Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokollet

 2.  

  a) Nämndsbudget 2023 tekniska nämnden

  (30 min introduktion + 30 min genomgång)

  Jenny Wendle, avdelningschef avdelningen för struktur och stöd

  Jörgen Jepson, ekonomichef avdelningen för struktur och stöd

  Maria Hultin, enhetschef avdelningen för struktur och stöd

   

  Nedanstående muntlig föredragning ges vid beslutsärende 9

  b) Beställning av turutbud för Malmöpendeln för trafikåret 2024, T24

  (10 min)

  Anna Modig, tf. avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Magnus Fahl, strateg stadsutvecklingsavdelningen

   

  Nedanstående muntlig föredragning ges vid beslutsärende 12-15

  c) Förlängning av markreservationer

  (10 min)

  Anna Modig, tf. avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Sven Gustafsson, exploateringschef stadsutvecklingsavdelningen

 3. Fastighets- och gatukontoret har, i enlighet med kommunfullmäktiges instruktioner, tagit fram ett förslag till nämndsbudget 2023 för tekniska nämnden – fastighets- och gatukontoret 037.
  På tekniska nämndens möte 28 mars kommer en kompletterad budget med mål och kommunfullmäktigeuppdrag att föreslås nämnden, i enlighet med kommunfullmäktiges instruktioner och tidplan.

  Bilagor

 4. Fastighets- och gatukontoret har, i enlighet med kommunfullmäktiges instruktioner, tagit fram ett förslag till nämndsbudget 2023 för tekniska nämnden – hamnanläggningar 014.

  Bilagor

 5. Tekniska nämndens internkontrollplan 2032 omfattar fastighets- och gatukontorets verksamhet, inklusive förvaltningskod 014, hamnanläggningar.
  Intern kontroll innebär, enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll, att kommunen har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, vilket bland annat betyder styrning och kontroll över prestationer, kvalitet och ekonomi. Detta ger förutsättningar för en god service samt för att säkra förtroendet för verksamheten hos Malmöbor och andra intressenter. Den interna kontrollen är en av delarna i det fortgående kvalitets- och utvecklingsarbetet inom nämndens ansvarsområden.
  Förvaltningen har under hösten 2022, integrerat med verksamhetsplaneringen, riskanalyserat sin verksamhet utifrån olika perspektiv. De problem och risker som har bedömts ha högt riskvärde har, med undantag för de kommungemensamma riskerna, behandlats och prioriterats av fastighets- och gatukontorets ledningsgrupp. De problem och risker som ledningsgruppen bedömt vara särskilt viktiga att åtgärda eller granska har tagits med i tekniska nämndens internkontrollplan för 2023. Till detta har även de kommungemensamma granskningsområdena, som beslutas av kommunstyrelsen, lagts.
  Internkontrollplanen består av en direktåtgärdsdel och en granskningsdel. Syftet med direktåtgärder är att genomföra nödvändiga åtgärder i nära framtid utan ytterligare kontroller och utredningar. Åtgärderna kan vara av olika slag och kan handla om att utveckla, intensifiera eller förtydliga aktiviteter som redan utförs. Syftet med granskningar är att utreda om det krävs mer information för att avgöra behov av eventuella åtgärder. Granskningarna leder vid konstaterade brister (avvikelser) till förbättringsåtgärder.
  Som bilaga finns även riskanalysen som information till tekniska nämnden, i enlighet med stadens instruktioner för arbetet med intern kontroll.

  Bilagor

 6. Malmös stadsrevision har granskat den interna kontrollen vid fyra nämnder. Syftet med granskningen är att bedöma om miljönämnden, servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden har en tillräcklig styrning av arbetet med intern kontroll.
  Den sammanvägda bedömningen är att nämnderna inte har en helt tillräcklig styrning av arbetet med intern kontroll. Revisionskriterierna är delvis uppfyllda, men det finns några brister som behöver åtgärdas. Tekniska nämnden finner revisionens rekommendationer relevanta och ämnar följa rapportens rekommendationer, se bifogat förslag till yttrande.

  Bilagor

 7. Fastighets- och gatukontoret föreslår tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen sina respektive nämnder att föra över uppdraget att anskaffa och förvalta bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar från tekniska nämnden till arbetsmarknads- och socialnämnden.
  Detta utifrån att det sedan fem år tillbaka finns en central organisering av bostads- och hemlöshetsfrågorna inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Planeringen är att den enhet (lägenhetsenheten) inom fastighets- och gatukontoret som nu ansvarar för anskaffning och tillsyn kommer att vara en del av avdelningen för boende tillsyn och service inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. På detta sätt säkerställs att de resurser och den kompetens som behövs för uppdraget samlas centralt, i en och samma avdelning.
  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och fastighets- och gatukontoret har haft en dialog med berörda fastighetsägare och dessa har inte haft några invändningar mot förslaget.

  Bilagor

 8. Ärendet behandlar en justering av de taxor/avgifter som gäller vid handläggning av trafiktillstånd avseende specialtransporter samt nyttokort.

  Bilagor

 9. Inför starten av trafik med Malmöpendeln på kontinentalbanan i december 2018 ingick Malmö stad och Region Skåne avtal om tillköp av trafik. Enligt detta avtal ska Malmö stad till Skånetrafiken meddela vilket turutbud som ska trafikera Malmöpendeln senast den 31 januari inför varje trafikårs start.
  Förvaltningen bedömer att samma turutbud som under 2023 bör fortsätta under trafikåret 2024. Det föreslås därför att Malmö stad ska meddela Skånetrafiken att turutbudet ska vara en tur per halvtimme och riktning, motsvarande 33 dubbelturer, på vardagar såväl som på lördagar, söndagar och helgdagar.
  Bruttokostnaden för det föreslagna turutbudet bedöms bli ca 30,5 mnkr. Intäkterna bedöms uppgå till ca 4,8 mnkr. Det innebär att nettokostnaden för Malmöpendeln bedöms uppgå till 25,7 mnkr under 2024.

  Bilagor

 10. Fastighets- och gatukontoret föreslår att det ska sättas upp en toalettbyggnad vid Mary Anderssons lekplats på Arildsplan utifrån att lekplatsen lockat många besökare och att flera Malmöbor i olika kundtjänstärenden pekat på behovet av att det sätts upp en toalett. Investeringskostnaden har beräknats till 4 950 000 kr och driftskostnaden till 770 000 kr per år. Projektet ryms inom den beslutade årsramen för kategorin.

  Bilagor

 11. Förlängning av markreservation för MKB Fastighets AB (MKB) om totalt ca 100 bostäder på kommunal mark i södra Holma. Markreservationen bidrar till att MKB kan uppnå sina leveranskrav enligt deras ägardirektiv.

  Bilagor

 12. Förlängning av markreservation för del av fastigheten Hyllie 165:61 till Malmö kommuns parkeringsaktiebolag (P-Malmö) om cirka 16 000 BTA för utveckling av parkerings- och mobilitets-anläggning inom projekt 3007 Holma mellersta och södra.

  Bilagor

 13. Fastigheten omfattas av detaljplan för Söder om kvarteret Badhuset i Hyllie i Malmö, Dp 5533. Detaljplanen möjliggör ca 500 bostäder genom uppförande av bebyggelse avseende flerbostads-, par- och radhus samt butikslokaler, förskola, kontor och parkerings- och mobilitetsanläggning.
  MKB Fastighets AB har, sedan 2016, genom en gemensam (för MKB, Fastighet- och gatukontoret samt Stadsbyggnadskontoret) leveransplan innehaft en markreservation för del av fastigheten Badankan 1. Denna markreservation löpte ut 2022-12-31. Fastigheten Badankan 1 är genom detaljplanen reglerad som en kombination av förskoleverksamhet, inklusive förskolegård, och bostäder. Bostäderna är placerade ovanpå förskolan. Detta föranleder att MKB och Stadsfastigheter behöver samarbeta för att kunna genomföra respektive byggnation. På grund av att det gemensamma arbetet behöver fördjupas ytterligare föreslås markreservationen förlängas till och med 2023-12-31.

  Bilagor

 14. Malmö universitet (tidigare högskola) har sedan 2009-08-25 fram till och med 2022-12-31 haft markreservation för fastigheten Amphitrite 1. Markreservationen föreslås nu förlängas till och med 2023-12-31.

  Bilagor

 15. Kommunen förvärvar såsom ett strategiskt förvärv, skolfastigheten Malmö Odense 4 av Stiftelsen Bladins skola, som efter överlåtelsen ska förhyra skollokalerna av kommunen genom servicenämnden. Stiftelsen förvärvade fastigheten av kommunen genom ett bytesavtal med tillhörande sidoavtal 2009-04-22. Köpeskillingen för detta förvärv har i enlighet avtalsvillkoren från 2009, fastställts till 298 000 000 kronor.
  Tekniska nämnden godkände förvärvet vid sammanträdet 2022-04-26 men vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-07 återremitterades ärendet till servicenämnden och tekniska nämnden för justering av hyresvillkor och köpeskilling.

  Bilagor

 16. Bilagor

 1. Fastighets- och gatukontoret har, i enlighet med kommunfullmäktiges instruktioner, tagit fram ett förslag till nämndsbudget 2023 för tekniska nämnden – fastighets- och gatukontoret 037.
  På tekniska nämndens möte 28 mars kommer en kompletterad budget med mål och kommunfullmäktigeuppdrag att föreslås nämnden, i enlighet med kommunfullmäktiges instruktioner och tidplan.

  Bilagor

 2. Fastighets- och gatukontoret har, i enlighet med kommunfullmäktiges instruktioner, tagit fram ett förslag till nämndsbudget 2023 för tekniska nämnden – hamnanläggningar 014.

  Bilagor

 3. Kommunen förvärvar såsom ett strategiskt förvärv, skolfastigheten Malmö Odense 4 av Stiftelsen Bladins skola, som efter överlåtelsen ska förhyra skollokalerna av kommunen genom servicenämnden. Stiftelsen förvärvade fastigheten av kommunen genom ett bytesavtal med tillhörande sidoavtal 2009-04-22. Köpeskillingen för detta förvärv har i enlighet avtalsvillkoren från 2009, fastställts till 298 000 000 kronor.
  Tekniska nämnden godkände förvärvet vid sammanträdet 2022-04-26 men vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-07 återremitterades ärendet till servicenämnden och tekniska nämnden för justering av hyresvillkor och köpeskilling.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.