Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justerig

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 4.   4

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 5.   5

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 6.   6

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 7.   7

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 8.   8

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken

 9.   9

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1

 10.   10

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1

 11.   11

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1-2

 12.   12

  Beslut om att förlänga faderskapsutredning enligt 2 kap. 8a § föräldrabalken

 13.   13

  Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan lämplig person 2022-12-15

 14. Under 2021 granskade stadsrevisionen om arbetsmarknads och socialnämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med effektivisering av verksamheten. Granskningen konstaterade att nämnden inte har en helt tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med effektiviseringar och att det därmed finns utrymme för förbättringar.

  Stadsrevisionen gav ett antal rekommendationer för fortsatt utveckling och nämnden skickade i februari 2022 ett första yttrande till revisorskollegiet kring hur nämnden skulle arbeta vidare med rekommendationerna, vad som planerades att genomföras och dess förväntade effekter. Nämnden uppmanades att återkomma med ett uppföljande yttrande senast i januari 2023.

  Arbetsmarknads- och socialnämnden har ett flertal pågående aktiviteter som ett första steg i arbetet mot de rekommendationer revisorskollegiet lämnat. Aktiviteterna berör bland annat säkerställandet av tillgång till och användning av data av god kvalitet i processer för uppföljning och planering. Nämnden konstaterar också vikten av att det sker en samordning och metodutveckling på kommunövergripande nivå, förslagsvis under ledning av kommunstyrelsen.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-12-08 §

  Bilagor

 15. Föreliggande ärende avser förslag om ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Internationella Kvinnoföreningen i Malmö och arbetsmarknads- och socialnämnden avseende verksamheten Mammakraft. Mammakraft är ett föräldrastöd som vänder sig till mammor med barn över tio år och som känner sig oroliga för att deras barn har hamnat i, eller är på väg att hamna i kriminalitet, våldsbejakande extremism eller narkotika.

  Verksamheten har från början skapats och genomförts i samverkan och föreningen har flerårig erfarenhet av verksamheten och målgruppen.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Internationella Kvinnoföreningen i Malmö delar samma bild av att samarbetet kring Mammakraft nu behöver formaliseras för att bidra till struktur och långsiktighet i arbetet, och att ett IOP är lämpligt. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens erfarenhet är att samarbetet har präglats och präglas av förtroende, transparens och gemensam ansvarskänsla.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Internationella Kvinnoföreningens övriga verksamhet med studiecirklar också gynnar Mammakrafts deltagare och fungerar som en bra arena att rekrytera deltagare i.

  Vidare ser förvaltningen positivt på att insatserna i samverkan kan bidra till att öka förtroendet för socialtjänsten hos deltagarna.

  Föreningen uppfyller samtliga krav för att ingå partnerskap enligt nämndens riktlinjer för stöd och bidrag till idéburen sektor (ASN-2021-4461) enligt förvaltningens bedömning.

  Överenskommelsen gäller mellan den första januari 2023 och den 31 december 2024.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-12-08 §

  Bilagor

 16.   17

  Förslag till Idéburet Offentligt Partnerskap med Hela människan om verksamheten Thaiwise

 17. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår tillsammans med fastighets- och gatukontoret att uppdraget att anskaffa och förvalta bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar flyttas från tekniska nämnden till arbetsmarknads- och socialnämnden.

   

  Detta utifrån att det sedan fem år tillbaka finns en central organisering av bostads- och hemlöshetsfrågorna inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.


  Planeringen är att den enhet (lägenhetsenheten) inom fastighets- och gatukontoret som nu ansvarar för anskaffning och förvaltning kommer att vara en del av avdelningen för boende tillsyn och service inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

   

  På detta sätt säkerställs att de resurser och den kompetens som behövs för uppdraget samlas centralt, i en och samma avdelning.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-12-08 §

  Bilagor

 18. EY har under 2021 genomfört en granskning av Malmö stads arbete med arbetsmarknadsanställningar på uppdrag av stadsrevisionen.

  I granskningen görs bedömningen att stadens nämnder har uppnått kommunfullmäktiges målsättning för helåret, men att nämnderna som omfattas av granskningen inte fullt ut bedöms uppnå kommunfullmäktiges intentioner med arbetsmarknadsanställningarna eftersom det saknas en analys kring hur anställningarna ska bidra till ett mervärde i enlighet med stadens budget.

  Arbetsmarknads- och socialnämnden bedöms bedriva en systematisk uppföljning av arbetsmarknadsanställningar på individnivå. Däremot bedöms nämnden inte följa upp anställningarnas kvalitet och effekter på en aggregerad nivå i tillräcklig utsträckning.

  I ett första yttrande till revisorskollegiet 2022-03-03 (ASN-2021-16063) har nämnden lämnat ett sammanfattande svar utifrån granskningens slutsats med en redovisning av vilka åtgärder som planeras att genomföras, deras förväntade effekt och när de senast ska vara genomförda.

  I förslaget till uppföljande yttrande redogörs för förvaltningens åtgärder som har vidtagits under 2022 och den effekt som kunnat påvisas. Åtgärderna syftar till att fler deltagare ska lämna en arbetsmarknadsanställning och gå vidare till den reguljära arbetsmarknaden eller påbörja studier samt till att utveckla uppföljningen av resultatet av arbetsmarknadsanställningarna.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-12-08 §

  Bilagor

 19. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt och omfattade problem som begränsar många människors liv och som även kan påverka deras hälsa och utveckling.

  Kommunfullmäktige gav i mars 2020 arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingick att se över kompetensutvecklingsbehovet och planera hur en sådan kompetensutveckling ska ske.

  Arbetsmarknads- och socialnämnden har genomfört breda digitala grundutbildningar, workshops och fördjupningsutbildningar samt skapat en webbplats på KomIn med en webbutbildning. Sammantaget har 2 200 personer deltagit i utbildningarna och 748 personer har besökt webbplatsen. Utvärderingen av grundutbildningen visar att deltagarna var mycket nöjda med utbildningen och uppgav att de har stor nytta av den i sitt arbete.

  Det framkom även behov av fortsatta utbildningsinsatser – både grundutbildningar och fördjupningar - samt att få stöd i arbetet med frågan.

  Kommunfullmäktige godkände planen Fri från våld – en gemensam angelägenhet den 3 maj och gav arbetsmarknads- och socialförvaltningen i uppdrag att samordna arbetet. Utökade möjligheter att kunna erbjuda utbildningar och gemensamma aktiviteter är nödvändiga för att kunna uppnå planens mål.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-12-08 §

  Bilagor

 20. Malmö stad har beviljats statliga stimulansmedel inom området psykisk hälsa för år 2022. Ar-betsmarknads- och socialnämnden redogör för hur dessa medel använts samt presenterar ett utkast till handlingsplan inom området för år 2023.

  Rapporten överlämnas till funktionsstödsnämnden då denna nämnd sedan 2017-05-01 har ansvar för fördelning av dessa stimulansmedel samt för Malmö stads samlade återrapportering till Sveriges Kommuner och Regioner hur medlen använts. Funktionsstödsnämnden har även ansvar för att rekvirera och administrera stimulansmedel för år 2023 (STK-2017-92).

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-12-08 §

  Bilagor

 21. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 2022-01-27 om Förteckning över åtgärder som ingår i begreppet nödvändig tandvårdsbehandling och som kan ersättas efter prövning enligt socialtjänstlagen (2001: 453). Förteckningen började gälla samma datum och är ett hjälpmedel för behandlande tandläkare vid upprättande av kostnadsförslag samt för arbetsmarknads- och socialförvaltningen vid prövning av kostnadsförslaget i samband med ansökan från enskild om ekonomiskt bistånd till kostnader för tandvård.

  Tandvårds- och läkemedelförmånsverket (TLV) har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet som träder i kraft den 15 januari 2023 för att ytterligare förbättra regelverket. Det har därför varit aktuellt för arbetsmarknads- och socialförvaltningen att utreda om ändringarna påverkar den förteckning som nämnden tidigare beslutat om.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag omfattar enbart mindre revideringar i syfte att skapa överenstämmelse med TLV:s formuleringar.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-12-08 §

  Bilagor

 22. Lag och förordning anger vilka behov riksnormen ska tillgodose och med vilket belopp. Beloppen för riksnormen beslutas av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen avser täcka. Riksnorm 2023 beskrivs ha räknats upp med 8,6 procent jämfört med riksnorm 2022. Vid jämförelse av beloppen i riksnorm 2023 med riksnorm 2022 framkommer att beloppen räknats upp med minst 8,62 procent och som mest 9,15 procent.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att det finns behov att fastställa hur riksnormen fördelas på de olika behovsposterna i syfte att säkerställa likabehandling när kommuninvånare ansöker om ekonomiskt bistånd och bistånd endast beviljas till del av riksnormen. Fördelning av riksnormen på de olika behovsposterna är också ett viktigt underlag vid enklare hushållsekonomisk rådgivning till de Malmöbor som ansöker om ekonomiskt bistånd.

  I denna utredning har arbetsmarknads- och socialförvaltningen inledningsvis utrett ett förslag (förslag 1) avseende fördelning av riksnormens poster 2023 som bygger på att samtliga kostnadsposter räknats upp i enlighet med förändrade belopp i socialtjänstförordningen. Mot bakgrund av ny tillgänglig information i december, då Konsumentverket publicerat sina kostnadsberäkningar, har förvaltningen utrett ärendet på nytt och föreslår en fördelning där kostnadsposterna för livsmedel och hygien prioriteras (förslag 2).

  Mot bakgrund av ny riksnorm från och med januari 2023 föreslås arbetsmarknads- och socialnämnden fatta beslut om fördelning av riksnorm 2023 på behovsposter i enlighet med förslag 2 (bilaga 4).

  Bilagor

 23. Delegation innebär att nämnden överför sin beslutanderätt till utskott, ledamot eller tjänsteperson (6 kap. 37 § KL). Delegation regleras i delegationsordningen som nämnden fastställer.

  Förvaltningen gör en genomgång av delegationsordningen inför halvårs- och årsskifte och bedömer om det finns behov av förändringar. Anledningen kan vara förändrad lagstiftning, nya bedömningar om en delegats lämplighet eller ett besluts bedömningsutrymme.

  Vid genomgång bedömer förvaltningen att det finns behov av revidering vilket beskrivs i ärendet, förslag till förändringar finns markerade i bilaga. Förvaltningens förslag till ändringar föreslås justeras omedelbart på nämndens sammanträde.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-12-08 §

  Bilagor

 24. Bestämmelserna om lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och ska tillämpas inom socialtjänsten. Detta regleras i socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9 och SOSFS 2011:5).

  Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah (SOSFS 2011:5, 7 kap 1§) ska den nämnd som har ansvar för verksamhet inom socialtjänsten fastställa rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden ska fullgöras. Rutinen ska även fastställa hur skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden och risk för allvarliga missförhållanden ska fullgöras.

  I samband med att förvaltningen inför ett nytt avvikelsehanteringssystem, har det gjorts en översyn av avvikelsehanteringsprocessen. Utifrån detta arbete föreslås nämnden revidera Rutin för tillämpning av bestämmelserna om lex Sarah.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-12-08 §

  Bilagor

 25. Arbetsmarknads- och socialnämnden är enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) skyldiga att ha ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Ledningssystemet ska bland annat fastställa verksamhetens principer för kvalitet, vara ett stöd för att leda verksamheten i önskad riktning, säkra verksamhetens kvalitet och vara ett stöd för medarbetare i det dagliga arbetet.

  Nämnden beslutade den 26 mars 2020 att godkänna Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för arbetsmarknads- och socialnämnden och att det ska följas upp vartannat år. Detta arbete har inletts under 2022 och behov av revidering har konstaterats. De behov av revidering som uppföljningen hitintills har påvisat handlar om att tillvägagångssätt och ansvarsfördelning vad gäller det systematiska förbättringsarbetet behöver tydliggöras. Vidare finns ett behov av att särskilt se över framtagande och implementering av rutiner i förvaltningen.

  Nämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att under 2023 revidera ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete och återkomma till nämnden för fastställande.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2022-12-08 §

  Bilagor

 26.   27

  Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar

 27.   28

  Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande

 28.   30

  Upphävande av omedelbart omhändertagande enligt 9 § 3st LVU

 29.   31

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken

 30.   32

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 31.   33

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 32.   34

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 1. § 397

  Arbetsmarknadsinformation

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.