Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokoll

 2.  

  a) Presentation av förvaltningens företrädare vid tekniska nämndens sammanträden

  (20 min)

  Tobias Nilsson, direktör fastighets- och gatukontoret

   

  b) Inför beslut om nämndsbudget 2023 på tekniska nämnden 31 januari

  (15 min)

  Jenny Wendle, avdelningschef avdelningen för struktur och stöd

  Jörgen Jepson, ekonomichef avdelningen för struktur och stöd

  Maria Hultin, enhetschef avdelningen för struktur och stöd

   

  c) Inför beslut om internkontrollplan 2023 för tekniska nämnden på tekniska nämnden 31 januari

  (10 min)

  Jenny Wendle, avdelningschef avdelningen för struktur och stöd

  Åsa Andersson, sektionschef avdelningen för struktur och stöd

 3. Tekniska nämnden beslutade den 28 september 2022 om sammanträdestider för tekniska nämnden 2023.

  I förslag till sammanträdestider för tekniska nämnden har hänsyn tagits till beslutade sammanträdestider för regionfullmäktige, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens beredning. Inga sammanträden är föreslagna under sportlov, påsklov eller höstlov.
  I bilagda kalender för 2023 är samtliga beslutade sammanträden inlagda. Sammanträdestider för tekniska nämndens arbetsutskott respektive trafikutskott beslutades av dessa utskott den 6 september 2022 och kommer att fastställas vid utskottens sammanträden den 7 februari 2023.

  Beslutade sammanträdestider av tekniska nämnden 28 september 2022:

  Tekniska nämndens ordinarie sammanträde kl. 9.00-15.00
  Tisdag 31 januari
  Måndag 27 februari
  Tisdag 28 mars
  Tisdag 25 april
  Tisdag 30 maj
  Onsdag 14 juni
  Tisdag 29 augusti
  Måndag 25 september
  Torsdag 26 oktober
  Tisdag 28 november
  Torsdag 14 december

  Tekniska nämndens informationstillfälle
  Torsdag 13 april kl. 9.00-12.00
  Torsdag 8 juni kl. 13.00-16.00
  Torsdag 14 september kl. 9.00-12.00
  Torsdag 16 november kl. 9.00-15.00

  Bilagor

 4. Tekniska nämnden föreslås utse fastighets- och gatudirektören Tobias Nilsson, hans ställföreträdare, enhetschefen för ekonomienheten Jörgen Jepson, hans ställföreträdare, samt stadsjuristerna Christine Andersson, Pontus Eriksson, Eva Nilsson Lundqvist och Else Welinder till firmatecknare, inom tekniska nämndens verksamhetsområde, för fastighets- och gatukontoret, under kalenderåren 2023 – 2026.

  Bilagor

 5. I anledning av ny mandatperiod och därmed en ny teknisk nämnd finns skäl att den nya nämnden lämnar rättegångsfullmakt med behörighet att företräda tekniska nämnden inom nämndens ansvars- och verksamhetsområden.

  Bilagor

 6. Den nu gällande delegationsordningen för tekniska nämnden, Malmö stad, antogs av nämnden den 28 mars 2019, § 102, och har reviderats vid ett antal tillfällen under den föregående mandatperioden. En ny teknisk nämnd har tillträtt den 1 januari 2023 och i anledning härav finns det skäl att nämnden formellt antar den delegationsordning som ska gälla under den mandatperiod nämnden är utsedd. Översyn av delegationsordningen pågår inom fastighets- och gatukontoret och en eventuell revidering kommer att tas upp för beslut i tekniska nämnden under mars eller april månad 2023.

  Bilagor

 7. I delegationsordning för tekniska nämnden Malmö stad anges tekniska nämndens delegater av vilka följande utses genom val av tekniska nämnden:
  Arbetsutskott med tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.
  Trafikutskott med tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.
  Avfallsdelegation med tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.
  Samtliga ersättare deltar vid respektive utskotts eller delegations sammanträden.

  Bilagor

 8. Ordförande föreslår att tekniska nämnden inrättar en beredning, på samma sätt som under 2019-2022, utan beslutanderätt, med en representant från respektive av de i tekniska nämnden representerade politiska partierna samt att respektive politiskt parti utser sin representant.

  Bilagor

 9. Med anledning av den nya mandatperioden utses tre representanter i tekniska nämndens beredskapsgrupp.

  Bilagor

 10. Med anledning av den nya mandatperioden utses två ledamöter till kommittén för Årets stadsbyggnadspris under perioden 2023-2026.

  Bilagor

 11. Samverkansråd Vombs fure instiftades 2016 på initiativ av Lunds kommun. Rådet består av representanter från Lunds kommun, Malmö stad, Länsstyrelsen Skåne, P7 och Sydvatten. Rådets syfte är att samverka kring utveckling av området Vombs fure. Inom rådet diskuteras bland annat frågor kring kanalisering av olika friluftsintressen, information och skyltning, skydd för kronviltet, skogsbrukets inriktning och områdesskydd.
  Tekniska nämnden utser representant för Malmö stad. Med anledning av ny mandatperiod ska representant utses för 2023-2026.

  Bilagor

 12. Stadskontoret erbjuder utbildning för förtroendevalda under andra halvan av januari. Stadskontoret samordnar inbjudningar och anmälningar och skickar ut till samtliga förtroendevalda. Utbildningen består av tre delar; Juridik, HR/Ekonomi och Omvärld och näringsliv. Varje del ges under tre timmar. Utbildningen sker under kvällstid, kl. 17-20.
  Fastighets- och gatukontoret ger utbildning för tekniska nämnden den 7 och 14 februari kl. 13.00-16.30.
  Förrättningsersättning samt i förekommande fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår enligt kommunens arvodesregler vid deltagande i dessa utbildningar. Ersättning vid stadskontorets utbildning betalas i första hand av nämnd och i andra hand av kommunfullmäktige.

  Bilagor

 1. Den nu gällande delegationsordningen för tekniska nämnden, Malmö stad, antogs av nämnden den 28 mars 2019, § 102, och har reviderats vid ett antal tillfällen under den föregående mandatperioden. En ny teknisk nämnd har tillträtt den 1 januari 2023 och i anledning härav finns det skäl att nämnden formellt antar den delegationsordning som ska gälla under den mandatperiod nämnden är utsedd. Översyn av delegationsordningen pågår inom fastighets- och gatukontoret och en eventuell revidering kommer att tas upp för beslut i tekniska nämnden under mars eller april månad 2023.

  Bilagor

 2. Samverkansråd Vombs fure instiftades 2016 på initiativ av Lunds kommun. Rådet består av representanter från Lunds kommun, Malmö stad, Länsstyrelsen Skåne, P7 och Sydvatten. Rådets syfte är att samverka kring utveckling av området Vombs fure. Inom rådet diskuteras bland annat frågor kring kanalisering av olika friluftsintressen, information och skyltning, skydd för kronviltet, skogsbrukets inriktning och områdesskydd.
  Tekniska nämnden utser representant för Malmö stad. Med anledning av ny mandatperiod ska representant utses för 2023-2026.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.