Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 4.   4

  Ändring i vårdnaden enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken

 5.   5

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 8 § punkt 2

 6.   6

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1

 7.   7

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1

 8.   8

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 2

 9.   9

  Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan lämplig person 2023-03-30

 10.   10

  Beslut om att upprätta avbetalningsplan för löneskuld

 11. Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit remiss avseende Malmö stads Strategi för kustskydd från Stadsbyggnadskontoret. Arbetsmarknads- och socialnämnden har getts möjlighet att yttra sig.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-03-16 § 59.

  Bilagor

 12. Arbetsmarknads- och socialnämnden har getts möjlighet att yttra sig gällande Justitiedepartementets betänkande Tryggare hem för barn (SOU 2022:71).

  Betänkandet avser en översyn av delar av föräldrabalkens (FB) regler om vårdnadsöverflyttning, adoption och umgänge. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för kontinuitet, stabilitet och trygghet för familjehemsplacerade barn och barn som har upplevt våld av närstående.

  Betänkandet föreslår ändringar som ska ge ökad tydlighet vid bedömningen av förutsättningar för vårdnadsöverflyttning.

  För att säkerställa att barn får det stöd de behöver ska placeringskommunen ges möjlighet att bevilja fortsatta insatser även efter vårdnadsöverflyttning. Barn och vårdnadshavare föreslås få rätt till offentligt biträde i mål om vårdnadsöverflyttning.

  Bestämmelsen om barnets bästa vid frågor om umgänge med förälder ska omformuleras för att tydliggöra att barnets bästa är en helhetsbedömning samt att en riskbedömning av om barnet kan fara illa ska göras. Domstolar ska kunna besluta om att inhämta utlåtande från en sakkunnig psykolog i mål om vårdnad, boende och umgänge.

  Förvaltningen välkomnar utredningsuppdragets syfte att skapa bättre förutsättningar för kontinuitet, stabilitet och trygghet för familjehemsplacerade barn och barn som har upplevt våld av närstående.

  Vissa av förslagen kan bidra till att uppnå syftet. Förslaget att placeringskommuner ska kunna ge fortsatta insatser till barn efter vårdnadsöverflyttning är otydligt i fråga om kommunernas ansvar vilket kan leda till att barn inte får det stöd de behöver.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-03-16 § 60.

  Bilagor

 13. Malmö stad har mottagit remiss avseende Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga (SOU 2022:67) från Justitiedepartementet. Arbetsmarknads- och socialnämnden har ombetts yttra sig.

  Utredningen är ett delbetänkande från trygghetsberedningen vars arbete syftar till att identifiera viktiga kriminalpolitiska utmaningar samt att bedöma vilken förmåga som finns att möta dessa utmaningar. Utredningen fokuserar på två områden: barns och ungas involvering i gängkriminalitet respektive våld i barns och ungas nära relationer.

  Utredningens förslag kopplat till våld i barn och ungas nära relationer avser dels insatser för att öka allmänhetens och yrkesverksammas kunskap och medvetenhet, dels insatser för att kartlägga vilka insatser som finns på området och hur effektiva de är.

  Utredningens förslag kopplat till barn och ungas involvering i gängkriminalitet fokuserar på åtgärder för att stärka det statliga ansvaret och den nationella styrningen i syfte att öka kunskapen, utveckla effektiva förebyggande insatser och etablera strukturer för stöd till lokala aktörer.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att förslagen kommer att stärka kommunernas arbete kopplat till fokusområdena. Förslagen kan bidra till ökad tydlighet i den statliga styrningen och bidra med kunskap och stöd till kommunerna i utvecklingen av effektiva insatser och lokal samverkan.

  För att nå önskade resultat framhåller förvaltningen vikten av att arbetet är långsiktigt, att det bygger vidare på pågående utvecklingsarbete, samt att det utformas i samverkan med kommunerna och lokala aktörer.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-03-16 § 61.

  Bilagor

 14. Kommunfullmäktige har beslutat om kommunövergripande riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag i Malmö stad samt avveckling av den särskilda intäktsramen Statsbidrag flyktingar från och med 2023.

  Intäktsramen har tidigare funnits hos arbetsmarknads- och socialnämnden. Från och med 2023 ska intäkterna fördelas mellan arbetsmarknads- och socialnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt överförmyndarnämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden är utsedd av kommunfullmäktige till samordningsansvarig för dessa statsbidrag.

  Enligt riktlinjerna för hantering av riktade statsbidrag ska en skriftlig överenskommelse upprättas mellan nämnder som berörs av statsbidraget för att reglera moment såsom värdering och fördelning mellan nämnder samt övriga moment som inte är av administrativ karaktär.

  Överenskommelsen mellan arbetsmarknads- och socialnämnden och berörda nämnder återfinns i bilaga 1–4. Motsvarande ärende om överenskommelse behandlas i samtliga berörda nämnder i mars 2023.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-03-16 § 62.

  Bilagor

 15. Malmö stad genomför sedan 1996 årligen en kartläggning av hemlösheten och sammanställer årliga rapporter om insatser för hemlösa. Kartläggningen och rapport om insatser är ett av kommunens planeringsunderlag men även ett uppföljningsinstrument för hemlöshetsarbetet i Malmö stad.

  Årets kartläggning visar att den totala hemlösheten i Malmö minskar för tredje året i rad. Både den så kallade strukturella som den sociala hemlösheten minskade jämför med föregående år, framför allt bland barnfamiljer och andra strukturellt hemlösa hushåll.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-03-16 § 63.

  Bilagor

 16. Den som bedriver socialtjänstverksamhet ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet.

  Kvalitetsberättelsen beskriver hur verktygen i det systematiska förbättringsarbetet har gett stöd till att säkra och utveckla verksamheten under året. Den samlade uppföljningen ger även ett underlag till utveckling inför kommande år.

  I Kvalitetsberättelsen föreslår förvaltningen ett prioriterat utvecklingsområde för 2023.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-03-16 § 64.

  Bilagor

 17. Aktuell rapport avser uppföljning av de barn som varit placerade i dygnsvård i familjehem, jourhem, på institutioner samt i stödboende för ungdomar 16–20 år av arbetsmarknads- och socialförvaltningen under 2022.

  Uppföljningarna är en del i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och är ett av flera underlag för verksamhetsutveckling.

  Syftet är att ge en samlad bild och en helhetssyn på förvaltningens arbete med samhällsvården av barn och unga samt ge grunden till en jämlik uppföljning.

  Antalet barn och unga i samhällsvård 2022 är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Antalet barn som är placerade i familjehem har ökat marginellt medan antalet institutionsplaceringarna och placeringar i stödboende är oförändrat.

  Förvaltningen har fortsatt utvecklingsarbetet med att ta fram underlag till uppföljning av barn i samhällsvård. Arbetet har letts av en styrgrupp som bestått av enhetschefer från förvaltningens berörda verksamheter.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-03-16 § 65.

  Bilagor

 18. Varje år sammanställs Malmö stads internationella arbete till kommunstyrelsen med syfte att beskriva och tydliggöra nyttan med den internationella verksamheten i kommunen.

  Arbetsmarknads- och socialnämnden har uppdragits av kommunstyrelsen att redovisa förvaltningens internationella arbete under 2022.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har under året deltagit i olika sammanhang som inneburit stärkt samverkan med olika lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. Det avser bland annat deltagande i internationella forum och samarbeten med internationella aktörer.

  Under året har arbetsmarknads- och socialförvaltningen tagit emot EU-medel genom Europeiska Socialfonden (ESF) för tre projekt. Sammanlagt uppgick utbetalda EU-medel till 21 639 766 SEK.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har under året deltagit i ett flertal projekt både som projektägare och som projektpartner, varav flertalet är kopplade till sysselsättning och arbetsmarknad. Inom ramen för det pågående samarbetet med Greater Copenhagen har arbetsmarknads- och socialförvaltningen även arrangerat jobbmässor i regionen.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningens internationella arbete och deltagande i internationella forum, samarbeten och projekt tillför förvaltningens verksamheter ny kunskap och ger inblick i nya sätt att arbeta.

  Internationella utbyten medför även möjligheter för förvaltningen att dela med sig sina egna arbetssätt och lärdomar samt inspirera utländska aktörer inom verksamhetsområden där förvaltningen ligger i framkant.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-03-16 § 66.

  Bilagor

 19. Vid arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde 2023-01-26 godkändes Nämndsbudget – plan för verksamhet och ekonomi och skickades till kommunstyrelsen. Under sammanträdet 2023-03-30 beslutar nämnden om Nämndsbudget – plan för kommunfullmäktigemål. För att målen ska sättas i sitt sammanhang biläggs hela nämndsbudgeten till detta ärende, men plan för verksamhet och ekonomi är oförändrade sedan nämndens beslut den 26 januari.

  Kommunfullmäktiges mål i budgeten ska bidra till en effektiv styrning och god ekonomisk hushållning. De anger ett fåtal utvecklingsområden för hela staden där nämnder och bolag behöver kraftsamla för att åstadkomma en tydlig förflyttning.

  Nämnder och styrelser ansvarar för att arbeta med de kommunfullmäktigemål som de tilldelats. I Plan för kommunfullmäktigemål beskriver nämnden hur arbetet med målen utförs genom en planeringskommentar. I planeringskommentaren beskrivs önskade förflyttningar, önskad effekt av nämndens planerade bidrag samt om nämnden samverkar med andra nämnder eller bolag. Planeringen utgår från ett barnrätts-, jämställdhets- respektive antidiskrimineringsperspektiv.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-03-16 § 73.

  Bilagor

 20. Arbetsmarknads- och socialnämnden har genom tillståndsenheten ansvar för tillståndsgivning och tillsyn av servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, samt för tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter.  

  Kommunen ska enligt 9 kap. 2 § alkohollagen upprätta en tillsynsplan som ska skickas till länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

  Tillsynsplanen syftar till att fungera som ett stöd för den direkta tillsynsverksamheten och därmed bidra till ökad kostnadseffektivitet, samt fungera som ett styrmedel för verksamheten och avser bland annat verksamhetens mål.  

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat förslag till tillsynsplan för 2023.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-03-16 § 67.

  Bilagor

 21. Farishta Sulaiman (M) har väckt ett ärende angående granskning och rapportering om Fryshusets avhopparverksamhet Passus.

  Efter yrkande från Sedat Arif (S), Farishta Sulaiman (M), Kerstin Håkansson (V), Erik Hammarström (MP) och Michael Högberg (L), med instämmande av Jacqueline Maly (SD), beslutar arbetsmarknads- och socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en genomlysning av de avhopparprogram som nämnden använder sig av och återkomma med en skriftlig återkoppling till nämnden.

  Nämnden beslutar också att förvaltningen inte ska använda sig av Fryshusets avhopparprogram Passus.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen genomför kontinuerlig genomlysning av de avhopparprogram som anlitas.

  Det sker genom genomförd upphandling av skyddade boendeplatser, tillhörande avtalsuppföljningsplan samt rutiner till handläggare och chefer hur inköp av skyddade boendeplatser ska genomföras. Det sker också genom att förvaltningen har en specialiserad verksamhet, Konsultationsteamet, som har huvudansvar för målgruppen och som regelbundet genomför uppföljningar av såväl placerade individer som av de leverantörer som anlitas.

  Fryshusets avhopparprogram Passus omfattas inte av förvaltningens nya ramavtal gällande skyddade boendeplatser och förvaltningen har inga pågående placeringar hos leverantören. Vid en eventuell framtida upphandling av ramavtal rörande boendeplatser för avhoppare, kommer förvaltningen att följa lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

  Med hänsyn till detta föreslår förvaltningen att nämnden gör ett tillägg till sitt tidigare beslut så att det endast avser pågående ramavtalsperiod.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-03-16 § 68.

  Bilagor

 22. Föreliggande ärende innehåller förslag på reviderade riktlinjer för arbetsmarknads- och socialnämndens stöd och bidrag till idéburen sektor.

  Malmö stad har fem nämnder som fördelar bidrag och stöd till idéburen sektor: Arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden, kulturnämnden, fritidsnämnden och kommunstyrelsen.

  Kommunfullmäktiges regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor reglerar övergripande villkor för bidragsgivningen (STK-2018-74). Därtill har stadens bidragsgivande nämnder egna riktlinjer som reglerar syfte, villkor, målgrupper, verksamhetsområden och bidragsformer för den aktuella nämndens bidragsgivning.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens riktlinjer för stöd och bidrag till idéburen sektor är centrala i förvaltningens uppdrag avseende samverkan, stöd och bidrag gentemot idéburna organisationer.

  Föreliggande revidering har gjorts mot bakgrund av att det är en ny mandatperiod och att nämnden har beslutat om en ny modell för stöd till idéburna organisationer inom det sociala området (ASN-2023-1089).

  De reviderade riktlinjerna innebär huvudsakligen att tre avsnitt har tagits bort, tre avsnitt har lagts till och två avsnitt har uppdaterats. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att de reviderade riktlinjerna börjar gälla den 1 maj 2023.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-03-16 § 69.

  Bilagor

 23. Stadsrevisionen har under 2021 genomfört en särskild granskning för att bedöma om nämnderna uppfyller kraven i stadens attestreglemente. Resultatet av granskningen visar att det saknas tydlig anvisning om vem som ska beslutsattestera utgifter avseende nämndens presidium. Stadsrevisionen rekommenderar nämnderna att tydliggöra detta.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens attestinstruktion har uppdaterats i enlighet med revisorernas rekommendationer.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-03-16 § 70.

  Bilagor

 24.   24

  Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar

 25.   25

  Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande

 26. Frågan om en hyresvärds uppsägning av hyresavtal för Stadiongatan 67 är giltig har reservationsvis hänskjutits till hyresnämnden för medling. Nämnden anser att uppsägningen inte delgivits på korrekt sätt och ska i tvisten i hyresnämnden, genom fullmakt, företrädas av Emma Kratz, LOPE, Serviceförvaltningen.

 27. Enligt nämndens reglemente § 59 åttonde stycket ska fyllnadsval snarast förrättas om en ledamot eller ersättare i utskottet avgår.

 28. Ärende väckt av Sverigedemokraterna 2023-03-29.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.