Hoppa över navigering
 1.   1

  Information från Polisen

 2.   2

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 3.   3

  Fastställande av dagordning

 4.   4

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 5.   5

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 6.   6

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU

 7.   7

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 8.   8

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 9.   9

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken

 10.   10

  Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken

 11.   11

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 12.   12

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 13.   13

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 14.   14

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 15.   15

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 16.   16

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 17.   17

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 18.   18

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 19.   19

  Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan lämplig person 2024-01-25

 20. Promemorian Ett förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnden föreslår att socialnämnden ska få ett förtydligat ansvar för brottsförebyggande arbete generellt och för brottsförebyggande arbete för barn och unga specifikt. Socialtjänsten bedöms vara en central aktör i det brottsförebyggande arbetet vilket behöver förtydligas.

   

  Förslagen är en komplettering till betänkandet En hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) och bestämmelserna föreslås träda i kraft samtidigt som eventuella ändringar med anledning av det betänkandet.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig positiv till förslaget att förtydliga socialnämndens ansvar för brottsförebyggande arbete gällande barn och unga.

   

  Förslaget om en generell bestämmelse medför att socialnämnden får ett utpekat nytt ansvar för målgruppen vuxna med kriminalitet.

   

  Förslagen ska inte innebära någon inskränkning i ansvaret för andra huvudmän men socialnämndens ansvar behöver förtydligas och dess konsekvenser utredas mer noga. Andra centrala aktörers ansvar i det brottsförebyggande arbetet bör tydliggöras på motsvarande sätt.

   

  I annat fall finns det en risk för att socialtjänsten får ta ett större ansvar än vad som är rimligt och möjligt.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-01-11 § 17

 21. Arbetsmarknads- och socialnämnden har getts möjlighet att lämna ett yttrande till kommunfullmäktige gällande motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om att hålla nere bostadskostnaderna.

   

  Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ge stadens allmännyttiga bostadsbolag MKB i uppdrag att köpa in äldre hyresfastigheter med syfte att få ett större utbud av hyreslägenheter med lägre hyror och att detta skrivs in i de särskilda ägardirektiven för MKB.

   

  Förvärv av befintliga bostadsfastigheter genom MKB skulle kunna bidra till en ökad andel bostäder med lägre boendekostnader än nyproduktion. Detta kan enligt förvaltningen vara ett ändamålsenligt sätt att bidra till att uppnå ett av inriktningsmålen i bostadsförsörjningsprogrammet.

   

  I delar av det befintliga beståndet finns bostäder som har lägst hyror och dessa kan vara de enda som många unga, barnfamiljer och äldre har möjlighet att efterfråga.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser motionen vara besvarad med vad som framgår i ärendet.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-01-11 § 18

 22. Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit remiss avseende Kulturstrategiskt program för Malmö stad 2024–2030 och beretts möjlighet att yttra sig i ärendet.

   

  Förslaget till nytt kulturstrategiskt program har tagits fram av kulturförvaltningen med anledning av att den tidigare kulturstrategin löpte ut 2021.

   

  Syftet med programmet är att ge en riktning för stadens arbete med konst och kultur under perioden 2024–2030. Den ska bidra till att tydliggöra stadens ambitioner och underlätta samarbete, dialog och samsyn både mellan stadens nämnder och bolag och mellan aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor.

   

  Det kulturstrategiska programmet ämnar att utgöra en långsiktig kulturstrategisk riktning för hela Malmö stad, där nämnder och bolag, tillsammans, förstärker utvecklingen mot en hållbar stad.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-01-11 § 19.

 23. Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en egen budget för nämndens verksamheter. Nämndsbudget 2024 innehåller en plan för kommunfullmäktigemålen, plan för verksamheten samt en redovisning av hur de ekonomiska resurserna ska användas.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden har i kommunfullmäktiges budget för 2024 ett tydligt uppdrag att bidra till stadens prioriterade utvecklingsområden, då nämnden har tilldelats ansvar för 14 av 15 kommunfullmäktigemål.

   

  För 2024 har arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelats en kommunbidragsram för nämndens samtliga verksamheter på 4 179 miljoner kronor och en investeringsram på 15 miljoner kronor.

   

  Enligt nämndens beslutade riktlinjer för ekonomisk styrning ska nämnden fatta beslut om fördelning av tilldelat kommunbidrag mellan nämndens verksamhetsområden.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-01-11 § 20

 24. Föreliggande ärende avser ett förslag på en överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap med den ideella föreningen Rädda Barnens Riksförbund (Org nr: 802002-8638) gällande ett program som heter Ungas vägar till arbete eller studier.

   

  Syfte med förslag till överenskommelse om IOP för programmet Ungas vägar till arbete eller studier är att unga Malmöbor 18 till 29 år, som är inskrivna på förvaltningens arbetsmarknadsavdelning, ska ges möjligheter att komma i arbete eller studier. Målet med överenskommelsen är att genomföra fyra program Ungas vägar till arbete eller studier med 15 deltagare per program.

   

  Vidare är ändamålet för överenskommelsen att genom samverkan bidra till ett större mervärde för målgruppen än vad de enskilda parterna kan göra i befintliga verksamheter på egen hand.

   

  Överenskommelsen avser perioden 1 februari 2024 till 31 januari 2026. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås finansiera överenskommelsen med 916 667 kr under 2024, 1 000 000 kr under 2025 och 83 333 kr under 2026.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-01-11 § 21

 25. Föreliggande ärende avser förslag på förlängning av en pågående överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap med Stiftelsen Botildenborg (ASN-2021-13294).

   

  Den pågående överenskommelsen löper ut 31 mars 2024 och förvaltningen bedömer att arbetet fortskrider enligt överenskommelsens syfte och mål. 

   

  Stiftelsen Botildenborg (Orgnr: 802478-8948) erbjuder arbetsträning för Malmöbor som är inskrivna på förvaltningens arbetsmarknadsavdelning. Arbetsträningen inkluderar arbetslivsorienterad rehabilitering, språkutvecklande och motivationshöjande aktiviteter. Målgruppen är deltagare på arbetsmarknadsavdelningen med ohälsa, begränsade kunskaper i svenska och/eller låg motivation.

   

  Föreslagen förlängning innebär inga förändringar i förhållande till pågående överenskommelse utöver en ökning av lönekostnader motsvararande två procents löneökning per år för 2022 och 2023.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att samarbetet med Stiftelsen Botildenborg kompletterar nämndens arbetsmarknadsinsatser för målgruppen och ökar deltagarnas möjligheter till självförsörjning.  

   

  Förlängningen avser perioden 1 april 2024 till 31 mars 2025. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslås finansiera överenskommelsen med 2 452 802 kronor under avtalstiden.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-01-11 § 22

 26. I januari 2023 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden om intern kontrollplan för året. Planen innehöll årets direktåtgärder och granskningar.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har följt upp planen och sammanställt resultatet av direktåtgärder och granskningar i en rapport.

   

  Förvaltningen har i samband med uppföljningen av intern kontrollplan 2023 även följt upp förbättringsåtgärder som identifierades utifrån arbetet med intern kontrollplan 2022.

   

  Kommunstyrelsen har beslutat om kommungemensamma kriterier för årlig utvärdering av nämndernas interna kontroll. Rapporten innehåller arbetsmarknads- och socialnämndens utvärdering för 2023 som visar att nämnden har skapat förutsättningar för att bedriva ett systematiskt arbete med intern kontroll.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-01-11 § 23

   

 27. Malmö stad har beviljats statliga stimulansmedel inom området psykisk hälsa för år 2023.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden redogör för hur dessa medel använts samt presenterar ett utkast till handlingsplan inom området för år 2024.

   

  Rapporten överlämnas till funktionsstödsnämnden då denna nämnd sedan 2017-05-01 har ansvar för fördelning av dessa stimulansmedel samt för Malmö stads samlade återrapportering till Sveriges Kommuner och Regioner hur medlen använts.

   

  Funktionsstödsnämnden har även ansvar för att rekvirera och administrera stimulansmedel för år 2024 (STK-2017-92).

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-01-11 § 24

   

 28. Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit ett nämndinitiativ från Vänsterpartiet.

   

  Initiativtagaren föreslår att förvaltningen ska utreda möjligheten till sociala insatsgrupper för barn och unga samt att använda sociala insatsgrupper som insats vid utslussning efter sluten ungdomsvård och LVU vid kriminalitet.

   

  Sociala insatsgrupper är en arbetsform där samverkan mellan aktörer i barnets eller den unges

  liv är central. Arbetsmarknads-och socialnämnden har verksamheter som arbetar med barn och unga med normbrytande beteende och kriminalitet. Arbetet sker i samverkan med polisen och andra viktiga aktörer.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen tillgodoser behovet av arbetsformer för målgruppen som bygger på samverkan genom de verksamheter, insatser och samverkansformer som finns idag.

   

  Förvaltningen föreslår att Vänsterpartiets nämndinitiativ ska betraktas som besvarat med vad som framkommer i ärendet.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-01-11 § 25

 29. Den 27 januari 2022 antog arbetsmarknads- och socialnämnden dokumentet Riktlinje för arbetet med intern kontroll (diarienummer ASN-2021-11450). I samband med årsrapporteringen 2023 har förvaltningen genomfört en översyn av styrdokumentet.

   

  Enligt Malmö stads policy för mänskliga rättigheter och stadens budget ska Malmö stad säkerställa individens rättigheter i stadens styrning.

   

  Förvaltningen har under 2023 inlett ett utvecklingsarbete för att integrera mänskliga rättigheter i processen för intern kontroll.

   

  Förvaltningen föreslår ett tillägg i nämndens riktlinje för intern kontroll. Tillägget framhäver att mänskliga rättigheter ska integreras i nämndens arbete med intern kontroll.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-01-11 § 26

 30. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utfärdar attestreglemente med tillämpningsanvisningar som gäller för samtliga nämnder i Malmö stad. Nämnden kompletterar det övergripande reglementet med instruktioner för tillämpningen av regelverket inom den egna verksamheten, genom nämndens attestinstruktion.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens attestinstruktion reviderades senast under våren 2023 efter att kommunstyrelsen uppdaterat sina tillämpningsanvisningar för Malmö stads attestreglemente. Det har nu upptäckts att det i samband med den revideringen fallit bort en rad som reglerar attestansvar för kostnader som avser förvaltningsdirektören. Tillägget är markerat i rött i bifogat dokument, på sidan 7.

   

  I samband med rättelse och tillägg av denna rad har förvaltningen också överfört attestinstruktionen i en ny dokumentmall, i enlighet med nya mallar som gäller för Malmö stads styrdokument. Detta påverkar endast utseendet på rubriker och tabeller, inte dokumentets innehåll.

   

  Under rubrik ”Beslutsattestberättigade och budgetansvariga befattningar” har tabellen över ordinarie attestanter och ersättare förenklats så att avdelningschef står som en titel på en rad. Tidigare fanns en rad för varje avdelningschef för respektive avdelning. Då ansvar och förordnande av ersättare var identiskt för varje avdelning kan tabellen förenklas utan att förändra gällande regelverk.

   

  Attestinstruktionen utgör ett viktigt komplement till styrdokument som delegationsordning och nämndsspecifika riktlinjer för ekonomisk styrning. Dokumentet har haft en liknande utformning sedan nämnden bildades. Under 2024 planerar ekonomiavdelningen att göra en större genomgång av dokumentet för att säkerställa att det kompletterar nämndens delegationsordning, regleringen av budgetansvar och kommunfullmäktiges attestreglemente på ett adekvat sätt. Vid behov kommer en revidering lämnas till nämnden för fastställande.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2024-01-11 § 27

 31.   31

  Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar

 32.   32

  Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande

 33.   33

  Information från verksamheten

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.