Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 4.   4

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 5.   5

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 6.   6

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 7.   7

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1 föräldrabalken

 8.   8

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1 föräldrabalken

 9.   9

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1 föräldrabalken

 10.   10

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1 föräldrabalken

 11.   11

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1 föräldrabalken

 12.   12

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1 föräldrabalken

 13.   13

  Beslut om att förlänga faderskapsutredning

 14.   14

  Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan lämplig person 2022-10-27

 15. Revisionskontoret har under våren 2022 genomfört en granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens arbete med placerade barn och unga på HVB.

  Granskningen har resulterat i bedömningen att det i huvudsak bedrivs en ändamålsenlig handläggning inför och under placering av HVB. De placerade barnens rätt till utbildning tillgodoses inte alltid på grund av brister i samverkan mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen och grundskoleförvaltningen.

  Det bedöms inte finnas en helt tillräcklig intern kontroll avseende köp av extern HVB-plats. Det bedöms finnas en i huvudsak tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi avseende placerade barn och unga på HVB. Nämnden bör utveckla riskanalysen och ytterligare stärka arbetet med kontroller inom området.

  I revisionsrapporten ges några rekommendationer till arbetsmarknads- och socialnämnden och grundskolenämnden.

  Aktuell tjänsteskrivelse redogör för bedömningar, rekommendationer samt arbetsmarknads- och socialförvaltningens åtgärder.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-10-13 § 198.

  Bilagor

 16. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har beretts möjlighet att yttra sig över utkastet till lagrådsremissen Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende.

  De viktigaste förslagen är att skyddat boende ska föras in i socialtjänstlagen som en boendeinsats för både barn och vuxna. Placering av barn ska regleras i en särskild lag när det saknas samtycke från den ene vårdnadshavaren. För skyddade boenden som drivs av enskilda verksamheter ska det krävas tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är positivt till att skyddat boende blir en särskild placeringsform och att den blir tillståndspliktig för enskilda verksamheter. Det kan dock medföra att mindre kvinnojourer inte längre kommer att godkännas som skyddade boenden.

  Förvaltningen är däremot oroad över den föreslagna handläggningsprocessen kring placering av barn när samtycke saknas från den ene vårdnadshavaren. Förvaltningen föreslår en förenklad process där det omedelbara beslutet får tas med delegation. Fortsatt placering bör däremot ske i enlighet med förslaget. Härmed underlättas våldsutsattas möjlighet att få ta med sig sina barn, barns rättigheter och möjligheter till stöd tryggas och den andres rättssäkerhet säkras.

  Utredningens förslag innebär en omfattande förändring för såväl våldsutsatta som för kommunen. Det kommer att medföra betydande kostnadshöjningar, enligt SKR beräknas förändringen medföra ytterligare kostnader om 4 miljarder för kommunerna, jämfört med utredningens beräkning på 350 miljoner. Förvaltningen bedömer att förslaget är klart underfinansierat. Kommunerna behöver exempelvis få kostnadstäckning för den nya insatsen skyddat boende och handläggningen kring barns placering. Enligt förvaltningens erfarenhet är tiderna en våldsutsatt behöver vara på skyddat boende betydligt längre än vad som framgår av utredningen.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-10-13 § 199.

  Bilagor

 17. Från och med 1 januari 2023 uppdaterar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sina rekommendationer till kommuner om ersättningar och villkor vid familjehemsvård för barn och unga.

  SKR:s förbundsstyrelse beslutade i juni i år om höjda arvodesnivåer för familjehem.

  I stället för den indexreglerade höjningen som följt löneutvecklingen för vissa yrken, ca två procent årligen, rekommenderas en höjning av grundarvodet med drygt 30 procent. Syftet med de nya rekommendationerna är att göra det enklare för kommuner att rekrytera lämpliga familjehem.   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningens arvode och omkostnader till familjehem som tar emot barn och unga styrs av Riktlinjerna för stöd, myndighetsutövning och insatser till barn och unga. Arbetsmarknads och socialnämnden har i riktlinjerna fastställt att förvaltningen ska följa rekommendationerna från SKR för familjehem och jourhem.

  Förvaltningen bedömer att de nya rekommendationerna innebär en merkostnad jämfört med tidigare förväntad kostnadsökning för 2023. Merkostnaden bedöms vara minst 12,2 miljoner kronor men kan komma att bli drygt 21 miljoner kronor.

  Förvaltningen bedömer att information om merkostnader för familjehemsvården behöver komma Kommunstyrelsen till del så att hänsyn till merkostnaden kan tas med i budgetarbetet för 2023.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-10-13 § 200.

  Bilagor

 18. Arbetsmarknads-och socialnämnden har mottagit granskningshandling för Översiktsplan för Malmö att yttra sig över.

  Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen gjort en översyn av Malmös översiktsplan. Översiktsplanen är ett strategiskt och visionärt dokument som ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling och god miljö.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser att föreliggande planförslag på ett föredömligt sätt visar riktningen för Malmös långsiktiga planering.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen vill understryka vikten av en bostadsförsörjning som tar hänsyn till alla Malmöbors förutsättningar.

  Förvaltningen ser positivt på planförslagets fokus på att åstadkomma ett näringsliv med en variation av arbetstillfällen med olika kvalifikationskrav och en tydlighet kring att det ska eftersträvas arbetsplatser som matchar Malmöbornas utbildnings- och kompetensnivå.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser stora möjligheter i utvecklingen av en mer jämlik tillgång till samhällsservice där lokaler kan samutnyttjas av flera verksamheter. Genom samutnyttjade av lokaler och samverkan med andra ökar förvaltningens möjligheter att nå ut till olika målgrupper.

  I planförslagets prioriterade inriktningar är barnperspektivet framträdande men i planens strategier så anser förvaltningen att perspektivet är mer frånvarande och skulle behöva konkretiseras.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-10-13 § 201.

  Bilagor

 19. Föreliggande ärende avser ett förslag på överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap med Stiftelsen Skåne Stadsmission organisationsnummer 846004-8716.

  Föreslagen överenskommelse avser perioden 1 januari 2023 till 31 december 2023 med möjlighet till förlängning 1 år.

  Överenskommelses syfte och mål är att erbjuda arbetsträning i en anpassad och trygg miljö hos Stiftelsen Skåne Stadsmission för arbetssökande individer, inskrivna hos arbetsmarknadsavdelningen, som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är i behov av extra stöd och handledning för att de ska kunna göra stegförflyttning och närma sig arbetsmarknaden och på sikt få ett arbete som leder till att de blir självförsörjande.

  Partenskapet omfattar 3 625 120 kr varav Skåne Stadsmission finansierar 1 789 795 kr och arbetsmarknads- och socialnämnden finansierar 1 835 325 kr under perioden 2023-01-01 till 2023-12-31.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-10-13 § 202.

  Bilagor

 20. Arbetsmarknads- och socialnämnden ingår sedan den 16 december 2021 en överenskommelse med Skåne Stadsmission, Fryshuset i Malmö, Malmökretsen av Svenska Röda Korset gällande Värmestuga Ung som sträcker sig till den 30 april 2024.

  Verksamheten erbjuder mat och tak över huvudet till personer i åldern 18–25 år som befinner sig i akut hemlöshet under vinterhalvåret.

  Värmestuga Ung drevs till en början i Fryshusets lokal och Fryshuset har därför stått som huvudpart i överenskommelsen. På grund av svårigheter att hitta en lämplig lokal drevs verksamheten i en tillfällig lokal under vintern 2021/2022.

  Inför vintern 2022/2023 har värmestugornas styrgrupp beslutat att Värmestuga Ung ska öppna i Malmökretsen av Svenska Röda Korsets nya lokal under överenskommelsens resterande tid. Det ger förutsättningar för bättre planering och kvalitet.

  Med anledning av den planerade flytten föreslår parterna att Malmökretsen av Svenska Röda Korset ersätter Fryshuset som huvudpart i överenskommelsen. På så vis speglar överenskommelsen bättre hur verksamheten kommer att bedrivas.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att överenskommelsen revideras i linje med förslaget. Då överenskommelsen inte förändras i övrigt bedömer förvaltningen att det inte kommer medföra några ekonomiska konsekvenser.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-10-13 § 203.

  Bilagor

 21. Socialnämnden har i vissa fall möjlighet att begära handräckning från polismyndigheten för att genomföra beslut.

  De situationer då nämnden kan begära polishandräckning är angivna i 43 § LVU. 43 § LVU är uppdelad i tre punkter och detta ärende gäller endast punkt 2.

  Ett förordnande innebär att en myndighet ger en tjänsteperson befogenhet som annars ligger på myndigheten och är inte att förväxla med delegation.

  Bilagor

 22. I ärendet finns förslag till sammanträdestider 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden och dess arbetsutskott. Förslaget har tagit hänsyn till sammanträdesdagarna 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess beredning och beaktat lov- och helgdagar.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-10-13 § 204.

  Bilagor

 23. I ärendet finns förslag till tider för verksamhetsdagar, temadagar samt mål- och budgetkonferens 2023.

  Verksamhetsdagar föreslås vara 16 mars och 19 oktober 2023. Temadagarna föreslås vara 4 maj och 14 september 2023.

  Förvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar om att genomföra mål- och budgetkonferens den 12–13 januari 2023.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-10-13 § 205.

  Bilagor

 24.   25

  Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar

 25.   26

  Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande

 26. Enligt nämndens reglemente § 59 åttonde stycket ska fyllnadsval snarast förrättas om en ledamot eller ersättare i utskottet avgår.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.