Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Yttrande till Kammarrätten

 4.   4

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 5.   5

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken

 6.   6

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 7 § föräldrabalken

 7.   7

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 7 § föräldrabalken

 8.   8

  Återkallelse av tidigare beslut att ansöka om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 9.   9

  Återkallelse av tidigare beslut att ansöka om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 10.   10

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 11.   11

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 12.   12

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 13.   13

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 14.   14

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 15.   15

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 16.   16

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 17.   17

  Förlängning av faderskapsutredning enligt 2 kap 8 § 2 st

 18.   18

  Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan lämplig person 2023-11-30

 19. Malmö stad har av Justitiedepartementet genom en gemensam remiss fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Åtgärder för tryggare bostadsområden (SOU 2023:57) och promemorian Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor (Ds 2023:18).

   

  Förslag ges till förändringar i hyreslagstiftningen som syftar till att stärka tryggheten i bostadsområden och att utöka och förtydliga möjligheterna för personer som utsatts för brott i nära relation att bo kvar i en hyresrätt.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser positivt på att hyreslagstiftningen i större utsträckning ska syfta till att öka tryggheten för de boende. Dock ser förvaltningen problem med de förslag till lagstiftningsförändringar som ges i Åtgärder för tryggare bostadsområden (SOU 2023:57), framför allt därför att förslagen till stor del lägger ansvaret för tryggheten i bostadsområden på människor som redan befinner sig i en utsatt situation.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser positivt på de lagstiftningsförslag som ges i Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor (Ds 2023:18).

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-11-16 §243.

  Bilagor

 20. Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystem på remiss från Stadskontoret.

   

  Utredningen föreslår en rad olika åtgärder för att förebygga och bekämpa bidragsbrott. Förslagen är främst inriktade på statliga myndigheters arbete men berör i vissa delar även kommunerna.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser positivt på att åtgärder vidtas för att stärka arbetet mot bidragsbrott men anser att vissa av utredningens förslag behöver utredas ytterligare. Detta gäller främst förslaget om en bidragsspärr och konsekvenserna av att undanta ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen från en sådan spärr.

  Bilagor

 21. Nämnden ska enligt 16 kap. 6 h § SoL, till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Nämnden ska även ta fram en rapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

   

  Nämnden ska, enligt 16 kap. 6 f § SoL, till revisionen rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Vidare ska nämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska även, enligt 16 kap. 6 g § SoL, till revisionen anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 6 f § har rapporterats som ej verkställt.

   

  Föreliggande rapporter avser tredje kvartalet 2023. Under kvartalet finns det 86 gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Det är 27 fler än förra kvartalet. 34 beslut som har rapporterats som ej verkställda inom tre månader, har under perioden verkställts eller avslutats utan att verkställas.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-11-16 § 244.

  Bilagor

 22. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar årligen ekonomiskt stöd till idéburna organisationer med verksamhet inom nämndes ansvarsområden.

   

  Verksamhetsbidraget syftar till att stötta avgränsade verksamheter inom en idéburen organisation som utgör alternativ eller komplement till nämndens verksamhet för en särskild målgrupp. Det tvååriga bidraget ska bidra med långsiktighet och stabilitet för väletablerade verksamheter som har erhållit medel från nämnden under en längre tid.

   

  Föreliggande ärende innehåller förslag till fördelning av tvåårigt verksamhetsbidrag inom det sociala området år 2024 och 2025.

   

  Inför år 2024 och 2025 är det 13 organisationer som har ansökt om verksamhetsbidrag, inom det sociala området, till totalt 16 verksamheter.

   

  Den totalt ansökta summan per år är 11 937 000 kronor. Förslaget till beslut innebär att 4 250 000 kronor fördelas årligen 2024 och 2025.

   

  Av arbetsmarknads- och socialnämndens riktlinjer för stöd och bidrag till idéburen sektor (ASN-2023-3539) framgår vad som gäller när nämnden fördelar bidrag till idéburna organisationer. Oavsett bidragsform ska organisationer som mottar bidrag från arbetsmarknads- och socialnämnden uppfylla ett antal grundläggande krav.

   

  Utöver dessa finns ett antal krav och villkor som gäller för den specifika bidragsformen.

   

  Förvaltningen bedömer att de verksamheter som föreslås erhålla bidrag utgör ett värdefullt komplement till nämndens insatser för människor i utsatta situationer.

   

  Det kan handla om att organisationen åtnjuter högt förtroende hos målgruppen, vilket möjliggör att de kan genomföra eller erbjuda insatser under andra tider eller genom andra kontaktytor än de som förvaltningen har tillgång till.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-11-16 § 245.

  Bilagor

 23. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar årligen ekonomiskt stöd till idéburna organisationer med verksamhet inom nämndens ansvarsområden.

   

  Organisationsbidraget syftar till att främja ett demokratiskt samhälle och möjliggöra för Malmöbor att bidra till social sammanhållning och möjligheter att påverka livssituationen för människor i utsatta situationer. Det tvååriga bidraget ska bidra med långsiktighet och stabilitet för väletablerade organisationer som har erhållit medel från nämnden under en längre tid.

   

  Föreliggande ärende innehåller förslag till fördelning av nämndens tvååriga organisationsbidrag inom det sociala området, för år 2024 och 2025.

   

  Inför år 2024 och 2025 är det 21 organisationer som har ansökt om organisationsbidrag. Den totala ansökan per år är 17 556 701 kronor.

   

  Förslaget innebär att 8 750 000 kronor fördelas årligen 2024 och 2025.

   

  Av arbetsmarknads- och socialnämndens riktlinjer för stöd och bidrag till idéburen sektor (ASN-2023-3539) framgår vad som gäller när nämnden fördelar bidrag till idéburna organisationer. Oavsett bidragsform ska organisationer som mottar bidrag från arbetsmarknads- och socialnämnden uppfylla ett antal grundläggande krav. Utöver dessa finns ett antal krav och villkor som gäller för den specifika bidragsformen.

   

  Majoriteten av organisationerna har ansökt om och mottagit bidrag från nämnden under flera år.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har god kännedom om de organisationer som föreslås erhålla tvåårigt organisationsbidrag.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-11-16 § 246.

  Bilagor

 24. Föreliggande ärende avser ett förslag på förlängning av en pågående överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap med Stiftelsen Skåne Stadsmission (ASN-2022-14384).

   

  Den pågående överenskommelsen löper ut 31 december 2023 och fortskrider enligt överenskommelsens syfte och mål.

   

  Skånes Stadsmission erbjuder arbetsintegrerade insatser såsom arbetsträning, studie- och yrkesvägledning och stödsamtal till arbetssökande Malmöbor inskrivna på arbetsmarknadsavdelningen, som står långt ifrån arbetsmarknaden.

   

  Föreslagen förlängning av överenskommelse innebär inga förändringar i förhållande till pågående överenskommelse. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att samarbetet med Skånes Stadsmission kompletterar nämndens arbetsmarknadsinsatser för målgruppen och ökar deltagarnas möjligheter till självförsörjning.

   

  Förlängningen avser perioden 1 januari 2024 till 31 december 2024.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslås finansiera överenskommelsen med 1 886 714 kronor under avtalstiden.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-11-16 § 247.

  Bilagor

 25. Kommunstyrelsen i Malmö har berett Arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig angående Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö - Slutrapport maj 2023.

   

  Det huvudsakliga uppdraget för Tillväxtkommissionen har varit att göra en analys och ta fram åtgärdsförslag som på medellång och lång sikt förbättrar förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö.

   

  Tillväxtkommissionens slutrapport innehåller totalt 54 åtgärdsförslag inom följande fem områden:

  • Näringsliv och entreprenörskap
  • Köpenhamn/Danmark och norra Tyskland
  • Arbetsmarknad
  • Utbildning
  • Kommunal verksamhet och organisation

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har valt att svara generellt avseende vissa grupper av förslag och mer specifikt gällande de förslag som berör förvaltningens uppdrag och målgrupper.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig övervägande positiv till kommissionens åtgärdsförslag.

   

  Förvaltningens bedömningar och specifika synpunkter kring förslagen återges under rubriken förvaltningens överväganden.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-11-16 § 248.

  Bilagor

 26. Vänsterpartiet lyfter i ett nämndsinitiativ 23-08-29 att Justitieombudsmannen (JO) lämnat en rapport 22-09-29 om en undersökning av hur socialtjänsten arbetar med ärenden gällande umgängesbegränsning enligt lagen (1990:54) med bestämmelser om vård av unga (LVU), med fokus på hur nämnderna beaktar principen om barnets bästa.

   

  Malmö är en av de socialnämnder som inspekterats. JO har konstaterat att det funnits brister i nämndernas handläggning och lämnat synpunkter på att alla barn inte fått möjlighet att komma till tals, i vart fall att det i många ärenden saknades dokumentation om att barnen fått den möjligheten.

   

  JO uttalade att nämnderna behöver se över arbetssätt och rutiner i syfte att säkerställa att de analyser och överväganden med mera som läggs till grund för ett beslut om umgängesbegränsning regelmässigt dokumenteras och redovisas på ett korrekt sätt i såväl beslutsunderlag som beslut.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden har 23-08-30 beslutat, i enlighet med förslaget i nämndsinitiativet, att ge förvaltningen i uppdrag att åter komma till nämnden med redovisning av vilka åtgärder som vidtagits.

   

  Förvaltningen har upprättat ett förtydligande rutindokument för handläggningen av beslut om umgängesbegränsning enligt LVU, baserat på JO:s synpunkter. Varje beslut som lämnas till nämnden kontrolleras av berörd chef för att säkerställa att rutinen följs.

   

  Förvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att anse nämndsinitiativet besvarat i och med vad som framförs i ärendet.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-11-16 § 249.

  Bilagor

 27. Tandvårds- och läkemedelförmånsverket (TLV) har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet. Nya föreskrifter, HSLF-FS 2023:21 gäller från 15 januari 2024.

   

  Föreskrifterna innehåller ändring i tillstånd, ersättningsregler och åtgärder för att förbättra och förtydliga regelverket, samt nya omräknade referenspriser.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade senast 2022-12-15 om förteckning över åtgärder som ingår i begreppet nödvändig tandvårdsbehandling och att Information till dig som ansöker om ekonomiskt bistånd till kostnader för tandvårdsbehandling, inklusive förteckning, började gälla 2023-01-15.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår nu, med anledning av de nya föreskrifterna, enbart ett par mindre revideringar i nämndens förteckning över nödvändig tandvårdsbehandling i syfte att skapa överensstämmelse med TLV:s formuleringar.

   

  Förslaget inkluderar även tillägg av en åtgärd som bedöms skälig att ingå i förteckningen avseende åtgärder som ingår i begreppet nödvändig tandvårdsbehandling.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-11-16 § 250.

  Bilagor

 28. Enligt arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente ska myndighetsutskotten behandla vissa ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild.

   

  Reglementet ger nämnden möjlighet att vid behov inrätta flera utskott. Enligt reglementet ska utskotten bestå av tre ledamöter och tre ersättare och nämnden ska utse en ordförande och en vice ordförande. Ett utskott är enligt nämndens reglemente beslutsfört med tre ledamöter närvarande.

   

  Det förvaltningsövergripande myndighetsutskottet har under bestämda perioder 2018–2023 behandlat ärenden från ordinarie myndighetsutskott, huvudsakligen under årets semesterperioder.

   

  Nämnden inrättade ett förvaltningsövergripande myndighetsutskott senast vid nämndens sammanträde den 31 maj 2023 (§162).

   

  I det förvaltningsövergripande myndighetsutskottet ska vissa ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild behandlas, exempelvis gällande godkännande av och placering i familjehem samt överväganden enligt socialtjänstlagen (SOL), ansökan om vård, placeringar och överväganden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

   

  Nämnden utser ledamöter och ersättare till att ingå i utskottet, samt väljer ordförande och vice ordförande för perioden.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-11-16 § 251.

  Bilagor

 29.   29

  Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar

 30.   30

  Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande

 31.   32

  Information från Polisen

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.