Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokollet

 2.  

  a) Eurovisionarbetet

  (30 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Karin Karlsson, huvudprojektledare Eurovision

  Lotta Ström, projektledare avdelningen för offentlig miljö

  Felicia Fredriksson, projektledare avdelningen för offentlig miljö

   

  b) Slutrapport för projekt Grönare Möllan

  (20 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Caroline Larsson, landskapsarkitekt avdelningen för offentlig miljö

   

  c) Slutrapport för Barnens skulpturpark

  (20 min)

  Andy Roberts, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö

  Sofie Hellryd, utvecklingssamordnare avdelningen för offentlig miljö

 3. Landsbygds- och infrastrukturdepartementet föreslår en ny förordning för att ge väghållare mandat att reglera vart vissa helautomatiserade motorfordon ska få föras. Helautomatiserade motorfordon konstruerade för ett förprogrammerat färdmönster kan sedan 2022 bli generellt godkända för trafik inom EU. Utan nationell reglering finns risk att de börjar föras var som helst, vilket inte är syftet med fordonen och kan vara olämpligt ur framkomlighet och säkerhetssynpunkt.

  Förvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget. Det hade dock varit önskvärt med ett bredare grepp där alla typer av helautomatiserade fordon inkluderades, inte bara motorfordon. Det framgår inte heller tydliga skäl till att införa en ny förordning över integrering av regleringsmöjligheten i Trafikförordningen.

  Bilagor

 4. Tekniska nämnden har av justitiedepartementet genom remiss fått möjlighet att lämna syn-punkter över förslaget om återinförande av en hyresförvärvslag (SOU 2023:55, Vem äger fastig-heten) och andra därmed sammanhängande lagrum i syfte att förstärka kontroller vid fastighets-förvärv. Förslaget med att återinföra hyresförvärvslagen har till syfte att stärka bostadshyresgäster skydd för oseriösa överlåtelser av hyresfastigheter och hindra att den svenska fastighetsmark-naden utnyttjas för brottslighet.

   

  Lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastigheter m. m. upphävdes 2010 då lagstiftningen bland annat ansågs vara svårtillämpad och ineffektiv. Ambitionen med aktuellt förslag är att dels modernisera språket, dels att anpassa lagrummens tillämplighet till nuvarande förhållanden.

   

  Problemet med oseriösa aktörer som tar över hyresfastigheter, startar bostadsrättsföreningar som utnyttjas för att göra snabba, spekulativa vinster eller tvätta pengar är väl känt i Malmö.  De här händelserna får djupa konsekvenser för boende, för grannar och för kommunen, under lång tid, med vanskötta fastigheter och otrygga områden.  Det finns en nära koppling till annan slags kriminalitet. Oseriösa fastighetsägare kan snabbt sänka attraktiviteten för ett bostadsområde och medför att ett utsatt bostadsområde fortsätter att vara utsatta.

   

  Tekniska nämnden understryker i sitt yttrande att lagstiftarens intentioner med att skapa ett skydd för hyresgäster mot oseriösa fastighetsägare är goda, men möjligheterna att göra det genom den nya hyresförvävslagen nog är begränsade. Lagen kan möjligen tillsammans med andra åtgärder och samordnade aktiviteter bidra till att komma till rätta med problemen. Den föreslagna lagen innebär att stora resurser och kompetenser behövs inom kommunerna för att kunna göra de bedömningar som lagen kräver. Trots detta är det sannolikt svårt att med hjälp av prövningen förhindra ekonomisk brottslighet som sker via denna typ av transaktioner eller i övrigt stoppa förvärv av oseriösa fastighetsägare. Möjligen kan lagen ha en viss preventiv effekt.

   

  Bilagor

 5. Genom kommunfullmäktiges budgetuppdrag 2023 har kommunstyrelsen fått i uppdrag, tillsammans med berörda nämnder och bolag, att definiera och starta ett långsiktigt och strategiskt områdeslyft. Stadskontoret har tagit fram ett förslag på hur Malmö stad kan bedriva arbetet kring såväl hållbar lokal utveckling som insatser i form av ett områdeslyft.

   

  Förvaltningen tog fram ett förslag till yttrande där tekniska nämnden ställer sig bakom förslaget. I förslaget framhölls att det bör finnas ett tydligt fokus på barn och unga. Förslaget menar även att ansvaret för kraftsamling bör utgå från att det finns två nivåer i samordningen; en övergripande, strategisk nivå där ansvaret bör ligga på den nämnd som har det övergripande, strategiska samordningsansvaret i sitt reglemente. Dels en lokal, operativ nivå där ansvaret bör ligga på den nämnd eller aktör som är bäst lämpad utifrån de mål och insatser som är prioriterade.

   

  På tekniska nämndens beredning kompletterades yttrandet och några justeringar gjordes. I det justerade förslaget framhålls att det är viktigt att satsningar av detta slag ses som en kontinuerlig process, och inte som en tidsatt satsning i projektliknande form. Det är också mycket viktigt att klargöra hur ekonomistyrningen kommer att fungera inom ramen för modellen, exempelvis hur och av vilken instans som prioriteringar kommer att göras. Slutligen lyfter tekniska nämnden fram näringslivsperspektivet.

  Bilagor

 6. Tekniska nämnden har mottagit en motion gällande åtgärder av farliga cykelplatser. Motionen grundas i att Cykelfrämjandet via Sydsvenskan har presenterat hela tio olika cykelplatser i Malmö som upplevs som farliga.

  Genom förvaltningens insatser inom trafiksäkerhets- och trygghetsområdet görs kontinuerligt åtgärder för att förbättra både den upplevda och faktiska tryggheten och säkerheten i staden. Förvaltningen gör kontinuerligt bedömningar av vilka platser som bedöms vara högst prioriterade utifrån olika aspekter av trafiksäkerhet och upplevd trygghet.

  Majoriteten av de, i motionen, nämnda platserna har uppmärksammats i förvaltningens kontinuerliga arbete med trafiksäkerhet och trafiktrygghet. De platserna i listan som av förvaltningen bedöms vara i behov av åtgärder finns redan med i investeringsprojekt, driftsprojekt och trygghetshöjande projekt. En del av platserna är i utredningsstadiet, och några kommer byggas om inom en snar framtid. Både inom och utanför Storstadspaketet.

  Bilagor

 7. Tekniska nämnden har fått en motion gällande att tillsätta en extern miljö- och klimatkommission för halvtidsuppföljning av Malmös miljöprogram. Fastighet- och gatukontoret anser att tillsätta en halvtidskommission riskerar att ta resurser från det pågående omställningsarbetet, och därför rekommenderar förvaltningen att inte gå vidare med en kommission i detta läge.

  Bilagor

 8. Mats Brogren (M) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att tillsätta utredning om en ny citynära fossilfri flygplats i Malmö. Ärendet har remitterats till tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden. Tekniska nämnden avslår förslaget med hänvisning till att Malmö redan idag har god närhet till både Copenhagen Airport och Malmö Airport, samt att en ny stadsnära flygplats inte en resurseffektiv markanvändning och skulle medföra en begränsning av stadens utvecklingsmöjligheter.

  Bilagor

 9. Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2022 i samband med Årsredovisning 2021 Malmö stad (STK-2021-1599) att ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att genomlysa tekniska nämndens ekonomi och återkomma med eventuella förslag på justeringar till kommunfullmäktige. Stadskontoret och fastighets- och gatukontoret har tillsammans tagit fram en rapport som sammanfattar den gemensamt genomförda genomlysningen av tekniska nämndens ekonomi. I rapporten presenteras slutsatser och tillhörande förslag på justeringar som riktar sig till kommunstyrelsen och tekniska nämnden.

  Bilagor

 10. Malmö stads gemensamma arbetssätt för kompetensförsörjning är ett ledningssystem för att arbeta på ett strukturerat och systematiskt sätt med gemensamma åtgärder och prioriteringar för att möjliggöra en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi för Malmö stad.

   

  För att skapa en samlad bild av Malmö stads kompetensutmaningar ska stadens nämnder redovisa en kompetensförsörjningsplan till Stadskontoret minst vartannat år. Stadskontoret sammanställer sedan resultaten och behoven i en rapport till kommunstyrelsen och i den årliga personalredovisningen. Resultatet blir ett underlag för kommande prioriteringar och beslut i syfte att säkerställa tillgång till rätt kompetens på alla nivåer, på kort sikt och på lång sikt. 

   

  Detta år har fastighets- och gatukontoret genomfört en kompetensplanering för kritiska kompetenser. Fastighets- och gatukontoret är en förvaltning som har yrkesgrupper med specialistkompetens av både stor och liten numerär. För att bedriva ett mer långsiktigt och strukturerat arbete kring kompetensförsörjning har förvaltningen sett ett behov av att identifiera de roller som är avgörande och kritiska för organisationen eftersom ett eventuellt kompetenstapp här kan få betydande konsekvenser för verksamheten. En plan är nödvändig för att kunna säkerställa att avgörande kunskap och kompetens inom organisationen inte går förlorad. Planen förbereder organisationen för både oförutsägbara händelser och planerade avgångar.

  Bilagor

 11. I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2024 - 2025 för tekniska nämnden. I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav samt behov av innovativa inköpsplaner. Denna plan ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt, vilken kommer att antas i kommunstyrelsen.

  Bilagor

 12. Ärendet har dragits ur av förvaltningen för ny beredning efter tekniska nämndens berednings synpunkter. Ärendet flyttas till tekniska nämnden 30 januari 2024.

 13. Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 6667 Barnens skulpturpark.

  Projektets totala utfall slutade på 1,9 mnkr med en driftskonsekvens om 103 tkr gentemot ett objektsgodkännande på 2,1 mnkr och driftskonsekvenser på 115 tkr.

   

  Bilagor

 14. Tekniska nämnden beslutade 2020-12-15 (TN§430) att godkänna modellen för samverkansstöd, som gäller inom ramen för TN:s verksamhetsområde. 2022 fick Fastighets- och gatukontoret ett budgetuppdrag att stimulera till samverkan (BID) med kommunen i Malmös lokalområden. Under 2022 har insatserna att kommunicera möjligheterna till samverkan och vilket stöd som finns intensifierats i enlighet med den modell för samverkansstöd som tekniska nämnden beslutade 2020.

  Ekonomiska föreningen Have it all har inkommit med en ansökan 2023-10-05 i enlighet med tekniska nämndens samverkansmodell och har ansökt om 1,5 miljoner kr för att fortsätta utveckla Västra Hamnen tillsammans med sina medlemmar.

   

  Fastighets- och gatukontoret förslår att nämnden beviljar samverkansstödet om 300 000 kronor för föreningen förslaget uppfyller samtliga kriterier i samverkansmodellen.

   

  Tekniska nämnden beslutade den 21 november att bordlägga ärendet.

  Bilagor

 15. Ärendet avser att godkänna objektsgodkännandet för att färdigställa Ollebovägen och genomföra den nya detaljplanen för Bunkeflo 1:5 m.fl. (Dp 5503). Detaljplanen ska möjliggöra för industri och försäljning av drivmedel. Investeringsutgiften beräknas till 13 mnkr.

   

  Bilagor

 16. För att skapa utrymme kring Östervärns station samt bygga kontor och bostäder vid detta strategiskt betydelsefulla läge, behöver marken som Lundavägens koloniområde idag arrenderar frigöras. Koloniföreningen har erbjudits ett nytt läge i Sibbarp, där infrastruktur och skyfallshantering tillgodoses av kommunen.

   

  Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för flytt av Lundavägens trädgårdskoloniförening till en beräknad bruttoutgift om 14,3 mnkr.

   

  Bilagor

 17. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för komponentinvesteringar inom fastighetsbeståndet 2024, till en beräknad bruttoutgift om 19 mnkr.

   

  Bilagor

 18. Syfte med projektet är att återupprätta ursprunglig status och funktion för Malmö stads kanalslänter. En total statusinventering har gjorts av hela kanalsystemet 2017–2018 och ligger till grund för en underhållsplan med reinvesteringsåtgärder för kanalspont där dessa behöver byggas om från grunden.

  Reinvesteringen kommer att pågå löpande under kommande år utifrån statusundersökningen som slutfördes 2019.

  Den totala utgiften för projektet över tre år är 77 mnkr baserat på prisläget i oktober 2023. Detta kommer fördelas över tre årsbudgetar från och med 2024 till 2026. Driftkonsekvensen beräknas till en årlig kostnad på 2,9 mnkr. Projektet ingår i den planerade budgeten för 2024–2026.

   

  Bilagor

 19. Markanvisningsavtalet inom fastigheterna Lockarp 27:19, 27:20 samt del av Lockarp 27:15 och 31:1 förlängs att gälla till och med 2024-12-31. Villkoren för förlängningen regleras i ett tillägg till markanvisningsavtalet.

  Bilagor

 20. Fastighets- och gatukontoret föreslår att tomträttsavgäld för nästkommande avgäldsperiod för i bifogad förteckning angivna tomträtter för industriändamål, ska fastställas till i förteckningen angivna belopp.

  Bilagor

 21. På grund av att tiden för avgäldsreglering för de i ärendet aktuella tomträtterna för industriändamål går ut 2023-12-31 och att tomträttshavarna ännu inte undertecknat förslag till avtal, föreslås att nämnden delegerar rätten att träffa tilläggsavtal rörande nya avgälder till fastighets- och gatudirektören för de i bifogad lista nämnda tomträtterna.

  Bilagor

 22. På grund av att tiden för att träffa avtal om ny avgäld för de i bilagan angivna tomträtterna för flerbostadshusändamål utgår 2023-12-31 och att tomträttshavarna ännu inte undertecknat avtalsförslag, finns behov av att nämnden delegerar rätten att träffa tilläggsavtal rörande ny avgäld till fastighets- och gatudirektören avseende dessa tomträtter.

  Bilagor

 23. Ärendet har dragits ur av förvaltningen då den sista tomträttshavaren nu godkänt regleringen. Ärendet behöver därmed inte beslutas av tekniska nämnden.

 24. Fastigheten Malmö Tygelsjö 41:1 ägs av Malmö kommun och består huvudsakligen av jordbruksmark. För genomförande av detaljplan med syfte att möjliggöra en transformatorstation, föreslås försäljning av del av fastigheten om ca 8 000 kvm till E.ON Sverige AB för en köpeskilling om 800 kronor per kvm.

  Bilagor

 25. Kommunen förvärvar såsom ett strategiskt förvärv, fastigheten Malmö Koljan 10. Funktionsstödsförvaltningen som hyr fastigheten för LSS-boende, har framfört önskemål om att staden förvärvar fastigheten för att säkerställa boendet och begränsa kostnaderna för att driva detta. Det har bedömts mer förmånligt för kommunen att förvärva fastigheten än att fortsätta hyra in den från extern part.

  Bilagor

 26. Bilagor

 1. Genom kommunfullmäktiges budgetuppdrag 2023 har kommunstyrelsen fått i uppdrag, tillsammans med berörda nämnder och bolag, att definiera och starta ett långsiktigt och strategiskt områdeslyft. Stadskontoret har tagit fram ett förslag på hur Malmö stad kan bedriva arbetet kring såväl hållbar lokal utveckling som insatser i form av ett områdeslyft.

   

  Förvaltningen tog fram ett förslag till yttrande där tekniska nämnden ställer sig bakom förslaget. I förslaget framhölls att det bör finnas ett tydligt fokus på barn och unga. Förslaget menar även att ansvaret för kraftsamling bör utgå från att det finns två nivåer i samordningen; en övergripande, strategisk nivå där ansvaret bör ligga på den nämnd som har det övergripande, strategiska samordningsansvaret i sitt reglemente. Dels en lokal, operativ nivå där ansvaret bör ligga på den nämnd eller aktör som är bäst lämpad utifrån de mål och insatser som är prioriterade.

   

  På tekniska nämndens beredning kompletterades yttrandet och några justeringar gjordes. I det justerade förslaget framhålls att det är viktigt att satsningar av detta slag ses som en kontinuerlig process, och inte som en tidsatt satsning i projektliknande form. Det är också mycket viktigt att klargöra hur ekonomistyrningen kommer att fungera inom ramen för modellen, exempelvis hur och av vilken instans som prioriteringar kommer att göras. Slutligen lyfter tekniska nämnden fram näringslivsperspektivet.

  Bilagor

 2. Tekniska nämnden har mottagit en motion gällande åtgärder av farliga cykelplatser. Motionen grundas i att Cykelfrämjandet via Sydsvenskan har presenterat hela tio olika cykelplatser i Malmö som upplevs som farliga.

  Genom förvaltningens insatser inom trafiksäkerhets- och trygghetsområdet görs kontinuerligt åtgärder för att förbättra både den upplevda och faktiska tryggheten och säkerheten i staden. Förvaltningen gör kontinuerligt bedömningar av vilka platser som bedöms vara högst prioriterade utifrån olika aspekter av trafiksäkerhet och upplevd trygghet.

  Majoriteten av de, i motionen, nämnda platserna har uppmärksammats i förvaltningens kontinuerliga arbete med trafiksäkerhet och trafiktrygghet. De platserna i listan som av förvaltningen bedöms vara i behov av åtgärder finns redan med i investeringsprojekt, driftsprojekt och trygghetshöjande projekt. En del av platserna är i utredningsstadiet, och några kommer byggas om inom en snar framtid. Både inom och utanför Storstadspaketet.

  Bilagor

 3. Tekniska nämnden har fått en motion gällande att tillsätta en extern miljö- och klimatkommission för halvtidsuppföljning av Malmös miljöprogram. Fastighet- och gatukontoret anser att tillsätta en halvtidskommission riskerar att ta resurser från det pågående omställningsarbetet, och därför rekommenderar förvaltningen att inte gå vidare med en kommission i detta läge.

  Bilagor

 4. Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2022 i samband med Årsredovisning 2021 Malmö stad (STK-2021-1599) att ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att genomlysa tekniska nämndens ekonomi och återkomma med eventuella förslag på justeringar till kommunfullmäktige. Stadskontoret och fastighets- och gatukontoret har tillsammans tagit fram en rapport som sammanfattar den gemensamt genomförda genomlysningen av tekniska nämndens ekonomi. I rapporten presenteras slutsatser och tillhörande förslag på justeringar som riktar sig till kommunstyrelsen och tekniska nämnden.

  Bilagor

 5. I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2024 - 2025 för tekniska nämnden. I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav samt behov av innovativa inköpsplaner. Denna plan ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt, vilken kommer att antas i kommunstyrelsen.

  Bilagor

 6. Ärendet avser att godkänna objektsgodkännandet för att färdigställa Ollebovägen och genomföra den nya detaljplanen för Bunkeflo 1:5 m.fl. (Dp 5503). Detaljplanen ska möjliggöra för industri och försäljning av drivmedel. Investeringsutgiften beräknas till 13 mnkr.

   

  Bilagor

 7. Markanvisningsavtalet inom fastigheterna Lockarp 27:19, 27:20 samt del av Lockarp 27:15 och 31:1 förlängs att gälla till och med 2024-12-31. Villkoren för förlängningen regleras i ett tillägg till markanvisningsavtalet.

  Bilagor

 8. Fastigheten Malmö Tygelsjö 41:1 ägs av Malmö kommun och består huvudsakligen av jordbruksmark. För genomförande av detaljplan med syfte att möjliggöra en transformatorstation, föreslås försäljning av del av fastigheten om ca 8 000 kvm till E.ON Sverige AB för en köpeskilling om 800 kronor per kvm.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.