Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 4.   4

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 5.   5

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 6.   6

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 7.   7

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 8.   8

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 9.   9

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 10.   10

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 11.   11

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 12.   12

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 13.   13

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 14.   14

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 15.   15

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 16.   16

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 17.   17

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 18.   18

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 19.   19

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 20.   20

  Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan lämplig person 2023-05-31

 21. Enligt kommunallagen ska kommuner kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare och i avtalen också säkra allmänhetens insyn. För att möta dessa krav ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.

   

  Stadskontoret har arbetat fram ett förslag till program för mandatperioden 2022–2026 och arbetsmarknads- och socialnämnden är remissinstans.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-05-15 § 115.

  Bilagor

 22. Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit En ny ordning för asylsökandes boende på remiss från Stadskontoret.

   

  Utredningen har i delbetänkandet haft i uppdrag att föreslå åtgärder för att fler asylsökande ska bo på Migrationsverkets boende, att föreslå en skyldighet för asylsökande att delta i den samhällsintroduktion som anordnas av Migrationsverket samt att analysera behovet av sanktionsmöjligheter vid misskötsamhet på Migrationsverkets boende. Delbetänkandet är en del av Utredningen om ett ordnat initialt mottagande av asylsökande vars uppdrag ska slutredovisas senast den 31 augusti 2023.

   

  Utredningen föreslår genom delbetänkandet att Migrationsverket ska tilldela alla asylsökande en plats på asylboende och möjligheten att bo i eget boende ska tas bort. Vidare ska boende på asylboende vara ett villkor för dagersättning och särskilt bidrag för såväl asylsökande som personer som omfattas av massflyktsdirektivet. För asylsökande ska boende på asylboende dessutom vara en förutsättning för att kunna undantas kravet på arbetstillstånd. Undantag ska gälla för asylsökande som bor tillsammans med i Sverige bosatta nära familjemedlemmar eller om det annars finns synnerliga skäl. För personer som tillåts bo i eget boende med bibehållen rätt till förmåner införs en skyldighet att underrätta Migrationsverket om bostadsadressen. Om adress inte anges eller om det kan antas att personen inte bor på den angivna adressen ska Migrationsverket kunna förutsätta att den asylsökande återkallat sin asylansökan och avskriva ärendet. Efter ett sådant förfarande kvarstår möjligheten att på nytt ansöka om asyl.

   

  De föreslagna reglerna om boende på asylboende som villkor för dagersättning, särskilt bidrag och undantag från kravet på arbetstillstånd ska enligt utredningens förslag kunna åsidosättas i särskilda, extraordinära situationer. Sådana undantag ska meddelas av regeringen genom tidsbegränsade föreskrifter. Det kan bli aktuellt vid en plötslig, kraftig ökning av asylsökande eller personer som omfattas av massflyktsdirektivet.

   

  Utöver kravet på boende på asylboende föreslås även genomförd samhällsintroduktion vara en förutsättning för att undantas kravet på arbetstillstånd. Det föreslås även införas sanktionsmöjligheter vid misskötsamhet på asylboende, i form av nedsättning av dagersättningen och omplacering.

   

  Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2024.

   

  Bilagor

 23. Ekonomisk prognos 2023 är årets första uppföljningsrapport och omfattar nämndens bedömning av den ekonomiska utvecklingen och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten utgör också underlag för kommunstyrelsens rapportering till kommunfullmäktige av den ekonomiska utvecklingen för staden. För hela 2023 prognostiseras ett sammantaget överskott för arbetsmarknads- och socialnämnden på 80 miljoner kronor, vilket motsvarar 2 procent av tilldelat kommunbidrag. Förklaringar till avvikelserna återfinns i rapporten. Nämnden prognostiserar också ett ökat investeringsbehov under året och begär därför utökad investeringsram från kommunstyrelsen.

   

  Prognosrapporten visar på obalanser mellan verksamhetsområden som föranleder behov av omfördelningar av kommunbidrag. Förklaringar och förslag till beslut återfinns under rubriken Omfördelningar av kommunbidrag i ärendet.

   

  Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars 2023 (STK-2022-1446) att överföra ansvar för förvaltning av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar från tekniska nämnden till arbetsmarknads- och socialnämnden från och med den 1 maj 2023. Enligt Malmö stads rutiner ska denna verksamhet inte ingå i Ekonomisk prognos 2023 för arbetsmarknads- och socialnämnden, eftersom verksamheten överförs efter den period rapporten utgår ifrån. Dock innebär beslutet i kommunfullmäktige att arbetsmarknads- och socialnämnden kan besluta om vilket verksamhetsområde som ska tillföras verksamhetens kommunbidrag från och med 1 maj. Dessutom föreslår nämnderna gemensamt att kommunfullmäktige beslutar om att överföra verksamhetens ekonomiska resultat samt verksamhetens tillgångar och skulder enligt balansräkningen per den per 30 april 2023. Mer information om Lägenhetsenhetens ekonomiska förhållanden framgår av bilaga till detta ärende.

   

  Bilagor

 24. Kommunfullmäktige gavs i Malmö stads budget i uppdrag att med berörda nämnder genomföra en Jobbpakt med Malmöborna (Budget 2018 med plan för åren 2019–2023, STK-2017-192).

   

  I kommunstyrelsens budget för 2023 finns avsatt medel för insatser kopplade till Jobbpakten och som bidrar till kompetensförsörjningen i Malmö men som inte ryms inom befintliga anslag (Malmö stads Budget 2021 med plan för åren 2022–2023, STK-2020-1251).

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden ansöker om medel från Jobbpakten 2023 för att genomföra insatser som bidrar till att realisera intentioner och samtidigt påverka måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål:

  ·       Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera,

  ·       Malmö stad ska verka för att en större andel Malmöbor är självförsörjande.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att ansöka om 23 920 000 kr från kommunstyrelsen för planerade insatser för 2023 i enlighet med Jobbpaktens intentioner.

   

  Ansökta medel avser kostnader som uppstår utifrån nämndens verksamhet för att kunna genomföra de föreslagna insatserna.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har samordnat sig med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i ärendet.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-05-15 § 116.

  Bilagor

 25. I ärendet redogör arbetsmarknads- och socialförvaltningen för de avgifter som arbetsmarknads- och socialnämnden tar ut för insatser som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Det gäller avgifter vid olika former av placeringar samt avgift för familjerådgivning och familjestöd. I ärendet föreslås att vissa avgifter tas bort, andra ändras eller förblir oförändrade.

   

  Ärendet behandlar dessutom avgift enligt lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. I ärendet föreslås att arbetsmarknads- och socialnämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att från den 1 januari 2024 införa en årlig avgift för tillsyn enligt denna lag.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-05-15 § 117.

  Bilagor

 26. Nämnden ska enligt 16 kap. 6 h § SoL, till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Nämnden ska även ta fram en rapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

   

  Nämnden ska, enligt 16 kap. 6 f § SoL, till revisionen rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Vidare ska nämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska även, enligt 16 kap. 6 g § SoL, till revisionen anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 6 f § har rapporterats som ej verkställt.

   

  Föreliggande rapporter avser första kvartalet 2023. Under kvartalet finns det 50 gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Det är 10 fler än förra kvartalet.

   

  20 beslut rör bistånd till kommunalt andrahandskontrakt där den främsta orsaken är att matchning till lägenhet som möter klientens behov, pågår eller har pågått. 14 beslut rör kontaktfamilj eller kontaktperson där lämplig uppdragstagare saknas.

   

  30 beslut som har rapporterats som ej verkställda inom tre månader, har under perioden verkställts eller avslutats utan att verkställas.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-05-15 § 118.

  Bilagor

 27. I januari beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden om en internkontrollplan för 2023. Planen innehåller årets direktåtgärder och granskningar.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har följt upp planen för perioden januari till april 2023

  och sammanställt resultatet av det arbete som var planerat att genomföras under perioden.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-05-15 § 119

  Bilagor

 28. Jacqueline Maly (SD) har i ett nämndinitiativ föreslagit en kontinuerlig utvärdering och återrapportering av arbetsmarknadsinsatser och arbetsmarknadsprojekt som finansieras av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och genomförs av föreningar. Som grundproblem anges att flera arbetsmarknadsprojekt inte genererar tillfredsställande resultat.

   

  Arbetssökande Malmöbor på arbetsmarknads- och socialförvaltningen har ofta svårt att etablera sig på arbetsmarknaden på grund av bristande utbildning och arbetslivserfarenhet, psykisk och fysisk ohälsa och otillräckliga kunskaper i svenska. En arbetsmarknadsplanering syftande till självförsörjning omfattar därför ofta stegvisa förflyttningar i form av kedjor av olika insatser. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samarbetar med föreningar utifrån målgruppens varierade behov av insatser.

   

  Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samarbetsform som initieras av en förening. Syftet med samarbeten är att komplettera förvaltningens egna arbetsmarknadsinsatser. Föreningslivet kan med sina kompetenser vara en viktig resurs som bidrar till att Malmöbon får ett bra stöd och närmar sig arbetsmarknaden. Båda parter bidrar till finansiering t.ex. i form av lokaler, personal eller volontärer. IOP-överenskommelser sätter ramarna för partnerskapet i form av värdegrund, målgrupp, syfte och mål men även formerna för uppföljning. En dialog mellan den idéburna och den offentliga sektorn kan skapa nya möjligheter till gagn för Malmöborna.

   

  Utvecklingen av samarbeten med föreningar sker utifrån riktlinjer som är beslutade av arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN 2021–4461).

   

  Bilagor

 29. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har genomfört en översyn av befintliga styrdokument, såsom riktlinjer och andra styrande dokument som nämnden ansvarar för eller direkt berörs av. 

   

  Översynen syftar dels till att ge en samlad bild över kommande revideringar och revideringar som genomförts under året, dels säkerställa att innehållet harmonierar med lagstiftning, föreskrifter och arbetssätt inom respektive område.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås godkänna föreliggande rapport och lägga den till handlingarna.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-05-15 § 120.

  Bilagor

 30. En arkivredovisning redogör för en myndighets handlingar och hur dessa ska hanteras, bland annat vad gäller förvaring och gallring. Syftet är att redovisa den information som nämnden ansvarar för på ett sätt som gör det möjligt att förstå sambandet mellan verksamheten och dess handlingar,

  överblicka handlingsbeståndet, söka och ta fram allmänna handlingar samt hantera och förvalta handlingar. Arkivredovisningen ska fungera som ett redskap för medarbetarna i den dagliga

  informationshanteringen.

   

  Version 2.2 av Arbetsmarknads- och socialnämndens arkivredovisning antogs i februari 2023. Arkivredovisningen behöver nu kompletteras då Lägenhetsenheten flyttar från tekniska

  nämnden över till arbetsmarknads- och socialnämnden den 1 maj 2023. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har därför utarbetat en reviderad version av nämndens arkivredovisning. Den nya arkivredovisningen föreslås gälla från den 1 maj 2023.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-05-15 § 121.

  Bilagor

 31. Lägenhetsenheten har bytt organisatorisk tillhörighet från och med 1 maj 2023 och tillhör nu arbetsmarknads- och socialnämnden.

   

  I det här ärendet föreslås att nämnden godkänner revideringen av attestinstruktionen så att enhetens fastighetsförvaltare kan fortsätta arbeta på samma sätt som innan flytten.

   

  Förslaget är att enhetens förvaltare ska få rätt att beslutsattestera fakturor avseende lägenhetshyror, underhåll och skötsel kopplade till lägenheterna som enheten förvaltar. De får bara beslutsattestera kostnader upp till och med 20 000 kr.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-05-15 § 122.

  Bilagor

 32. Enligt arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente ska myndighetsutskotten behandla vissa ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild.

   

  Reglementet ger nämnden möjlighet att vid behov inrätta flera utskott. Enligt reglementet ska utskotten bestå av tre ledamöter och tre ersättare och nämnden ska utse en ordförande och en vice ordförande. Ett utskott är enligt nämndens reglemente beslutsfört med tre ledamöter närvarande.

   

  Nämnden inrättade ett förvaltningsövergripande myndighetsutskott senast vid nämndens konstituerande sammanträde den 2 januari 2023 (§ 9).

   

  Det förvaltningsövergripande myndighetsutskottet har under bestämda perioder 2018–2023 behandlat ärenden från ordinarie myndighetsutskott, huvudsakligen kortare perioder över sommar och jul för att möjliggöra återhämtning för ledamöterna och underlätta verksamhetens bemanning.

   

  I det förvaltningsövergripande myndighetsutskottet ska vissa ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild behandlas, exempelvis gällande godkännande av och placering i familjehem samt överväganden enligt socialtjänstlagen (SoL), ansökan om vård, placeringar och överväganden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

   

  Nämnden har i särskilda beslut utsett ledamöter och ersättare till att ingå i utskottet samt att nämnden har valt en ordförande och vice ordförande för perioden. 

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-05-15 § 123.

  Bilagor

 33.   33

  Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar

 34.   34

  Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.