfatta minst 20 % av EU:s land- och havsarealer och senast 2050 alla ekosystem som är i behov av restaurering. Förslaget underbyggs av en ram för genomförande för att omsätta målen till handling genom att nationella restaureringsplaner upprättas och genomförs.

  Bilagor

 5. Kommunfullmäktige i Malmö stad beslutade 2014 att ge sociala resursnämnden, genom Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC), ansvar för och samordning av Handlingsplan för den nationella minoriteten romer. Beslutet utgick från Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Handlingsplanen godkändes av kommunstyrelsen 2016 och omfattade åtta nämnder i Malmö stad under perioden 2016-2019.
  Under 2022 revideras Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022. Den reviderade handlingsplanen kommer sträcka sig mellan 2023 – 2025 och samtliga nämnder i Malmö stad omfattas.

  Bilagor

 6. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för mindre åtgärder gällande konst i det offentliga rummet. Konst som flyttas i eller tillförs det offentliga rummet innebär insatser från stadens sida i form av grundläggning/fundament, markarbeten, ljussättning, montage och skyltar. Mindre åtgärder kan även gälla förbättringsåtgärder.
  Projektkalkylen är 3,5 mnkr fördelat över 2023 – 2025.

  Bilagor

 7. Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för renovering av tak på Södervärns vattentorn. Tekniska nämnden fattade den 26 januari 2022 beslut om ett objektsgodkännande för takrenovering omfattande totalt 6,5 mnkr i bruttoinvesteringskostnad och en driftskostnad om 0,5 mnkr. Under arbetet har det upptäckts att den bärande träkonstruktionen är i sämre skick än uppskattat och måste bytas ut. Efter reviderad projektkalkyl beräknas investeringskostnaden uppgå till totalt 12,0 mnkr och driftskostnaden till 260 000 kr.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.