Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet

 2.  

  a) Eurovisionarbetet

  (15 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Karin Karlsson, huvudprojektledare Eurovision

  Lotta Ström, projektledare avdelningen för offentlig miljö

  Felicia Fredriksson, projektledare avdelningen för offentlig miljö

   

  b) Bekämpning av invasiva arter

  (15 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Mats Wirén, ekolog avdelningen för offentlig miljö

   

  c) Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag uppdrag att genomföra en översyn av färdtjänstregelverket, samt utreda förutsättningarna för en beställningscentral för färdtjänst i egen eller regional regi (TN-2023-1897)

  (30 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Christoffer Nilsson, projektkoordinator stadsutvecklingsavdelningen

   

   

  Nedanstående muntlig föredragning ges i samband med beslutspunkt 14. 

  d) Återkallande av beslut avseende förslag till ändring av reglemente med anledning av budgetuppdrag

  Eva Nilsson Lundqvist, stadsjurist kvalitets- och kansliavdelningen

 3. Fastighets- och gatukontoret har, i enlighet med kommunfullmäktiges instruktioner, tagit fram ett förslag till nämndsbudget 2024 för tekniska nämnden – fastighets- och gatukontoret 037.

   

  På tekniska nämndens möte 21 mars kommer en kompletterad budget med mål och kommunfullmäktigeuppdrag att föreslås nämnden, i enlighet med kommunfullmäktiges instruktioner och tidplan.

 4. Fastighets- och gatukontoret har, i enlighet med kommunfullmäktiges instruktioner, tagit fram ett förslag till nämndsbudget 2024 för tekniska nämnden – hamnanläggningar 014.

 5. En god intern kontroll bidrar till att verksamheten, med medborgarnas bästa för ögonen, bedrivs effektivt och säkert.  Enligt kommunallagen har varje styrelse och nämnd skyldighet att ”inom sitt område se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.

   

  Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen och ska årligen besluta om kommungemensamma granskningar. För 2024 har kommunstyrelsen beslutat om granskning inom följande områden:

  ·       Artificiell intelligens (AI)

  ·       Felaktig tillgång till information

  ·       Digital offentlig service

   

  För år 2024 föreslår fastighets- och gatukontoret följande nämndspecifika kontrollaktiviteter.

  Granskningar:

  ·       Ansvar som byggherre för byggarbetsmiljö

  ·       Miljöbalkens krav om egenkontroller

  ·       Tillämpning av översiktsplanens riktlinjer

  Direktåtgärder:

  ·       Utbildning mutor och jäv

  ·       Informationshantering

  ·       Rutin för relationshandlingar

   

  Tekniska nämndens internkontrollplan 2024 omfattar fastighets- och gatukontorets verksamhet, inklusive förvaltningskod 014, hamnanläggningar.

 6. Havs- och vattenmyndigheten har gjort en samlad bedömning av tillståndet för miljön i de svenska områdena av Västerhavet och Östersjön. Denna bedömning har utmynnat i rapporten ”Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2024–2029 – samråd om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys”. Sammanfattningsvis visar resultaten från bedömningen att tillståndet för havsmiljöns arter och livsmiljöer är fortsatt kritiskt och att nyttjandet inte är hållbart. Rapporten innehåller också en ekonomisk analys av havets nyttjande, och gör slutsatserna att svenska hav skulle kunna ge större samhällsekonomisk nytta om de var friskare.

   

 7. Klimat- och näringslivsdepartementet har på remiss översänt Naturvårdsverkets skrivelse Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall. Kommunstyrelsen har översänt ärendet till miljönämnden och tekniska nämnden för yttrande till kommunstyrelsen.

   

  Skrivelsen är slutredovisningen av Naturvårdsverkets uppdrag att utreda vilka åtgärder som krävs för att Sverige ska nå målen om förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall i EU:s avfallsdirektiv.

   

  VA Syd har till tekniska nämnden inkommit med ett yttrande rörande rubricerad remiss. Fastighets- och gatukontoret har i förslag till yttrande för tekniska nämnden hänvisat till yttrandet från VA Syd. Fastighets- och gatukontoret har inget i övrigt att erinra.

   

 8. Klimat- och näringslivsdepartementet har på remiss översänt Naturvårdsverkets skrivelse Minska risken att systemet med anmälningsplikt utnyttjas för avfallsbrottslighet. Kommunstyrelsen har översänt ärendet till miljönämnden och tekniska nämnden för yttrande.

   

  Skrivelsen är Naturvårdsverkets slutredovisning av ett regeringsuppdrag. Uppdraget har varit att utreda ifall det finns behov av ytterligare reglering för att minska möjligheterna för kriminella och oseriösa aktörer att utnyttja systemet med anmälningspliktiga verksamheter gällande avfall. Naturvårdsverket kommer fram till att ändringar behövs och lämnar tre förslag på sådana.

   

  Förvaltningen ställer sig positiv till åtgärder som hindrar kriminell verksamhet och har inget att erinra de första två förslagen. Förvaltningen föreslår dock att nämnden ställer sig frågande till genomförbarheten och miljönyttan med det tredje förslaget.

 9. Kulturnämnden har skickat Kulturstrategiskt program för Malmö stad 2024–2030 på remiss till bland andra tekniska nämnden för yttrande.

   

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande där nämnden föreslås ställa sig positiv till programmet men har förslag på ändringar och kompletteringar, bland annat kring kultur som upplevelse och publikt evenemang.

 10. Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) föreslår i motionen att ge MKB i uppdrag att vara aktiva för att köpa in äldre hyresfastigheter med syfte att få ett större utbud av hyreslägenheter med lägre hyror och att detta skrivs in i de särskilda ägardirektiven för MKB.

  Fastighets och gatukontoret menar att MKB:s uppdrag måste vara att både bygga och förvärva bostäder för att erbjuda överkomliga bostäder för alla Malmöbor i samtliga Malmös stadsdelar och därigenom bidra till stadens bostadsförsörjning och motverka gentrifiering. MKB:s nuvarande ägardirektiv ställer redan krav på MKB att bidra till tillgången på bostäder i hela staden genom att bygga eller förvärva lägenheter.

   

 11. I Malmö finns flertalet gator, torg och platser som är namngivna efter kända personer vilket syftar till att hedra och minnas en avliden person, så kallade memorialnamn. Motionären föreslår att uppdra åt berörda nämnder att inventera gators, torgs och platsers namn för att därefter i förekommande fall ändra memorialnamn under manlig pseudonym till kvinnans födelsenamn. Den föreslår också att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att öka andelen kvinnliga memorialnamn vid namngivning med memorialnamn för att uppnå ökad jämställdhet. Tekniska nämnden föreslår att motionen avslås då det redan pågår ett arbete för jämnare namnsättning.

   

 12. Kommunstyrelsen har skickat nämndinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet om att riva upp beslutet om bidrag till Ibn Rushd för årlig Eidfestival på remiss till tekniska nämnden och kulturnämnden.

   

  I nämndinitiativet föreslår man kommunstyrelsen besluta att upphäva kommunstyrelsens beslut 2023-12-06 i ärendet Långsiktig samverkan med Ibn Rushd studieförbund om en årlig Eidfestival i Malmö STK-2023-1583, samt att överföra 600 000 till tekniska nämnden för genomförande av Eidfestival för år 2024 med finansiering från anslaget projekt och utredningar.

   

  Fastighets- och gatukontoret anser att det är en styrka att föreningar och organisationer står som arrangörer för många arrangemang som genomförs i Malmö. Om kommunstyrelsen beslutar att inte tilldela Ibn Rushd medel för att genomföra Eidfestival är det viktigt att hitta en annan samarbetspartner.

   

  Förvaltningen har inte möjlighet att genomföra Eidfestival i samband med Eid al-Fitr. Ett alternativ är att genomföra firandet med hjälp av extern eventarrangör.

 13.   13

  Malmö stads åtgärdsprogram för god ljudmiljö år 2024-2033

 14. Tekniska nämnden beslutade den 17 februari 2022 att godkänna förvaltningens förslag till justeringar i Tekniska nämndens reglemente och i taxa för offentlig plats, samt att överlämna dessa för beslut till kommunfullmäktige.

  Den 29 mars 2022 antog tekniska nämnden Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor och Riktlinjer för tekniska nämndens evenemangsarbete samt kriterier för stöd till externa arrangörer samt justerade beslutet från 17 februari gällande taxa för offentlig plats.

   

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 november 2022 att återremittera ärendet om revidering av tekniska nämndens reglemente till tekniska nämnden då kommunstyrelsen ännu inte tagit ställning till Förslag till Policy för samordning av evenemang.

   

  Förvaltningen föreslår tekniska nämnden att återkalla tekniska nämndens beslut den 17 februari 2022 om justeringar i Tekniska nämndens reglemente och i taxa för offentlig plats samt beslutet den 29 mars 2022 om reviderat förslag till justeringar i taxa för offentlig plats.

   

 15. Tekniska nämnden beslutade den 29 augusti 2023 att godkänna förslag till ändrad taxa för upplåtelse på allmän plats, allmänna bestämmelser och därtill hörande områdeskartor, samt att hemställa hos kommunfullmäktige att anta förslaget till ändrad taxa, allmänna bestämmelser och därtill hörande områdeskartor samt fastställa datum för när förslaget ska börja gälla.

   

  Stadskontoret har meddelat att detta ärende inte kan tas upp om inte tekniska nämndens beslut den 17 februari 2022 återkallas vad gäller den del som avser ändring i reglementet. Stadskontoret vill också ha klarhet i om beslutet om reviderad taxa från den 29 augusti 2023 är ett helt nytt ärende eller om det bygger på tekniska nämndens beslut från den 17 februari 2022.

  Tekniska nämnden föreslås i separat ärende att återkalla tekniska nämndens beslut den 17 februari och den 29 mars 2022.

   

  Då ärendet om reviderad taxa för upplåtelse på offentlig plats för antagande i kommunfullmäktige inte lagts fram för kommunfullmäktige föreslår förvaltningen att tekniska nämnden återkallar beslutet för omarbetning och uppräkning. Ärendet återkommer för nytt beslut under våren 2024.

   

 16. Malmö stad ska till Skånetrafiken meddela eventuella förändringar i turutbudet senast den 31 januari inför varje trafikårs start. Inför trafikåret 2025 som påbörjas i december 2024 behöver således eventuella förändringar meddelas den 31 januari 2024.

   

  Förvaltningen bedömer att samma turutbud som beslutats för trafikåret 2024, det vill säga en tur per halvtimme och riktning, motsvarande 33 dubbelturer dagligen, bör fortsätta under trafikåret 2025.

   

  Bruttokostnaden för det föreslagna turutbudet bedöms bli ca 32 mnkr. Intäkterna bedöms uppgå till ca 6 mnkr. Det innebär att nettokostnaden för Malmöpendeln bedöms uppgå till 26 mnkr under 2025.

 17. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för att utveckla nya och befintliga mötesplatser och stråk i anslutning till utbyggnad inom Storstadspaketet till en beräknad bruttoutgift om 5 mnkr årligen mellan 2024 och 2026.

   

 18. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännade för en ombyggnad av Södra Förstadsgatan, fasad till fasad, från Föreningsgatan till Bergsgatan samt insatser kopplade till trygghet och vistelsekvalité på Rådmansvången. Den totala investeringen uppgår till 108 mnkr.

 19. Ärendet avser objektsgodkännande för plantering samt vitalisering av träd i befintlig stad, till en beräknad bruttoutgift om 14 mnkr fördelat på två år. Projektet är en fortsättning på trädplanteringsprojekt som bedrivits som ett återkommande projekt av förvaltningen sedan drygt 20 år. Vitaliseringsdelen har tillkommit under de senare åren som ett steg i att stärka vitaliteten i det befintliga trädbeståndet.

  Syftet med projektet är att höja krontäckningsgraden samt öka artdiversiteten i vårt trädbestånd för att på så sätt rusat staden mot klimatförändringar samt skapa en mer attraktiv stadsmiljö. De största klimatnyttorna uppnås genom plantering eller vitalisering i den hårdgjorda staden, varpå fokus kommer att ligga på åtgärder i sådan miljö, men även åtgärder på parkmark ingår.

  Malmö stad förfogar över ett stort trädbestånd. På senare år har dock hoten mot befintliga träd och svårigheter att hitta platser för nya träd öka på grund av klimatförändringar, nya sjukdomar, ökad hårdgörning samt konkurrens om utrymmer både under och ovan mark. Att hitta nya platser i befintlig stad för trädplanteringar är idag svårare och mer kostsamt än tidigare. Den ökade kostnaden i anläggningsskedet kompenseras av att vi skapar ett mer långsiktigt och robust trädbestånd.

 20. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för restaurering av Belvederen i Kungsparken till en beräknad bruttoutgift om 2 mnkr.

   

 21. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för utbyggnad av uppställningsplatser för mikromobilitet under 2024 – 2025 till en beräknad bruttoutgift om 10 mnkr och driftkostnader om 1,3 mnkr brutto.

 22. Markanvisningsavtal till Spannmålet Fastighet AB avseende fastigheterna Spannmålet 18 och 19 i Malmö för uppförande av 14 radhus upplåtna med bostadsrätt.

 23. Förlängning av byggnadsskyldigheten för fastigheten Malmö Simfenan 1.

 24. Förlängning av byggnadsskyldigheten inom fastigheten Malmö Centralköket 2 i Sege Park.

 25. Förlängning av byggnadsskyldigheten inom fastigheten Malmö Solgången 2 i Sege Park.

 26.   27

  Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden Tekniska nämnden 2024

 27. Sverigedemokraterna föreslår i nämndinitiativ till tekniska nämnden att nämnden ska besluta att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att i samråd med serviceförvaltningen utreda möjligheterna att verka för en större andel miljöparkering i Malmö under dagtid och att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att i samråd med serviceförvaltningen utreda möjligheterna att förkorta och effektivisera andelen timmar miljöparkering i Malmö.

  Sverigedemokrater menar att ambitionen bör vara att förflytta fler av miljöparkeringarna till ordinarie arbetstid, när bilarna lär vara i väg. Denna ambition måste även delas av serviceförvaltningen, som ansvarar för bland annat renhållningen.

 28. I nämndinitiativ till tekniska nämnden föreslår Sverigedemokraterna nämnden besluta att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att även i större utsträckning prioritera gångytor i snöröjning- och halkbekämpningsarbetet.

  Sverigedemokraterna anser inte att är rätt att endast cykelbanor (utöver vägar) prioriteras röjs och halkbekämpas utan menar att ambitionen måste höjas, så att även de gående kan ta sig runt utan att riskera att bli påcyklade om de väljer att riskera sin hälsa på cykelbanan.

 29. Vänsterpartiet skriver i nämndinitiativ till tekniska nämnden att Lindängen centrum länge förvaltats av slumvärdar och centrat är eftersatt vad gäller den fysiska miljön. Staden bedriver för lokalsamhället viktiga verksamheter i fastigheten som utgör centrat. Man menar att det skulle gynna både området och stadens verksamheter, om fastigheten ägdes av staden. Det skulle också möjliggöra utvecklandet av attraktiva offentliga miljöer, något som idag saknas i Lindängen.

  Vänsterpartiet föreslår tekniska nämnden besluta att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att undersöka möjligheter att förvärva fastigheten Bordsvisan 1/ Lindängen Centrum.

 30. Vänsterpartiet föreslår i nämndinitiativ till tekniska nämnden att förvaltningen ges i uppdrag att under 2024 starta upp ett ’Grönare Möllan 2.0-projekt’, med prioritering av de områden som inte ännu har gynnats av trädplantering och uteserveringar samt att utvidga arbetet till mer än bara träd och påbörja ett samarbete med andra aktörer för att öka andelen planteringar av buskar, perenner och andra växter i hela området.

  Tekniska nämnden godkände slutrapport för projektet Grönare Möllan den 14 december 2023. Vänsterpartiet pekar på att förvaltningen poängterar i slutrapporten möjligheter för fler trädplanteringar och ett mer omfattande arbete med grönska i Möllanområdet, och lyfter där också efterfrågan från medborgare om fler träd och uteserveringar. Samtidigt visar även ett Malmöinitiativ nyligen på ett större behov och längtan bland Malmöbor för ett grönare möllan.

 31.   32

  Anmälningar för kännedom

 1. Fastighets- och gatukontoret har, i enlighet med kommunfullmäktiges instruktioner, tagit fram ett förslag till nämndsbudget 2024 för tekniska nämnden – fastighets- och gatukontoret 037.

   

  På tekniska nämndens möte 21 mars kommer en kompletterad budget med mål och kommunfullmäktigeuppdrag att föreslås nämnden, i enlighet med kommunfullmäktiges instruktioner och tidplan.

  Bilagor

 2. Fastighets- och gatukontoret har, i enlighet med kommunfullmäktiges instruktioner, tagit fram ett förslag till nämndsbudget 2024 för tekniska nämnden – hamnanläggningar 014.

  Bilagor

 3. Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) föreslår i motionen att ge MKB i uppdrag att vara aktiva för att köpa in äldre hyresfastigheter med syfte att få ett större utbud av hyreslägenheter med lägre hyror och att detta skrivs in i de särskilda ägardirektiven för MKB.

  Fastighets och gatukontoret menar att MKB:s uppdrag måste vara att både bygga och förvärva bostäder för att erbjuda överkomliga bostäder för alla Malmöbor i samtliga Malmös stadsdelar och därigenom bidra till stadens bostadsförsörjning och motverka gentrifiering. MKB:s nuvarande ägardirektiv ställer redan krav på MKB att bidra till tillgången på bostäder i hela staden genom att bygga eller förvärva lägenheter.

   

  Bilagor

 4. Kommunstyrelsen har skickat nämndinitiativ från Moderaterna och Centerpartiet om att riva upp beslutet om bidrag till Ibn Rushd för årlig Eidfestival på remiss till tekniska nämnden och kulturnämnden.

   

  I nämndinitiativet föreslår man kommunstyrelsen besluta att upphäva kommunstyrelsens beslut 2023-12-06 i ärendet Långsiktig samverkan med Ibn Rushd studieförbund om en årlig Eidfestival i Malmö STK-2023-1583, samt att överföra 600 000 till tekniska nämnden för genomförande av Eidfestival för år 2024 med finansiering från anslaget projekt och utredningar.

   

  Fastighets- och gatukontoret anser att det är en styrka att föreningar och organisationer står som arrangörer för många arrangemang som genomförs i Malmö. Om kommunstyrelsen beslutar att inte tilldela Ibn Rushd medel för att genomföra Eidfestival är det viktigt att hitta en annan samarbetspartner.

   

  Förvaltningen har inte möjlighet att genomföra Eidfestival i samband med Eid al-Fitr. Ett alternativ är att genomföra firandet med hjälp av extern eventarrangör.

  Bilagor

 5. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för att utveckla nya och befintliga mötesplatser och stråk i anslutning till utbyggnad inom Storstadspaketet till en beräknad bruttoutgift om 5 mnkr årligen mellan 2024 och 2026.

   

  Bilagor

 6. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännade för en ombyggnad av Södra Förstadsgatan, fasad till fasad, från Föreningsgatan till Bergsgatan samt insatser kopplade till trygghet och vistelsekvalité på Rådmansvången. Den totala investeringen uppgår till 108 mnkr.

  Bilagor

 7. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för utbyggnad av uppställningsplatser för mikromobilitet under 2024 – 2025 till en beräknad bruttoutgift om 10 mnkr och driftkostnader om 1,3 mnkr brutto.

  Bilagor

 8. Markanvisningsavtal till Spannmålet Fastighet AB avseende fastigheterna Spannmålet 18 och 19 i Malmö för uppförande av 14 radhus upplåtna med bostadsrätt.

  Bilagor

 9. Förlängning av byggnadsskyldigheten för fastigheten Malmö Simfenan 1.

  Bilagor

 10. Förlängning av byggnadsskyldigheten inom fastigheten Malmö Centralköket 2 i Sege Park.

  Bilagor

 11. Förlängning av byggnadsskyldigheten inom fastigheten Malmö Solgången 2 i Sege Park.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.