Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokoll

 2.  

  a) Utveckling och förvaltning av Malmö hamn

  (45 min)

  Sarah von Liewen, avdelningschef fastighetshetsavdelningen

  Viktoria Morén, enhetschef fastighetsavdelningen

  Olle Anderberg, strateg fastighetsavdelningen

   

  Nedanstående muntlig föredragning ges vid beslutsärende 4

  b) Återrapportering KF budgetuppdrag 2021 av supercykelstråk (TN-2021-637)

  (20 min)

  Anna Modig, tf. avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Peter Håkansson, sektionschef stadsutvecklingsavdelningen

  Jesper Nordlund, trafikplanerare stadsutvecklingsavdelningen

   

  Nedanstående muntlig föredragning ges vid beslutsärende 5

  c) Årsanalys 2022 tekniska nämnden - fastighets- och gatukontoret

  (15 min)

  Jenny Wendle, avdelningschef avdelningen för struktur och stöd

  Maria Hultin, enhetschef avdelningen för struktur och stöd

  Helen Dalgart, HR-chef avdelningen för struktur och stöd

   

  Nedanstående muntlig föredragning ges vid beslutsärende 13

  d) Utökat objektsgodkännande för lekplatsupprustningar 2022-2024 (TN-2022-2159)

  (15 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Petra Bengtsson, landskapsarkitekt avdelningen för offentlig miljö

  Johanna Spjuth, landskapsarkitekt avdelningen för offentlig miljö

 3. Nämnden ska hålla sig uppdaterad kring krisberedskapsarbetet inom ramen för sitt verksamhetsområde. Detta sker genom att en rapport för det gångna årets beredskapsarbete samt eventuella uppdaterade krisledningsplaner presenteras för nämnden.

  Bilagor

 4. Tekniska nämnden tillsammans med stadsbyggnadsnämnden fick i kommunfullmäktiges budget för 2021 i uppdrag att ”under mandatperioden påbörja processen med att bygga ett supercykelstråk”.
  Föreliggande rapport redogörs för vad supercykelvägar i Malmö har som målbild, vilka kvaliteter som ska känneteckna supercykelvägarna, sammanfattade riktlinjer för infrastruktur och visuellt koncept, och en redogörelse för utbyggnad av Malmös första supercykelväg mellan Limhamn och Segevång i tre etapper och med vidare regionala förlängningar mot Lomma och Lund.
  Under arbetets gång har en kontinuerlig dialog förts med Region Skåne, som från sitt håll koordinerar arbetet med supercykelvägar bland skånska kommuner.

  Bilagor

 5. Fastighets- och gatukontoret har upprättat förslag till årsanalys för 2022 och sammanfattat verksamhetsåret i enligt med stadskontorets anvisningar. Årsanalysen omfattar uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet och ekonomi. Årsanalys 2022 sammanfattar mandatperioden 2020-2022 avseende måluppföljning av kommunfullmäktiges mål som tilldelats tekniska nämnden.
  Därutöver har bilagts uppföljning av åtaganden och nämndsuppdrag, objektsgodkännanden, uppföljning av arbetet inom personalområdet. Tre av tekniska nämnden nämndsuppdrag som förvaltningen arbetat med under 2022 redovisas även de som bilagor.

  Bilagor

 6. Fastighets- och gatukontoret har upprättat förslag till årsanalys för 2022 och sammanfattat verksamhetsåret enligt stadskontorets anvisningar.

  Bilagor

 7. Internkontrollrapporten innehåller den slutliga uppföljningen av tekniska nämndens interna kontrollplan 2022 för fastighets- och gatukontoret, inklusive hamnanläggningar. Intern kontroll är ett av de sätt Malmö stad använder för att säkra och utveckla verksamheternas kvalitet.
  Den interna kontrollplanen innehåller ett urval av områden som ska granskas eller åtgärdas. Den består av en direktåtgärdsdel och en granskningsdel. Syftet med direktåtgärder är att genomföra nödvändiga åtgärder i nära framtid utan ytterligare kontroller och utredningar utifrån den riskbedömning som är gjord. Under 2022 har direktåtgärder inom följande fem riskområden identifierats: Storstadspaketet, risk att drift och underhåll av stadens offentliga miljö inte lever upp till avtalad kvalitetsnivå, risk för brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet, risk för oegentligheter i välfärden – inköp samt risk för osäkerhet i kostnader och kvalitet för kommunens färdtjänst.
  Kommunstyrelsen beslutade om tre gemensamma granskningsområden för Malmö stads nämnder och det är löneskulder, sociala medier och barnrätt. Dessa områden har granskats på sätt som beskrivs i kommunstyrelsens ärende och stadskontorets anvisningar. Granskningsresultaten samt direktåtgärderna utgör uppföljningen av internkontrollplan 2022 för tekniska nämnden.

  Bilagor

 8. Klimat- och näringslivsdepartementet har på remiss översänt Naturvårdsverkets skrivelse Grovavfall och farligt avfall. Kommunstyrelsen har översänt remissen till tekniska nämnden och miljönämnden. Tekniska nämnden har översänt ärendet för yttrande till VA SYD som sköter avfallshanteringen åt Malmö stad. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar utifrån inkommit yttrande från VA SYD.

  Bilagor

 9. Kommunstyrelsen har översänt remissen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg” som inkommit från Klimat- och näringslivsdepartementet. Remissen är sänd till tekniska nämnden, miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden för yttrande. Svar önskas senast 2023-03-06.
  Förslaget innebär att bestämmelsen i miljöbalken som anger att regeringen endast får tillåta en ny kärnkraftsreaktor om den ersätter en permanent avstängd reaktor och uppförs på en plats där någon av de befintliga reaktorerna är lokaliserad ska tas bort. Inga andra förutsättningar föreslås ändras avseende tillåtlighets- och tillståndsprövningen för kärnteknisk verksamhet.
  Då det tar tid att etablera ny energiproduktion genom kärnkraft och energiförsörjningsfrågan är av stor vikt för samhället i stort, och för denna region i synnerhet, är det angeläget att regeringen fattar beslut som säkerställer att befintliga energianläggningar nyttjas och att man säkerställer upprustning av befintligt energidistributionssystem för en leveranssäker och hållbar energiförsörjning

  Bilagor

 10. Centerpartiet föreslår i nämndinitiativ att fastighets- och gatukontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att omvandla en eller flera gator och torg till vinterplatser med start säsongen 2023-2024. Fokus ska vara gator eller platser som har en tydlig nedgång av besökare på vintern och villkor och förutsättningar bör utformas i nära samarbete med boende och näringsidkare utmed gatan.
  Tekniska nämnden beslutade den 14 december 2022 att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 7 februari 2023 att föreslå tekniska nämnden att avslå nämndinitiativet.
  Till viss del arbetar förvaltningen redan med vintergestaltning i form av belysning och utsmyckning under vintern på både gågator och torg, samt inte minst i Folkets park. Förutsättningar för vintergator bör, liksom för sommargator, utgå ifrån att det redan innan ska finnas ett folkliv på platsen och därmed möjlighet att utveckla platsen ytterligare. Arbetsutskottet bedömer att dessa förutsättningar inte finns i tillräcklig grad för vintergator och föreslår därför att nämnden avslår nämndinitiativet.

  Bilagor

 11. Tekniska nämnden valde den 10 januari 2023 ledamöter och ersättare i dess arbetsutskott respektive trafikutskott. Håkan Linné (L) valdes till ersättare i båda utskotten. Håkan Linné lämnade sitt uppdrag som ledamot i tekniska nämnden den 2 februari varför fyllnadsval behöver göras av ny ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott respektive trafikutskott.

  Bilagor

 12. Tekniska nämnden föreslås lämna rättegångsfullmakt med behörighet att företräda tekniska nämnden inom nämndens ansvars- och verksamhetsområden till stadsjuristen Anneli Hogart Palm.

  Bilagor

 13. Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för att förnya och utveckla Malmös lekplatser och temalekplatser under 3-årsperioden 2022-2024, till en beräknad bruttoutgift om 8 mnkr. Den totala investeringsutgiften för hela 3-årsperioden 2022-2024 blir därmed 20,6 mnkr.

  Bilagor

 14. Fastighets- och gatukontoret (FGK) bygger nya och utvecklar befintliga mötesplatser och stråk med tillhörande utrustning. Stadens mötesplatser har stor påverkan på malmöbornas livsmiljö och möjlighet till rekreation och lek. Det finns ett behov av att utveckla nya och befintliga mötesplatser och stråk.
  De åtgärder som behövs varierar i innehåll men sammantaget utgör de en del av det övergripande arbete förvaltningen gör på uppdrag av tekniska nämnden för att möta stadens utmaningar. Till exempel kan åtgärderna öka platsers trygghet, öka tillgängligheten för barn och äldre samt förbättra stadsmiljön för gående och cyklister. Alla ovan nämnda aspekter är centrala i arbetet för ett mer jämställt offentligt rum och bidrar till att öka stadens sociala hållbarhet. De åtgärder som kommer genomföras under 2023 är att utveckla delar av Raoul Wallenbergs park samt Berghults trädgård.
  Projektet syftar till att kunna svara upp mot önskemål på kvalitetshöjande åtgärder från politiken och medborgare samt genomföra åtgärder baserade på egna bedömningar på ett effektivt och lyhört sätt.
  Planerade leveranser samt uppföljning av vad som genomförts under året kommer årligen att rapporteras till tekniska nämndens arbetsutskott.
  Totalt uppgår den föreslagna investeringskostnaden till 6 mnkr och fördelas jämnt över tre år.

  Bilagor

 15. Pågående projekt avser förverkligande av gällande DP 5043, lagakraftvunnen 2010, genom utbyggnad av lokalgator. Lokalgatorna Stormastgatan, Bomgatan och Tampgatan är viktiga lokalgator inom kvarteret Stormasten i syfte att skapa sammanfogade kvarter, god framkomlighet i området samt tydliggöra struktur för stadsdelens infrastruktur.
  Utbyggnad av lokalgatorna har skett etappvis och under flera års tid vilket har föranlett merkostnader i förhållande till tidigare uppsatt budget och tidplan. Exploatören har efterfrågat denna typ av utbyggnad av allmän plats och är införstådd med att merkostnader som detta föranleder bekostas av densamme genom 100 procent gatukostnadsersättning. Detta medför ett behov om en ny beslutad ram för projektet.
  Utgifterna för projektet var beräknade till 15 mnkr och beslutades i Tekniska nämnden år 2012. År 2022 har en ny bedömning av utgifterna tagits fram som visar att projektets totala utgifter uppgår till 26 mnkr.
  Den 16 juni 2022 tog tekniska nämnden beslut om att godkänna det utökade objektsgodkännandet. Investeringen uppgår till 26 mnkr varför det utökade objektsgodkännandet även ska godkännas av kommunstyrelsen.

  Bilagor

 16. Exploateringsavtal avseende fastigheten Limhamn 155:355 m.fl. med anledning av att stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan, Dp 5622, för området. Planförslaget möjliggör ca 1 000 bostäder samt förskola. Avtalet upprättats för att bland annat reglera gatukostnader för ny allmän platsmark inom och i anslutning till detaljplaneområdet, marköverlåtelser samt övriga frågor vilka behöver regleras mellan staden och exploatören.

  Bilagor

 17. Genom beslut i tekniska nämnden 2022-05-23 § 162 respektive 2022-10-27 § 276, bemyndigades förvaltningen att genomföra uppsägning av tomträttsavtalen för fastigheterna Malmö Hammaren 2, 6 och 10, vilket nu skett. Vid uppsägning av tomträtt ska jordägaren, d.v.s. kommunen, lösa tomträttshavarens byggnader och anläggningar på tomträtten. Lösensummorna har beräknats till 9,2 miljoner kr, 9,2 miljoner kr respektive 14,2 miljoner kr – d.v.s. totalt 32,6 miljoner kr.

  Bilagor

 18. Under 2022 har sammanlagt 154 tomträtter avgäldsreglerats. Detta har resulterat i höjningar av den årliga avgälden om sammanlagt 7 701 840 kronor. Under året har 3 friköp av tomträtter som varit föremål för avgäldsreglering genomförts och har därför räknats bort från sammanställningen.

  Bilagor

 19. Under 2023 ska 182 småhus med tioåriga avgäldsperioder och ett småhus med tjugoårig avgäldsperiod avgäldsregleras. Tekniska nämnden föreslås besluta om samma principer för beräkning av avgäldsunderlag och avgäldsränta som tillämpats sedan 2009.

  Bilagor

 20. Bilagor

 1. Tekniska nämnden tillsammans med stadsbyggnadsnämnden fick i kommunfullmäktiges budget för 2021 i uppdrag att ”under mandatperioden påbörja processen med att bygga ett supercykelstråk”.
  Föreliggande rapport redogörs för vad supercykelvägar i Malmö har som målbild, vilka kvaliteter som ska känneteckna supercykelvägarna, sammanfattade riktlinjer för infrastruktur och visuellt koncept, och en redogörelse för utbyggnad av Malmös första supercykelväg mellan Limhamn och Segevång i tre etapper och med vidare regionala förlängningar mot Lomma och Lund.
  Under arbetets gång har en kontinuerlig dialog förts med Region Skåne, som från sitt håll koordinerar arbetet med supercykelvägar bland skånska kommuner.

  Ärendet kompletterades med en muntlig föredragning av Jesper Nordlund, trafikplanerare och Peter Håkansson, sektionschef.

  Bilagor

 2. Fastighets- och gatukontoret har upprättat förslag till årsanalys för 2022 och sammanfattat verksamhetsåret enligt stadskontorets anvisningar.

  Bilagor

 3. Kommunstyrelsen har översänt remissen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg” som inkommit från Klimat- och näringslivsdepartementet. Remissen är sänd till tekniska nämnden, miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden för yttrande. Svar önskas senast 2023-03-06.
  Förslaget innebär att bestämmelsen i miljöbalken som anger att regeringen endast får tillåta en ny kärnkraftsreaktor om den ersätter en permanent avstängd reaktor och uppförs på en plats där någon av de befintliga reaktorerna är lokaliserad ska tas bort. Inga andra förutsättningar föreslås ändras avseende tillåtlighets- och tillståndsprövningen för kärnteknisk verksamhet.
  Då det tar tid att etablera ny energiproduktion genom kärnkraft och energiförsörjningsfrågan är av stor vikt för samhället i stort, och för denna region i synnerhet, är det angeläget att regeringen fattar beslut som säkerställer att befintliga energianläggningar nyttjas och att man säkerställer upprustning av befintligt energidistributionssystem för en leveranssäker och hållbar energiförsörjning

  Bilagor

 4. Exploateringsavtal avseende fastigheten Limhamn 155:355 m.fl. med anledning av att stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan, Dp 5622, för området. Planförslaget möjliggör ca 1 000 bostäder samt förskola. Avtalet upprättats för att bland annat reglera gatukostnader för ny allmän platsmark inom och i anslutning till detaljplaneområdet, marköverlåtelser samt övriga frågor vilka behöver regleras mellan staden och exploatören.

  Bilagor

 5. Genom beslut i tekniska nämnden 2022-05-23 § 162 respektive 2022-10-27 § 276, bemyndigades förvaltningen att genomföra uppsägning av tomträttsavtalen för fastigheterna Malmö Hammaren 2, 6 och 10, vilket nu skett. Vid uppsägning av tomträtt ska jordägaren, d.v.s. kommunen, lösa tomträttshavarens byggnader och anläggningar på tomträtten. Lösensummorna har beräknats till 9,2 miljoner kr, 9,2 miljoner kr respektive 14,2 miljoner kr – d.v.s. totalt 32,6 miljoner kr.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.