Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 4.   4

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 5.   5

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 6.   6

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 7.   7

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 8.   8

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken

 9.   9

  Återkallelse av tidigare beslut att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8a § FB

 10.   10

  Begäran om hjälp med att verkställa svensk lag, LVU, med stöd av Brysselförordningen

 11.   11

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 12.   12

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 13.   13

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 14.   14

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 15.   15

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 16.   16

  Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan lämplig person 2024-03-21

 17. Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit Remiss avseende handlingsplan mot islamofobi och antimuslimsk rasism från kommunstyrelsen och har getts möjlighet att yttra sig.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser att innehållet i den föreslagna handlingsplanen är en angelägen fråga. Det är positivt att handlingsplanen utgår från stadens Policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet vilket ger en möjlighet att skapa ett samordnat systematiskt arbete med mänskliga rättigheter i staden.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser att det behövs ytterligare förtydliganden i handlingsplanen. Genomförandet för nämnder och bolag underlättas genom gemensamma metoder och arbetssätt samt ett förtydligande av samordningsansvaret.

   

  För att underlätta arbetet med uppföljningen önskar arbetsmarknads- och socialförvaltningen att handlingsplanen kompletteras med en beskrivning av på vilket sätt uppföljningen ska göras, en konkretisering av aktiviteterna samt en beskrivning av önskad förflyttning för respektive arbetsområde.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-03-06 § 57.

 18. Stadskontoret har tillskrivit Arbetsmarknads- och socialnämnden att yttra sig angående Narkotikautredningen. Nämndens verksamhet som socialnämnd fokuserar särskilt på målgrupperna barn och unga samt människor med missbruk. Målgrupperna omfattas tydligt av och kan påverkas av bedömningarna och förslagen i utredningen.

   

  Narkotikautredningen föreslår i sitt slutbetänkande hur en fortsatt restriktiv narkotikapolitik kan kombineras med ett effektivt narkotikaförebyggande arbete, en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimering samt insatser för att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen välkomnar Narkotikautredningens bedömningar och förslag och är positivt inställd till utredningen som helhet.

   

  Förvaltningen är särskilt positiv till förslaget om en ny lag om hantering av opioidantagonister utanför hälso- och sjukvården som föreslås träda i kraft 1 januari 2025.

   

  Förvaltningen välkomnar förslaget att regeringen tydliggör förväntningar på primärvården och öronmärker medel för att stödja Vårdområdet skadligt bruk och beroende inom omställningen mot god och nära vård.

   

  Översyn av tillämpningen av rapporteftergift vid misstanke om eget bruk välkomnas. Förvaltningen ser att det kan gagna målgruppen om det kombineras med erbjudande om vård- eller stödinsatser för skadligt bruk och beroende.

   

  Andra förslag och bedömningar som förvaltningen anser särskilt viktiga är statligt stöd till kunskapsutveckling inom området skadereducering och lågtröskelverksamheter samt att Socialstyrelsen ska kartlägga och ge vägledning kring anpassade boendelösningar för personer med skadligt bruk och beroende. Förtydligande behövs särskilt kring boendeinsatser för unga 16–20 år med skadligt bruk och beroende, psykisk funktionsnedsättning och samsjuklighet.

   

  Förvaltningen vill uppmärksamma utredningen på att personer med intellektuell funktionsnedsättning och beroende är en särskilt utsatt grupp som saknas i utredningen. Målgruppen får inte får sina behov tillgodosedda och nationellt kunskaps- och metodstöd efterfrågas.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-03-06 § 58.

 19. Kommunstyrelsen har berett arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig angående remiss från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet om promemorian Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning.

  I promemorian föreslås bland annat att alla kommuner ska tillhandahålla hyresgarantier till barnfamiljer och att kommunala bostadsförmedlingar får tydligare förutsättningar att kunna tillämpa reservationer och förturer.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser i huvudsak positivt på promemorians förslag.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-03-06 § 59.

 20. Arbetsmarknads- och socialnämnden har 2024-03-06 fått möjlighet att yttra sig till kommunstyrelsen kring utkast till lagrådsremiss Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd.

  I utkastet till lagrådsremiss görs bedömningen att levnadsvillkoren och möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden bör förbättras för utlänningar som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen lämnar i ärendet förslag på yttrande till kommunstyrelsen.

 21. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har beretts möjlighet att yttra sig över en motion från Emma-Lina Johansson (V) om att utreda avhopparverksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige att samordna stadens genomförande och uppföljning av Fri från våld – en gemensam angelägenhet 2022–2026 (STK-2021-1490).

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar på flera sätt med att ge långsiktigt stöd till våldsutsatta vuxna och deras barn. Detta görs bland annat genom utvecklingsinsatser rörande kontaktpersoner för våldsutsatta och stöd till att få till stånd stadigvarande boende.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tagit fram en egen handlingsplan ASF Fri från våld – en gemensam angelägenhet 2023–2026 (ASN-2023-4774). En aktivitet i förvaltningens plan är att utveckla en arbetsmodell för långsiktigt stöd till våldsutsatta vuxna och deras barn.

   

  Sammantaget menar arbetsmarknads- och socialförvaltningen att motionens yrkande bör anses vara besvarad mot bakgrund av att förvaltningen redan bedriver ett utvecklingsarbete inom området.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-03-06 § 60.

 22. Arbetsmarknads- och socialnämnden har getts möjlighet att lämna ett yttrande till kommunfullmäktige gällande en motion från Vänsterpartiet.

   

  Motionären föreslår att uppföljningen kring hanteringen av skyddade personuppgifter tydligare bör inkluderas i socialtjänstens systematiska kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

   

  Den som bedriver socialtjänstverksamhet ska med stöd av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet.

   

  Förvaltningens socialtjänstverksamheter riktar sig till flera målgrupper varav Malmöbor som har skyddade personuppgifter är en. Liksom övriga målgrupper som verksamheterna riktar sig till är denna målgrupp redan inkluderad i ledningssystemet.

   

  Förvaltningen har två övergripande rutiner som ska säkerställa rätt hantering av skyddade personuppgifter. Om det förekommer avsteg från rutinerna har förvaltningen arbetssätt och rutiner för att identifiera och åtgärda brister som kan få konsekvenser för Malmöbon.

   

  Varje chef ansvarar för att göra fortlöpande bedömningar av om det finns behov av att göra en riskanalys eller egenkontroll. Vid stora identifierade brister har chef möjlighet att lyfta risken vidare inom processen för intern kontroll eller processen för mål och budget.

   

  Mot bakgrund av vad som framförs i ärendet bedömer förvaltningen att arbetsmarknads- och socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-03-06 § 61.

 23. Den som bedriver socialtjänstverksamhet ska med stöd av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet.  

   

  Kvalitetsberättelsen är arbetsmarknads- och socialnämndens beskrivning av hur det systematiska förbättringsarbetet har gett stöd till att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet under det gångna året. Kvalitetsberättelsen ger även ett underlag till utveckling inför kommande år. 

   

  Utvecklingsarbeten med koppling till ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete har pågått inom nämndens verksamheter under 2023. Utöver de utvecklingsområden som redan har initierats under 2023 föreslås inga ytterligare utvecklingsområden under 2024.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-03-06 § 65.

 24. Arbetsmarknads- och socialnämnden har genom uppdrag från kommunfullmäktige ansvar för tillståndsgivning och tillsyn av servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, samt för tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter.

   

  Det praktiska arbetet sker genom tillståndsenheten. 

   

  Samtliga kommuner ska enligt 9 kap. 2 § alkohollagen upprätta en tillsynsplan som ska skickas till länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

   

  Tillsynsplanen syftar till att fungera som ett stöd för den direkta tillsynsverksamheten och därmed bidra till ökad kostnadseffektivitet, och fungera som ett styrmedel för verksamheten och avser bland annat verksamhetens mål.  

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat förslag till tillsynsplan för 2024.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-03-06 § 62.

 25. Malmö stad, Stiftelsen Skåne Stadsmission (846004-8716) och Malmö pingstförsamling (846003-8956) har sedan 2014 samverkat kring EU-medborgare i social och ekonomisk utsatthet.

   

  Sedan 2016 har samverkan varit formaliserad genom överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) och rört två verksamheter vid namn Crossroads och Vinternatt. Arbetsmarknads- och socialnämnden har förnyat överenskommelserna vid fyra tillfällen, senast december 2021 (ASN-2021-6888).

   

  Föreliggande ärende avser förslag till ny överenskommelse för perioden 1 maj 2024 till 30 april 2025 med möjlighet till förlängning ett avtalsår. Målet med överenskommelsen är att parterna tillsammans verkar för att EU-medborgare som tillfälligt vistas i Malmö i en akut situation ges stöd utifrån basbehov, samhällsvägledning och rådgivning samt att utveckla samverkan mellan parterna.

   

  Förvaltningen bedömer att samarbetet är väletablerat och att verksamheterna Crossroads och Vinternatt är ett komplement till socialtjänsten genom att insatserna bidrar till ett yttersta skyddsnät för människor som vistas i Malmö.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-03-06 § 64.

 26. Malmö stadsrevision har granskat kommunens bostadsförsörjningsprogram. Revisorskollegiet har gett arbetsmarknads- och socialnämnden möjlighet att yttra sig över granskningen.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet för stadsrevisionens slutsatser och hur förvaltningen ställer sig till dessa.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-03-06 § 55.

   

 27. Malmö stadsrevision har under hösten 2023 genomfört en granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen välkomnar granskningen. Förvaltningens arbete mot våld i alla former är viktigt, prioriterat och utvecklas efter hand ny kunskap tillkommer. Granskningen ger ett viktigt underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet.

   

  Förvaltningen delar inte granskningsrapportens bild av nämndens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. För att tydliggöra detta redogör förvaltningen för delar av nämndens pågående arbete tillsammans planerade åtgärder inom området. Det beskrivs under respektive rekommendation nedan.

   

  Förvaltningen instämmer däremot i behovet av kontinuerligt utvecklingsarbete avseende rapportens rekommendationer till nämnden. Förvaltningen behöver löpande se över och fortsätta utveckla kompetensutvecklingsarbetet, stödet till medarbetare, samverkan med förskolenämnden samt analys och uppföljning av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås godkänna förslag till yttrandet och skicka det till Stadsrevisionen.

  Bilagor

 28. Farishta Sulaiman (M) har lämnat in ett initiativ med anledning av revisionens granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

   

  Mot denna bakgrund lämnar Farishta Sulaiman följande förslag:

  • Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att utföra en kartläggning av omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck och redovisa den för nämnden.
  • Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att ta fram lämpligt stöd och verktyg för socialsekreterare, med utgångspunkt i gällande lagstiftning, riktlinjer och revisionens granskning.
  • Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att genomföra en extern utvärdering av alla insatser för personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att följa insatsernas kvalitet på individnivå och aggregerad nivå.

   

  Förvaltningen bedömer att delar av förslagen i initiativet omfattas av nämndens svar till revisionen med anledning av den aktuella granskningen.

   

  Förvaltningen avstår därför från att ta ställning i dessa frågor inom ramen för initiativet. Eftersom nämnden kommer att ta ställning i dessa frågor i samband med att nämnden svarar på revisionens granskning bör inte förvaltningen föregå nämndens ställningstagande.

   

  Motbakgrund av det som framkommer i ärendet föreslår förvaltningen att nämnden ska besluta att initiativet ska anses vara besvarat.

 29. Jacqueline Maly (SD) har lämnat in ett initiativ med anledning av revisionens granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

   

  Mot denna bakgrund lämnar Jacqueline Maly följande förslag:

  • Att förvaltningen ges i uppdrag att bredda kompetensen inom nämndens verksamhet kring heders-relaterat våld och förtryck i hemmet, i synnerhet i verksamheten där det efterfrågas i de utredningar av barn där det förekommer hedersproblematik eller våld.
  • Att förvaltningen ges i uppdrag att fördjupa samverkan med förskolenämnden kring arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck gällande barn.
  • Att förvaltningen ges i uppdrag att tilldela medarbetare, som upprätthåller hedersnormer i tjänsten, en erinran.
  • Att förvaltningen ges i uppdrag att föreslå nämnden att äska medel från kommunfullmäktige om särskilda medel för att stärka arbetet mot hedersförtrycket.
  • Att förvaltningen ges i uppdrag att fördjupa dialogen och samverkan med boende heder i syfte att ta vara på förslag, erfarenheter, och på så sätt förstärka arbetet mot hedersförtrycket.
  • Att förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en jämställdhetsanalys av nämndens insatser mot hedersförtryck, innehållande förslag på förbättringar för att förbättra jämställdheten.
  • Att nämnden beslutar att nämndens arbete mot hedersförtryck blir ett stående ärende på nämndens dagordning.

   

  Förvaltningen bedömer att delar av förslagen i initiativet omfattas av nämndens svar till revisionen. Förvaltningen avstår därför från att ta ställning i dessa frågor inom ramen för initiativet.

   

  Eftersom nämnden kommer att ta ställning i dessa frågor i samband med att nämnden svarar på revisionen granskning bör inte förvaltningen föregå nämnden ställningstagande.

   

  Mot bakgrund av det som framkommer i ärendet föreslår förvaltningen att nämnden ska besluta att initiativet ska anses vara besvarat.

 30. Kerstin Håkansson (V) m.fl. har lämnat in ett initiativ med anledning av revisionens granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

   

  Mot denna bakgrund lämnar Kerstin Håkansson följande förslag:

   

  • Säkerställa att nämndens verksamheter har tillräckligt stöd och förutsättningar för att kunna identifiera de barn som lever under hedersrelaterat våld och förtryck och som är i behov av utredning av åtgärder
  • Säkerställa att kompetensen inom nämndens verksamheter kring hedersrelaterat våld och förtryck och våld i hemmet efterfrågas i de utredningar av barn där det förekommer hedersproblematik eller våld
  • Säkerställa att kartläggning och analys genomförs av förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck gällande barn i framtida barnavårdsutredningar
  • Säkerställa att uppföljning och utvärdering genomförs av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck gällande barn inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet
  • Säkerställa att samverkan sker med förskolenämnden kring arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck gällande barn
  • Förstärka mottaget för barn och familj
  • All personal inom arbetsmarknads och socialnämnden som ansvarar och möter barn och familjer genomgår kontinuerligt en utbildning i hedersrelaterat våld och våld i nära relationer samt utbildas om nämndens utbud av insatser och tjänster i arbetet mot hedersrelaterat våld och våld i nära relationer
  • Förvaltningen återkopplar kring vilka åtgärder man avser vidta utifrån stadsrevisionens rapport avseende hedersförtryck inom Malmö stad.

  Förvaltningen bedömer att delar av förslagen i initiativet omfattas av nämndens svar till revisionen med anledning av den aktuella granskningen.

   

  Förvaltningen avstår därför från att ta ställning i dessa frågor inom ramen för initiativet. Eftersom nämnden kommer att ta ställning i dessa frågor i samband med att nämnden svarar på revisionen granskning bör inte förvaltningen föregå nämndens ställningstagande.

   

  Mot bakgrund av det som framkommer i ärendet föreslår förvaltningen att nämnden ska besluta att initiativet ska anses vara besvarat.

 31. Sverigedemokraterna har i ett nämndinitiativ föreslagit att rutinen för kontroll av utdrag ur belastningsregister ska utredas och förändras.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet för vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras för att säkerställa att förvaltningen inom ramen för gällande lagstiftning genomför register- och bakgrundskontroller.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att Sverigedemokraternas nämndinitiativ ska betraktas som besvarat med hänvisning till vad som framförs i ärendet.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-03-06 § 66.

 32. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit ett nämndinitiativ från Jacqueline Maly (SD).

   

  I nämndinitiativet föreslås nämnden besluta att förvaltningen utreder möjligheterna att ingå ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med en eller flera av Malmös kvinnojourer. Syftet är att ge kvinnojourerna bättre och mer långsiktiga förutsättningar att bedriva sin verksamhet samt stärka stadens arbete på området.  

   

  Arbetet för att stärka stödet till våldsutsatta i nära relationer är ett prioriterat område för arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Arbetsmarknads- och socialnämnden stödjer kvinnojourernas arbete bland annat genom fördelning av ekonomiskt stöd i form av organisationsbidrag.   

   

  Förvaltningen strävar efter att skapa bättre förutsättningar för de organisationer som mottar nämndens organisationsbidrag och öka långsiktigheten i bidragsgivningen. En del i det är att arbetsmarknads- och socialnämnden från år 2024 fördelar ett tvåårigt organisationsbidrag, utöver det ettåriga.

   

  Förvaltningen för även en kontinuerlig dialog med stadens kvinnojourer genom etablerade samverkansforum vilket ger kvinnojourerna goda möjligheter att uttrycka behov av stöd eller ta initiativ till nya former för samverkan. ?

   

  Kraven för att ingå IOP regleras i nämndens riktlinjer för stöd och bidrag till idéburen sektor. I dessa framgår att initiativ till att ett IOP ska ha tagits av den idéburna sektorn. Det innebär, enligt gällande riktlinjer, att arbetsmarknads- och socialnämnden inte själv kan ta initiativ till ett IOP.

   

  Förvaltningen ser inga principiella hinder att ingå överenskommelse om IOP med kvinnojourer, under förutsättning att det är i linje med riktlinjerna och att IOP bedöms som en lämplig samverkansform för ändamålet.

   

  Förvaltningen anser nämndinitiativet vara besvarat med det som framkommer i ärendet.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-03-08 § 67.

 33. Delegation innebär att nämnden överför sin beslutanderätt till utskott, ledamot eller tjänsteperson (6 kap. 37 § KL). Delegation regleras i delegationsordningen som nämnden fastställer.

   

  Med anledning av ny lag om placering av barn i skyddat boende som träder i kraft den 1 april 2024 behöver nämndens delegationsordning kompletteras.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås godkänna föreliggande förslag till revidering.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-03-06 § 68.

 34. Ärende väckt av Vänsterpartiet 2024-03-07.

 35.   35

  Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar

 36.   36

  Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande

 37.   37

  Information från verksamheten

 38.   38

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 39.   39

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.