Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokollet

 2.  

  a) Skogsbruk, natur och rekreation i Vomb

  (30 min)

  Sarah Von Liewen, avdelningschef fastighetsavdelningen

  Maria Perlman Aspeklev, enhetschef fastighetsavdelningen

  Torgil Brönmark, förvaltare fastighetsavdelningen

  Dan Neland, strateg fastighetsförvaltningen

   

  b) Utveckling av Stadionområdet

  (30 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Britt-Marie Fagerström, STK Omvärld och näringsliv

   

  c) Bullerkartläggning 2022 (TN-2023-1162)

  (20 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Emilie Gustafsson, trafikplanerare stadsutvecklingsavdelningen

  Mårten Spanne, miljöingenjör miljöförvaltningen

   

  Nedanstående muntlig föredragning ges i samband med beslutspunkt 21

  d) Upplåtelse med arrende för småbåtshamn av del av Klagshamn 52:3, Klagshamns Hamnförening (TN-2023-1856)

  (25 min)

  Sarah Von Liewen, avdelningschef fastighetsavdelningen

  Anna-Karin Engdahl, förvaltare fastighetsavdelningen

  Alva Mejstad, förvaltare fastighetsavdelningen

   

   

 3. Fastighets- och gatukontoret har, för tekniska nämndens räkning upprättat delårsrapport för fastighets- och gatukontoret 937 för perioden januari–augusti 2023 i enligt med stadskontorets anvisningar.

  Delårsrapporten omfattar uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet och ekonomi. I bilaga ett finns även uppföljning av åtaganden och nämndsuppdrag för 2023 och i bilaga två uppföljning av objektsgodkännanden.

  Bilagor

 4. Fastighets- och gatukontoret har, för tekniska nämndens räkning upprättat delårsrapport för förvaltning hamnanläggningar (014) för perioden januari–augusti 2023 i enligt med stadskontorets anvisningar. Delårsrapporten omfattar uppföljning av verksamhet och ekonomi.

  Bilagor

 5. Detta ärende innehåller andra deluppföljningen av tekniska nämndens internkontrollplan 2023 (TN-2022-2147). Bedömningen att arbetet genomförs enligt plan. Internkontrollplanen bygger på fastighets- och gatukontorets riskanalys och innehåller både åtgärder och granskningar.

  Årets plan innehåller sex granskningar och fyra direktåtgärder. I ärendet nedan följer en sammanfattning av aktuellt läge samt en kort redogörelse för pågående förbättringar. De förbättringar som genomförs i år är ett resultat från de granskningar som genomfördes föregående år.

   

   

  Bilagor

 6. I förslag till sammanträdestider för tekniska nämnden har hänsyn tagits till beslutade sammanträdestider för regionfullmäktige, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens beredning.

  Tekniska nämndens arbetsutskott respektive trafikutskott fastställde 2023-09-05 sina sammanträdestider för 2024.

  Inga sammanträden är föreslagna under sportlov, påsklov eller höstlov.

  I bilagda kalender för 2024 är samtliga beslutade sammanträden inlagda samt förvaltningens förslag till sammanträdestider för tekniska nämnden.

  Förvaltningens förslag till sammanträdestider 2024:

  Tekniska nämnden

  kl. 9.00-15.00

  Tekniska nämnden

  informationstillfälle

  Tekniska nämndens

  Beredning kl. 9.30-11.00

  Tisdag 30 januari

   

  Måndag 22 januari

  Måndag 26 februari

   

  Torsdag 15 februari

  Torsdag 21 mars

   

  Tisdag 12 mars

  Tisdag 23 april

  Torsdag 13 mars kl. 9.00-12.00

  Tisdag 16 april

  Tisdag 28 maj

   

  Tisdag 21 maj

  Onsdag 12 juni

  Torsdag 15 maj kl. 9.00-12.00

  Onsdag 5 juni

  Tisdag 27 augusti

   

  Tisdag 20 augusti

  Måndag 23 september

  Torsdag 18 september kl. 9.00-12.00

  Måndag 16 september

  Tisdag 22 oktober

   

  Tisdag 15 oktober

  Tisdag 26 november

  Torsdag 13 november kl. 9.00-15.00

  Tisdag 19 november

  Torsdag 12 december

   

  Torsdag 5 december

   

  Tekniska nämndens budgetkonferens föreslås tisdag 23 januari – onsdag 24 januari.

  Bilagor

 7. Kommunstyrelsen har på remiss till tekniska nämnden och till miljönämnden översänt Naturvårdsverkets förslag till nya kompletterande föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningsavfall som omfattas av producentansvar. VA SYD har inkommit med synpunkter över föreskrifterna till tekniska nämnden. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande vari hänvisas till VA SYDs skrivelse.

  Bilagor

 8. Klimat- och näringslivsdepartementet har på remiss översänt EU-kommissionens förslag till revidering av Avfallsdirektivet (2008/98/EG). Kommunstyrelsen har översänt ärendet till miljönämnden och tekniska nämnden för yttrande till kommunstyrelsen.

  EU-kommissionens förslag innebär att medlemsstaterna ska införa producentansvar för hemtextil, klädesplagg, textilaccessoarer och skodon m.m. Producenterna blir fullt kostnadsansvariga för hela livscykeln för textilprodukter och en hållbar hantering av textilier. Detta gäller varje fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, bearbetar, behandlar, säljer eller importerar produkter. Förslaget förväntas snabba på utbyggnaden av separat insamling, sortering, återanvändning och återvinning inom EU.

  Förslaget till revidering av avfallsdirektivet innehåller också förslag om mål för ett minskat matavfall. EU-kommissionen föreslår att matavfallet från tillverkning och beredning av livsmedel ska minska med 10 procent till år 2030 och från detaljhandel och konsumtion (restauranger, annan matservice samt hushåll) med 30 procent.

  VA SYD har till tekniska nämnden inkommit med ett yttrande rörande rubricerad remiss. Förvaltningen har i förslag till yttrande för tekniska nämnden hänvisat till yttrandet från VA SYD.

   

  Bilagor

 9. Europakommissionen har upprättat ett förslag till ramverk för övervakning av markhälsa och resiliens i hela EU. Det kommer att genomföras kontroller av jordhälsan i EU för att ge en kunskapsbild varifrån olika åtgärder kan tas fram.

  Kommunstyrelsen har översänt förslaget på remiss till tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och till miljönämnden.

  Förvaltningen står bakom förslagets ambitioner för att höja kunskapsnivån. Förvaltningen vill dock påpeka vikten av att framtida kommande förslag till åtgärder inte blir för administrativt betungande för lokala näringsidkare såsom jord- och skogsbruk, företag eller för offentliga myndigheter.

  Bilagor

 10. Stadskontoret har tillsammans med Malmö Leasing och miljöförvaltningen tagit fram ett förslag på Fordonsstrategi för Malmö stad, för en effektiv styrning av stadens interna fordonsflotta. Fordonsstrategins huvudspår är att elektrifiera samt effektivisera användningen av stadens fordonsflotta bestående av personbilar, lätta och tunga transportfordon och arbetsmaskiner.

  Kommunstyrelsen har skickat Fordonsstrategi för Malmö stad på remiss till samtliga nämnder och helägda bolag i Malmö stad.

  Fastighets- och gatukontoret har tagit fram ett förslag till yttrande från tekniska nämnden som svar på remissen från kommunstyrelsen.

   

  Bilagor

 11. Tekniska nämnden har mottagit remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott avseende plan för etablering av intern laddinfrastruktur. Planen redogör för hur Malmö stads interna laddinfrastruktur ska byggas ut för att möjliggöra en elektrifierad kommunal fordonsflotta till år 2030. Berörda parter i planen är Malmö Leasing AB, Malmö kommuns parkerings AB, servicenämnden och tekniska nämnden.

  Fastighets- och gatukontoret anser att nämnden kan ställa sig bakom målsättningarna i planen. Dock saknas en mer detaljerad konsekvensbeskrivning gällande vilket ansvar och vilka kostnader planen medför för tekniska nämndens verksamhet.

  Bilagor

 12. Malmö stad upprättar årligen en lokalbehovsplan. Tekniska nämnden ska utifrån sina lokalbehov fram till 2034 upprätta och besluta en lokalbehovsplan 2025-2034.

  Bilagor

 13. Syftet med planprogrammet är att studera förutsättningarna för att utveckla västra Flensburg. Programmet utgör en samlad målbild och visar en möjlig framtida utveckling av platsen.

  Det lägger fram en strukturplan och ger utgångspunkter och riktlinjer som blir vägledande för fortsatt planering.

  Planprogrammet syftar också till att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede breddas med synpunkter och erfarenheter från boende och verksamma i området.

  Omvandlingen av västra Flensburg innebär en stor förändring som kommer att kräva omfattande offentliga investeringar. Det finns därför behov av att samordna utvecklingen.

  Bilagor

 14. I lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår det att kommunen har en skyldighet att ordna vattentjänster om det behövs för skyddet av människors hälsa och miljö och om bebyg-gelsen ingår i ett större sammanhang. Sommaren 2022 beslutade riksdagen om ett tillägg i lagen om allmänna vattentjänster. Tillägget innebär kortfattat att det ska finnas en aktuell vattentjänstplan i varje kommun. Kommunfullmäktige beslutar om antagande och ändring av en vattentjänstplan. Kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster.

   

  Tekniska nämnden föreslås ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att ta fram en vattentjänstplan och presentera för kommunfullmäktige. Ett sådant uppdrag skulle i så fall genomföras i nära samarbete med VA-syd, stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden samt eventuellt fler berörda parter.

  Bilagor

 15. Fastighetsägare till fastigheten Flundran 2 i Malmö stad, som inrymmer lokaler till Hovrätten över Skåne och Blekinge bekostar och skänker till Malmö stad, 11 planteringskärl inklusive växtmedium och växter. Urnorna och deras placering kommer funktionsmässigt fungera som avgränsning (påkörningsskydd) för byggnaden. Kalkylerad driftskostnad är 20 000 kr (brutto) per år.

  Bilagor

 16. På tekniska nämndens sammanträde den 25 september 2023 togs beslut om återremittering av ärendet.

  Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för ombyggnader av hållplatser för linje 3. Projektet har en beräknad bruttoutgift om 8 mnkr inom ramen för Storstadsavtalet. Den totala investeringsutgiften (projektnettot) för staden blir därmed 4 mnkr.

  Bilagor

 17. Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för ombyggnad av allmän platsmark, von Rosens väg samt von Lingens väg inklusive GC-banor och planteringar, till en beräknad bruttoutgift om 20 mnkr.

   

  Bilagor

 18. Ärendet avser objektsgodkännande för utbyggnad av ytor för infrastruktur inom Copenhagen Malmö Port AB (CMP) nyttjanderättsområde i Norra hamnen inom projekt 9021.

   

   

  Bilagor

 19. Arrendeavtal för Klagshamns Hamnförening ekonomiska förening, inom fastigheten Klagshamn 52:3, har omförhandlats och ett nytt arrendeavtal samt ett nytt hyresavtal har upprättats för tiden 2023-10-01 – 2037-12-31. Avtalen löper med femåriga förlängningstider.

  Bilagor

 20. Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.