Hoppa över navigering
 • Ett nämndinitiativ har inkommit från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna där de föreslår att fastighets- och gatukontoret ges i uppdrag att under innevarande år möblera Masttorget och Nobeltorget med temporär grönska i form av träd och andra planteringar som kan bidra till ökad rumslighet och mer levande torg jämfört med idag och att, efter utvärdering med de boende och fastighetsägare, återkomma till tekniska nämnden med förslag hur de utpekade torgen och andra hårdgjorda platser kan omvandlas permanent. Tekniska nämnden beslutade den 28 mars att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 11 april att föreslå tekniska nämnden att bifalla nämndinitiativet.

  Bilagor

 • Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde. 2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns intensifierats i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.
  Ideella föreningarna Trygg Malmö och Made in Rosengård har inkommit med en ansökan 2023-03-03 i enlighet med tekniska nämndens samverkansmodell och har ansökt om 670 000 kr för att starta en samverkansplattform i Rosengård - Rosengård samverkan och mobilisering!
  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar samverkansstödet om 500 000 kr för föreningarna då förslaget uppfyller samtliga kriterier i samverkansmodellen.

  Bilagor

 • Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde. 2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns intensifierats i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.
  Malmökretsen av Svenska Röda Korset har inkommit med en ansökan 2023-03-16 i enlighet med tekniska nämndens samverkansmodell och har ansökt om 356 400 kr för att aktivera Sevedsplan under Sommaren 2023 tillsammans med MKB, Fryshuset, Skånes konstförening, Woman 2 Woman Diaspora Action Group, och Seved Art District.
  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar samverkansstödet om 356 400 kr för föreningarna då förslaget uppfyller samtliga kriterier i samverkansmodellen.

  Bilagor

 • Tekniska nämnden har tillsammans med övriga nämnder fått möjligheten att äska pengar från Kommunstyrelsen och Socialstyrelsen för arbete mot segregation. Det ska framgå tydligt i äskandena hur varje insats/aktivitet bidrar till en hållbar lokal utveckling, utifrån följande fokus.
  • Minskad segregation
  • Ökad tryggheten bland malmöborna
  • Minskad brottslighet
  • Områdeslyft i socioekonomiska svaga delar.
  Insatserna ska leda till att förbättra levnadsförhållanden/villkor, skapa tillit, delaktighet och stärka demokratin i det lokala närområdet. Tekniska nämnden äskar totalt 3,8 mnkr till tre olika insatser som ska genomföras 2023.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.