Hoppa över navigering
 • Tekniska nämnden har att besluta om budget för avfallsverksamheten för 2023. Ärendet har beretts av tekniska nämndens avfallsdelegation.

  Avfallsverksamheten inom VA Syd har tagit fram ett förslag till budget för 2023. Intäkterna för 2023 förväntas uppgå till 272,2 mnkr, vilket är en ökning med 4,5 mnkr jämfört mot budget 2022. Den positiva förändringen kan primärt härledas till en ökning i antalet kärlabonnemang samt förändrad hantering av returpapper. Den förväntade kostnadsökningen med 21,1 mnkr till 289,0 mnkr relaterar sig först och främst till ökade insamlingskostnader där största delen beror på stigande priser för bland annat bränsle, men även fler abonnemang. Vidare ökar kostnaden för matavfallspåsar på grund av kraftigt stigande priser. Förberedelsen inför det kommunala övertagandet av förpackningsinsamling ökar både personalkostnader och övriga kostnader i budgeten, men detta ska från och med år 2024 täckas av finansiering från producenterna.

  Budgeterat resultat för 2023 visar ett underskott på 17,0 mnkr. Ackumulerat underskott från tidigare år beräknas vid utgången av 2022 vara 3,5 mnkr. Därmed föreslås att det budgeterade underskottet för 2023 till största delen hanteras genom att höja avfallstaxan, vilket beslutas i separat taxeärende.

   

  Bilagor

 • Tekniska nämnden har att besluta om förslag till taxa för avfallsverksamheten för 2023 vilket därefter ska överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Ärendet har beretts av tekniska nämndens avfallsdelegation för beslut i tekniska nämnden.

  Den idag gällande avfallstaxan antogs av kommunfullmäktige i Malmö 2021-12-21, att gälla från 2022-01-01. Den budget som är framtagen för avfallsverksamheten 2023 visar ett underskott om 17,0 mnkr som behöver hanteras. Avfallsverksamheten beräknas vid utgången av 2022 ha ett ackumulerat överskott om 5,3 mnkr.

  Förslaget omfattar en taxehöjning med 4,8 procent i genomsnitt, vilket motsvarar 12,8 mnkr på årsbasis. Det resterande budgeterade underskottet för 2023 om 4,2 mnkr föreslås täckas genom att utnyttja tidigare års överskott. Förslaget till ny avfallstaxa för 2023 är i sin helhet redovisat i bilaga 1. Den nuvarande avfallstaxan för 2022 redovisas i bilaga 2 för jämförelse.

  Den största delen av höjningen kommer från kärltömningen, där samtliga kundgrupper berörs. För att stimulera till förbättrad arbetsmiljö höjs tilläggen för dragväg villor. Vidare föreslås att tömningsavgiften för slam, underjordsbehållare och mobil sopsug höjs för att bättre svara mot insamlingskostnaderna. Utöver detta finns ett antal mindre justeringar.

   

  Bilagor

 • Tekniska nämnden har fått granskningshandling av Översiktsplan för Malmö på remiss. Senast nämnden yttrade sig över översiktsplanen var under samrådsperioden i juni 2020. Under samrådsperioden var det förslag till innehåll i översiktsplanens prioriterade inriktningar och strategiområden som remitterades. I nuvarande remiss är även kartor, riktlinjer och platsspecifika riktlinjer med. Förslag till ny översiktsplan är nu i ett helt digitalt format.

  Bilagor

 • EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till förordning om restaurering av natur. I förslaget fastställs ett övergripande mål: att bidra till en kontinuerlig, långsiktig och varaktig återhämtning av biologisk mångfald och resilient natur på land och till havs i hela EU genom restaurering av ekosystem och att bidra till unionens klimatbegränsnings- och klimatanpassningsmål och uppfylla unionens internationella åtaganden. Enligt förslaget fastställs flera bindande mål för och skyldigheter i fråga om restaurering av en rad olika ekosystem. Dessa åtgärder bör senast 2030 omfatta minst 20 % av EU:s land- och havsarealer och senast 2050 alla ekosystem som är i behov av restaurering. Förslaget underbyggs av en ram för genomförande för att omsätta målen till handling genom att nationella restaureringsplaner upprättas och genomförs.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige i Malmö stad beslutade 2014 att ge sociala resursnämnden, genom Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC), ansvar för och samordning av Handlingsplan för den nationella minoriteten romer. Beslutet utgick från Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Handlingsplanen godkändes av kommunstyrelsen 2016 och omfattade åtta nämnder i Malmö stad under perioden 2016-2019.
  Under 2022 revideras Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022. Den reviderade handlingsplanen kommer sträcka sig mellan 2023 – 2025 och samtliga nämnder i Malmö stad omfattas.

  Bilagor

 • Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för mindre åtgärder gällande konst i det offentliga rummet. Konst som flyttas i eller tillförs det offentliga rummet innebär insatser från stadens sida i form av grundläggning/fundament, markarbeten, ljussättning, montage och skyltar. Mindre åtgärder kan även gälla förbättringsåtgärder.
  Projektkalkylen är 3,5 mnkr fördelat över 2023 – 2025.

  Bilagor

 • Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för renovering av tak på Södervärns vattentorn. Tekniska nämnden fattade den 26 januari 2022 beslut om ett objektsgodkännande för takrenovering omfattande totalt 6,5 mnkr i bruttoinvesteringskostnad och en driftskostnad om 0,5 mnkr. Under arbetet har det upptäckts att den bärande träkonstruktionen är i sämre skick än uppskattat och måste bytas ut. Efter reviderad projektkalkyl beräknas investeringskostnaden uppgå till totalt 12,0 mnkr och driftskostnaden till 260 000 kr.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.