Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Revisorskollegiet presenterar sig

 4.   4

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 5.   5

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 6.   6

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 7.   7

  Ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 12 § utlänningslagen

 8.   8

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 9.   9

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 10.   10

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken

 11.   11

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken

 12.   12

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 13.   13

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 14.   14

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 15.   15

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 16.   16

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 17.   17

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 18.   18

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 19.   19

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 20.   20

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 21.   21

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 22.   22

  Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan lämplig person 2024-02-28

 23. Socialdepartementet har gett Malmö stad möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet För barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66).

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit betänkandet på remiss från Stadskontoret.

   

  Utredningens syfte är att säkerställa att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet alltid ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård. Förslagen, framför allt när de läses som en helhet, kan bidra till syftet.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har vissa synpunkter vad gäller bland annat beslut om var den unge ska vistas under vårdtiden, att olika instanser ska ha ansvar för tillståndsgivning och återkallelser av tillstånd till familjehem samt att familjehemsvård i första hand ska övervägas för unga i åldern 18–20.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-02-08 § 39.

 24. Malmö stad har mottagit remiss avseende betänkandet Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1). Arbetsmarknads- och socialnämnden har ombetts yttra sig.

   

  Utredningens uppdrag har i huvudsak bestått av tre delar; se över det straffrättsliga skyddet för tjänstemän, analysera behovet en minskad exponering av offentliganställdas namn samt analysera behovet av ett starkare skydd för uppgifter om offentliganställda.

   

  Genom betänkandet föreslås ändringar i brottsbalkens bestämmelser om brott mot allmän verksamhet. De ändringar som föreslås är till viss del ändringar av befintliga bestämmelser för att bättre motsvara dagens förutsättningar och hur bestämmelserna har kommit att tillämpas.

   

  Det föreslås även införas ett nytt brott i form av förolämpning mot tjänsteman och skärpta straff för vissa brott mot tjänstemän.

   

  När det gäller minskad exponering av offentliganställdas namn föreslås en ny bestämmelse i förvaltningslagen. Bestämmelsen möjliggör att uppgift om namn på beslutsfattare, föredragande eller andra som medverkat vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet, under vissa förutsättningar, inte behöver anges i en skriftlig underrättelse om beslut.

   

  Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

 25. Helena Nanne (M) har i ett initiativ till kommunstyrelsen föreslagit att kommunstyrelsen ska anmoda samtliga nämnder att alltid polisanmäla brott som sker i eller i anslutning till nämndernas verksamheter. Vidare föreslås att skolnämnderna ska genomföra en kartläggning av rasism inom Malmös skolor.

   

  Helena Nanne framför att kommunala verksamheter inte får utgöra en frizon för brott som i andra sammanhang skulle ha polisanmälts.

   

  Avseende hatbrott, rasism och diskriminering skiljer sig nämndens och förvaltningens ansvar mellan rollerna som arbetsgivare och myndighet. I egenskap av arbetsgivare kan nämnden göra vissa ställningstaganden, som myndighet föreligger andra variabler att ta hänsyn till, vilket beskrivs i ärendet.

   

  Mot bakgrund av vad som framförs i ärendet föreslås Arbetsmarknads- och socialnämden föreslå kommunstyrelsen besluta att initiativet ska anses vara besvarat i den del som berör nämnden.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-02-08 § 41.

 26. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedriver socialt boende i fastigheterna Stettin 13 (Qvarnen) och Stettin 18 (Lillhem)

   

  Fastigheterna ägs av en privat aktör som avser sälja fastigheterna och stadskontoret har tillsammans med Stadsfastigheter undersökt möjligheten till anskaffning av fastigheterna. Fastighets – och gatukontoret har värderat fastigheten och kommit överens om ett pris med fastighetsägaren i enlighet med värderingen.

   

  För att tekniska nämnden ska kunna lyfta ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut om förvärv behöver arbetsmarknads- och socialnämnden godkänna föreliggande överenskommelse avseende internt lokalavtal.

   

  I överenskommelsen ingår att nämnden åtar sig att betala de kostnader som uppkommer av investeringen, det gäller bland annat drift och underhåll för boendet. Förvaltningen betalar lokalhyra till serviceförvaltningen och investeringen fördelas över hyresperioden som en del av denna internhyra.

   

  Verksamheten är väletablerad på platsen och välkänd för målgruppen. Verksamheten har bedrivits på platsen i olika typer av regi under en lång tid. Beläggningsstatistik visar att lokalerna har en hög nyttjandegrad. Lokalerna är vidare anpassade efter den specifika verksamheten vilket förvaltningen har ett långsiktigt behov av.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås godkänna föreliggande överenskommelse om lokalnyttjande avseende Stettin 13 och Stettin 18. Överenskommelsen bifogas i ärendet.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-02-08 § 42.

 27. Arbetsmarknads- och socialnämndens årsanalys 2023 innehåller uppföljning av kommunfullmäktiges mål, verksamhet och ekonomi.

   

  Nämnden har ansvar för elva av tretton av kommunfullmäktiges mål för mandatperioden och målen omfattar en stor del av nämndens verksamhet och utmaningar. Nämnden bedömer att bidraget till måluppfyllelse uppnåtts för åtta mål under året och delvis uppnåtts för tre mål.

   

  För hela 2023 redovisas ett sammantaget överskott för arbetsmarknads- och socialnämnden på 221 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,4 procent av tilldelat kommunbidrag. Överskottet förklaras huvudsakligen av att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd blivit drygt 108 miljoner kronor lägre än budgeterat, men också av att 53 miljoner kronor kvarstår i den övergripande reserven. Dessutom redovisas ett överskott avseende personalkostnader på cirka 26 miljoner kronor till följd av personalomsättning och svårigheter att rekrytera till vakanta tjänster.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-02-08 § 43.

 28. Arbetet med intern kontroll handlar om att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en tillförlitlig ekonomisk rapportering, en tillförlitlig information om verksamheten samt att verksamheten följer lagar, föreskrifter och andra styrdokument. Det handlar också om att säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera eller förebygga allvarliga fel.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ska varje år anta en internkontrollplan. I planen samlas de direktåtgärder och granskningar som ska utföras under året.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt ett förslag till internkontrollplan för 2024. Planen innehåller 6 direktåtgärder, åtta nämndspecifika granskningar och tre kommungemensamma granskningar.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-02-08 § 44.

 29. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samverkar med grundskoleförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen kring barn och unga med fokus på förebyggande arbete och tidiga samordnande insatser.  

   

  Förvaltningarna ser ett gemensamt behov av att fortsätta utveckla samverkan och stärka befintliga insatser, samt att göra ett gemensamt utvecklingsarbete kring skolsociala team. Förvaltningarna avser därför föreslå sina respektive nämnder att söka medel från kommunstyrelsen.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår därför nämnden att ansöka om 6,5 miljoner ur kommunstyrelsens anslag till förfogande för Unga i risk för att stärka pågående insatser kring barn och unga, samt för att utveckla insatsen kring skolsociala team.

   

  Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga med normbrytande beteende och risk för en ogynnsam utveckling är ett prioriterat arbete för arbetsmarknads- och socialförvaltningen.  

   

  Sammantaget bedömer arbetsmarknads- och socialförvaltningen att satsningen på skolsociala team och förstärkning av arbetet med tidiga samordnade insatser kommer kunna bidra till att nå kommunfullmäktiges mål om att ge barn och unga goda uppväxtvillkor, att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning samt att stärka det förebyggande arbetet och minska brottsligheten. 

   

 30. Revisionsbyrån KPMG har på uppdrag av Malmö stadsrevision genomfört en granskning av Malmö stads användning av tolkar. Granskningen omfattar arbetsmarknads- och socialnämnden samt grundskolenämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden har ombetts yttra sig.

   

  Granskningens syfte var att bedöma om förvaltningarna har en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning avseende användning av tolktjänster. Granskningens sammanfattande bedömning är att förvaltningen saknar tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning avseende användningen av tolktjänster inom förvaltningen. Revisorerna rekommenderar förvaltningen att vidta ett flertal åtgärder.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningens sammantagna bedömning att förvaltningens uppföljning av kostnader kopplade till tolktjänster är god, men bedömer att det finns skäl att vidta ytterligare åtgärder utifrån rekommendationerna. Förvaltningen ska därför utarbeta ett arbetssätt för systematisk uppföljning och återrapportering av tolktjänster avseende både kvalitet och kostnader.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen menar att lagstiftningen är tydlig i fråga om när tolk ska användas och att det saknas behov av ytterligare förtydliganden i form av riktlinjer eller styrdokument. Förvaltningen ser dock ett behov av att ytterligare öka kunskapen bland medarbetare om när och hur tolkar ska användas. Förvaltningen ska därför ta fram en vägledning som samlar information, råd och tillgängligt utbildningsmaterial om relevant lagstiftning samt hur möten med tolk genomförs.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-02-08 § 45.

   

 31. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade den 23 februari 2023 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för alternativa driftsformer som ett komplement till nuvarande tolktjänster (ASN-2022-20147).

   

  I föreliggande utredning presenteras en övergripande bild av alternativa driftsformer för tolktjänster samt en beskrivning av digitala tjänster för tolkning och översättning som skulle kunna utgöra komplement till traditionella tolktjänster.

   

  Utredningen beskriver dels hur tolkförmedling kan bedrivas i kommunal regi. Dels i form av en enskild kommunal tolkförmedling, dels i form av en kommungemensam tolkförmedling där ett flertal kommuner och/eller regioner gemensamt driver en tolkförmedling i form av ett kommunförbund eller nämnd. Utredningen beskriver även en modell där kommuner själva anställer tolkar.

   

  Avslutningsvis beskriver utredningen utvecklingen av digitala tolk- och översättningstjänster. Det avser både digitala verktyg för mänsklig tolkning och helt automatiserade tjänster som utnyttjar AI-teknik.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-02-08 § 46.

 32. Nämnden ska enligt bestämmelser i 16 kap SoL lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige respektive revisionen över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader, samt hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

   

  Nämnden ska även anmäla till revisionen när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställt.

   

  Föreliggande rapporter avser fjärde kvartalet 2023. Under kvartalet finns det 64 gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Det är 22 färre än förra kvartalet.

   

  53 beslut som har rapporterats som ej verkställda inom tre månader, har under perioden verkställts eller avslutats utan att verkställas.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-02-08 § 47.

 33. Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659, ska arbetsmarknads- och socialnämnden varje år senast den 1 mars upprätta en patientsäkerhetsberättelse gällande de verksamheter som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

   

  I patientsäkerhetsberättelsen redogörs för resultaten som uppnåtts under föregående år i förhållande till de uppsatta målen. Dessutom identifieras förbättringsområden, och baserat på dessa fastställs mål och strategier för kommande års patientsäkerhetsarbete.

   

  Det övergripande målet med patientsäkerhetsarbetet är att verka för att arbetsmarknads- och socialnämndens målgrupper ges möjlighet till en god hälsa samt att de erbjuds god och säker vård på lika villkor inom området för hälso- och sjukvårdsuppdraget.

   

  I patientsäkerhetsberättelsen för 2023 redovisas hur ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat i enlighet med de lagar och förordningar som styr verksamheten. Dessutom beskrivs hur uppföljning av patientsäkerheten har genomförts, hur risker har analyserats, samt hur samverkan med relevanta aktörer har skett för att förebygga vårdskador.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-02-08 § 48.

 34.   34

  Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar

 35.   35

  Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande

 36. Ärende väckt av Moderaterna 2024-02-20.

 37.   37

  Information från verksamheten

 38.   40

  Upphävande av omedelbart omhändertagande enligt 9 § 3st LVU

 39.   41

  Upphävande av omedelbart omhändertagande enligt 9 § 3st LVU

 40.   42

  Upphävande av omedelbart omhändertagande enligt 9 § 3st LVU

 41.   43

  Upphävande av omedelbart omhändertagande enligt 9 § 3st LVU

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.