Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokollet

 2.  

  a) Metro-projektet

  (20 min)

  Leif Gjesing Hansen, projektledare stadskontoret

  Josephine Nellerup, strateg, stadsbyggnadskontoret

  Patrik Widerberg, strateg avdelningen för struktur och stöd

   

  b) Klimatkontrakt Hyllie slutrapport och berättelsen om Hyllie

  (15 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelning

  Christian Röder, utvecklingssamordnare stadsutvecklingsavdelningen

  Maria Olsbäck, strateg VA Syd

   

  c) Årets stadskärna - 

  (20 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Patrik Widerberg, strateg avdelningen för struktur och stöd

  Pia Sandin, VD Malmö Citysamverkan

   

  d) Kommunikation av stadsutveckling till externa målgrupper

  (15 min)

  Tobias Nilsson, direktör fastighets- och gatukontoret

  Julia Janson Thorfinn, sektionschef avdelningen för struktur och stöd

   

  e) Organisationsförändring fastighets- och gatukontoret

  (10 min)

  Tobias Nilsson, direktör fastighets- och gatukontoret

 3. Klimat- och näringsdepartementet har på remiss till Malmö stad översänt förslag till författningsändringar med anledning av EU:s kvicksilverförordning. Kommunstyrelsen har översänt remissen till miljönämnden och tekniska nämnden för besvarande till kommunstyrelsen. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande vari framkommer att förvaltningen inte har några synpunkter mot förslagen.

  Bilagor

 4. Tekniska nämnden har av kommunstyrelsen fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ett nytt sammanhållet reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder.

  Efter att ha sett ett behov av ett gemensamt helhetsgrepp över kommunfullmäktiges reglementen för nämnder och kommunstyrelse inledde kommunstyrelsen ett projekt för översyn av reglementena (STK-2021-1338). I dagsläget har varje nämnd ett eget reglemente beslutat av kommunfullmäktige, och till stora delar saknas helhetsperspektivet på kommunen i dagens reglementen. Vidare noterade kommunstyrelsen ett behov av en tydlig rutin för förändringar i reglementena.

  Arbetet med förslaget till ett nytt sammanhållet reglemente har stadskontoret bedrivit i nära samverkan med alla nämnders förvaltningar.

  I förslaget till yttrande presenterar fastighets- och gatukontoret synpunkter på reglementet. I korthet föreslår fastighets- och gatukontoret att tekniska nämnden ställer sig positiv till ett sammanhållet reglemente, men med de synpunkter som anges i förslaget till yttrande. Bland annat bör tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter förtydligas i några avseenden.

  Bilagor

 5. Stadsrevisionen genomförde våren 2022 en granskning av om arbetsmarknads- och socialnämnden, miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig för att förebygga, upptäcka och åtgärda otillåten påverkan mot anställda i myndighetsutövningen. Bedömningen var att samtliga granskade nämnders arbete i dessa frågor behövde stärkas, om än i olika hög grad.

  Tekniska nämnden fann revisionens åtgärdsförslag relevanta och gav fastighets- och gatukontoret i uppdrag att följa rapportens rekommendationer.

  Stadsrevisionen har begärt att nämnden lämnar ett uppföljande yttrande. Nämnden anmodas inkomma med ett sammanfattande svar utifrån granskningens slutsats som redovisas i rapporten.

  Nämnden ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits under 2022 och 2023 och redogöra för vilken effekt dessa har haft i verksamheten.

  Fastighets- och gatukontoret har i huvudsak genomfört de åtgärder som tekniska nämnden gav förvaltningen i uppdrag. De åtgärder som kvarstår är planerade att genomföras hösten 2023.

   

  Bilagor

 6. I Malmö stads Strategi för ungas boende 2018 – 2022 var en av insatserna att ”utreda former för samarbete med Malmö universitet angående produktion och koordinering av studentbostäder”. Stadskontoret har därför gett PWC i uppdrag att ta fram en underlagsrapport: ”Analys av modeller för studentbostadsorganisationen”. I rapporten konstateras det att det finns ett behov av studentbostäder som inte tillgodoses på bostadsmarknaden och ett kontinuerligt tillskott av studentbostäder skulle ha en stor positiv betydelse för Malmös fortsatta utveckling. I rapporten konstateras att det behövs en tydligare organisation för byggande och förvaltning av studentbostäder. I rapporten presenteras tre modeller för detta:

  • Särskilt affärsområde eller dotterbolag inom MKB
  • Ett särskilt allmännyttigt studentbostadsbolag
  • En fristående stiftelse

  Rapporten förordnar ingen särskild modell utan presenterar för-och nackdelar med de olika modellerna.

  Rapporten har skickats på remiss till bland andra tekniska nämnden för yttrande. Fastighets- och gatukontoret har tagit fram ett förslag till yttrande där tekniska nämnden är positiv till att det skapas en organisatorisk hemvist för byggandet och förvaltningen av studentbostäder och föreslår en att de två första alternativen utreds vidare. Förvaltningen har också svarat på de särskilda frågeställningarna som har skickats med remissen.

  Bilagor

 7. Sverigedemokraterna vill i nämndinitiativ, inlämnat av Håkan Ask (SD) till tekniska nämnden, öka möjligheterna och minska oron för brukarna av färdtjänst, genom att ge möjlighet att vid minst tre tillfällen per kalenderår boka ”Prioresor” som individen själv väljer.

  Sverigedemokraterna föreslår att tekniska nämnden beslutar att brukarna av färdtjänst bereds möjlighet att vid minst tre tillfällen per kalenderår boka tur- och returresor upp till 12 månader i förväg.

  Tekniska nämnden beslutade 16 juni 2023 att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Det är inte möjligt att lägga in bokningar av färdtjänstresor upp till ett år i förväg med dagens bokningssystem. Om detta skulle gå att lösa skulle de resor som läggs in i schemat ett år tidigare inte bli prioriterade gentemot bokningar som inkommit senare vid realtidsplaneringen ifall det skulle uppstå någon form av kapacitetspåverkande störning. I realtidsplaneringen utgår systemet från den mest effektiva planeringen med de fordonsresurser som finns tillgängliga inte hur länge en resa legat inlagd i systemet.

  Det är därmed inte möjligt att genomföra nämndinitiativets förslag.

  Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2023 att föreslå tekniska nämnden att avslå nämndinitiativet.

  Bilagor

 8. I nämndinitiativ inlämnat av Mats Billberg Johansson (V) till tekniska nämnden föreslår Vänsterpartiet att tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda cykelförbättrande åtgärder på Amiralsgatan, med ett första steg mellan Stadshuset och Nobeltorget.

  Vänsterpartiet föreslår att fastighets- och gatukontoret utreder möjligheten att ta bort parkeringsplatser längs en sida av Amiralsgatan med syfte att skapa ett dubbelriktat cykelstråk mellan Falsterbogatan och Nobelvägen. Vidare menar man att det borde utredas hur cyklande kan förbättras längs hela Amiralsgatan.

  Tekniska nämnden beslutade den 16 juni 2023 att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Amiralsgatan är ett cykelobjekt som ingår i storstadsavtalet och en förstudie är planerad att starta sommaren 2024. Objektet är också en tänkbar och trolig delsträcka i supercykelstråk nummer två vilket gör att ambitionerna för standard längs stråket är höga. Förvaltningen förespråkar att detta arbete genomförs enligt nu gällande tidplan.

  Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2023 att föreslå tekniska nämnden besluta att anse nämndinitiativet besvarat.

  Bilagor

 9. Vänsterpartiet föreslår i nämndinitiativ inlämnat av Mats Billberg Johansson (V) att tekniska nämnden ger fastighets- och gatukontoret i uppdrag att utreda hur en långsiktig och hållbar etablering av bildelningstjänster i Malmö kan främjas och göras mer attraktivt.

  Ett alternativ som förs fram i nämndinitiativet skulle vara att Malmö riktar in sig på att attrahera bildelningsföretag till Malmö genom att under en begränsad tid (ett par år) erbjuda gatuparkering för delningsbilar till ett kraftigt reducerat pris. Ett annat alternativ kan vara att Malmö subventionerar bildelningsabonnemang för Malmöbor som väljer bort (säljer eller skrotar) sin egen bil. Som en del av detta anser Vänsterpartiet att fastighets- och gatukontoret också borde se över reglerna för boendeparkering, vilket i nuläget missgynnar bilanvändare som inte står som registrerad ägare på bilen. Att till exempel öppna upp boendeparkering för bilanvändare som är registrerad användare av en bildelningstjänst skulle uppmuntra fler att använda sådana tjänster.

  Tekniska nämnden beslutade den 16 juni 2023 att överlämna nämndinitiativet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Fastighets- och gatukontoret arbetar aktivt med delningstjänster, dess plats i staden och den affärsmässiga förutsättningen. Idag har nämnden inte legal möjlighet att reservera plats åt bildelningsbilar på allmän plats, men arbetar för att det ska bli lagligt framöver. Huruvida reglerna för boendeparkering behöver ändras kan undersökas, framförallt genom att undersöka om bildelningsföretagen är intresserade av en sådan lösning. Förvaltningen har idag ingen bild av vilken effekt eller konsekvens en subventionerad prenumeration av bildelningstjänster skulle ha.

  Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2023 att föreslå tekniska nämnden att avslå nämndinitiativet.

   

  Bilagor

 10. I nämndinitiativ till tekniska nämnden inlämnat av Mats Billberg Johansson (V) ställer Vänsterpartiet sig bakom Malmöinitiativ - Plantera träd på Ribersborgsstranden. Vänsterpartiet skickar in initiativet som nämndinitiativ till tekniska nämnden eftersom man bedömer att tekniska nämnden är rätt nämnd att behandla frågan och eftersom man önskar påskynda ärandet. Vänsterpartiet föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda var på Ribersborgsstranden fler träd kan planteras, för att öka trivsel, främja biologisk mångfald och skapa mer skugga på utvalda delar av området.

  Tekniska nämnden beslutade 16 juni 2023 att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Malmöinitiativ - Plantera träd på Ribersborgsstranden var beslutsplanerad till tekniska nämndens arbetsutskott den 15 augusti och fanns på föredragningslistan. Förvaltningen föreslår att Malmöinitiativet ska anses besvarat då ett arbete i linje med förslagen pågår sedan tio år på fastighets- och gatukontoret. Mängden träd och buskar utökades när almdungarna ersattes samt när Öresundslekplatsen och en ny aktivitetsyta anlades. Mängden träd och buskar kommer utökas ytterligare under 2023 och när en av platserna längs Ribersborgsstigen byggs om.

  Tekniska nämndens arbetsutskott har delegation att fatta beslut gällande Malmöinitiativ med undantag för trafikfrågor som beslutas av tekniska nämndens trafikutskott. Arbetsutskottet kan välja att avstå från sin delegationsrätt och låta tekniska nämnden avgöra frågan.

  Tekniska nämndens trafikutskott beslutade den 15 augusti att föreslå tekniska nämnden besluta att anse nämndinitiativet besvarat. Arbetsutskottet beslutade vidare att hänskjuta Malmöinitiativ – Plantera träd på Ribersborgsstranden till tekniska nämnden för beslut.

  Bilagor

 11. Malmöinitiativ har inkommit där utmaningarna (och möjligheterna) för staden på grund av klimatförändringarna beskrivs. Särskilt fokus läggs på Ribersborgsstranden och ett antal konkreta förslag på åtgärder framförs. I korthet går förslaget ut på att plantera träd/strandskog på Ribersborgsstranden.

  Ett arbete i linje med förslagen pågår sedan tio år på fastighets- och gatukontoret. Mängden träd och buskar utökades när almdungarna ersattes samt när Öresundslekplatsen och en ny aktivitetsyta anlades. Mängden träd och buskar kommer utökas ytterligare under 2023 och när en av platserna längs Ribersborgsstigen byggs om.

  Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2023 att hänskjuta ärendet till tekniska nämnden för beslut.

   

  Bilagor

 12. Planprogrammet omfattar:

  • cirka 54 hektar

  • cirka 1300 bostäder

  • en skola med 500 elever

  • en förskola med 120 förskoleplatser

  • ett centrumtorg med verksamheter, service och handel

  • cirka 17 hektar grönyta

  • allmänna gröningar och en ny stadsdelspark med lekplats/aktivitetsplats

  • naturmark för hantering av områdets dagvatten

  • kommunala odlingslotter

  • en ny huvudgata för bil- cykel- och kollektivtrafik

  • ett mobilitetshus och flera mobilitetshubbar med plats till merparten av bilplatsbehovet

   

  Bilagor

 13. Malmö stads taxa för upplåtelse av offentlig plats är stadens verktyg för ekonomisk ersättning i samband med upplåtelse av offentlig plats som staden förvaltar. All offentlig plats ska upplåtas genom polistillstånd. Malmö stads fastighets- och gatukontor är polisens remissinstans för all offentlig plats som staden förvaltar.

  Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2017 (§217 STK-2016-1345) att anta taxor för upplåtelse på offentlig plats. Därefter gjordes en revidering den 23 maj 2019 och nu finns ett nytt behov av en revidering.

  Denna revidering innehåller förutom en förtydligande text och ändringar i avgiftstabellen även meningsändringar samt en ny paragraf i de ” Allmänna bestämmelser för Malmö stads avgifter på offentlig plats” avseende extraordinär händelse som den senaste pandemin ligger till grund för. Revideringen innehåller endast en ny upplåtelsetyp ”Försäljningsplats – Mat och dryck från fordon” som är en sammanslagning av två tidigare upplåtelser. I denna revidering har vi även valt att ta bort upplåtelsetyper som är förlegade och inte används längre så som till exempel Markområde – Naturmark/Betesmark, Köplatsavgift med flera. I övrigt är taxan oförändrad, dock har en mindre revidering gjorts i kartan som avser område A där området blivit utökat med bland annat Gamla Väster samt Ängelholmsgatan vid Möllevångstorget.

  Alla ändringar i dokumenten är gulmarkerade för att ge läsaren en bättre översikt, dessa kommer att avlägsnas så snart dokumentet är beslutat och fastställt.

  Revidering sker med 1 – 2 års intervaller.

  Bilagor

 14. Ärendet avser inköp och utbyte av fyra begagnade järnvägsväxlar samt utbyte av sliten räls till industrispåren i hamnen för perioden 2023/2024.

  Bilagor

 15. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för utbyggnad av ny allmän plats inom detaljplan Lockarp 27:33 m.fl. (Dp 5781), projekt 8945 Lockarp 27:33. Investeringsutgiften beräknas till 8,5 mnkr.

  Bilagor

 16. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännandet för att genomföra åtgärder på kvartersmark samt utbyggnad av ny allmän plats inom detaljplan Lockarp 31:1 m.fl. (Dp 5644). Detaljplanen möjliggör för en bussdepå inom projekt 6664, Lockarps bussdepå. Investeringsutgiften beräknas till 35 mnkr.

  Bilagor

 17. Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för 9112 Supercykelstråk etapp 1, till en beräknad bruttoutgift om 37 mnkr. Tidigare objektsgodkännande omfattade bruttoutgift om 24 mnkr. Den totala investeringsutgiften för hela projektet blir därmed 23,2 mnkr. Differensen beror på att statlig medfinansiering om 13,8 mnkr har beviljats sedan det ursprungliga objektsgodkännandet.

  Projektet 9112 Supercykelstråk etapp 1 avser utbyggnad av cykelväg till supercykelstandard av sträckan som går från Värnhemstorget, längs Lundavägen, förbi Östervärns station och fram till Sjölundaviadukten.

  Bilagor

 18. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för uppgraderingen av Funkisbryggan. Öresunds Funkis – badet utan hinder är en badplats på Ribersborgsstranden. Bryggan ska renoveras, uppgraderas och kompletteras med en längsgående ramp till en bruttokostnad om 9 mnkr.

  Bilagor

 19. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändringsdetaljplan för fastigheten Jellinge 1 i Svågertorp. Planen innebär att en befintlig gång- och cykelväg måste flyttas. Ett exploateringsavtal har tagits fram och reglerar att exploatören står för samtliga kostnader för stadens arbeten i samband med ändringarna.

  Bilagor

 20. Förslag till bytesavtal har upprättats mellan Malmö stad och Rosengård Fastigheter avseende del av fastigheten Malmö Landskamreraren 5 och del av fastigheten Landskamreraren 6. Områdena omfattas av förslag till ny detaljplan som tagits fram, Dp 5750, som möjliggör uppförandet av en ny förskola för 80 barn i området Örtagården i Rosengård.

  Bilagor

 21. Fastigheten Malmö Kommendörkaptenen 4 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till Parkängen Fastigheter KB, som genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en köpeskilling om 24 450 000 kronor.

  Bilagor

 22. För genomförandet av planerad utveckling av nytt verksamhetsområde i anslutning till den planerade bussdepån i Lockarp, föreslås ett förvärv av småhusfastigheten Malmö Lockarp 27:24.

  Bilagor

 23. Bilagor

 24. Tekniska nämnden beslutade den 27 februari 2023 att ansöka hos kommunstyrelsen om utökat objektsgodkännande för projekt 9797 Lekplatsupprustningar 2022-2024 till en beräknad investeringsutgift om 8 mnkr, och därmed en totalutgift för hela projektet om 20,6 mnkr samt totala driftkostnader om 1,765 mnkr (brutto).

  Stadskontoret inkom den 24 augusti 2023 med begäran att tekniska nämnden återkallar ansökan då man bedömer att ärende avser komponentutbyte vilket inte ska beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

  Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för att förnya och utveckla Malmös lekplatser och temalekplatser under 3-årsperioden 2022-2024, till en beräknad bruttoutgift om 8 mnkr. Den totala investeringsutgiften för hela 3-årsperioden 2022-2024 blir därmed 20,6 mnkr.

   

  Bilagor

 1. I Malmö stads Strategi för ungas boende 2018 – 2022 var en av insatserna att ”utreda former för samarbete med Malmö universitet angående produktion och koordinering av studentbostäder”. Stadskontoret har därför gett PWC i uppdrag att ta fram en underlagsrapport: ”Analys av modeller för studentbostadsorganisationen”. I rapporten konstateras det att det finns ett behov av studentbostäder som inte tillgodoses på bostadsmarknaden och ett kontinuerligt tillskott av studentbostäder skulle ha en stor positiv betydelse för Malmös fortsatta utveckling. I rapporten konstateras att det behövs en tydligare organisation för byggande och förvaltning av studentbostäder. I rapporten presenteras tre modeller för detta:

  • Särskilt affärsområde eller dotterbolag inom MKB
  • Ett särskilt allmännyttigt studentbostadsbolag
  • En fristående stiftelse

  Rapporten förordnar ingen särskild modell utan presenterar för-och nackdelar med de olika modellerna.

  Rapporten har skickats på remiss till bland andra tekniska nämnden för yttrande. Fastighets- och gatukontoret har tagit fram ett förslag till yttrande där tekniska nämnden är positiv till att det skapas en organisatorisk hemvist för byggandet och förvaltningen av studentbostäder och föreslår en att de två första alternativen utreds vidare. Förvaltningen har också svarat på de särskilda frågeställningarna som har skickats med remissen.

  Bilagor

 2. Sverigedemokraterna vill i nämndinitiativ, inlämnat av Håkan Ask (SD) till tekniska nämnden, öka möjligheterna och minska oron för brukarna av färdtjänst, genom att ge möjlighet att vid minst tre tillfällen per kalenderår boka ”Prioresor” som individen själv väljer.

  Sverigedemokraterna föreslår att tekniska nämnden beslutar att brukarna av färdtjänst bereds möjlighet att vid minst tre tillfällen per kalenderår boka tur- och returresor upp till 12 månader i förväg.

  Tekniska nämnden beslutade 16 juni 2023 att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Det är inte möjligt att lägga in bokningar av färdtjänstresor upp till ett år i förväg med dagens bokningssystem. Om detta skulle gå att lösa skulle de resor som läggs in i schemat ett år tidigare inte bli prioriterade gentemot bokningar som inkommit senare vid realtidsplaneringen ifall det skulle uppstå någon form av kapacitetspåverkande störning. I realtidsplaneringen utgår systemet från den mest effektiva planeringen med de fordonsresurser som finns tillgängliga inte hur länge en resa legat inlagd i systemet.

  Det är därmed inte möjligt att genomföra nämndinitiativets förslag.

  Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2023 att föreslå tekniska nämnden att avslå nämndinitiativet.

  Bilagor

 3. I nämndinitiativ inlämnat av Mats Billberg Johansson (V) till tekniska nämnden föreslår Vänsterpartiet att tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda cykelförbättrande åtgärder på Amiralsgatan, med ett första steg mellan Stadshuset och Nobeltorget.

  Vänsterpartiet föreslår att fastighets- och gatukontoret utreder möjligheten att ta bort parkeringsplatser längs en sida av Amiralsgatan med syfte att skapa ett dubbelriktat cykelstråk mellan Falsterbogatan och Nobelvägen. Vidare menar man att det borde utredas hur cyklande kan förbättras längs hela Amiralsgatan.

  Tekniska nämnden beslutade den 16 juni 2023 att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Amiralsgatan är ett cykelobjekt som ingår i storstadsavtalet och en förstudie är planerad att starta sommaren 2024. Objektet är också en tänkbar och trolig delsträcka i supercykelstråk nummer två vilket gör att ambitionerna för standard längs stråket är höga. Förvaltningen förespråkar att detta arbete genomförs enligt nu gällande tidplan.

  Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2023 att föreslå tekniska nämnden besluta att anse nämndinitiativet besvarat.

  Bilagor

 4. Vänsterpartiet föreslår i nämndinitiativ inlämnat av Mats Billberg Johansson (V) att tekniska nämnden ger fastighets- och gatukontoret i uppdrag att utreda hur en långsiktig och hållbar etablering av bildelningstjänster i Malmö kan främjas och göras mer attraktivt.

  Ett alternativ som förs fram i nämndinitiativet skulle vara att Malmö riktar in sig på att attrahera bildelningsföretag till Malmö genom att under en begränsad tid (ett par år) erbjuda gatuparkering för delningsbilar till ett kraftigt reducerat pris. Ett annat alternativ kan vara att Malmö subventionerar bildelningsabonnemang för Malmöbor som väljer bort (säljer eller skrotar) sin egen bil. Som en del av detta anser Vänsterpartiet att fastighets- och gatukontoret också borde se över reglerna för boendeparkering, vilket i nuläget missgynnar bilanvändare som inte står som registrerad ägare på bilen. Att till exempel öppna upp boendeparkering för bilanvändare som är registrerad användare av en bildelningstjänst skulle uppmuntra fler att använda sådana tjänster.

  Tekniska nämnden beslutade den 16 juni 2023 att överlämna nämndinitiativet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Fastighets- och gatukontoret arbetar aktivt med delningstjänster, dess plats i staden och den affärsmässiga förutsättningen. Idag har nämnden inte legal möjlighet att reservera plats åt bildelningsbilar på allmän plats, men arbetar för att det ska bli lagligt framöver. Huruvida reglerna för boendeparkering behöver ändras kan undersökas, framförallt genom att undersöka om bildelningsföretagen är intresserade av en sådan lösning. Förvaltningen har idag ingen bild av vilken effekt eller konsekvens en subventionerad prenumeration av bildelningstjänster skulle ha.

  Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2023 att föreslå tekniska nämnden att avslå nämndinitiativet.

   

  Bilagor

 5. I nämndinitiativ till tekniska nämnden inlämnat av Mats Billberg Johansson (V) ställer Vänsterpartiet sig bakom Malmöinitiativ - Plantera träd på Ribersborgsstranden. Vänsterpartiet skickar in initiativet som nämndinitiativ till tekniska nämnden eftersom man bedömer att tekniska nämnden är rätt nämnd att behandla frågan och eftersom man önskar påskynda ärandet. Vänsterpartiet föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda var på Ribersborgsstranden fler träd kan planteras, för att öka trivsel, främja biologisk mångfald och skapa mer skugga på utvalda delar av området.

  Tekniska nämnden beslutade 16 juni 2023 att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Malmöinitiativ - Plantera träd på Ribersborgsstranden var beslutsplanerad till tekniska nämndens arbetsutskott den 15 augusti och fanns på föredragningslistan. Förvaltningen föreslår att Malmöinitiativet ska anses besvarat då ett arbete i linje med förslagen pågår sedan tio år på fastighets- och gatukontoret. Mängden träd och buskar utökades när almdungarna ersattes samt när Öresundslekplatsen och en ny aktivitetsyta anlades. Mängden träd och buskar kommer utökas ytterligare under 2023 och när en av platserna längs Ribersborgsstigen byggs om.

  Tekniska nämndens arbetsutskott har delegation att fatta beslut gällande Malmöinitiativ med undantag för trafikfrågor som beslutas av tekniska nämndens trafikutskott. Arbetsutskottet kan välja att avstå från sin delegationsrätt och låta tekniska nämnden avgöra frågan.

  Tekniska nämndens trafikutskott beslutade den 15 augusti att föreslå tekniska nämnden besluta att anse nämndinitiativet besvarat. Arbetsutskottet beslutade vidare att hänskjuta Malmöinitiativ – Plantera träd på Ribersborgsstranden till tekniska nämnden för beslut.

  Bilagor

 6. Planprogrammet omfattar:

  • cirka 54 hektar

  • cirka 1300 bostäder

  • en skola med 500 elever

  • en förskola med 120 förskoleplatser

  • ett centrumtorg med verksamheter, service och handel

  • cirka 17 hektar grönyta

  • allmänna gröningar och en ny stadsdelspark med lekplats/aktivitetsplats

  • naturmark för hantering av områdets dagvatten

  • kommunala odlingslotter

  • en ny huvudgata för bil- cykel- och kollektivtrafik

  • ett mobilitetshus och flera mobilitetshubbar med plats till merparten av bilplatsbehovet

   

  Bilagor

 7. Malmö stads taxa för upplåtelse av offentlig plats är stadens verktyg för ekonomisk ersättning i samband med upplåtelse av offentlig plats som staden förvaltar. All offentlig plats ska upplåtas genom polistillstånd. Malmö stads fastighets- och gatukontor är polisens remissinstans för all offentlig plats som staden förvaltar.

  Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2017 (§217 STK-2016-1345) att anta taxor för upplåtelse på offentlig plats. Därefter gjordes en revidering den 23 maj 2019 och nu finns ett nytt behov av en revidering.

  Denna revidering innehåller förutom en förtydligande text och ändringar i avgiftstabellen även meningsändringar samt en ny paragraf i de ” Allmänna bestämmelser för Malmö stads avgifter på offentlig plats” avseende extraordinär händelse som den senaste pandemin ligger till grund för. Revideringen innehåller endast en ny upplåtelsetyp ”Försäljningsplats – Mat och dryck från fordon” som är en sammanslagning av två tidigare upplåtelser. I denna revidering har vi även valt att ta bort upplåtelsetyper som är förlegade och inte används längre så som till exempel Markområde – Naturmark/Betesmark, Köplatsavgift med flera. I övrigt är taxan oförändrad, dock har en mindre revidering gjorts i kartan som avser område A där området blivit utökat med bland annat Gamla Väster samt Ängelholmsgatan vid Möllevångstorget.

  Alla ändringar i dokumenten är gulmarkerade för att ge läsaren en bättre översikt, dessa kommer att avlägsnas så snart dokumentet är beslutat och fastställt.

  Revidering sker med 1 – 2 års intervaller.

  Bilagor

 8. Ärendet handlar om ett utökat objektsgodkännande för projekt 9015 Lossning och lastningsstation för tåg i oljehamnen med anledning av fördyrning av projektet med ca 20 mnkr.

  Bilagor

 9. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännandet för att genomföra åtgärder på kvartersmark samt utbyggnad av ny allmän plats inom detaljplan Lockarp 31:1 m.fl. (Dp 5644). Detaljplanen möjliggör för en bussdepå inom projekt 6664, Lockarps bussdepå. Investeringsutgiften beräknas till 35 mnkr.

  Bilagor

 10. Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för 9112 Supercykelstråk etapp 1, till en beräknad bruttoutgift om 37 mnkr. Tidigare objektsgodkännande omfattade bruttoutgift om 24 mnkr. Den totala investeringsutgiften för hela projektet blir därmed 23,2 mnkr. Differensen beror på att statlig medfinansiering om 13,8 mnkr har beviljats sedan det ursprungliga objektsgodkännandet.

  Projektet 9112 Supercykelstråk etapp 1 avser utbyggnad av cykelväg till supercykelstandard av sträckan som går från Värnhemstorget, längs Lundavägen, förbi Östervärns station och fram till Sjölundaviadukten.

  Bilagor

 11. Fastigheten Malmö Kommendörkaptenen 4 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till Parkängen Fastigheter KB, som genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en köpeskilling om 24 450 000 kronor.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.