Hoppa över navigering
 • I Malmö stads Strategi för ungas boende 2018 – 2022 var en av insatserna att ”utreda former för samarbete med Malmö universitet angående produktion och koordinering av studentbostäder”. Stadskontoret har därför gett PWC i uppdrag att ta fram en underlagsrapport: ”Analys av modeller för studentbostadsorganisationen”. I rapporten konstateras det att det finns ett behov av studentbostäder som inte tillgodoses på bostadsmarknaden och ett kontinuerligt tillskott av studentbostäder skulle ha en stor positiv betydelse för Malmös fortsatta utveckling. I rapporten konstateras att det behövs en tydligare organisation för byggande och förvaltning av studentbostäder. I rapporten presenteras tre modeller för detta:

  • Särskilt affärsområde eller dotterbolag inom MKB
  • Ett särskilt allmännyttigt studentbostadsbolag
  • En fristående stiftelse

  Rapporten förordnar ingen särskild modell utan presenterar för-och nackdelar med de olika modellerna.

  Rapporten har skickats på remiss till bland andra tekniska nämnden för yttrande. Fastighets- och gatukontoret har tagit fram ett förslag till yttrande där tekniska nämnden är positiv till att det skapas en organisatorisk hemvist för byggandet och förvaltningen av studentbostäder och föreslår en att de två första alternativen utreds vidare. Förvaltningen har också svarat på de särskilda frågeställningarna som har skickats med remissen.

  Bilagor

 • Sverigedemokraterna vill i nämndinitiativ, inlämnat av Håkan Ask (SD) till tekniska nämnden, öka möjligheterna och minska oron för brukarna av färdtjänst, genom att ge möjlighet att vid minst tre tillfällen per kalenderår boka ”Prioresor” som individen själv väljer.

  Sverigedemokraterna föreslår att tekniska nämnden beslutar att brukarna av färdtjänst bereds möjlighet att vid minst tre tillfällen per kalenderår boka tur- och returresor upp till 12 månader i förväg.

  Tekniska nämnden beslutade 16 juni 2023 att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Det är inte möjligt att lägga in bokningar av färdtjänstresor upp till ett år i förväg med dagens bokningssystem. Om detta skulle gå att lösa skulle de resor som läggs in i schemat ett år tidigare inte bli prioriterade gentemot bokningar som inkommit senare vid realtidsplaneringen ifall det skulle uppstå någon form av kapacitetspåverkande störning. I realtidsplaneringen utgår systemet från den mest effektiva planeringen med de fordonsresurser som finns tillgängliga inte hur länge en resa legat inlagd i systemet.

  Det är därmed inte möjligt att genomföra nämndinitiativets förslag.

  Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2023 att föreslå tekniska nämnden att avslå nämndinitiativet.

  Bilagor

 • I nämndinitiativ inlämnat av Mats Billberg Johansson (V) till tekniska nämnden föreslår Vänsterpartiet att tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda cykelförbättrande åtgärder på Amiralsgatan, med ett första steg mellan Stadshuset och Nobeltorget.

  Vänsterpartiet föreslår att fastighets- och gatukontoret utreder möjligheten att ta bort parkeringsplatser längs en sida av Amiralsgatan med syfte att skapa ett dubbelriktat cykelstråk mellan Falsterbogatan och Nobelvägen. Vidare menar man att det borde utredas hur cyklande kan förbättras längs hela Amiralsgatan.

  Tekniska nämnden beslutade den 16 juni 2023 att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Amiralsgatan är ett cykelobjekt som ingår i storstadsavtalet och en förstudie är planerad att starta sommaren 2024. Objektet är också en tänkbar och trolig delsträcka i supercykelstråk nummer två vilket gör att ambitionerna för standard längs stråket är höga. Förvaltningen förespråkar att detta arbete genomförs enligt nu gällande tidplan.

  Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2023 att föreslå tekniska nämnden besluta att anse nämndinitiativet besvarat.

  Bilagor

 • Vänsterpartiet föreslår i nämndinitiativ inlämnat av Mats Billberg Johansson (V) att tekniska nämnden ger fastighets- och gatukontoret i uppdrag att utreda hur en långsiktig och hållbar etablering av bildelningstjänster i Malmö kan främjas och göras mer attraktivt.

  Ett alternativ som förs fram i nämndinitiativet skulle vara att Malmö riktar in sig på att attrahera bildelningsföretag till Malmö genom att under en begränsad tid (ett par år) erbjuda gatuparkering för delningsbilar till ett kraftigt reducerat pris. Ett annat alternativ kan vara att Malmö subventionerar bildelningsabonnemang för Malmöbor som väljer bort (säljer eller skrotar) sin egen bil. Som en del av detta anser Vänsterpartiet att fastighets- och gatukontoret också borde se över reglerna för boendeparkering, vilket i nuläget missgynnar bilanvändare som inte står som registrerad ägare på bilen. Att till exempel öppna upp boendeparkering för bilanvändare som är registrerad användare av en bildelningstjänst skulle uppmuntra fler att använda sådana tjänster.

  Tekniska nämnden beslutade den 16 juni 2023 att överlämna nämndinitiativet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Fastighets- och gatukontoret arbetar aktivt med delningstjänster, dess plats i staden och den affärsmässiga förutsättningen. Idag har nämnden inte legal möjlighet att reservera plats åt bildelningsbilar på allmän plats, men arbetar för att det ska bli lagligt framöver. Huruvida reglerna för boendeparkering behöver ändras kan undersökas, framförallt genom att undersöka om bildelningsföretagen är intresserade av en sådan lösning. Förvaltningen har idag ingen bild av vilken effekt eller konsekvens en subventionerad prenumeration av bildelningstjänster skulle ha.

  Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2023 att föreslå tekniska nämnden att avslå nämndinitiativet.

   

  Bilagor

 • I nämndinitiativ till tekniska nämnden inlämnat av Mats Billberg Johansson (V) ställer Vänsterpartiet sig bakom Malmöinitiativ - Plantera träd på Ribersborgsstranden. Vänsterpartiet skickar in initiativet som nämndinitiativ till tekniska nämnden eftersom man bedömer att tekniska nämnden är rätt nämnd att behandla frågan och eftersom man önskar påskynda ärandet. Vänsterpartiet föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda var på Ribersborgsstranden fler träd kan planteras, för att öka trivsel, främja biologisk mångfald och skapa mer skugga på utvalda delar av området.

  Tekniska nämnden beslutade 16 juni 2023 att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Malmöinitiativ - Plantera träd på Ribersborgsstranden var beslutsplanerad till tekniska nämndens arbetsutskott den 15 augusti och fanns på föredragningslistan. Förvaltningen föreslår att Malmöinitiativet ska anses besvarat då ett arbete i linje med förslagen pågår sedan tio år på fastighets- och gatukontoret. Mängden träd och buskar utökades när almdungarna ersattes samt när Öresundslekplatsen och en ny aktivitetsyta anlades. Mängden träd och buskar kommer utökas ytterligare under 2023 och när en av platserna längs Ribersborgsstigen byggs om.

  Tekniska nämndens arbetsutskott har delegation att fatta beslut gällande Malmöinitiativ med undantag för trafikfrågor som beslutas av tekniska nämndens trafikutskott. Arbetsutskottet kan välja att avstå från sin delegationsrätt och låta tekniska nämnden avgöra frågan.

  Tekniska nämndens trafikutskott beslutade den 15 augusti att föreslå tekniska nämnden besluta att anse nämndinitiativet besvarat. Arbetsutskottet beslutade vidare att hänskjuta Malmöinitiativ – Plantera träd på Ribersborgsstranden till tekniska nämnden för beslut.

  Bilagor

 • Planprogrammet omfattar:

  • cirka 54 hektar

  • cirka 1300 bostäder

  • en skola med 500 elever

  • en förskola med 120 förskoleplatser

  • ett centrumtorg med verksamheter, service och handel

  • cirka 17 hektar grönyta

  • allmänna gröningar och en ny stadsdelspark med lekplats/aktivitetsplats

  • naturmark för hantering av områdets dagvatten

  • kommunala odlingslotter

  • en ny huvudgata för bil- cykel- och kollektivtrafik

  • ett mobilitetshus och flera mobilitetshubbar med plats till merparten av bilplatsbehovet

   

  Bilagor

 • Malmö stads taxa för upplåtelse av offentlig plats är stadens verktyg för ekonomisk ersättning i samband med upplåtelse av offentlig plats som staden förvaltar. All offentlig plats ska upplåtas genom polistillstånd. Malmö stads fastighets- och gatukontor är polisens remissinstans för all offentlig plats som staden förvaltar.

  Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2017 (§217 STK-2016-1345) att anta taxor för upplåtelse på offentlig plats. Därefter gjordes en revidering den 23 maj 2019 och nu finns ett nytt behov av en revidering.

  Denna revidering innehåller förutom en förtydligande text och ändringar i avgiftstabellen även meningsändringar samt en ny paragraf i de ” Allmänna bestämmelser för Malmö stads avgifter på offentlig plats” avseende extraordinär händelse som den senaste pandemin ligger till grund för. Revideringen innehåller endast en ny upplåtelsetyp ”Försäljningsplats – Mat och dryck från fordon” som är en sammanslagning av två tidigare upplåtelser. I denna revidering har vi även valt att ta bort upplåtelsetyper som är förlegade och inte används längre så som till exempel Markområde – Naturmark/Betesmark, Köplatsavgift med flera. I övrigt är taxan oförändrad, dock har en mindre revidering gjorts i kartan som avser område A där området blivit utökat med bland annat Gamla Väster samt Ängelholmsgatan vid Möllevångstorget.

  Alla ändringar i dokumenten är gulmarkerade för att ge läsaren en bättre översikt, dessa kommer att avlägsnas så snart dokumentet är beslutat och fastställt.

  Revidering sker med 1 – 2 års intervaller.

  Bilagor

 • Ärendet handlar om ett utökat objektsgodkännande för projekt 9015 Lossning och lastningsstation för tåg i oljehamnen med anledning av fördyrning av projektet med ca 20 mnkr.

  Bilagor

 • Ärendet avser ansökan om objektsgodkännandet för att genomföra åtgärder på kvartersmark samt utbyggnad av ny allmän plats inom detaljplan Lockarp 31:1 m.fl. (Dp 5644). Detaljplanen möjliggör för en bussdepå inom projekt 6664, Lockarps bussdepå. Investeringsutgiften beräknas till 35 mnkr.

  Bilagor

 • Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för 9112 Supercykelstråk etapp 1, till en beräknad bruttoutgift om 37 mnkr. Tidigare objektsgodkännande omfattade bruttoutgift om 24 mnkr. Den totala investeringsutgiften för hela projektet blir därmed 23,2 mnkr. Differensen beror på att statlig medfinansiering om 13,8 mnkr har beviljats sedan det ursprungliga objektsgodkännandet.

  Projektet 9112 Supercykelstråk etapp 1 avser utbyggnad av cykelväg till supercykelstandard av sträckan som går från Värnhemstorget, längs Lundavägen, förbi Östervärns station och fram till Sjölundaviadukten.

  Bilagor

 • Fastigheten Malmö Kommendörkaptenen 4 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till Parkängen Fastigheter KB, som genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en köpeskilling om 24 450 000 kronor.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.