Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet

 2.  

  a) Budgetuppdrag 2022 - Utreda en utveckling av Centralplatsen (TN-2022-197)

  (20 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Sara Frid, landskapsarkitekt avdelningen för offentlig miljö

  Erika Jonasson, landskapsarkitekt, avdelningen för offentlig miljö

  Sarah Palvin, sekreterare avdelningen för offentlig miljö

  Agnets Sallhed Canneroth, enhetschef avdelningen för offentlig miljö

   

  b) Brister i utförande av färdtjänst och riksfärdtjänst

  (15 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Christoffer Nilsson, projektkoordinator stadsutvecklingsavdelningen

   

  c) Medearbetarundersökning 2022

  (10 min)

  Jenny Wendle, avdelningschef avdelningen för struktur och stöd

   

  Nedanstående muntlig föredragning ges vid  beslutsärende 23

  d) Justerad utformning hållplats Järnvägsgatan

  (10 min)

  Anna Modig, tf. avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Hossein Ashouri, trafikplanerare stadsutvecklingsavdelningen

 3. Kommunstyrelsen har översänt Miljödepartementets remiss Miljömålsrådets årsrapport 2022 till tekniska nämnden för yttrande. Rapporten innehåller åtta åtgärdsförslag till regeringen inom områden där Miljömålsrådets tillhörande myndigheter inte har eget mandat. Det är enligt missiv enbart programområdet Styrmedel för hållbar konsumtion som omfattas av remissen. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där det framgår att nämnden inte har något att erinra de remitterade förslagen. Utöver de remitterade förslagen, innehåller Miljömålsrådets årsrapport ytterligare förslag. Förvaltningen föreslår att nämnden i sitt yttrande kommenterar ett av förslagen under programområde Hållbar elektrifiering som handlar om att förtydliga kommunens roll i energiplaneringen. Flertalet av de utmaningar som energianvändning, produktion och elöverföring står inför, berör både kommunala och statliga aktörer. Det statliga ansvaret bör därmed förtydligas i lika delar som det kommunala.

  Bilagor

 4. En motion har inkommit till tekniska nämnden om att erbjuda påfyllning av vattenflaskor – Refill Malmö. Motionärerna hänvisar till en modell från Storbritannien med refill och beskriver fördelen med att vattenflaskor kan fyllas på i butiker, företag, restauranger eller offentliga platser. Med motionen uppdras åt tekniska nämnden att i samråd med VA Syd undersöka vilka verksamheter som kan erbjuda påfyllning av vattenflaskor samt att sammanställa och tillgängliggöra information till allmänheten på ett lämpligt sätt.
  Det finns information på malmo.se om var de mer än 50 offentliga toaletterna finns. Enskilda näringsidkares åtaganden är inget som ryms inom tekniska nämndens ansvar.
  En utredning pågår för närvarande i samarbete med VA Syd var man kan placera ytterligare vattenposter i den offentliga miljön.

  Bilagor

 5. Malmö stadsrevision (Revisorskollegiet) har granskat ärendeprocesser hos kommunstyrelsen, miljönämnden och tekniska nämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnderna säkerställt att ärenden bereds i den utsträckning som behövs inför beslut av kommunfullmäktige. Utgångspunkten i granskningen har varit den gemensamma ärendeprocess som beskrivs i Malmö stads ärendehandbok och nämndspecifika styrdokument.
  Tekniska nämnden fick i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som tekniska nämnden avsåg att vidta med anledning av de bedömningar och föreslagna åtgärder som redovisades i revisionsrapporten. De åtgärder som presenterades i tekniska nämndens yttrande i februari 2022 har genomförts under framför allt första halvan av 2022 för att sedan implementeras i förvaltningen under andra halvan av 2022. En intern ärendehandbok, som har beslutats av förvaltningens ledningsgrupp, har tagits fram under våren 2022 i syfte att förvaltningen dels ska arbeta i enlighet med gällande lagstiftning, dels arbetet på förvaltningens olika avdelningar ska vara enhetligt.

  Bilagor

 6. Centerpartiet har inkommit med nämndinitiativ cykelkörfält Rudbecksgatan. I detta föreslår de tekniska nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur cykelkörfält längs med Rudbecksgatan, mellan Linnégatan och Lorensborgsgatan, kan utformas samt dess uppskattade kostnad.

  Tekniska nämnden beslutade 30 november 2022 att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 6 december 2022 att föreslå tekniska nämnden att anse nämndinitiativet besvarat genom att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om hur cykelkörfält längs med Rudbecksgatan, mellan Linnégatan och Lorensborgsgatan, kan utformas samt dess uppskattade kostnad.

  Rudbecksgatan är inte utpekat cykelstråk i översiktsplanen. Riddaregatan/Wanåsgatan som är ett parallellt blandtrafikstråk i östlig-västlig riktning ligger 150-170 meter norr om Rudbecksgatan och är ett etablerat och vägvisat cykelstråk. Det framtida supercykelstråket längs Linnégatan planeras att vägvisas mot Limhamns centrum via korsningen Riddaregatan/Linnégatan.

  Bilagor

 7. För att öka tryggheten och förebygga brott föreslår Moderaterna i nämndinitiativ att tekniska nämnden ska se över kvällsbelysningen vid vägar och stråk i Malmös samtliga parker med extra fokus på Kung Oscars väg.

  Tekniska nämnden beslutade den 30 november 2022 att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Fastighets- och gatukontoret arbetar med belysningsfrågan i parker utifrån en utredning av detta 2020. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att byta ut och komplettera med ny och effektivare belysning i stadens parker. Arbetet utgår från trygghetsvandringar tillsammans med andra förvaltningar och Polisen där man gör samlade bedömningar för att öka tryggheten i stadens olika områden och parker. Förvaltningen analyserar inkomna ärenden från medborgare och andra samverkanspartners för att få en bra bild över behoven.

  Förvaltningen kommer att se över belysningen i Kungsparken och Slottsparken under 2023 och ska även genomföra trygghetsvandringar i dessa båda parker.

  Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 6 december 2022 att föreslå tekniska nämnden besluta att nämndinitiativet ska anses besvarat med förvaltningens pågående och planerade arbete med belysning och trygghet i Malmös områden och parker.

  Bilagor

 8. Fastighets- och gatukontoret föreslår tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen sina respektive nämnder att föra över uppdraget att anskaffa och förvalta bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar från tekniska nämnden till arbetsmarknads- och socialnämnden. Detta utifrån att det sedan fem år tillbaka finns en central organisering av bostads- och hemlöshetsfrågorna inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Planeringen är att den enhet (lägenhetsenheten) inom fastighets- och gatukontoret som nu ansvarar för anskaffning och tillsyn kommer att vara en del av avdelningen för boende tillsyn och service inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. På detta sätt säkerställs att de resurser och den kompetens som behövs för uppdraget samlas centralt, i en och samma avdelning.

  Bilagor

 9. I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2023 - 2024 för tekniska nämnden. I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav samt behov av innovativa inköpsplaner. Denna plan ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt, vilken kommer att antas i kommunstyrelsen årligen.

  Bilagor

 10. Nedskrivning eller utrangering av nedlagda utgifter föreslås göras i flera investeringsprojekt.
  För Fastighets och gatukontoret 037 avser utgifterna utredningar och genomförda åtgärder som inte kommer att leda till ett färdigställande av investeringsprojektet och resultatet från utredningarna kommer inte att användas i det fortsatta arbetet. Utgifterna anses vara förgävesutgifter och utrangering föreslås på 6,7 mnkr.
  För Hamnanläggningar 014 rör det sig om kostnader för underhållsmuddring samt nedskrivning av breddning av inlopp. Underhållsmuddring ska enligt lagar och regler kostnadsföras som en driftskostnad och breddning av hamninlopp tillför inte någon nytta i vare sig befintlig eller kommande verksamhet inom Frihamnen. Utgifterna uppgår till 17,9 mnkr som påverkar årets resultat.

  Bilagor

 11. För att föreningar/organisationer ska kunna erhålla verksamhetsersättning för samverkan ska de insända årsstämmoprotokoll, redovisning av hur medel använts under året samt handlingsplan. Detta utgör underlag till beslut om samverkansstöd/medlemsavgift samt att tekniska nämnden utser en representant till årsmötet.
  Malmö Citysamverkan är en icke vinstdrivande ideell förening som ägs i tre lika delar av handel och övrigt näringsliv, fastighetsägare och Malmö stad. De tre ägarparterna bidrar med en lika stor avgift varje år som också är grunden till att finansiera Malmö Citysamverkans kansli.
  Avgiften för 2023 är 2,1 miljoner kronor.

  Bilagor

 12. BID Sofielund är en icke vinstdrivande ideell förening som arbetar med lokal samverkan och utveckling. Malmö stad har de senaste åren erlagt en avgift på 750 000 kronor årligen.

  Bilagor

 13. BID Möllevången är en icke vinstdrivande ideell förening som arbetar med lokal samverkan och utveckling. Malmö stad har de senaste åren erlagt en avgift på 750 000 kronor årligen.

  Bilagor

 14. På Limhamn är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som arbetar med lokal samverkan och utveckling. Malmö stad har de senaste åren erlagt en medlemsavgift på 400 000 kronor årligen.

  Bilagor

 15. Tekniska nämnden beslutade i juni 2020 om att bevilja förfrågan från Fastighetsägare BID Möllevången och Fastighetsägare BID Sofielund (samlingsnamn BID Malmö) att upp till 2 år inom ett projekt som kallas för kulturaffischering få sätta upp reklam med kulturella budskap med avgiftsbefrielse från gällande taxa för reklam som är beslutad av kommunfullmäktige. På grund av pandemin kunde projekt inte komma i gång och provperioden sköts upp till 2022-03-01-2023-02-28. Uppföljning av testet beslutades att genomföras i december 2022 för beslut om ytterligare provperiod. En redogörelse om projektet, önskemål om ytterligare 2 års förlängning med avgiftsbefrielse samt utökning av testet till att omfatta 2000 skåp har lämnats in av BID Malmö till Tekniska nämnden.
  Fastighets- och gatukontoret anser att klotter och skadegörelse fortsatt utgör ett betydande problem trots testets genomförande. Vid en ny testperiod och en utökning till att omfatta 2000 skåp, som BID Malmö önskar, vidhåller fastighets- och gatukontoret att avgifter enligt ordinarie reklamtaxa ska tas ut. En förutsättning är också att BID Malmö tar fram en väl underbyggd dokumentation och uppföljning av testets effekter på minskat klotter i stadsrummet.

  Bilagor

 16. Malmö stad har sedan en tid haft en kapacitetsbrist inom samtliga kommunens samhällsbetalda resor. För att motverka kapacitetsbristen har Fastighets- och gatukontoret tagit initiativ till en förvaltningsövergripande dialog i staden för de förvaltningar som har en del i de samhällsbetalda resorna, samt tagit fram olika åtgärder för att motverka kapacitetsbristen inom den del av uppdraget tekniska nämnden ansvarar för. Denna skrivelse lägger fram ytterligare ett åtgärdsförslag för att minska kapacitetsbristen.

  Bilagor

 17. Upphandlade entreprenörer inom färdtjänstuppdraget har framfört till enheten serviceresor på serviceförvaltningen att önskemål finns om indexering av färdtjänstavtalet vid flera tillfällen under 2022, med hänvisning till omvärldsfaktorer som påverkat förändringar i kostnader för att genomföra uppdraget. Fastighets- och gatukontoret har behandlat frågan och tillsammans med serviceresor gjort bedömningen att indexering per 2022-10-31 av drivmedelsdelen i rullkostnader i taxiindex är rimligt med anledning av omständigheterna.

  Bilagor

 18. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännandet för ny detaljplan Dp5671 som ska möjliggöra för uppförande av nytt LSS-boende, beräknad bruttoutgift om 7,5 mnkr.

  Bilagor

 19. Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för badplats i Kalkbrottssjön i Klagshamn. Tekniska nämnden fattade 21-04-27 beslut om ett objektsgodkännande för anläggande av ny badplats med hopptorn i Kalkbrottssjön. Badplatsen skulle anläggas inom naturreservatet, enligt i naturvårdsplanen tidigare utredd och angiven plats. Det beslutade objektsgodkännandet angav en total investering för projektet beräknad till 2,73 mnkr med en driftskonsekvens beräknad till 295 tkr årligen.
  I samband med ansökan om bygglov har grannar, i tre olika instanser, lämnat in erinran/överklagan vilket bromsat projektets framdrift i ca 1,5 år. När arbetet startades upp igen har kostnadsökningar uppstått gällande material, grundläggning och behov av totalentreprenad för att få projektet klart inför badsäsong 2023.
  Efter reviderad kostnadskalkyl beräknas investeringskostnaden uppgå till totalt 4,5 mnkr och driftskonsekvensen till 537 tkr.

  Bilagor

 20. I samband med förprojekteringen för delsträcka Regementsgatan inom MEX-linje 4 under våren och sommaren 2021 togs en kalkyl fram som underlag för objektsgodkännandet. Efter objektsgodkännandet har detaljprojektering genomförts. I samband med den har en mer noggrann kostnadsbedömning av projektens totala omfattning gjorts. Osäkerhetsparametrar i form av kostnader kopplat till markarbeten, råvarupriser och konjunkturläget som gör att totalkostnaden för objektsgodkännandet i sin helhet ökar med ca 10–15 %. Därtill har en rad poster fördyrats.
  Den totala investeringsutgiften för detta utökade objektsgodkännande uppgår till totalt 142 mnkr, vilket är en ökning med 75 mnkr mot tidigare beslut.
  Datum för ursprungligt objektsgodkännande 2021-09-30.

  Bilagor

 21. I samband med förprojekteringen för delsträcka Limhamn inom MEX-linje 4 under våren och sommaren 2021 togs en kalkyl fram som underlag för objektsgodkännandet. Efter objektsgodkännandet har detaljprojektering genomförts. I samband med den har en mer noggrann kostnadsbedömning av projektens totala omfattning gjorts. Osäkerhetsparametrar i form av kostnader kopplat till markarbeten, råvarupriser och konjunkturläget som gör att totalkostnaden för objektsgodkännandet i sin helhet ökar med ca 10–15 %. Därtill har en rad poster fördyrats.
  Den totala investeringsutgiften för detta utökade objektsgodkännande uppgår till totalt 359 mnkr, vilket är en ökning med 145 mnkr mot tidigare beslut.
  Datum för ursprungligt objektsgodkännande 21-10-26.

  Bilagor

 22. Under pågående detaljprojektering av projekt 4.14 - 3328 Limhamns C inom rubricerat projekt har en djupare analys av trafiksignalens påverkan på hållplatsläget vid Järnvägsgatan och vice versa gjorts. Det visar sig att angörande bussar skulle försämra framkomligheten i Linnégatan. Förvaltningens rekommendation är därför att trafiksignalanläggningen i korsningen Linnégatan - Järnvägsgatan tas bort helt och hållet. Kostnaden för åtgärden bedöms rymmas inom beslutat objektsgodkännande.

  Bilagor

 23. Ärendet omfattar en förlängning av markreservation om ca 60 000 m2 för tillverkning samt logistik- och lagerverksamhet i Malmö Industrial Park, Malmö hamnområde, inom del av fastigheterna Hamnen 22:163 och Hamnen 22:164.

  Bilagor

 24. Parkering Malmö har föreslagit att avgiften för parkeringsköp ska vara 193 750 kronor inklusive mervärdesskatt per plats från och med 2023-01-01.

  Parkering Malmö önskar omedelbar justering av beslutet.

  Bilagor

 25. Fastighets- och gatukontoret föreslår att tomträttsavgäld för nästkommande avgäldsperiod för i bifogad förteckning angivna tomträtter för industriändamål, ska fastställas till i förteckningen angivna belopp.

  Bilagor

 26. Botildenborg 1 är sedan april 2017 upplåten med tomträtt. Tomträtten har sedan start haft en trappning av avgälden. Med anledning av i avtalet tidigare angivna skäl föreslås en trappning av avgälden i ytterligare två år.

  Bilagor

 27. På grund av att tiden för avgäldsreglering för de i ärendet aktuella tomträtterna för industriändamål går ut 2022-12-31 och att tomträttshavarna ännu inte undertecknat förslag till avtal, föreslås att nämnden delegerar rätten att träffa tilläggsavtal rörande ny avgäld till fastighets- och gatudirektören för de här tomträtterna.

  Bilagor

 28. På grund av att tiden för att träffa avtal om ny avgäld för de i ärendet aktuella tomträtterna för flerbostadshusändamål utgår 2022-12-31 och att tomträttshavarna ännu inte undertecknat avtalsförslag, finns behov av att nämnden delegerar rätten att träffa tilläggsavtal rörande ny avgäld till fastighets- och gatudirektören avseende dessa tomträtter.

  Bilagor

 29. Presidierna för Tekniska nämnden i Malmö stad respektive kollektivtrafiknämnden i Region Skåne har föreslagit att ge fastighets- och gatukontoret och Skånetrafiken uppdraget att utreda en möjlig samverkan gällande delar av stadens och regionens färdtjänstuppdrag. Som ett led i processen har en avsiktsförklaring tagits fram i vilken avsikten att utreda en samverkan presenteras. Tekniska nämnden föreslås att ge nämndens ordförande i uppdrag att signera avsiktsförklaringen för att formellt starta utredningsarbetet.

  Bilagor

 30. Centerpartiet föreslår i nämndinitiativ att fastighets- och gatukontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att omvandla en eller flera gator och torg till vinterplatser med start säsongen 2023-2024. Fokus ska vara gator eller platser som har en tydlig nedgång av besökare på vintern och villkor och förutsättningar bör utformas i nära samarbete med boende och näringsidkare utmed gatan.

  Bilagor

 1. Trafikverket har skickat samrådsremiss till Malmö stad för yttrande. Förvaltningens förslag till yttrande bifogas ärendet.

  Bilagor

 2. I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2023 - 2024 för tekniska nämnden. I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav samt behov av innovativa inköpsplaner. Denna plan ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt, vilken kommer att antas i kommunstyrelsen årligen.

  Bilagor

 3. För att föreningar/organisationer ska kunna erhålla verksamhetsersättning för samverkan ska de insända årsstämmoprotokoll, redovisning av hur medel använts under året samt handlingsplan. Detta utgör underlag till beslut om samverkansstöd/medlemsavgift samt att tekniska nämnden utser en representant till årsmötet.
  Malmö Citysamverkan är en icke vinstdrivande ideell förening som ägs i tre lika delar av handel och övrigt näringsliv, fastighetsägare och Malmö stad. De tre ägarparterna bidrar med en lika stor avgift varje år som också är grunden till att finansiera Malmö Citysamverkans kansli.
  Avgiften för 2023 är 2,1 miljoner kronor.

  Bilagor

 4. BID Sofielund är en icke vinstdrivande ideell förening som arbetar med lokal samverkan och utveckling. Malmö stad har de senaste åren erlagt en avgift på 750 000 kronor årligen.

  Bilagor

 5. BID Möllevången är en icke vinstdrivande ideell förening som arbetar med lokal samverkan och utveckling. Malmö stad har de senaste åren erlagt en avgift på 750 000 kronor årligen.

  Bilagor

 6. På Limhamn är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som arbetar med lokal samverkan och utveckling. Malmö stad har de senaste åren erlagt en medlemsavgift på 400 000 kronor årligen.

  Bilagor

 7. Tekniska nämnden beslutade i juni 2020 om att bevilja förfrågan från Fastighetsägare BID Möllevången och Fastighetsägare BID Sofielund (samlingsnamn BID Malmö) att upp till 2 år inom ett projekt som kallas för kulturaffischering få sätta upp reklam med kulturella budskap med avgiftsbefrielse från gällande taxa för reklam som är beslutad av kommunfullmäktige. På grund av pandemin kunde projekt inte komma i gång och provperioden sköts upp till 2022-03-01-2023-02-28. Uppföljning av testet beslutades att genomföras i december 2022 för beslut om ytterligare provperiod. En redogörelse om projektet, önskemål om ytterligare 2 års förlängning med avgiftsbefrielse samt utökning av testet till att omfatta 2000 skåp har lämnats in av BID Malmö till Tekniska nämnden.
  Fastighets- och gatukontoret anser att klotter och skadegörelse fortsatt utgör ett betydande problem trots testets genomförande. Vid en ny testperiod och en utökning till att omfatta 2000 skåp, som BID Malmö önskar, vidhåller fastighets- och gatukontoret att avgifter enligt ordinarie reklamtaxa ska tas ut. En förutsättning är också att BID Malmö tar fram en väl underbyggd dokumentation och uppföljning av testets effekter på minskat klotter i stadsrummet.

  Bilagor

 8. I samband med förprojekteringen för delsträcka Regementsgatan inom MEX-linje 4 under våren och sommaren 2021 togs en kalkyl fram som underlag för objektsgodkännandet. Efter objektsgodkännandet har detaljprojektering genomförts. I samband med den har en mer noggrann kostnadsbedömning av projektens totala omfattning gjorts. Osäkerhetsparametrar i form av kostnader kopplat till markarbeten, råvarupriser och konjunkturläget som gör att totalkostnaden för objektsgodkännandet i sin helhet ökar med ca 10–15 %. Därtill har en rad poster fördyrats.
  Den totala investeringsutgiften för detta utökade objektsgodkännande uppgår till totalt 142 mnkr, vilket är en ökning med 75 mnkr mot tidigare beslut.
  Datum för ursprungligt objektsgodkännande 2021-09-30.

  Bilagor

 9. I samband med förprojekteringen för delsträcka Limhamn inom MEX-linje 4 under våren och sommaren 2021 togs en kalkyl fram som underlag för objektsgodkännandet. Efter objektsgodkännandet har detaljprojektering genomförts. I samband med den har en mer noggrann kostnadsbedömning av projektens totala omfattning gjorts. Osäkerhetsparametrar i form av kostnader kopplat till markarbeten, råvarupriser och konjunkturläget som gör att totalkostnaden för objektsgodkännandet i sin helhet ökar med ca 10–15 %. Därtill har en rad poster fördyrats.
  Den totala investeringsutgiften för detta utökade objektsgodkännande uppgår till totalt 359 mnkr, vilket är en ökning med 145 mnkr mot tidigare beslut.
  Datum för ursprungligt objektsgodkännande 21-10-26.

  Bilagor

 10. Under pågående detaljprojektering av projekt 4.14 - 3328 Limhamns C inom rubricerat projekt har en djupare analys av trafiksignalens påverkan på hållplatsläget vid Järnvägsgatan och vice versa gjorts. Det visar sig att angörande bussar skulle försämra framkomligheten i Linnégatan. Förvaltningens rekommendation är därför att trafiksignalanläggningen i korsningen Linnégatan - Järnvägsgatan tas bort helt och hållet. Kostnaden för åtgärden bedöms rymmas inom beslutat objektsgodkännande.

  Ärendet kompletterades med en muntlig föredragning av Hossein Ashouri, trafikplanerare och Christian Resebo, enhetschef stadsutvecklingsavdelningen.

  Bilagor

 11. Markreservation för cirka 110 bostäder i form av Mallbo-hyresrätter på del av fastigheten Hyllie 165:61 i Malmö.

  Bilagor

 12. Ärendet avser försäljning av fastigheten Eneryda 1 till Specialfastigheter Sverige AB för etablering av ett nytt polishus.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.