Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 4.   4

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 5.   5

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 6.   6

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 7.   7

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 8.   8

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 9.   9

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 10.   10

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 11.   11

  Förlängning av faderskapsutredning enligt 2 kap 8 § 2 st

 12.   12

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 13.   13

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 14.   14

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 15.   15

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 16.   16

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 17.   17

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 18.   18

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 19.   19

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 20.   20

  Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan lämplig person 2024-04-24

 21. Arbetsmarknads- och socialnämnden har 24-03-06 fått möjlighet att yttra sig till kommunstyrelsen kring utkast till lagrådsremiss Skärpta krav i sfi.

   

  I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen i avsnitt 6.4 och avsnitt 8.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att utkastets olika förslag kan innebära positiva effekter i form av att fler kvinnor och män läser sfi, att fler fullföljer sfi och till högre genomströmning.

   

  Samtidigt riskerar förslaget till tidsbegränsning av sfi i avsnitt 6.4. att utesluta en stor grupp Malmöbor från fortsatt svenskundervisning trots att de inte har tillräckliga svenskkunskaper.

   

  I utkastet till lagrådsremiss saknar förvaltningen förslag till förstärkningar av sfi, som skulle kunna möjliggöra att fler elever med kort utbildning klarar utbildningen inom föreskriven tid.

   

  Många som nekas fortsatt sfi kommer att vara hänvisade till att ansöka om ekonomiskt bistånd för sig och sina familjer.

   

  Förvaltningen bedömer att det kan innebära konsekvenser i form av ökade kostnader för långvarigt försörjningsstöd och stora utmaningar i att erbjuda adekvata insatser i planeringen mot egen försörjning.

   

  Förvaltningen instämmer inte med förslaget om tidsbegränsning av sfi i avsnitt 6.4 och förslaget om ikraftträdande den 1 januari 2025 i kapitel 8.

   

  Förvaltningen saknar en konsekvensbeskrivning av vad tidsbegränsningen av sfi innebär för gruppen elever som inte kommer att klara kursen inom stipulerad tid och bedömer att det därtill behöver göras en analys av hur samhällets stöd till denna grupp ska se ut.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-04-11 § 83.

  Bilagor

 22. Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit remiss från kommunstyrelsen avseende reviderade riktlinjer för inköpsverksamheten och har getts möjlighet att yttra sig.

   

  Ansvar för inköpsverksamheten i Malmö stad ligger hos respektive nämnd.

   

  Ansvaret regleras av Malmö stads inköpspolicy, antagen av kommunfullmäktige som kompletteras av Riktlinjer för inköpsverksamheten, antagen av kommunstyrelsen.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser att föreliggande förslag till revidering av riktlinjer bidrar till tydlighet avseende nämndernas ansvar gällande inköp och upphandling.

   

  Förvaltningen anser att metoden för organisering av inköpsverksamhet med beskrivna nivåer är väl anpassad till nämndernas uppdrag.

   

  Genom riktlinjen förtydligas nämndernas ansvar att ha en ändamålsenlig inköpsorganisation med tillräckliga resurser, rätt kompetens och behöriga beställare.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-04-11 § 84.

  Bilagor

 23. Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott avseende föreslagen verksamhetsförändring inom Communities That Care (CTC) samt de kommunbidragsjusteringar som förändringen medför.

   

  Efter en genomlysning av stadens arbete med Communities That Care (CTC) föreslår stadskontoret efter dialog med berörda förvaltningar att samordningen av metoden flyttas till arbetsmarknads- och socialnämnden och att funktionen utvecklingsledare samlas hos fritidsnämnden från och med september 2024. Befintliga medel för CTC-verksamheten flyttas över till berörda förvaltningar. En överföring av medel görs genom växling av kommunbidraget mellan berörda nämnder för tillämpliga månader år 2024 samt för helårseffekt år 2025.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig positiv till föreslagen verksamhetsförändring inom Communities That Care (CTC). Föreslagen organisering harmoniserar med genomlysningens rekommendationer och linjerar med arbetsmarknads- och socialnämndens sociala preventionsuppdrag.

   

  Förvaltningen har inget att erinra mot den föreslagna principen om växling av kommunbidrag mellan berörda nämnder.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-04-11 § 85.

  Bilagor

 24. En ordning där samtliga tjänster som innefattar myndighetsutövning skulle vara säkerhetsklassade synes inte ändamålsenlig eller förenlig med gällande lagstiftning. Det pågår ett arbete för att identifiera behovet av att placera tjänster inom förvaltningen i säkerhetsklass. Mot denna bakgrund är det arbetsmarknads- och socialförvaltningens bedömning att det inte finns något behov för kommunstyrelsen att ytterligare utreda frågan.

   

  Då det för närvarande framgår av gällande lagstiftning vilka registerutdrag som får inhämtas vid anställning samt då regeringen tillsatt en utredning för att se över om möjligheten till registerkontroll ska kunna utökas, bedömer arbetsmarknads- och socialförvaltningen att det för närvarande inte finns något behov för kommunstyrelsen att ytterligare utreda frågan om registerutdrag.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-04-11 § 86.

  Bilagor

 25. Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit remiss avseende motion av Marek Lakatos (V) om utsatta områden i Malmö. Motionen rör problematiken kring bland annat otrygghet, kriminalitet och låg socioekonomisk status i de områden i Malmö som Polisen har klassat som utsatta områden.

   

  Motionären föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att införa bemanning i riskområde och särskilt utsatta områden alla dagar i veckan inklusive kvällar och helger med särskilt fokus på idrott och hälsa.

   

  Motionären föreslår även att idrottshallar och andra lokaler där barn och unga vistas samt utemiljöer ska bemannas med personal med kompetens inom fritid och/eller socialt arbete.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar uppsökande och trygghetsskapande mot barn och unga i stadens geografier. Ungdomsfält Malmö och samverkansmodellen SSPF är viktiga delar i det arbetet. Under 2024 avser förvaltningen genomföra förstärkningar av det uppsökande arbetet gentemot barn och unga.

   

  Förvaltningen gör ständiga prioriteringar utifrån en samlad bedömning av rådande behov och för att skapa största möjliga värde för Malmöborna utifrån tillgängliga resurser. En omfattande ökning av bemanning i enlighet med motionärens förslag skulle enligt förvaltningen medföra stora ekonomiska kostnader och kräva betydande personella resurser. Förvaltningens bedömning är att en sådan prioritering inte är möjlig inom ramen för befintliga resurser.

   

  Förvaltningen föreslår nämnden avslå motionen.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-04-11 § 87.

  Bilagor

 26. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar årligen ekonomiskt stöd till idéburna organisationer med verksamhet inom nämndens ansvarsområden. Föreliggande ärende innehåller förslag till fördelning av ettårigt organisations- och verksamhetsbidrag inom det sociala området år 2024.

   

  Av arbetsmarknads- och socialnämndens riktlinjer för stöd och bidrag till idéburen sektor (ASN-2023-3539) framgår vad som gäller när nämnden fördelar bidrag till idéburna organisationer. Oavsett bidragsform ska organisationer som mottar bidrag från arbetsmarknads- och socialnämnden uppfylla ett antal grundläggande krav. Utöver dessa finns ett antal krav och villkor som gäller för den specifika bidragsformen.

   

  Totalt nio organisationer har ansökt om ettårigt organisations- eller verksamhetsbidrag inom det sociala området 2024. Den totalt ansökta summan är 4 619 146 kronor och förslaget innebär att totalt 810 000 kronor fördelas till åtta organisationer.

   

  Förvaltningen föreslår att bevilja en organisation ettårigt organisationsbidrag och sex organisationer ettårigt verksamhetsbidrag.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-04-11 § 89.

 27. Delegation innebär att nämnden överför sin beslutanderätt till utskott, ledamot eller tjänsteperson (6 kap. 37 § KL). Delegation regleras i delegationsordningen som nämnden fastställer.

   

  Med anledning av lagen om placering av barn i skyddat boende som trädde i kraft den 1 april 2024 behöver nämndens delegationsordning kompletteras.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås godkänna föreliggande förslag till revidering.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-04-11 § 90.

 28. Socialnämnden har i vissa fall möjlighet att begära handräckning från polismyndigheten för att genomföra beslut.

   

  Med anledning av Lagen om placering av barn i skyddat boende (2024:79), som trädde i kraft den 1 april, behöver förordnade tjänstepersoner även ha möjlighet att begära polishandräckning enligt den nya lagen.

   

  De situationer då nämnden kan begära polishandräckning är angivna i 8 kap. 7 § lagen om placering av barn i skyddat boende.

   

  Ett förordnande innebär att en myndighet ger en tjänsteperson befogenhet som annars ligger på myndigheten och är inte att förväxla med delegation.

   

  2024-04-02 tog ordförande i nämnden ett brådskande beslut över vilka tjänstepersoner som förordnades rätten att genomföra handräckning enligt 8 kap. 7 § lagen om placering av barn i skyddat boende.

 29.   30

  Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar

 30.   31

  Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande

 31.   32

  Information från verksamheten

 32. Ärende väckt av Vänsterpartiet 2024-04-22.

  Bilagor

 33.   34

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.