Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Yttrande till Förvaltningsrätten

 4.   4

  Ändring i vårdnaden enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken

 5.   5

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 6.   6

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 7.   7

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 2

 8.   8

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket punkt 2

 9.   9

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 2

 10.   10

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1

 11.   11

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 2

 12.   12

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 2

 13.   13

  Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan lämplig person 2023-04-26

 14. John Roslund (M) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ansvarig nämnd ges i uppdrag att ta fram ett särskilt minnesdokument med Malmö stads stadsvapen att använda vid avtackning av Malmö stads fritidspolitiker för att visa uppskattning av fritidspolitikerns insats för stadens nämnder eller bolag.


  Med anledning av detta har Arbetsmarknads- och socialnämnden beretts möjlighet att yttra sig angående förslaget.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-04-12 § 86.

  Bilagor

 15. Betänkandet lämnar förslag kring hur en ny tvångsvårdslagstiftning ska utformas när det gäller personer som har skadligt bruk eller beroende eller en samsjuklighet med andra psykiatriska tillstånd. Sammanfattningsvis innebär förslagen i utredningen att tvångsvården av personer med skadligt bruk och beroende kommer att vara mer flexibel, individuellt utformad och kunna ges i olika former under olika lång tid. Vården kommer i högre grad att bedrivas i öppenvård, frivilligt eller med stöd av regler om öppen psykiatrisk tvångsvård.

  Betänkandet är det andra och slutliga i den så kallade samsjuklighetsutredningen och förslagen ingår som en del av hela reformen för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer inom målgruppen som behöver insatser på flera livsområden samtidigt. Slutbetänkandet upplevs i likhet med delbetänkandet mycket genomarbetat och det är särskilt positivt att brukare och anhöriga aktivt deltagit i framtagandet av förslagen. Förslagen i båda utredningarna föreslås träda i kraft 1 januari 2026.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen välkomnar reformen som helhet. Reformen kommer innebära stora förändringar gällande socialtjänstens uppdrag och kommer påtagligt att påverka nämndens verksamheter och brukare. Det finns anledning för de tre socialnämnderna i Malmö stad att börja reflektera och förbereda inför den förändring som ett beslut av den föreslagna reformen skulle innebära. För att säkerställa ett likvärdigt stöd till alla malmöbor och optimera kommunens resurser behövs en översyn av förvaltningarnas organisering samt ansvarsområden utifrån de tre socialnämndernas reglementen.

  Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget att regionen ska ha det övergripande ansvaret för hela vårdprocessen vid behandling för skadligt bruk och beroende, inklusive tvångsvården samt att tvångsvård för skadligt bruk och beroende inkluderas i nuvarande Lagen och psykiatrisk tvångsvård (LPT). Det är bra att samtliga livsområden beaktas vid en vårdplanering och att socialtjänsten inkluderas tidigt i planeringen.

  Förvaltningen vill särskilt uppmärksamma behov av förtydligande kring ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser vid placering utanför egna hemmet på hem för viss annan heldygnsvård, så kallat korttidsboende, som drivs av privat vårdgivare och som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, skadligt bruk och beroende eller samsjuklighet. Det finns också behov av att reglera i lagstiftning om det är polisen eller hälso- och sjukvården som har en skyldighet att ta reda på och göra en orosanmälan till socialtjänsten om den som omhändertagits enligt LOB är vårdnadshavare eller bor med underåriga barn.

  Förvaltningen ser utmaningar i att utforma nya arbetssätt och insatser för att möjliggöra utskrivning från sluten psykiatrisk vård, i samverkan med hälso- och sjukvården. Ny praxis kommer att bli vägledande kring arbetssätt och bedömningar. Förvaltningen erbjuder redan flera insatser som utredningen förespråkar men utbudet behöver breddas och utökas för att möta socialtjänstens utökade och förtydligade ansvar. För detta krävs resurser och det är svårt att utifrån slutbetänkandet bedöma de ekonomiska konsekvenserna som förslaget får för socialtjänsten.

  Förvaltningen delar den oro som utredningen uttrycker att konsekvenserna av reformen för målgruppen påverkas av hur regering, regioner och kommuner väljer att fördela resurser till området. Det samhällsekonomiska läget och de utmaningar som huvudmännen redan innan står inför, exempelvis när det gäller kompetensförsörjningen, kan påverka hur målgruppen prioriteras framöver.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-04-12 § 87.

  Bilagor

 16. Stadskontoret har begärt in underlag från stadens nämnder på vilka utvecklingsinsatser de ser skulle vara möjliga att genomföra under 2023, som möter Socialstyrelsens kriterier för statsbidrag inom ramen för sociala insatser i utsatta områden samt kommunstyrelsens medel för särskilt förfogande med fokus på minskad segregation och brottslighet samt ökad trygghet.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag på utvecklingsinsatser för 2023 uppgår till 8 075 000 SEK.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-04-12 §88.

  Bilagor

 17. Marek Lakatos (V) har i ett nämndinitiativ uppmärksammat en rapport från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Nämnden har 23-02-23 beslutat att förvaltningen ska bereda ärendet.

  IVO har inom ramen för ett regeringsuppdrag genomfört förstärkt tillsyn av Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem där flickor vårdas. IVO har särskilt fokuserat på användningen av avskiljning som är en av de särskilda befogenheter som SiS har. Tillsynen har visat brister i samtliga SiS verksamheter där flickor vårdas. Många av de brister som IVO påtalade var redan kända genom tidigare tillsyner och andra aktörers granskningar.

  Förekomsten av brister och användning av otillåtna medel varierar mellan ungdomshemmen. I rapporten lyfter IVO fram att ungdomshem med hög personaltäthet, erfaren personal och låg personalomsättning har färre avskiljningar. IVO planerar att under 2023 fortsätta följa upp identifierade brister.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) säkerställer att placerade barn och ungdomar inte far illa bland annat genom regelbunden telefonkontakt med ungdomarna och genom fysisk och digital uppföljning av vården. ASF deltar i två forum för samverkans med SiS om utveckling och kvalitetsfrågor samt om kösituationen och behov av vårdkedjor.

  Regeringen har i sitt regleringsbrev för 2023 beslutat om mål och återrapporteringskrav för SiS

  Bland annat ska SiS analysera och bedöma utvecklingen av användningen av särskilda befogenheter minst fem år tillbaka i tiden.

  Utredningen Barn och unga i samhällets vård ska i oktober 2023 lämna förslag på hur kvaliteten i vården av barn och unga som placeras utanför det egna hemmet kan säkerställas. Represen-tanter från arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö har bjudits in och deltagit i workshops som utredningen anordnat och då bidragit med perspektiv, kunskap och erfarenheter av vården av placerade barn.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-04-12 § 89.

  Bilagor

 18. I ärendet lämnar arbetsmarknads- och socialförvaltningen förslag på revidering av Riktlinje för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen förslag omfattar framför allt mindre förändringar av förtydligande eller redaktionell karaktär, men även anpassningar till ändringar av andra styrande dokument. Mot bakgrund av att det av departement och regering tillsatts utredningar under år 2022 som kommer beröra verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd bedömer arbetsmarknads- och socialförvaltningen att det kan bli aktuellt med en större översyn av riktlinjerna inför år 2025. De reviderade riktlinjerna föreslås träda i kraft 1 juni 2023.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-04-12 § 90.

  Bilagor

 19. I ärendet lämnar arbetsmarknads- och socialförvaltningen förslag på reviderade riktlinjer för stöd, myndighetsutövning och insatser till barn och unga. Strukturen från de tidigare riktlinjerna har bibehållits. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen gör mindre justeringar i innehållet, framför allt av redaktionell karaktär. En mer omfattande revidering bedöms behövas genomföras i samband med införandet av en ny socialtjänstlag som väntas 2025. De reviderade riktlinjerna föreslås träda i kraft 1 juni 2023.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-04-12 § 91.

  Bilagor

 20. I ärendet lämnar arbetsmarknads- och socialförvaltningen förslag på reviderade riktlinjer för stöd, myndighetsutövning och insatser gällande missbruk och beroende. Strukturen från de tidigare riktlinjerna har bibehållits. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen gör mindre justeringar i innehållet, framför allt av redaktionell karaktär. En mer omfattande revidering bedöms behövas genomföras i samband med införandet av en ny socialtjänstlag som väntas 2025. De reviderade riktlinjerna föreslås träda i kraft 1 juni 2023.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-04-12 § 92.

  Bilagor

 21. Delegation innebär att nämnden överför sin beslutanderätt till utskott, ledamot eller tjänsteperson (6 kap. 37 § KL). Delegation regleras i delegationsordningen som nämnden fastställer.

   

  Kommunfullmäktige har 2023-03-23 (§56) beslutat att överföra vissa ansvarsområden från tekniska nämnden till arbetsmarknads- och socialnämnden. Med anledning av detta behöver arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning kompletteras med nya ärendetyper.

  Bilagor

 22. I mars 2022 godkände kommunfullmäktige i Malmö Fri från våld – en gemensam angelägenhet. Plan för barn- och kvinnofrid och mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, sex mot ersättning och människohandel 2022–2026.

  Samtliga stadens nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag har utifrån sitt uppdrag ansvar för att utforma insatser som möjliggör förändring utifrån målen i planen. För att underlätta genomförande och uppföljning ska förvaltningarna och bolagen upprätta en handlingsplan för den egna verksamheten. Arbetsmarknads- och socialnämnden har samordningsansvar i frågan.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är ansvarig förvaltning för både arbetsmarknads och socialnämnden och överförmyndarnämnden. Förvaltningens handlingsplan omfattar därför båda nämndernas arbete.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har i dialog med berörda verksamheter och fackliga organisationer tagit fram en handlingsplan för förvaltningens arbete med Fri från våld.

  En styrgrupp bestående av avdelningschefer har inrättats som löpande följer genomförandet och uppföljningen av handlingsplanen.

  I förvaltningens handlingsplan finns utvecklingsområden som bedöms öka Malmöbornas möjligheter till ett liv fritt från våld. Bland dessa finns insatser såsom stärkt föräldrastöd, implementering av metoden Trygg relation fri från våld, utveckling av arbetet mot våld i ungas relationer, långsiktigt stöd till både barn och vuxna samt kompetensutveckling.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-04-12 § 93.

  Bilagor

 23. Som ett svar på nämndsbudgeten har förvaltningen tagit fram en övergripande verksamhetsplan som beskriver hur förvaltningen kommer att arbeta för att bidra till kommunfullmäktigemålen samt för att säkra kvaliteten i grunduppdraget.

  Verksamhetsplanen skickas till nämnden för information.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-04-12 § 94.

  Bilagor

 24. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedriver hälso- och sjukvård genom att legitimerade psykologer, arbetsterapeuter och fysioterapeut gör bedömningar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet enligt hälso- och sjukvårdslagen.

  Enligt bestämmelserna i 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) har vårdgivare en skyldighet att snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), om en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig vårdskada.

  Varje vårdgivare ska, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28), utse en särskild person med medicinsk kompetens som ansvarar för att anmäla händelser enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

  Eftersom nuvarande ansvarig tjänsteperson avslutar sin tjänst behöver nämnden utse en ny person för ansvaret.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-04-12 § 95.

  Bilagor

 25.   25

  Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar

 26.   26

  Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande

 27. Rätten att företräda arbetsmarknads- och socialnämnden vid tvister och processer i Hyres- och arrendenämnden är inte delegerad genom nämndens delegationsordning.

   

  Den senaste tiden har behovet av företrädare uppmärksammats och fullmakt har tidigare lämnats för specifikt angivna ärenden/mål.

   

  Eftersom behovet bedöms vara återkommande föreslås att nämnden överväger att lämna en allmän fullmakt för detta ändamål.

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.