Hoppa över navigering
  • Den nu gällande delegationsordningen för tekniska nämnden, Malmö stad, antogs av nämnden den 28 mars 2019, § 102, och har reviderats vid ett antal tillfällen under den föregående mandatperioden. En ny teknisk nämnd har tillträtt den 1 januari 2023 och i anledning härav finns det skäl att nämnden formellt antar den delegationsordning som ska gälla under den mandatperiod nämnden är utsedd. Översyn av delegationsordningen pågår inom fastighets- och gatukontoret och en eventuell revidering kommer att tas upp för beslut i tekniska nämnden under mars eller april månad 2023.

    Bilagor

  • Samverkansråd Vombs fure instiftades 2016 på initiativ av Lunds kommun. Rådet består av representanter från Lunds kommun, Malmö stad, Länsstyrelsen Skåne, P7 och Sydvatten. Rådets syfte är att samverka kring utveckling av området Vombs fure. Inom rådet diskuteras bland annat frågor kring kanalisering av olika friluftsintressen, information och skyltning, skydd för kronviltet, skogsbrukets inriktning och områdesskydd.
    Tekniska nämnden utser representant för Malmö stad. Med anledning av ny mandatperiod ska representant utses för 2023-2026.

    Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.