Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokoll

 2.  

  a) Trygghet, Myndighetsutövning, Aktivering

  Del av tekniska nämndens utbildning (60 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Annika Larsson, enhetschef avdelningen för offentlig miljö

  Erland Weerasinghe, enhetschef avdelningen för offentlig miljö

  Jessica Grundén, enhetschef avdelningen för offentlig miljö

  Max Hanander, strateg avdelningen för offentlig miljö

  Iman Ahmad, utvecklingssamordnare avdelningen för offentlig miljö

   

  b) Årets blomstertema

  (15 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Märika Bark, landskapsarkitekt avdelningen för offentlig miljö

  Elin Karlsson, landskapsarkitekt avdelningen för offentlig miljö

   

  c) Pågående förstudie för Rådmansvången och Södra Förstadsgatan

  (30 min)

  Andy Roberts, avdelningschef offentlig miljö

  Pella Ström, projektledare avdelningen för offentlig miljö

  Olof Rabe, utvecklingssamordnare avdelningen för offentlig miljö

   

  Nedanstående muntlig föredragning ges vid beslutsärende 13

  d) Objektsgodkännande Hyllie Boulevard

  (15 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Bengt Olsson, stråkprojektledare/trafikplanerare stadsutvecklingsavdelningen

 3. Ärendet drogs ur av tekniska nämndens beredning och flyttades till tekniska nämnden 14 juni.

 4. John Roslund (M) har enligt ”Motion inventera Malmös behov av bänkar” daterad 2022-12-20 föreslagit att Fastighets- och gatukontoret ska ta fram en plan för var man kan placera ut fler bänkar i Malmö för att underlätta för äldre att åka kollektivt samt att Malmö stad aktivt marknadsför möjligheten för boende och företag att donera bänkar för att göra Malmö till en attraktivare stad att leva i.
  Fastighets- och gatukontoret arbetar aktivt med Malmös stadsmiljö, dels i det löpande drift- och underhållsarbetet, dels i olika projekt. Fastighets- och gatukontoret arbetar även aktivt med att tillgänglighetsanpassa och upprusta stadens över 800 hållplatser, såväl i projekt som i linjearbete. I detta arbete ingår att se över utrustning och möjligheterna att placera ut ny eller kompletterande utrustning, exempelvis väderskydd eller fristående bänkar. Förvaltningen avser arbeta vidare med detta. I en policy framtagen av Fastighets- och gatukontoret 2014, och som under våren kommer att finnas tillgänglig på Malmö stads hemsida, beskrivs även att staden ställer sig positiv till donation av minnesbänk.

  Bilagor

 5. Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-23, § 207, att uppdra åt tekniska nämnden att i samarbete med VA SYD utreda var man kan placera permanenta vattenposter i Malmö.
  Fastighets- och gatukontoret redovisar utredning genomförd i dialog med VA SYD och miljöförvaltningen vilken redovisar antal vattenposter i den offentliga miljön samt risker och konsekvenser med dricksvatten på allmän plats. Kostnaderna för nya vattenposter i den offentliga miljön är uppskattade till 100 000 kr och uppåt beroende på val och utformning. Utöver det tillkommer driftvattenkostnader och tillsyn. Utredningen visar även på möjliga platser för placering av ytterligare tre vattenposter i den offentliga miljön.

  Bilagor

 6. Ett nämndinitiativ har inkommit från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna där de föreslår att fastighets- och gatukontoret ges i uppdrag att under innevarande år möblera Masttorget och Nobeltorget med temporär grönska i form av träd och andra planteringar som kan bidra till ökad rumslighet och mer levande torg jämfört med idag och att, efter utvärdering med de boende och fastighetsägare, återkomma till tekniska nämnden med förslag hur de utpekade torgen och andra hårdgjorda platser kan omvandlas permanent. Tekniska nämnden beslutade den 28 mars att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 11 april att föreslå tekniska nämnden att bifalla nämndinitiativet.

  Bilagor

 7. Tekniska nämnden följer av Kommunfullmäktige 2019-12-19 fastställt Attestreglemente för Malmö stad, med kompletterande kommungemensamma tillämpningsanvisningar antagna 2020-01-15 samt KS 2023-03-01 beslut (§64) om uppdaterade tillämpningsanvisningar för attestreglemente för Malmö stad. Fastighets- och gatukontorets attestinstruktioner beslutas av Tekniska nämnden och kan revideras därefter i enlighet med delegationsordning. Tekniska nämndens attestinstruktioner är således ett komplement till Malmö stads attestreglemente och dess tillämpningsanvisningar.
  Förändringar av befintliga attester kan ske löpande under året och beslutas då av enhetschefen på ekonomienheten enligt fastighets- och gatudirektörens vidaredelegering, punkt 3.5: ”Revidera attestinstruktion och utse besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare för dessa.”

  Bilagor

 8. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde. 2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns intensifierats i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.
  Ideella föreningarna Trygg Malmö och Made in Rosengård har inkommit med en ansökan 2023-03-03 i enlighet med tekniska nämndens samverkansmodell och har ansökt om 670 000 kr för att starta en samverkansplattform i Rosengård - Rosengård samverkan och mobilisering!
  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar samverkansstödet om 500 000 kr för föreningarna då förslaget uppfyller samtliga kriterier i samverkansmodellen.

  Bilagor

 9. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde. 2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns intensifierats i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.
  Malmökretsen av Svenska Röda Korset har inkommit med en ansökan 2023-03-16 i enlighet med tekniska nämndens samverkansmodell och har ansökt om 356 400 kr för att aktivera Sevedsplan under Sommaren 2023 tillsammans med MKB, Fryshuset, Skånes konstförening, Woman 2 Woman Diaspora Action Group, och Seved Art District.
  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar samverkansstödet om 356 400 kr för föreningarna då förslaget uppfyller samtliga kriterier i samverkansmodellen.

  Bilagor

 10. Tekniska nämnden har tillsammans med övriga nämnder fått möjligheten att äska pengar från Kommunstyrelsen och Socialstyrelsen för arbete mot segregation. Det ska framgå tydligt i äskandena hur varje insats/aktivitet bidrar till en hållbar lokal utveckling, utifrån följande fokus.
  • Minskad segregation
  • Ökad tryggheten bland malmöborna
  • Minskad brottslighet
  • Områdeslyft i socioekonomiska svaga delar.
  Insatserna ska leda till att förbättra levnadsförhållanden/villkor, skapa tillit, delaktighet och stärka demokratin i det lokala närområdet. Tekniska nämnden äskar totalt 3,8 mnkr till tre olika insatser som ska genomföras 2023.

  Bilagor

 11. Trädäcket vid T-bryggan är en populär och välbesökt sommarplats i Malmö. Ytan har möjliggjort och varit central för en mängd olika arrangemang där flera förvaltningar använder trädäcket för sina sommaraktiviteter. Då mindre underhåll inte längre kan förlänga den tekniska livslängden krävs ett utbyte av hela trädäcket för att leverera en säker yta.
  Det befintliga trädäcket kommer att ersättas av ett nytt trädäck på samma plats, bestående av ett mer hållbart material med en beräknad livslängd på 20 år. Trädäcket utformas likt föregående med en stor öppen yta som möjliggör multifunktion för olika aktiviteter.
  Den totala reinvesteringsutgiften för projektet beräknas till 3 mnkr och ryms inom Fastighets – och gatukontorets investeringsram för 2023. Driftkonsekvensen beräknas till en årlig kostnad av 225 tkr.
  Projektet beräknas påbörjas under våren 2023 och avslutas i slutet av maj 2023 då sommarsäsongens arrangemang startar.

  Bilagor

 12. Malmö stad kommer inom ramen för Ramavtal 8 – storstad Malmö att utveckla staden genom åtgärder för förbättrad infrastruktur och ökat bostadsbyggande. På sträckan för MalmöExpress (MEX)-linje 10, mellan Malmö C och Svågertorp, planeras att vidta kollektivtrafikfrämjande åtgärder samt åtgärder som främjar framkomligheten för cykeltrafik. Samtidigt ska projektet se till helheten för gatornas alla funktioner, stadskvalitéer och deras gestaltning.
  Den geografiska avgränsningen för detta objektsgodkännande går från Bollspelsvägen i norr till Svågertorps station i söder. Ombyggnationen planeras pågå från 2024 och vara helt färdig under 2029 så att 18-meters elbussar kan trafikera hela denna busslinje i december 2029.
  Projektdirektiv beslutades av avdelningschef 2021-06-23. Information har hållits i tekniska nämndens trafikutskott två gånger mellan augusti och december 2022. Utöver detta objektsgodkännande är två objektsgodkännanden inom ramen för MEX-linje 10 redan beslutade.
  Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för åtgärder för förbättrad infrastruktur och i övrigt god stadsmiljö, till en beräknad bruttoutgift om 218 mnkr.

  Bilagor

 13. I samband med att E.ON planerar en utbyggnad av befintlig nätstation på fastighet Hyllie 155:86 behöver nuvarande in- och utfartsväg till Hyllie sportcenter ersättas och rivas. Vägen är förlagd på E.ONs fastighet utan avtal eller servitut. Projektet föreslår en mindre ombyggnation i form av en förlängning av Hylliebadets befintliga parkeringsgata som idag slutar cirka 10 meter från Hyllie sportcenter för att säkerställa en ny in- och utfartsväg. Längs parkeringsgatan föreslås hastighetsdämapande åtgärder för att säkerställa låg hastighet.
  Den totala investeringen för projektet beräknas till 450 tkr. Driftskonsekvenserna beräknas till 47 tkr brutto. Detaljprojektering och entreprenad planeras att genomföras under våren 2023.

  Bilagor

 14. Projektet omfattar upprustning och tillgänglighetsanpassning av hållplatsen Ollebo samt etablering av ett ytterligare hållplatsläge vid hållplats Naffentorpsvägen. Den totala investeringen för projektet beräknas till 6 mnkr, medan de bedömda inkomsterna för kollektivtrafik genom statlig medfinansiering enligt Ramavtal 8 i Sverigeförhandlingen uppgår till 3 mnkr, vilket ger ett projektnetto om -3 mnkr. Driftskonsekvenserna är beräknade till 540 tkr brutto och 315 tkr netto.
  Projektets kalkyl ryms inom Fastighets- och gatukontorets investeringsram och prioriteringar för kategori Storstadspaketet-infrastruktur.

  Bilagor

 15. Sverigedemokraterna föreslår i nämndinitiativ till tekniska nämnden att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att utreda möjligheterna till belysning av Kalkbrottets motionsspår.

  Bilagor

 16. Bilagor

 1. Ett nämndinitiativ har inkommit från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna där de föreslår att fastighets- och gatukontoret ges i uppdrag att under innevarande år möblera Masttorget och Nobeltorget med temporär grönska i form av träd och andra planteringar som kan bidra till ökad rumslighet och mer levande torg jämfört med idag och att, efter utvärdering med de boende och fastighetsägare, återkomma till tekniska nämnden med förslag hur de utpekade torgen och andra hårdgjorda platser kan omvandlas permanent. Tekniska nämnden beslutade den 28 mars att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 11 april att föreslå tekniska nämnden att bifalla nämndinitiativet.

  Bilagor

 2. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde. 2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns intensifierats i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.
  Ideella föreningarna Trygg Malmö och Made in Rosengård har inkommit med en ansökan 2023-03-03 i enlighet med tekniska nämndens samverkansmodell och har ansökt om 670 000 kr för att starta en samverkansplattform i Rosengård - Rosengård samverkan och mobilisering!
  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar samverkansstödet om 500 000 kr för föreningarna då förslaget uppfyller samtliga kriterier i samverkansmodellen.

  Bilagor

 3. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde. 2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns intensifierats i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.
  Malmökretsen av Svenska Röda Korset har inkommit med en ansökan 2023-03-16 i enlighet med tekniska nämndens samverkansmodell och har ansökt om 356 400 kr för att aktivera Sevedsplan under Sommaren 2023 tillsammans med MKB, Fryshuset, Skånes konstförening, Woman 2 Woman Diaspora Action Group, och Seved Art District.
  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar samverkansstödet om 356 400 kr för föreningarna då förslaget uppfyller samtliga kriterier i samverkansmodellen.

  Bilagor

 4. Tekniska nämnden har tillsammans med övriga nämnder fått möjligheten att äska pengar från Kommunstyrelsen och Socialstyrelsen för arbete mot segregation. Det ska framgå tydligt i äskandena hur varje insats/aktivitet bidrar till en hållbar lokal utveckling, utifrån följande fokus.
  • Minskad segregation
  • Ökad tryggheten bland malmöborna
  • Minskad brottslighet
  • Områdeslyft i socioekonomiska svaga delar.
  Insatserna ska leda till att förbättra levnadsförhållanden/villkor, skapa tillit, delaktighet och stärka demokratin i det lokala närområdet. Tekniska nämnden äskar totalt 3,8 mnkr till tre olika insatser som ska genomföras 2023.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.