Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokoll

 2.  

  a) Miljö- & Klimatarbete på FGK

  Del av tekniska nämndens utbildning (60 min)

  Sarah von Liewen, avdelningschef fastighetsavdelningen

  Ann Häger, utvecklingssamordnare fastighetsavdelningen

  Jacquelin Nilsson, utvecklingssamordnare fastighetsavdelningen

   

  b) Marknadsanalys

  (45 min)

  Sarah von Liewen, avdelningschef fastighetsavdelningen

  Linnea Lindqvist, fastighetsvärderare fastighetsavdelningen

  Emma Edetun, fastighetsvärderare fastighetsavdelningen

  Markus Rembring, fastighetsvärderare fastighetsavdelningen

   

  c) Planprogram västra Flensburg

  (20 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Gärda Sjöholm, planarkitekt stadsbyggnadskontoret

  Tyke Tykesson, planarkitekt stadsbyggnadskontoret

   

  d) Malmö in the making

  (10 min)

  Nina Warnolf, projektledare stadsbyggnadskontoret

   

  Nedanstående muntlig föredragning ges vid beslutsärende 9.

  e) Aktualisering av naturvårdsplan för Malmö

  (15 min)

  Sarah von Liewen, avdelningschef fastighetsavdelningen

  Ann Häger, utvecklingssamordnare fastighetsavdelningen

 3. Tekniska nämnden beslutade på sitt sammanträde den 31 januari 2023 om en budget för fastighets- och gatukontoret för år 2023. I enlighet med stadskontorets och Malmö stads tidplan ska budgeten kompletteras med kommunfullmäktigemål, indikatorer och kommunfullmäktigeuppdrag senast den 31 mars 2023.

  Kommunfullmäktigemålen för tekniska nämnden år 2023 är oförändrade jämfört med åren 2020-2022. Fastighets- och gatukontoret har i föreliggande förslag uppdaterat indikatorerna som mäter måluppfyllelsen. Exempelvis redovisas nu uppföljning av arbetet med drift- och underhållsentreprenaden som en målindikator. Indikatorerna har målvärden för år 2023. Förslaget till budget innehåller även uppdragsbeskrivning för tre kommunfullmäktigeuppdrag.

  I övrigt är innehållet i budgetdokumentet oförändrat.

  Tekniska nämnden beslutade på sitt sammanträde den 31 januari 2023 att föreslå kommunfullmäktige besluta att föra över ansvaret för förvaltning av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar, från tekniska nämnden till arbetsmarknads- och socialnämnden. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med tekniska nämndens förslag menar fastighets- och gatukontoret att kommunfullmäktigemålet Malmö stad ska verka för att minska hemlösheten med tillhörande indikatorer utgår ur tekniska nämndens budget. Detsamma gäller åtagandet att minska hemlösheten.

  Uppdragsbeskrivningar till de nämndsuppdrag som lades till i budgeten i samband med tekniska nämndens sammanträde i januari är under utarbetande. Uppdragsbeskrivningarna planeras presenteras på tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde i april.

  Bilagor

 4. Kommunstyrelsen har till miljönämnden och tekniska nämnden översänt en remiss från klimat- och näringsdepartementet med ett förslag från Europeiska kommissionen om att direktiv 2008/50/EG och direktiv 2004/107/EG slås samman till ett enda direktiv som reglerar alla berörda luftföroreningar. Syftet är att förenkla och förbättra den rättsliga ramen, bättre stödja lokala myndigheter i att uppnå renare luft samt anpassa EU:s luftkvalitetsnormer till Världshälsoorganisationens (WHO) nya rekommendationer som kom i september 2021, vilket innebär bland annat skärpningar av gränsvärden för luftföroreningar.
  Fastighet- och gatukontoret ställer sig positiv till kommissionens förslag. En förbättrad lagstiftning och anpassning till Världshälsoorganisationens nya rekommendationer ger bättre förutsättningar att skydda människors hälsa och förbättra miljön inom Europa. Luftföroreningar har en gränsöverskridande karaktär och alla medlemsstater behöver vidta åtgärder för att minska riskerna för befolkningen i Europa.
  Miljöförvaltningen har meddelat att resultat från beräkningar och kontinuerliga mätningar tyder på att kommissionens förslag till skärpta luftkvalitetsnormer kommer att uppfyllas i Malmö framöver. Förslaget bedöms inte medföra några omfattande åtgärder och därmed inga väsentliga ekonomiska konsekvenser förutom de ordinarie utgifterna för kontroll av luftkvalitet i Malmö.

  Bilagor

 5. Klimat- och näringslivsdepartementet har skickat ut ett remissförslag (SOU 2022:49) om ändrade regler för vattenskoter. Till följd av osäkerheter kring giltigheten av den nu gällande vattenskoterförordningen har regeringen beslutat att en särskild utredning ska genomföras för att utreda hur användningen av vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras.
  Antalet vattenskotrar har ökat markant de senaste åren och användningen av dem upplevs ofta som störande för människor i närheten. Fastighets- och gatukontoret ser behovet av att se över reglerna för vattenskotrar och är generellt positiva till det presenterade förslaget. Förvaltningen menar dock att skyddade områden i större utsträckning ska skyddas från störningar från denna typ av vattenfordon än vad som föreslås.

  Bilagor

 6. Stadsbyggnadsnämnden har översänt Strategi för kustskydd – remiss till bland annat tekniska nämnden med inbjudan om att inkomma med synpunkter. Remissvar ska vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2023-03-31. Strategin består av två delar: planeringsinriktning och planeringsunderlag. Planeringsinriktningen visar stadens samlade politiskt beslutade hållning och inriktning. Exempelvis svarar planeringsinriktningen på krav i plan- och bygglagen (PBL) om att kommunen ska ge sin syn på klimatet och översvämningsrisken samt hur risken kan minska eller upphöra. Planeringsunderlagen visar analys- och utredningsunderlag som understödjer planeringsinriktningen.

  Tekniska nämnden är positiv till strategin och bedömer att frågeställningen, på sikt kommer att påverka nämndens ansvarsområde kraftigt. Nämnden lyfter ett fåtal synpunkter som bör tas hänsyn till i utformning av det slutgiltiga förslaget.

  Bilagor

 7. Nuvarande naturvårdsplan för Malmö antogs av kommunfullmäktige år 2012. Sedan 2012 har cirka 16 % procent av naturvårdsplanens utpekade områden av olika anledningar fått försämrade naturvärden. År 2018 gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en aktualiserad naturvårdsplan och detta följdes år 2020 av samma uppdrag från tekniska nämnden och miljönämnden. Ett förslag till ny naturvårdsplan för Malmö har nu tagits fram, i syfte framför allt att konkretisera miljöprogrammets mål om biologisk mångfald och rekreation. Planen antas av tekniska nämnden, miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden.
  Till naturvårdsplanen hör ett underlag i form av områdesbeskrivningar och karta över Malmös mest värdefulla naturområden. Detta underlag antas inte politiskt. Planen kommer att genomföras genom ett förvaltningsövergripande arbete. Ärendet kommer även upp i stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden för beslut under mars månad.

  Bilagor

 8. Ett nämndinitiativ har inkommit från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna där de föreslår att fastighets- och gatukontoret ges i uppdrag att under innevarande år möblera Masttorget och Nobeltorget med temporär grönska i form av träd och andra planteringar som kan bidra till ökad rumslighet och mer levande torg jämfört med idag och att efter utvärdering med de boende och fastighetsägare, återkomma till tekniska nämnden med förslag hur de utpekade torgen och andra hårdgjorda platser kan omvandlas permanent.

   

   

   

   

   

  Bilagor

 9. I utredningen framförs att med det underhålls- och investeringsbehov som konstaterats främst avseende byggnader vore det lämpligt med en ytterligare fördjupad utredning om stadens långsiktiga planer för Folkets parks utveckling, en så kallad Masterplan. En sådan utredning behöver samordnas mellan servicenämnden och tekniska nämnden utifrån gällande ansvarsfördelning mellan nämnderna.

  En Masterplan för Folkets Park bör ta avstamp i Malmö stads ambitioner med Folkets Park som besöksmål och ta ett helhetsgrepp över parkens utveckling av byggnader och utemiljö i samklang. Vidare bör utredningen belysa privata kontra kommunala aktörer/arrangemang, och ekonomiska förutsättningar, både ur investerings och driftsperspektiv.

  Bilagor

 10. Fastighets- och gatukontoret har gjort en översyn av tekniska nämndens delegationsordning, varvid det konstaterats ett behov av vissa mindre revideringar samt en större revidering i anledning av kommunfullmäktiges kommande beslut om att föra över ansvaret för förvaltning av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar, från tekniska nämnden till arbetsmarknads- och socialnämnden, från och med den 1 maj 2023. Förslag till ändringar/tillägg med mera i text i det bilagda utdraget ur delegationsordning för tekniska nämnden har markerats i gult. Förslag till text som ska tas bort är överstruken. Ikraftträdandedatum för de föreslagna revideringarna föreslås till den 1 maj 2023.

  Bilagor

 11. Malmö stad kommer inom ramen för Ramavtal 8 – storstad Malmö att utveckla staden genom åtgärder för förbättrad infrastruktur och ökat bostadsbyggande. Vid Malmö Centralstation planeras att vidta kollektivtrafikfrämjande åtgärder samt åtgärder som främjar framkomligheten för gång- och cykeltrafik. Samtidigt ska projektet se till helheten för gatornas alla funktioner, stadskvalitéer och deras gestaltning.

  Den geografiska avgränsningen är från korsningen Neptunigatan/Nordenskiöldsgatan vid Anna Lindhs plats österut till Lokgatan, söderut på Skeppsbron, Mälarbron, Hamngatan, Centralplan och Prostgatan/Östergatan. Ombyggnationen planeras vara färdig under 2025.
  Projektdirektiv beslutades av avdelningschef 2020-02-26. Information och avstämning inför objektsgodkännandet har hållits i Tekniska nämndens trafikutskott 2022-02-01 och 2022-11-08 samt i Tekniska nämnden 2022-04-26.

  Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för åtgärder för förbättrad infrastruktur och i övrigt god stadsmiljö, till en beräknad bruttoutgift om 74 000 tkr.

  Bilagor

 12. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för iordningsställande av arrendeyta med tillhörande angöringsvägar, till en beräknad bruttoutgift om 18 mnkr.

  Bilagor

 13. Överenskommelse om utförandeansvar och kostnadsfördelning avseende iordningsställande av arrendeområde på del av fastigheten Naffentorp 26:1.

  Bilagor

 14.   16

  Objektsgodkännande projekt 6998, Anslutning Hyllie sportcenter

 15. Det föreligger utredning om parkeringsgarage på Davidhallstorg. Utredningen redovisades som skriftlig information till tekniska nämndens arbetsutskott den 7 mars 2023.

  Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade att ärendet inte tas upp vid dagens sammanträde, att ärendet istället tas upp vid tekniska nämndens nästkommande sammanträde med förslag till beslut att tekniska nämnden ger fastighets- och gatukontoret i uppdrag att de dryga 40 parkeringsplatser som idag nyttjas av de boende på Davidhallstorg, ersätts i närområdet till senast 2026, samt att tekniska nämnden ger fastighets- och gatukontoret i uppdrag att påbörja den planerade medborgardialogen om torgets framtida utformning med utgångspunkt att den nuvarande parkeringsytan tas bort senast 2026.

   

  Bilagor

 16. Ett nämndinitiativ har inkommit från Sverigedemokraterna där de föreslår att fastighets- och gatukontoret ges i uppdrag att vidare utreda alternativa kalkyler för ett garage med färre nedgrävda våningsplan och P-platser med det lägsta avkastningskravet om 5,00% i enlighet med utredningens slutsatser, för att se om lönsamhet finns i projektet.

  Bilagor

 17. Ärendet avser föreslagen förlängning av markreservation för cirka 150-200 lägenheter inom del av fastigheten Innerstaden 30:3, väster om Entré.

  Bilagor

 18. Bilagor

 1. Tekniska nämnden beslutade på sitt sammanträde den 31 januari 2023 om en budget för fastighets- och gatukontoret för år 2023. I enlighet med stadskontorets och Malmö stads tidplan ska budgeten kompletteras med kommunfullmäktigemål, indikatorer och kommunfullmäktigeuppdrag senast den 31 mars 2023.

  Kommunfullmäktigemålen för tekniska nämnden år 2023 är oförändrade jämfört med åren 2020-2022. Fastighets- och gatukontoret har i föreliggande förslag uppdaterat indikatorerna som mäter måluppfyllelsen. Exempelvis redovisas nu uppföljning av arbetet med drift- och underhållsentreprenaden som en målindikator. Indikatorerna har målvärden för år 2023. Förslaget till budget innehåller även uppdragsbeskrivning för tre kommunfullmäktigeuppdrag.

  I övrigt är innehållet i budgetdokumentet oförändrat.

  Tekniska nämnden beslutade på sitt sammanträde den 31 januari 2023 att föreslå kommunfullmäktige besluta att föra över ansvaret för förvaltning av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar, från tekniska nämnden till arbetsmarknads- och socialnämnden. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med tekniska nämndens förslag menar fastighets- och gatukontoret att kommunfullmäktigemålet Malmö stad ska verka för att minska hemlösheten med tillhörande indikatorer utgår ur tekniska nämndens budget. Detsamma gäller åtagandet att minska hemlösheten.

  Uppdragsbeskrivningar till de nämndsuppdrag som lades till i budgeten i samband med tekniska nämndens sammanträde i januari är under utarbetande. Uppdragsbeskrivningarna planeras presenteras på tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde i april.

  Bilagor

 2. Stadsbyggnadsnämnden har översänt Strategi för kustskydd – remiss till bland annat tekniska nämnden med inbjudan om att inkomma med synpunkter. Remissvar ska vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2023-03-31. Strategin består av två delar: planeringsinriktning och planeringsunderlag. Planeringsinriktningen visar stadens samlade politiskt beslutade hållning och inriktning. Exempelvis svarar planeringsinriktningen på krav i plan- och bygglagen (PBL) om att kommunen ska ge sin syn på klimatet och översvämningsrisken samt hur risken kan minska eller upphöra. Planeringsunderlagen visar analys- och utredningsunderlag som understödjer planeringsinriktningen.

  Tekniska nämnden är positiv till strategin och bedömer att frågeställningen, på sikt kommer att påverka nämndens ansvarsområde kraftigt. Nämnden lyfter ett fåtal synpunkter som bör tas hänsyn till i utformning av det slutgiltiga förslaget.

  Bilagor

 3. Nuvarande naturvårdsplan för Malmö antogs av kommunfullmäktige år 2012. Sedan 2012 har cirka 16 % procent av naturvårdsplanens utpekade områden av olika anledningar fått försämrade naturvärden. År 2018 gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en aktualiserad naturvårdsplan och detta följdes år 2020 av samma uppdrag från tekniska nämnden och miljönämnden. Ett förslag till ny naturvårdsplan för Malmö har nu tagits fram, i syfte framför allt att konkretisera miljöprogrammets mål om biologisk mångfald och rekreation. Planen antas av tekniska nämnden, miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden.
  Till naturvårdsplanen hör ett underlag i form av områdesbeskrivningar och karta över Malmös mest värdefulla naturområden. Detta underlag antas inte politiskt. Planen kommer att genomföras genom ett förvaltningsövergripande arbete. Ärendet kommer även upp i stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden för beslut under mars månad.

  Ärendet kompletterades med en muntlig föredragning av Ann Häger, utvecklingssamordnare och Viktoria Morén, enhetschef på fastighetsavdelningen.

  Bilagor

 4. I utredningen framförs att med det underhålls- och investeringsbehov som konstaterats främst avseende byggnader vore det lämpligt med en ytterligare fördjupad utredning om stadens långsiktiga planer för Folkets parks utveckling, en så kallad Masterplan. En sådan utredning behöver samordnas mellan servicenämnden och tekniska nämnden utifrån gällande ansvarsfördelning mellan nämnderna.

  En Masterplan för Folkets Park bör ta avstamp i Malmö stads ambitioner med Folkets Park som besöksmål och ta ett helhetsgrepp över parkens utveckling av byggnader och utemiljö i samklang. Vidare bör utredningen belysa privata kontra kommunala aktörer/arrangemang, och ekonomiska förutsättningar, både ur investerings och driftsperspektiv.

  Bilagor

 5. Malmö stad kommer inom ramen för Ramavtal 8 – storstad Malmö att utveckla staden genom åtgärder för förbättrad infrastruktur och ökat bostadsbyggande. Vid Malmö Centralstation planeras att vidta kollektivtrafikfrämjande åtgärder samt åtgärder som främjar framkomligheten för gång- och cykeltrafik. Samtidigt ska projektet se till helheten för gatornas alla funktioner, stadskvalitéer och deras gestaltning.

  Den geografiska avgränsningen är från korsningen Neptunigatan/Nordenskiöldsgatan vid Anna Lindhs plats österut till Lokgatan, söderut på Skeppsbron, Mälarbron, Hamngatan, Centralplan och Prostgatan/Östergatan. Ombyggnationen planeras vara färdig under 2025.
  Projektdirektiv beslutades av avdelningschef 2020-02-26. Information och avstämning inför objektsgodkännandet har hållits i Tekniska nämndens trafikutskott 2022-02-01 och 2022-11-08 samt i Tekniska nämnden 2022-04-26.

  Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för åtgärder för förbättrad infrastruktur och i övrigt god stadsmiljö, till en beräknad bruttoutgift om 74 000 tkr.

  Bilagor

 6. Det föreligger utredning om parkeringsgarage på Davidhallstorg. Utredningen redovisades som skriftlig information till tekniska nämndens arbetsutskott den 7 mars 2023.

  Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade att ärendet inte tas upp vid dagens sammanträde, att ärendet istället tas upp vid tekniska nämndens nästkommande sammanträde med förslag till beslut att tekniska nämnden ger fastighets- och gatukontoret i uppdrag att de dryga 40 parkeringsplatser som idag nyttjas av de boende på Davidhallstorg, ersätts i närområdet till senast 2026, samt att tekniska nämnden ger fastighets- och gatukontoret i uppdrag att påbörja den planerade medborgardialogen om torgets framtida utformning med utgångspunkt att den nuvarande parkeringsytan tas bort senast 2026.

   

  Bilagor

 7. Ärendet avser föreslagen förlängning av markreservation för cirka 150-200 lägenheter inom del av fastigheten Innerstaden 30:3, väster om Entré.

  Bilagor

 8. Markreservation för en parkerings- och mobilitetsanläggning motsvarande ca 13 200 kvm BTA och ca 400 parkeringsplatser samt övriga funktioner på del av fastigheten Bunkeflo 6:8 i Malmö.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.