Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet

 2. a) Budget och taxa för avfallsverksamheten 2024

  (20 min)

  Karin Wikström, avdelningschef VA Syd

  Klas Albertsson, controller VA Syd

  Efter informationspunkt enligt ovan behandlas beslutsärenden 3 och 4 på föreliggande dagordning

   

  b) Parkeringsstrategier

  (20 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Karin Caesar, trafikplanerare stadsutvecklingsavdelningen

  Emely Evenäs, trafikplanerare stadsbyggnadskontoret

   

  c) Hyllie utvecklingsområde

  (20 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Camille Ploujoux Cederberg, exploateringsingejör stadsutvecklingsavdelningen

 3. Tekniska nämnden har att besluta om budget för avfallsverksamheten för 2024. Ärendet har beretts av tekniska nämndens avfallsdelegation.

  Avfallsverksamheten inom VA Syd har tagit fram ett förslag till budget för 2024. För 2024 förväntas omsättningen uppgå till 324,6 mkr, vilket är en ökning med 40,6 mkr jämfört mot budget 2023. Förändringen kan primärt härledas till den nettointäkt som uppstår kopplat till förpackningsinsamlingen, där ersättning erhålls från Naturvårdsverket som skall täcka den totala kostnaden, men där delar av denna ersättning betalas ut till fastighetsägarna för att täcka deras kostnader för insamlingen. Ökat kapacitetsutnyttjande på kärlen bidrar till att taxeintäkterna sjunker något. Kostnadsökningen på 19,0 mkr till 307,9 mkr relaterar sig först och främst till kostnader som uppstår i samband med insamling av förpackningar. Stigande transportpriser bidrar även till ökade insamlingskostnader. Den avskaffade skatten för behandling av restavfall resulterar i signifikant minskning av behandlingskostnaden. Vidare bidrar lägre volymer till att kostnaderna för återvinningscentralerna sjunker.
  Budgeterat resultat för 2024 visar ett överskott på 15,3 mkr. Ackumulerat överskott från tidigare år beräknas vid utgången av 2023 vara 9,0 mkr. Därmed föreslås att det budgeterade överskottet för 2024 till största del hanteras genom att sänka avfallstaxan, vilket beslutas i separat taxeärende.

  Bilagor

 4. Tekniska nämnden har att besluta om förslag till taxa för avfallsverksamheten för 2024 vilket därefter ska överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Ärendet har beretts av tekniska nämndens avfallsdelegation för beslut i tekniska nämnden.

  Den idag gällande avfallstaxan antogs av kommunfullmäktige i Malmö 2022-12-20 att gälla från och med 2023-02-01. Den budget som är framtagen för avfallsverksamheten 2024 visar ett överskott om 15,3 mkr som behöver hanteras. Avfallsverksamheten beräknas vid utgången av 2023 ha ett ackumulerat överskott om 9,0 mkr.
  Förslaget omfattar en taxesänkning med 3,9 % i genomsnitt, vilket motsvarar 10,9 mkr på årsbasis. Det resterande budgeterade överskottet för 2024 om 4,4 mkr föreslås användas som en reserv då det råder stor osäkerhet kopplat till kommunala övertagandet av förpackningsinsamlingen samt att kunna bibehålla en stabil taxeutveckling för kommande år. Förslaget till ny avfallstaxa för 2024 är i sin helhet redovisat i bilaga 1. Den nuvarande avfallstaxan för 2023 redovisas i bilaga 2 för jämförelse.
  Taxesänkningen påverkar i första hand villor med fyrfackskärl samt kärltömningen i flerbostadshus och verksamheter. Utöver detta finns ett antal mindre justeringar.

  Bilagor

 5. Kommunstyrelsen har översänt en remiss från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet gällande ett förslag till förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden till bland annat tekniska nämnden för samråd. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden med möjligheter till begränsade undantag kan genomföras innanför den s.k. trålgränsen. På grund av det rådande förbudet mot trålning i Öresund anses utredningens förslag inte direkt påverka Malmö stads havsområde.

  Bilagor

 6. Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2020 att inrätta en tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö. I slutrapporten presenteras Tillväxtkommissionens rekommendationer och åtgärdsförslag inom områden som kommissionen bedömer är mest relevanta vad gäller Malmös huvudsakliga problem, utmaningar och möjligheter utifrån perspektivet inkluderande och hållbar tillväxt. Det handlar om insatser inom Näringsliv och entreprenörskap, Arbetsmarknad, Utbildning, Kommunal verksamhet och organisation samt Köpenhamn/Danmark och norra Tyskland. Kommunstyrelsen har skickat ut slutrapporten till nämnder och bolag för synpunkter.

   

  Fastighets- och gatukontoret menar att Tillväxtkommissionens slutrapport tar upp angelägna områden för en inkluderande utveckling och att kommissionen pekar på en rad viktiga frågor att jobba vidare med. Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden i sitt yttrande särskilt pekar på förslagen till regional samverkan i etableringsfrågor, gemensam strategi med Lund, åtgärder för att underlätta pendling i regionen och över sundet, innovativa testbäddar, och marknadsföring på engelska av Malmö som lokaliseringsort för företag. Här finns förslag och uppslag som är viktiga och relevanta inom tekniska nämndens ansvarsområde.

   

  Flera av de idéer till insatser som presenteras i rapporten skulle kunna få effekt på en inkluderande och mer hållbar utveckling, men skulle då behöva utvecklas ytterligare. Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden lyfter att rapporten skulle också blivit skarpare om det funnits en koppling till Agenda 2030, och den gröna omställningen, och om stadens markinnehav tydligare lyfts fram som verktyg för förändring.

  Bilagor

 7. Kommunstyrelsen beslutade 22 oktober 2022 att ge i uppdrag åt stadskontoret att utreda förutsättningarna för en samordnad uppföljningsfunktion med avseende på arbetslivskriminalitet. Stadskontoret gav Do-be consulting i uppdrag att ta fram en omvärldsanalys av hur andra kommuner och hanterar uppföljningen av sociala krav.

   

  Utifrån denna omvärldsanalys föreslår stadskontoret att det inrättas en funktion med uppdrag att förhindra arbetslivskriminalitet kopplat till stadens leverantörer. Funktionen bör ha fokus på operativ uppföljning. En uppföljningsfunktion ska upptäcka oegentligheter och säkerställa att dessa korrigeras och kompenseras. Funktionen bör fungera som ett kompetenscenter inom staden för att utveckla och ta vara på kunskap inom arbetet mot arbetslivskriminalitet och osund konkurrens.

   

  Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden ställer sig bakom förslaget om att inrätta en samordnad uppföljningsfunktion med uppdrag att förhindra arbetslivskriminalitet kopplat till stadens leverantörer. Inrättandet av en sådan funktion förutsätter dock att mandat, syfte, styrmedel och nödvändig kompetens klargörs.

  Bilagor

 8. I en motion till kommunfullmäktige föreslår John Roslund (M) att Malmö stads förvaltningar tar fram riktlinjer för att säkerställa att även personer med intellektuell funktionsnedsättning om möjligt ska beredas plats i organisationen.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där nämnden lyfter att det är viktigt Malmö stad som organisation tar ansvar för att skapa sysselsättning åt arbetslösa Malmöbor. Nämnden arbetar idag inom flera olika områden för att sysselsätta arbetslösa Malmöbor. Exempelvis genom LFU- platser (lönebidrag för utveckling) för personer med funktionsvariationer samt med sociala villkor i samband med försäljning av mark eller tomträttsupplåtelse. Nämnden har dock en utmaning med att matcha verksamheternas personalmässiga kompetenskrav mot arbetsmarknaden och arbetslösa.

  Bilagor

 9. Tekniska nämnden har via motion från Jaqueline Maly (SD) och Lisbeth Persson-Ekström (SD) mottagit förslag om att utöka växligheten och belysningen i kommunens hundrastgårdar. Fastighets- och gatukontoret arbetar redan kontinuerligt med att förbättra belysning och vegetation i hundrastgårdar.

  Bilagor

 10. Tekniska nämnden har fått en remiss angående motion från Jacqueline Maly (SD) och Lisbeth Persson-Ekström (SD) gällande utdelning av gratis hundbajspåsar till hundägare i Malmö. Motionärerna anser att det är ett återkommande problem med avföring från hundar vilket finns på olämpliga ställen.

  Fastighets- och gatukontoret har tidigare provat att dela ut gratis hundbajspåsar runtom i Malmö, både i egen regi och genom privata aktörer. Erfarenheterna har varit att nedskräpningen ökat runt stationerna och att förbrukningen av påsar var stor och därmed en hög kostnad för tjänsten. Fastighets- och gatukontoret föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

  Bilagor

 11. Tekniska nämnden har historiskt fattat beslut om Malmöfestivalen en gång om året. Beslutet att genomföra en Malmöfestival tas vanligtvis i slutet på innevarande år för att sedan hanteras av projektgruppen som i praktiken får cirka fyra till fem månader på sig att planera, projektera, upphandla, boka och sedan genomföra festivalen under åtta dagar i augusti.

   

  Det finns stora fördelar med förslaget att fatta beslut för tre år, fördelarna omfattar flera plan där allt från resurser, ekonomi, upphandlingar och planering kan effektiviseras och ge en bättre leverans som gynnar staden och medborgarna på bästa sätt.

   

  Förvaltningen föreslår att Malmöfestivalens inriktning och omfattning 2024-2026 ska utgå från budget 2023 med eventuella justeringar i kommande års budgetskrivelse.

   

  Bilagor

 12. Fastighets- och gatukontoret föreslår tekniska nämnden begära överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för år 2023 och 2024, baserat på driftkonsekvenser för aktivering av investeringar till och med 2023-09-30.

   

  Bilagor

 13. Malmö stad kommer inom ramen för Ramavtal 8 – storstad Malmö att utveckla staden genom åtgärder för förbättrad infrastruktur och ökat bostadsbyggande.

   

  Planerade åtgärder inom ramen för detta objektsgodkännande anpassar Södervärn, Södra Förstadsgatan, Per Albin Hanssons väg och Dalaplan för stadens nya MEX-bussar och planerade förändringar i stadens linjenät i en stadsmiljö som är grön, attraktiv, trafiksäker och trygg.

   

  Den geografiska avgränsningen är platserna Södervärn och Dalaplan samt Södra Förstadsgatan och Per Albin Hanssons väg på sträckan mellan Carl Gustafs väg i norr och John Ericssons väg i söder.

   

  Projektdirektiv beslutades av avdelningschef 2020-02-27 för Södervärn och 2021-06-30 för Dalaplan och sträckan Södervärn-Stadiongatan.

  Information och avstämning har hållits i tekniska nämndens trafikutskott:

  • 2021-11-11
  • 2022-11-08
  • 2023-10-09

  Information har hållits i tekniska nämnden:

  • 2022-02-17

  Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för åtgärder för förbättrad infrastruktur och i övrigt god stadsmiljö till en beräknad bruttoutgift om 400 mnkr.

  Bilagor

 14. Ärendet avser förslag om att utöka den geografiska omfattningen för Malmö stads förbättringsåtgärder längs Södra Bulltoftavägen och Vattenverksvägen för MEX-linje 4 i Kirseberg. Utökningen beräknas uppgå till en kostnad omkring 1,5 mnkr vilket ryms inom objektsgodkännandets budget.

  Bilagor

 15. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för genomförandet av detaljplan 5301 söder om Hammars väg i Limhamn för att möjliggöra uppförandet av en permanent förskola med plats för 120 barn fördelat på 6 avdelningar. Den totala investeringsutgiften för projektet beräknas till 27 mnkr. Driftkonsekvenserna beräknas till 1,4 mnkr brutto.

  Bilagor

 16. Ärendet avser en förlängning av en markreservation för cirka 25 bostäder samt en lokal på del av fastigheterna Louisedal 1 och Käglinge 1:16 i Malmö.

  Bilagor

 17. Ärendet avser en markreservation inom del av fastigheten Hyllie 165:61 i Hyllie omfattande cirka 7 000 kvm mark för idrottsanläggning för handboll, bostäder och samhällsservice.

  Bilagor

 18. Ärendet avser en markreservation inom del av fastigheten Hyllie 165:61 i Hyllie omfattande cirka 2 640 kvm mark för kontor och bostäder.

  Bilagor

 19. Förlängning av byggnadsskyldigheten avseende del av Malmö Landshövdingen 1 som ägs av Trianon Rosengård Centrum AB.

  Bilagor

 20. Arrendeavtal för Klagshamns fiskareförening, inom fastigheten Klagshamn 52:3 har upprättats för tiden 2023-10-01 – 2037-12-31. Avtalet löper med femåriga förlängningstider

  Bilagor

 21. Fastighets- och gatukontoret föreslår att tomträttsavgäld för nästkommande avgäldsperiod för i bifogad förteckning angivna tomträtter för industriändamål, ska fastställas till i förteckningen angivna belopp.

  Bilagor

 22. Fastigheten Malmö Korsörten 5 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till Trestäd AB, som genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en köpeskilling om 4 840 500 kronor.

  Bilagor

 1. Tekniska nämnden har historiskt fattat beslut om Malmöfestivalen en gång om året. Beslutet att genomföra en Malmöfestival tas vanligtvis i slutet på innevarande år för att sedan hanteras av projektgruppen som i praktiken får cirka fyra till fem månader på sig att planera, projektera, upphandla, boka och sedan genomföra festivalen under åtta dagar i augusti.

   

  Det finns stora fördelar med förslaget att fatta beslut för tre år, fördelarna omfattar flera plan där allt från resurser, ekonomi, upphandlingar och planering kan effektiviseras och ge en bättre leverans som gynnar staden och medborgarna på bästa sätt. Förutsättningar för sponsring av Malmöfestivalen ökar.

   

  Förvaltningen föreslår att Malmöfestivalens inriktning och omfattning 2024-2026 ska utgå från budget 2023 med eventuella justeringar i kommande års budgetskrivelse.

   

  Bilagor

 2. Malmö stad kommer inom ramen för Ramavtal 8 – storstad Malmö att utveckla staden genom åtgärder för förbättrad infrastruktur och ökat bostadsbyggande.

   

  Planerade åtgärder inom ramen för detta objektsgodkännande anpassar Södervärn, Södra Förstadsgatan, Per Albin Hanssons väg och Dalaplan för stadens nya MEX-bussar och planerade förändringar i stadens linjenät i en stadsmiljö som är grön, attraktiv, trafiksäker och trygg.

   

  Den geografiska avgränsningen är platserna Södervärn och Dalaplan samt Södra Förstadsgatan och Per Albin Hanssons väg på sträckan mellan Carl Gustafs väg i norr och John Ericssons väg i söder.

   

  Projektdirektiv beslutades av avdelningschef 2020-02-27 för Södervärn och 2021-06-30 för Dalaplan och sträckan Södervärn-Stadiongatan.

  Information och avstämning har hållits i tekniska nämndens trafikutskott:

  • 2021-11-11
  • 2022-11-08
  • 2023-10-09

  Information har hållits i tekniska nämnden:

  • 2022-02-17

  Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för åtgärder för förbättrad infrastruktur och i övrigt god stadsmiljö till en beräknad bruttoutgift om 400 mnkr.

  Bilagor

 3. Ärendet avser förslag om att utöka den geografiska omfattningen för Malmö stads förbättringsåtgärder längs Södra Bulltoftavägen och Vattenverksvägen för MEX-linje 4 i Kirseberg. Utökningen beräknas uppgå till en kostnad omkring 1,5 mnkr vilket ryms inom objektsgodkännandets budget.

  Bilagor

 4. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för genomförandet av detaljplan 5301 söder om Hammars väg i Limhamn för att möjliggöra uppförandet av en permanent förskola med plats för 120 barn fördelat på 6 avdelningar. Den totala investeringsutgiften för projektet beräknas till 27 mnkr. Driftkonsekvenserna beräknas till 1,4 mnkr brutto.

 5. Förlängning av byggnadsskyldigheten avseende del av Malmö Landshövdingen 1 som ägs av Trianon Rosengård Centrum AB.

  Bilagor

 6. Fastigheten Malmö Korsörten 5 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till Trestäd AB, som genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en köpeskilling om 4 840 500 kronor.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.