Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 4.   4

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 5.   5

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 6.   6

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 7.   7

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 8.   8

  Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 11891-22

 9.   9

  Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 11891-22

 10.   10

  Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 11891-22

 11.   11

  Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 11891-22

 12.   12

  Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 11891-22

 13.   13

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken

 14.   14

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 10d § föräldrabalken

 15.   15

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 16.   16

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 17.   17

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 18.   18

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1 föräldrabalken

 19.   19

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1 föräldrabalken

 20.   20

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1 föräldrabalken

 21.   21

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1 föräldrabalken

 22.   22

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 4 föräldrabalken

 23.   23

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1 föräldrabalken

 24.   24

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1 föräldrabalken

 25.   25

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1 föräldrabalken

 26.   26

  Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan lämplig person 2022-11-25

 27. Malmö stad har mottagit remiss avseende Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38) från Justitiedepartementet. Arbetsmarknads- och socialnämnden har ombetts yttra sig.

  Utredningens uppdrag har varit att se över föräldrabalkens regler om föräldraskap och att föreslå förändringar av lagstiftningen för att skapa en mer sammanhållen, könsneutral och jämlik reglering som är anpassad till olika familjekonstellationer.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har inga större invändningar mot utredningens förslag och anser att utredningen – utifrån direktiven – lämnat ändamålsenliga förslag som kommer att bidra till en ökad jämställdhet och stärka barnets rättigheter.

  Förvaltningen önskar emellertid särskilt framföra önskemål om vidare och djupare analyser av hur förslagen om föräldrafullmakt och självständig talerätt i frågor om umgänge förhåller sig till annan lagstiftning och de tillämpningssvårigheter som kan uppstå.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-11-10 § 217.

  Bilagor

 28. Arbetsmarknads- och socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig om förslag till Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2023–2025. Handlingsplanen omfattar alla Malmö stads nämnder och ska bidra till att öka deltagande och inflytande för den romska befolkningen.

  Genomförandet av nuvarande Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020–2022 har bedrivits inom ramen för arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete mot diskriminering. Förslaget till ny handlingsplan passar väl in i det fortsatta arbetet. De insatser som rör förvaltningens verksamheter bedöms vara relevanta och genomförbara perioden 2023–2025.

  En samhällsutmaning som enligt arbetsmarknads- och socialförvaltningen bör hanteras inom ramen för en uppdaterad handlingsplan är den bristande tilltro till det offentliga som många romer upplever. Förvaltningen har haft en nära dialog med RIKC under revideringsprocessen. I dialogen har förvaltningen lagt betoning på vikten av att formulera insatser som ökar förståelsen för olika aktörers uppdrag hos den romska minoritetsgruppen och som kan bidra till att stärka förtroendet för förvaltningens verksamheter ur ett långsiktigt perspektiv.

  Ökad delaktighet och inflytande för den romska befolkningen i Malmö kräver att staden arbetar tillsammans. Förvaltningen anser att föreliggande förslag kan utvecklas och skapa bättre förutsättningar till samarbete mellan stadens förvaltningar och samverkan med andra myndigheter.

  Då romers rättigheter i grunden är mänskliga rättigheter är förvaltningens uppfattning att det skulle vara gynnsamt att knyta an det kommande arbetet med handlingsplanen till stadens arbete med mänskliga rättigheter. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen menar att ett barnrätts- och jämställdhetsperspektiv på ett tydligare sätt kan inkluderas i handlingsplanen.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-11-10 § 218.

  Bilagor

 29. Arbetsmarknads- och socialnämnden ska enligt 16 kap. 6 h § SoL, till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Nämnden ska även ta fram en rapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

  Arbetsmarknads- och socialnämnden ska, enligt 16 kap. 6 f § SoL, till revisionen rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Vidare ska nämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska även, enligt 16 kap. 6 g § SoL, till revisionen anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 6 f § har rapporterats som ej verkställt.

  Föreliggande rapporter avser tredje kvartalet 2022. Under kvartalet finns det 59 gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Det är 30 fler än vid förra rapporteringen.

  20 beslut rör bistånd till kommunalt andrahandskontrakt där den främsta orsaken är att matchning till lägenhet som möter klientens behov, pågår eller har pågått. 17 beslut rör kontaktfamilj eller kontaktperson där lämplig uppdragstagare saknas. 14 beslut rör intern öppenvård för barn och fyra rör öppenvård för vuxna.

  21 beslut som har rapporterats som ej verkställda inom tre månader, har under perioden verkställts eller avslutats utan att verkställas. Vad gäller gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen då verkställigheten avbröts, finns inget att rapportera.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-11-10 § 219.

  Bilagor

 30. I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav samt behov av innovativa inköpslösningar.

  Nämndernas upphandlingsplaner ska ligga till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt. Upphandlingsplanen kommer att redovisas för kommunstyrelsen.

  I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2023–2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-11-10 § 220.

  Bilagor

 31. Arbetsmarknads- och socialnämnden fördelar årligen organisationsbidrag till idéburna organisationer i Malmö med verksamhet inom det sociala området. Bidraget syftar till att ge stöd till organisationer som bedriver en etablerad verksamhet i Malmö samt att främja ett levande föreningsliv och ett demokratiskt samhälle. Verksamheten ska stärka, komplettera eller utgöra ett alternativ till nämndens verksamhet gentemot människor i utsatta situationer.

  Barn och unga i socialt och ekonomiskt utsatta situationer är ett av fyra verksamhetsområden som nämnden beviljar bidrag till. Ärendet innehåller förvaltningens förslag till fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet inom barn- och ungaområdet verksamhetsåret 2023.

  Förvaltningen föreslår att bevilja nio idéburna organisationer bidrag inom området barn och unga i socialt och ekonomiskt utsatta situationer. Den totala summan blir 1 384 000 kronor för år 2023 och den totalt ansökta summan inom området är 6 696 058 kronor. Förvaltningen föreslår avslag på fyra ansökningar om organisationsbidrag inom området.
   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-11-10 § 221.

  Bilagor

 32. Arbetsmarknads- och socialnämnden fördelar årligen organisationsbidrag till idéburna organisationer i Malmö med verksamhet inom det sociala området. Bidraget syftar till att ge stöd till organisationer som bedriver en etablerad verksamhet i Malmö samt att främja ett levande föreningsliv och ett demokratiskt samhälle. Verksamheten ska stärka, komplettera eller utgöra ett alternativ till nämndens verksamhet gentemot människor i utsatta situationer.

  Beroende och hemlöshet är två av fyra verksamhetsområden som nämnden beviljar bidrag till. Ärendet innehåller förvaltningens förslag till fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet inom beroende- och hemlöshetsområdet verksamhetsåret 2023.

  Förvaltningen föreslår att bevilja 15 idéburna organisationer bidrag inom beroende- och hemlöshetsområdet för 2023. Den totala summan blir 4 530 000 kronor och den totalt ansökta summan inom området är 16 858 056 kronor. Förvaltningen föreslår avslag på två ansökningar om organisationsbidrag inom området.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-11-10 § 222.

  Bilagor

 33. Arbetsmarknads- och socialnämnden fördelar årligen organisationsbidrag till idéburna organisationer i Malmö med verksamhet inom det sociala området. Bidraget syftar till att ge stöd till organisationer som bedriver en etablerad verksamhet i Malmö samt att främja ett levande föreningsliv och ett demokratiskt samhälle. Verksamheten ska stärka, komplettera eller utgöra ett alternativ till nämndens verksamhet gentemot människor i utsatta situationer.  Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck är ett av fyra verksamhetsområden som nämnden beviljar bidrag till. Ärendet innehåller förvaltningens förslag till fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet inom verksamhetsåret 2023.  Förvaltningen föreslår att bevilja åtta idéburna organisationer bidrag inom området våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Den totala summan blir 3 215 000 kronor för år 2023 och den totalt ansökta summan inom området är 7 378 905 kronor.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-11-10 § 223

  Bilagor

 34. Under 2020 beslutade kommunstyrelsen att hänskjuta en ansökan till arbetsmarknads- och socialförvaltningen om ekonomiskt stöd från föreningen Flamman – Socialt förebyggande centrum (SFC) avseende verksamheten Hoppa av (STK-2020-1501).

  Hoppa av är en av flera verksamheter som föreningen driver. Hoppa av syftar till att få ungdomar att lämna kriminella livsval och miljöer och vänder sig till individer mellan 10 och 23 år.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Flamman – Socialt förebyggande centrum har en omfattande verksamhet för barn och unga i Malmö och flera viktiga samarbeten med nämndens verksamheter.

  Förvaltningen bedömer att verksamheten Hoppa av kompletterar nämnden och att Flamman har stor kunskap om behov och förutsättningar hos målgruppen. Förvaltningen menar samtidigt att såväl staden som verksamheten Hoppa av skulle behöva större insyn i varandras rutiner för att kunna utveckla samarbetet ytterligare. Därigenom skulle stödet till barn och unga kunna bli ännu mer tillgängligt.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att omfördelningen av kommunbidrag på 1 200 000 kronor från kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och socialnämnden är en förutsättning för att bevilja ett stöd motsvarande det som Flamman – SFC uppger att föreningen är i behov av till verksamheten Hoppa av för verksamhetsåret 2023.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-11-10 § 224.

  Bilagor

 35. Förvaltningen genomför regelbundet inventeringar i syfte att identifiera områden där avtal saknas eller behöver förnyas och där upphandlingar måste genomföras.

  Förvaltningen har ett pågående ramavtal avseende boende utan stöd vilket löper ut i september 2023. Det kvarstår ett behov av platser i boende utan stöd.

  I enlighet med arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning ska beslut om att inleda upphandling där värdet överstiger 25 miljoner kronor godkännas av nämnden.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-11-10 § 225.

  Bilagor

 36. Enligt arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente ska myndighetsutskotten behandla vissa ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild.

  Reglementet ger nämnden möjlighet att vid behov inrätta flera utskott. Enligt reglementet ska utskotten bestå av tre ledamöter och tre ersättare och nämnden ska utse en ordförande och en vice ordförande. Ett utskott är enligt nämndens reglemente beslutsfört med tre ledamöter närvarande.

  Vid nämndens sammanträde den 24 april 2018 (§178), vid nämndens sammanträde den 26 april 2019 (§135), vid nämndens sammanträde den 26 mars 2020 (§84), vid nämndens sammanträde den 25 maj 2020 (§158) vid nämndens sammanträde den 19 november 2020 (§342), vid nämndens sammanträde 27 maj 2021 (§177), vid nämndens sammanträde 25 november 2021 (§375) samt vid nämndens sammanträde 27 april 2022 (§185) inrättades ett förvaltningsövergripande myndighetsutskott.

  Det förvaltningsövergripande myndighetsutskottet har under en bestämd period 2018–2022 behandlat ärenden från ordinarie myndighetsutskott. Nämnden har i särskilda beslut utsett ledamöter och ersättare till att ingå i utskottet samt att nämnden har valt en ordförande och vice ordförande för perioden.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-11-10 § 226.

  Bilagor

 37.   38

  Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar

 38.   39

  Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande

 39.   41

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 40.   42

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.