Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 4.   4

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 5.   5

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 6.   6

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 7.   7

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 8.   8

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 9.   9

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken

 10.   10

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken

 11.   11

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 2

 12.   12

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 2

 13.   13

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1

 14.   14

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 2

 15.   15

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 2

 16.   16

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 2

 17.   17

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 2

 18.   18

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1

 19.   19

  Beslut om att förlänga faderskapsutredning

 20.   20

  Beslut om att förlänga faderskapsutredning

 21.   21

  Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan lämplig person 2023-02-23

 22. Revisionsbyrån KPMG har på uppdrag av Malmö stadsrevision genomfört en granskning av Malmö stads användning av tolkar. Granskningen omfattar arbetsmarknads- och socialnämnden samt grundskolenämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden har ombetts yttra sig.

  Granskningens syfte var att bedöma om förvaltningarna har en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning avseende användning av tolktjänster. Granskningens sammanfattande bedömning är att förvaltningen saknar tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning avseende användningen av tolktjänster inom förvaltningen. Revisorerna rekommenderar förvaltningen att vidta ett flertal åtgärder.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningens sammantagna bedömning att förvaltningens uppföljning av kostnader kopplade till tolktjänster är god, men bedömer att det finns skäl att vidta ytterligare åtgärder utifrån rekommendationerna. Förvaltningen ska därför utarbeta ett arbetssätt för systematisk uppföljning och återrapportering av tolktjänster avseende både kvalitet och kostnader.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen menar att lagstiftningen är tydlig i fråga om när tolk ska användas och att det saknas behov av ytterligare förtydliganden i form av riktlinjer eller styrdokument. Förvaltningen ser dock ett behov av att ytterligare öka kunskapen bland medarbetare om när och hur tolkar ska användas. Förvaltningen ska därför ta fram en vägledning som samlar information, råd och tillgängligt utbildningsmaterial om relevant lagstiftning samt hur möten med tolk genomförs.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har brett ärendet 2023-02-08 § 27.

  Bilagor

 23. I Malmö stads föreskrifter för den kommunala arkivvården, antagna av kommunfullmäktige den 23 november 2010, fastslås att samtliga nämnder ska redovisa sina arkiv i en verksamhetsbaserad arkivredovisning.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arkivredovisning, antagen 2020-03-01, underlättar för allmänheten att ta del av dess allmänna handlingar och fungerar internt inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen som ett hjälpmedel och styrdokument gällande hantering och gallring av allmänna handlingar.

  Sedan arkivredovisningen antogs har det skett vissa förändringar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningens organisation och det har därför uppstått ett behov av att revidera arkivredovisningen så att den bättre speglar verksamheten.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har brett ärendet 2023-02-08 § 28.

  Bilagor

 24. Arbetsmarknads- och socialnämndens Årsanalys 2022 innehåller uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi. Rapporten innehåller även en mandatperiodsanalys som sammanfattar nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen under åren 2020, 2021 och 2022.

  Nämnden har ansvar för elva av tretton av kommunfullmäktiges mål för mandatperioden och målen omfattar en stor del av nämndens verksamhet och utmaningar. Nämnden bedömer att arbetet med sju av kommunfullmäktigemålen är uppnådda vid mandatperiodens slut och att arbetet med fyra av kommunfullmäktigemålen är delvis uppnådda vid mandatperiodens slut.

  För hela 2022 redovisas ett sammantaget överskott för arbetsmarknads- och socialnämnden på 114 miljoner kronor, vilket motsvarar 3 procent av tilldelat kommunbidrag. Överskottet förklaras huvudsakligen av att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd blir lägre än budgeterat, men också av bland annat överskott avseende personalkostnader till följd av svårigheter att rekrytera personal till vakanta tjänster samt högre intäkter än förväntat för flyktingmottagande. För statsbidrag flyktingar redovisas ett budgetunderskott på drygt 6 miljoner kronor till följd av att antalet mottagna nyanlända blir lägre än budgeterat.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-02-08 § 29.

  Bilagor

 25. Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska arbetsmarknads- och socialnämnden varje år senast den 1 mars upprätta en patientsäkerhetsberättelse gällande de verksamheter i förvaltningen som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

  I patientsäkerhetsberättelsen 2022 redovisas, i förhållande till de lagar och förordningar som ska styra verksamheten, hur ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat, hur patientsäkerheten har följts upp. Vidare hur risker har analyserats samt hur samverkan med aktuella aktörer har skett för att förebygga vårdskador.

  Patientsäkerhetsberättelsen redogör, i förhållande till uppsatta mål för de resultat som uppnåtts under föregående år, kring vilka förbättringsområden som identifierats samt utifrån det vilka mål och strategier verksamheten ska ha för kommande års patientsäkerhetsarbete.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-02-08 § 30.

  Bilagor

 26. Mellan den 12 september–2 oktober 2022 genomförde arbetsmarknads- och socialförvaltningen en brukarundersökning.

  Syftet med brukarundersökningen är att följa upp brukarnas upplevelse av verksamhetens kvalitet och är ett led i att utveckla förvaltningens verksamhet.

  Förvaltningen deltog 2022 i den nationella brukarundersökning som anordnas av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Utöver det genomfördes undersökningar i egen regi med enkäter som riktade sig till brukare inom arbetsmarknadsavdelningen (AMA), de flesta av insatsverksamheterna och till brukare inom boende myndighet.

  Tre mål fastställdes inför genomförandet av brukarundersökningen:

  (1) alla brukare som omfattas av undersökningen ska erbjudas att delta,

  (2) förvaltningen ska ge goda förutsättningar för alla brukare att delta i undersökningen samt

  (3) att resultatet ska användas för verksamhetsutveckling.

  Totalt erbjöds 5 490 brukare att delta vilket var 2 039 fler än under 2021. Antalet svar ökade från 1 684 (2021) till 2 195, vilket var 511 fler svar. Resultaten har distribuerats inom förvaltningen för fortsatt analys och som underlag för verksamhetsutveckling.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-02-08 § 31.

  Bilagor

 27. Arbetsmarknads- och socialnämnden ska enligt 16 kap. 6 h § SoL, till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Nämnden ska även ta fram en rapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

  Arbetsmarknads- och socialnämnden ska, enligt 16 kap. 6 f § SoL, till revisionen rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Vidare ska nämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska även, enligt 16 kap. 6 g § SoL, till revisionen anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 6 f § har rapporterats som ej verkställt.

  Föreliggande rapporter avser fjärde kvartalet 2022. Under kvartalet finns det 40 gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Det är 19 färre än vid förra rapporteringen.

  20 beslut rör bistånd till kommunalt andrahandskontrakt där den främsta orsaken är att matchning till lägenhet som möter klientens behov, pågår eller har pågått. 13 beslut rör kontaktfamilj eller kontaktperson där lämplig uppdragstagare saknas.

  Vad gäller gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen då verkställigheten avbröts, finns ett sådant beslut att rapportera.

  34 beslut som har rapporterats som ej verkställda inom tre månader, har under perioden verkställts eller avslutats utan att verkställas.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-02-08 § 32.

  Bilagor

 28. I samarbete med Malmö stads Upphandlingsenhet har upphandlingsdokument framarbetats inför kommande upphandling för tecknande av ramavtal avseende boendeplatser utan stöd.

  Upphandlingen avser att möta behovet av kortsiktiga externa placeringar till personer som befinner sig i en akut hemlöshetssituation för den period som förvaltningen tillsammans med den enskilde planerar vidare för andra boendelösningar.

  Ramavtal kommer att tecknas med flera leverantörer.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har brett ärendet 2023-02-08 § 32.

   

  Utskrivna underlag till ärendet finns att läsa i receptionen på Kungsgatan 13.

  Bilagor

 29. Malmö stad har fem nämnder som fördelar bidrag och stöd till idéburen sektor varav arbetsmarknads- och socialnämnden är en av dem.

  Föreliggande ärende innehåller förslag till nya bidragsformer för arbetsmarknads- och socialnämndens stöd till idéburna organisationer med verksamhet inom det sociala området. Förändringen föreslås börja gälla från år 2024.

  Nämnden har flera stöd- och bidragsformer, en av dem är organisationsbidrag inom det sociala området. Organisationsbidraget är ett stöd till etablerade organisationer och beviljas för ett år i taget.

  Förvaltningens förslag till nya bidragsformer innebär två typer av stöd inom det sociala området: Ett organisationsbidrag och ett verksamhetsbidrag. Bidragen kan beviljas till både nystartade initiativ och etablerade organisationer samt för ett eller två år.

  Syftet med den nya modellen är att tillhandahålla ett stöd som kan vara både flexibelt och stabilt. Bidragsmodellen syftar också en transparent och tydlig hantering av offentliga medel samt en likvärdig handläggning gentemot ansökande organisationer.

  Processen för arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete med att ta fram förslag till nya bidragsformer har bestått av fyra delprocesser: (1) Fördjupad omvärldsbevakning, (2) analys av nuvarande organisationsbidrag, (3) ekonomiska perspektiv samt (4) förslag till nya bidragsformer.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-02-08 § 34.

  Bilagor

 30.   30

  Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar

 31.   31

  Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande

 32. Ärende väckt av Vänsterpartiet 2023-02-20.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.