Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 4.   4

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 5.   5

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 6.   6

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 7.   7

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 8.   8

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken

 9.   9

  Återkallelse av tidigare beslut att ansöka om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken

 10.   10

  Återkallelse av tidigare beslut att ansöka om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken

 11.   11

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 12.   12

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 13.   13

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 14.   14

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 15.   15

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 16.   16

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 17.   17

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 18.   18

  Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan lämplig person 2023-09-26

 19. Kommunstyrelsen har berett Arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälle att yttra sig angående remiss från Arbetsmarknadsdepartementet av delbetänkandet Etablering för fler - jämställda möjligheter till integration (SOU 2023:24). Utredningen lämnar förslag på åtgärder som särskilt syftar till att skynda på utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag och bedömer att de förbättrar förutsättningarna för nyanländas etablering, dels genom att en utvidgad grupp anhöriginvandrare, i synnerhet kvinnor, föreslås få ta del av det samordnade etableringsstöd som erbjuds inom etableringsprogrammet och erhålla etableringsersättning, dels genom förslagen som syftar till ett mer individualiserat, flexibelt och effektivt etableringsprogram där arbetsnära insatser även ska erbjudas till kvinnor.

   

  Utredningen föreslår att vissa anhöriga till flyktingar ska omklassas och därmed erhålla en lägre etableringsersättning än vad motsvarande grupp får idag. Förvaltningen ser en risk för att den lägre ersättningen kommer att innebära att fler hushåll behöver ansöka om ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning. Vidare ser förvaltningen en risk för att kommunens kostnader för insatser till den omklassade gruppen inte kompenseras fullt ut genom utredningens förslag till justerad schablonersättning. Ökade kostnader för kommuner bör kompenseras enligt finansieringsprincipen.

   

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-09-13 § 193.

  Bilagor

 20. Malmö stad har av Socialdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Förstärkt skydd för den personliga integriteten – behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök (SOU 2023:37). I betänkandet föreslås kriminalisering av oskuldskontroller, oskuldsingrepp samt underlåtenhet att avslöja ätenskapstvång och barnäktenskapsbrott. Vidare föreslås en utvidgning av tillämpningsområdet för utreseförbud enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är positiv till kriminalisering av oskuldskontroller och oskuldsingrepp, men delar inte utredningens bedömning att befintliga informations- och utbildningsinsatser inom området är tillräckliga. Vidare skulle en skyldighet för socialnämnden att polisanmäla pågående äktenskapsbrott eller barnäktenskapsbrott, medföra en risk att den enskildes förtroende för socialtjänsten skadas och att den enskilde inte söker sig till socialtjänsten för att få hjälp, något som inte har utretts. Föreslagen utvidgning av tillämpningsområdet för utreseförbud är så begränsad att risken är att bestämmelsen inte kommer att kunna tillämpas i någon större utsträckning.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-09-13 § 194.

  Bilagor

 21. Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit remiss avseende Utbildningsdepartementets delbetänkande Samhället mot skolattacker och har ombetts yttra sig till kommunstyrelsen.

   

  Utredningens huvuduppdrag handlar dels om att förhindra och försvåra våldssituationer i skolväsendet, dels om hur det förebyggande arbetet mot våldsdåd i skolväsendet kan förbättras.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser bland annat att förslagen som omfattar en central stödfunktion på Center mot våldsbejakande extremism (CVE) och ett nationellt metodstöd i hög grad bör integrera och ta hänsyn till den kunskap som finns hos skolförvaltningar lokalt nära den berörda individen.

   

  Förvaltningen önskar ett tydligare barnperspektiv och ett starkare fokus på förebyggande och främjande insatser.

   

  Förvaltningen är tveksamma till hur socialtjänsten med stöd av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen ska kunna lämna uppgifter om någons personliga förhållanden till CVE, på så sätt att samverkan uppnår de mål som utredningen eftersträvar.

   

  Förvaltningen förespråkar vidare en tydligare genomgång av reglerna kring informationsdelning mellan de tilltänkta samverkansparterna i slutbetänkandet.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås godkänna yttrandet och skicka det till kommunstyrelsen.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-09-13 § 195.

  Bilagor

 22. Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna på remiss från Stadskontoret.

   

  Förslagen har sin bakgrund i att antalet vuxna som på grund av nedsatt eller bristande personlig förmåga inte är i stånd att försvara sina intressen i EU ständigt ökar.

   

  Dessa personer kan, beroende på den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där de är bosatta, omfattas av en skyddsåtgärd som beslutats av en domstol eller en administrativ myndighet, eller få hjälp av en tredje part som de i förväg har utsett att tillvarata deras intressen.

   

  I gränsöverskridande situationer ställs dessa vuxna inför ett antal problem och det finns idag inget instrument för rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna när det gäller skydd för vuxna.

   

  Enligt förslagen är en enhetlig internationell privaträttslig ram som är tillämplig på skydd för vuxna både i EU och i länder utanför EU avgörande för att säkerställa skydd för vuxna i internationella situationer.

   

  Förslagen till förordning och rådsbeslut bedöms komplettera varandra för att möta detta behov och läggs därför fram tillsammans.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-09-13 § 196.

  Bilagor

 23. I utredningens betänkande presenteras en rad förslag som innebär utökade möjligheter för socialnämnderna att få och dela information i sitt arbete med skydd och stöd för barn.

   

  Bland annat föreslås att fler myndigheter och aktörer ska vara anmälningsskyldiga vid oro för barn.

   

  Utredningen föreslår också att socialnämnderna, när de utreder barn, ska hämta in utdrag från misstanke- och belastningsregistren om barnet och de som barnet bor tillsammans med. Om

  det finns risk att ett barn kommer att utöva eller utsättas för brottslig verksamhet föreslår utredningen utökade möjligheter till informationsdelning mellan socialnämnder i olika kommuner.

   

  Förvaltningen bedömer att flera av förslagen kan bidra till att uppnå utredningens syfte, att skapa fler förutsättningar för socialtjänsten att förebygga brott och stärka skyddet för barn.

   

  Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-09-13 § 197.

  Bilagor

 24. Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit remiss avseende motion av Anton Sauer (C) och Martin Molin (C) om att ta fram en strategi för ett attraktivt nattliv.

   

  Centerpartiet argumenterar för att ett levande nattliv har flera positiva effekter för staden då det bidrar till stadens ekonomi, fler arbetstillfällen och ökad trygghet. Motionärerna menar att nattlivsverksamheter i staden trängs undan på grund av krav från myndigheterna och klagomål från boende.

   

  Motionärerna yrkar kommunfullmäktige:

   

  Att kulturnämnden ges i uppdrag att arbeta för att stärka Malmös nattliv och ta fram en strategi för hur detta ska kunna ske;

   

  Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta ett nattlivsforum i enlighet med motionens intentioner.

   

  I bedömningen av motionens förslag utgår förvaltningen från sitt ansvar kopplat till handläggning av alkohol- och serveringstillstånd samt utifrån ansvaret som lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen.

   

  Förvaltningen arbetar aktivt för att stärka förutsättningarna för företagen branschen genom att stärka samarbetet mellan förvaltning och näringsliv. Det sker bland annat utifrån arbetet med serviceinriktad myndighetsutövning, förebyggande tillsyn samt genom dialog med stadens krögare, förvaltningar samt Polismyndigheten och Skatteverket i form av krognätverket.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser inga hinder för att gå vidare med motionens förslag utifrån förvaltningens uppdrag kopplat till alkohol- och serveringstillstånd och utifrån ansvaret som lokal tillsynsmyndighet.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår nämnden föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad med vad som framförs i ärendet.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-09-13 § 198.

  Bilagor

 25. Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit en remiss avseende en ansökan om ekonomiskt stöd som föreningen Flamman – Socialt förebyggande centrum (802497-2567) har inkommit med till kommunstyrelsen. Ansökan avser en verksamhet vid namn Hoppa av som syftar till att barn och unga inte ska hamna i kriminalitet och kriminella grupperingar.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen värdesätter den idéburna sektorns stora kunskap i arbetet med att ge stöd till människor i utsatta situationer och ser positivt på Flammans förebyggande ambition. Genom Hoppa av kan Flamman fånga upp unga och unga vuxna och kan bryta en negativ utveckling hos målgruppen samt nå individer som socialtjänsten har svårt att nå. Förvaltningen ser det som angeläget att utveckla samverkan och dialog med Flamman kring målgruppen. Under hösten 2023 kommer därför förvaltningen att inleda dialog med Flamman om att formalisera samverkan genom en samverkansöverenskommelse.

   

  Samtidigt bedömer förvaltningen att delar av Hoppa av utgörs av verksamhet som arbetsmarknads- och socialnämnden i egenskap av socialnämnd har lagstadgat ansvar för. Bland annat genom att Hoppa av kartlägger och beviljar individuella insatser till ett stort antal barn och unga i utsatta situationer samt använder samma metoder som kommunen gör i arbetet med mål-gruppen.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser positivt på att Flamman bedriver ett strukturerat arbete med beprövade metoder. Samtidigt menar förvaltningen att en verksamhet med liknande metoder som socialtjänsten också ska följas upp med motsvarande kvalitetskrav. En sådan uppföljning bedömer förvaltningen inte möjlig eller lämplig inom ramen för ett bidrag.

   

  Om Malmö stad vill använda sig av de individbaserade insatser som Flamman erbjuder inom ramen för Hoppa av, menar förvaltningen att det vore mer ändamålsenligt att upphandla dessa insatser. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser inga hinder för att ge bidrag de delar av verksamheter som ej rör individbaserade insatser.

  Bilagor

 26. Kommunstyrelsens arbetsutskott har bett arbetsmarknads- och socialnämnden att yttra sig över förslag på Fordonsstrategi för Malmö stad.

   

  Fordonsstrategin för Malmö stad syftar till att effektivisera styrningen av stadens interna fordonsflotta och har tagits fram av stadskontoret, tillsammans med Malmö Leasing AB och miljöförvaltningen.

   

  Fordonsstrategins huvudspår är att elektrifiera samt effektivisera användningen av stadens fordonsflotta bestående av personbilar, lätta och tunga transportfordon och arbetsmaskiner.


  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig positiv till strategin. Förvaltningens bedömning är att förslagen kommer att underlätta omställningen till eldrivna fordon i verksamheterna.

   

  Förvaltningen ser även positivt på förslaget om att inrätta rollen ”fordonsstrateg” i varje förvaltning. Det kan bidra till en tydligare struktur och ansvarsfördelning inom förvaltningen, samt förenkla kommunikationen mellan förvaltning och Malmö Leasing AB.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att förslaget på kort sikt kommer att medföra ökade kostnader för förvaltningen och att de ekonomiska konsekvenserna behöver utredas ytterligare. Om åtgärder så som bilpooler kan öka nyttjandegraden av stadens fordon och på så sätt få ner kostnaden per körd mil bör även detta beaktas.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-09-13 § 200.

  Bilagor

 27. På uppdrag av kommunstyrelsen har stadskontoret tillsammans med Malmö Leasing AB, Parkering Malmö, serviceförvaltningen och fastighets- och gatukontoret tagit fram en plan för hur Malmö stads interna laddinfrastruktur ska byggas ut för att möjliggöra för en elektrifierad fordonsflotta för stadens verksamheter.

   

  Planen innehåller mål, ansvarsfördelning, kostnadsuppskattning samt förslag på finansiering. Planen hanterar utbyggnaden av laddplatser på kommunalt ägda fastigheter såväl som på privatägda sådana.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig positivt till förslaget som är en del i att genomföra förslaget till ny Fordonsstrategi. Förvaltningen ser positivt på möjligheten att, givet rätt förutsättningar, nyttja laddplats och elfordon som batterilager för frekvensreglering och effektutjämning. Förvaltningen bedömer även att förslaget kommer underlätta verksamheternas omställning till elfordon.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att förslaget kommer att medföra ökade kostnader för förvaltningen och att de ekonomiska konsekvenserna behöver utredas ytterligare. Om åtgärder så som bilpooler kan öka nyttjandegraden av stadens fordon och på så sätt få ner kostnaden per körd mil bör även detta beaktas.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-09-13 § 201.

  Bilagor

 28. Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till Planprogram för Klagshamn. Arbetsmarknads- och socialnämnden ges möjlighet att under samrådet inkomma med synpunkter på förslaget.

   

  Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för att ändra nuvarande markanvändning från jordbruksmark till område med blandad bostadsbebyggelse, park och natur, centrumetablering samt kommunal service. Planprogrammet omfattar bland annat förslag på cirka 1300 nya bostäder, en skola för 500 elever, en förskola med 120 förskoleplatser och ett centrumtorg med verksamheter, service och handel.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser positivt på förslagets ansats och intentioner där fokus ligger på att tillföra fler bostäder till Malmö och mer service till Klagshamn. Planen har ett tydligt barnperspektiv men förvaltningen framhåller vikten av att lägga ytterligare fokus på barn och ungas tillgång till ett kultur- och fritidsutbud i närområdet.

   

  Förvaltningen framhåller vikten av att komplettera Klagshamn med hyresrätter och bostadsstorlekar som saknas i området. Då planområdet är på jordbruksmark förutsätter förvaltningen att det planeras för att bygga tätt för att yteffektivisera marken.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-09-13 § 202.

  Bilagor

 29. Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till Planprogram för västra Flensburg. Arbetsmarknads- och socialnämnden ges möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.

   

  Region Skåne behöver nya byggnader för vård på södra sjukhusområdet i Malmö. Samtidigt vill Medeon med flera utveckla sina verksamheter i området. Detta förslag till planprogram har därför tagits fram för att ta ett helhetsgrepp om utvecklingen i västra Flensburg.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser positivt på förslagets intentioner som tar ett helhetsgrepp kring området med stort fokus på trivsel, hälsa och välbefinnande. Behovet av platser för förvaltningens målgrupper kvarstår i området och förvaltningen framhållet att det är av stor betydelse att det finns en spridning av denna typ av platser och verksamheter i olika delar av Malmö.

   

  Förvaltningen ser därför positivt på att planprogrammet beskriver att de kommunala verksamheter som i nuläget finns på platsen kan behållas.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-09-13 § 203.

   

  Bilagor

 30. Delårsrapport 2023 innehåller uppföljning av kommunfullmäktiges mål, verksamhet och ekonomi.

   

  Nämnden har ansvar för elva av tretton av kommunfullmäktiges mål för mandatperioden och målen omfattar en stor del av nämndens verksamhet och utmaningar. Nämnden bedömer att arbetet med nio av kommunfullmäktigemålen går enligt plan och att två av kommunfullmäktigemålen går delvis enligt plan.

   

  Nämnden redovisar ett överskott för perioden januari till augusti på 168 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd blivit 72 miljoner kronor lägre än budgeterat hittills under året. För hela 2023 prognostiseras ett sammantaget överskott för arbetsmarknads- och socialnämnden på 140 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,5 procent av tilldelat kommunbidrag. Förklaringar till avvikelserna återfinns i rapporten.

   

  Nämnden prognostiserar också ett fortsatt ökat investeringsbehov under året och begär därför utökad investeringsram från kommunstyrelsen.

   

  Prognosen visar på obalanser mellan verksamhetsområden som föranleder behov av omfördelningar av kommunbidrag. Förklaringar och förslag till beslut återfinns under rubriken Omfördelningar av kommunbidrag i ärendet.

  Bilagor

 31. Vid sammanträdet i januari beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden om en internkontrollplan för 2023. Planen innehåller årets direktåtgärder och granskningar.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har följt upp planen för perioden maj till augusti 2023 och sammanställt resultatet av de direktåtgärder och granskningar som var planerade att genomföras under perioden.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-09-13 § 204.

  Bilagor

 32.   32

  Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar

 33.   33

  Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande

 34. Ärende väckt av Vänsterpartiet 2023-09-23.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.