Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Information från Polisen

 4.   4

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 5.   5

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st

 6.   6

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st

 7.   7

  Förlängning av faderskapsutredning enligt 2 kap 8 § 2 st

 8.   8

  Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag samt att underhållsstödet betalas ut till annan lämplig person 2023-12-20

 9. Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit utredningen Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel på remiss från stadskontoret.

   

  I utredningen föreslås en ny skyldighet för socialtjänsten att lämna ut kontaktuppgifter till enskilda. I utredningen föreslås vidare förändringar i offentlighet- och sekretesslagen och en ny skyldighet att på eget initiativ och på begäran lämna ut information, vilket inte avser socialtjänst.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen instämmer i utredningens intentioner avseende värdet av att dela information och ha en god samverkan mellan myndigheter för att bekämpa brottslighet.

   

  Förvaltningen anser att förslagen behöver ett flertal förtydliganden vilka redovisas i ärendet. Det avser exempelvis vad som utgör synnerliga skäl för att inte lämna ut kontaktuppgifter och förtydligande avseende förändringar i offentlighet- och sekretesslagen.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås godkänna yttrandet och skicka det till kommunstyrelsen.

  Bilagor

 10. Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige fått ett budgetuppdrag för 2023, där de tillsammans med berörda nämnder och bolag ska, ”definiera och starta ett långsiktigt och strategiskt områdeslyft i Malmös socioekonomiskt svaga geografiska områden, med ett särskilt fokus på barn och ungas uppväxtvillkor”.

   

  Stadskontoret har upprättat ett förslag på hur Malmö stad kan bedriva arbetet kring såväl hållbar lokal utveckling som insatser i form av ett områdeslyft. Arbetsmarknads- och socialnämnden ges möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.

   

  Arbetet med hållbar lokal utveckling föreslås ha ett relationsbyggande och demokratistärkande fokus med hela staden som utgångspunkt. Ett områdeslyft föreslås hantera mer komplexa sociala insatser i avgränsade geografiska områden eller inom viss tematik. I ärendet ges förslag på Malmö stads interna organisering, arbetssätt, samordning samt hur den geografiska uppdelningen skulle kunna se ut i det fortsatta arbetet.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser positivt på förslagets ansats och intentioner där fokus ligger på att göra en stadsövergripande kraftsamling kring lokal utveckling.

   

  Förvaltningen föreslår att MKB tar den samordnande rollen för arbetet och betonar vikten av att modellen linjerar och integreras i Malmö stads grunduppdrag samt i ordinarie styrmodeller i så lång utsträckning det går.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-12-07 § 267.

  Bilagor

 11. I samband med kommunfullmäktiges beslut den 1 november av Malmö stads delårsrapport avseende 2023 beslutade kommunfullmäktige att för innevarande år tilldela kommunstyrelsen 14 miljoner kronor, arbetsmarknads- och socialnämnden 9,5 miljoner kronor, fritidsnämnden 7 miljoner kronor samt funktionsstödsnämnden 4,5 miljoner kronor.

   

  Syftet var att stärka Malmös föreningars och civilsamhälles arbete med att stärka den sociala sammanhållningen samt lindra effekterna av den ekonomiska krisen i staden med finansiering genom prognostiserat överskott för skatter och generella statsbidrag (STK-2023-278).

   

  I föreliggande ärende föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att fördela medlen i form av en tillfällig fördelning av ett extra stöd till organisationer som mottar bidrag från arbetsmarknads- och socialnämnden eller som samarbetar med nämnden genom idéburet offentligt partnerskap.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tagit fram förslag till fördelning med utgångspunkt i nämndens riktlinjer för stöd och bidrag till idéburen sektor samt utifrån att medlen behöver betalas ut under 2023. Tillvägagångssättet har bestått av fem steg: verksamhetsområden, kriterier, procentuell fördelning och uppföljning.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att samtliga organisationer som erhåller ekonomiskt stöd från arbetsmarknads- och socialnämnden har en central roll i att bidra med gemenskap och socialt stöd till Malmöbor i utsatthet. Totalt innebär förslaget att extra medel fördelas till 42 organisationer.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-12-07 § 268.

  Bilagor

 12. Malmö stads ledningssystem för kompetensförsörjning lägger grunden för ett strukturerat, gemensamt och systematiskt kompetensförsörjningsarbete. Det innebär att nämnderna vartannat år analyserar verksamheternas behov av kompetens och tillgänglig kompetens i verksamheten.

   

  Genom att jämföra behovet med tillgången på kompetens framkommer ett kompetensgap.

   

  Kompetensgapet redovisas på två och fem års sikt. Analysen görs både kvantitativt, d.v.s. hur många inom en yrkesgrupp och kvalitativt d.v.s. vilken nivå på kompetens. När kompetensgapet är identifierat upprättas kompetensmål, riskanalyser och kompetensförsörjningsplan för att åtgärda kompetensgapet.


  I denna rapport redovisas nämndens samlade resultat. Syftet med sammanställningen är att beskriva nämndens prognostiserade kompetensgap, identifierade risker utifrån kompetensgap och förflyttningar som gjorts samt vilka åtgärder nämnden övergripande ska vidta framöver.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-12-07 § 269.

  Bilagor

 13. Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för att behovet av lokaler och bostäder inom nämndens verksamhetsområde är tillgodosett. Nämnden ska årligen inkomma till kommunstyrelsen med en bedömning av sina behov av verksamhetslokaler och boenden.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen gör bedömningen att befolkningsutvecklingen kommer att innebära fortsatt större behov av lokaler för nämndens verksamhet. Det finns faktorer i omvärlden som kommer att påverka arbetssätt och utformning av lokaler framöver, till exempel konjunktur och arbetsmarknad, digitalisering, översyn av socialtjänstlagen och ökad samlokalisering.

   

  Förvaltningen har stärkt upp organisationen kring arbetet med lokalförsörjningen och kommer att arbeta vidare med interna processer och strukturer för att tillse att lokalbehoven som tillgodoses baseras på välgrundade beslut.

  Bilagor

 14. I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav samt behov av innovativa inköpslösningar.

  Nämndernas upphandlingsplaner ska ligga till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt. Upphandlingsplanen kommer att redovisas för kommunstyrelsen.

  I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2024–2025 för arbetsmarknads- och socialnämnden.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-12-07 § 271.

  Bilagor

 15. Vänsterpartiet har 2023-09-23 lämnat ett nämndinitiativ till arbetsmarknads- och socialnämnden. Initiativtagarna föreslår att nämnden beslutar att 1) ett informationsblad skickas ut till våra klienter om situationen kring hyreshöjningarna i Malmö, samt 2) information om att arbetsmarknads och socialnämnden beviljar avgiften för medlemskap i hyresgästföreningen i Malmö.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer inte att nämnden har till uppgift att ta fram och skicka ut information om hyreshöjningar i staden till de Malmöbor som har kontakt med förvaltningen.

   

  Information om hyresförhandlingarna finns tillgänglig via så väl hyresgästernas organisation, som är den ena av parterna i förhandlingarna, som hyresvärdarna och har därutöver bevakats av media.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer ej heller det aktuellt att ta fram särskild information om bistånd till avgift för specifikt medlemskap i hyresgästföreningen. I samband med att ansökan om bistånd fylls i och i kontakt med socialsekreterare får biståndssökande Malmöbor information redan idag.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-12-07 § 272.

  Bilagor

 16. Sverigedemokraterna har i ett nämndinitiativ föreslagit att förvaltningen tar fram ett åtgärdsprogram för trygghetsfrämjande insatser på akutboendena Vallhem och Lillhem samt utreder möjligheterna att flytta verksamheterna i det fall åtgärderna inte ger resultat.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redogör i ärendet för vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för medarbetarna samt för att främja trygghet i området.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att Sverigedemokraternas nämndinitiativ ska betraktas som besvarat med vad som framförs i ärendet.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-12-07 § 273.

   

  Bilagor

 17. Socialnämnden har i vissa fall möjlighet att begära handräckning från polismyndigheten för att genomföra beslut.

   

  De situationer då nämnden kan begära polishandräckning är angivna i 43 § LVU. 43 § LVU är uppdelad i tre punkter och detta ärende gäller endast punkt 2.

   

  Ett förordnande innebär att en myndighet ger en tjänsteperson befogenhet som annars ligger på myndigheten och är inte att förväxla med delegation.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-12-07 § 274.

  Bilagor

 18. Delegation innebär att nämnden överför sin beslutanderätt till utskott, ledamot eller tjänste-person (6 kap. 37 § KL). Delegation regleras i delegationsordningen som nämnden fastställer.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämnden reviderade delegationsordningen senast den 20 juni 2023.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen gör en genomgång av delegationsordningen inför halvårs- och årsskifte och bedömer ifall det finns behov av förändringar. Förvaltningen bedömer att det finns behov av revidering vilket beskrivs i ärendet. Förslagen är markerade i bilaga.

   

  Nämnden föreslås godkänna föreslagna förändringar i delegationsordningen.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-12-07 § 275.

  Bilagor

 19. Lag och förordning anger vilka behov riksnormen ska tillgodose och med vilket belopp. Beloppen för riksnormen beslutas av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska tillgodose. Regeringen har den 2 november 2023 fattat beslut om belopp för riksnorm 2024.

   

  Socialstyrelsen anger i information om riksnorm 2024 att beloppen har räknats upp med 8,7 procent jämfört med riksnormen för 2023. Vid förvaltningens jämförelse av delbeloppen avseende personliga kostnader i riksnorm 2024 med riksnorm 2023 framkommer att beloppen räknats upp med belopp som motsvarar en ökning på mellan 8,7 och 9,1 procent. Posterna för gemensamma hushållskostnader har enligt förvaltningens jämförelse räknats upp med mellan 8,7 och 9,0 procent inför år 2024.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att det finns behov att fastställa hur riksnormen fördelas på de olika behovsposterna i syfte att säkerställa likabehandling när kommuninvånare ansöker om ekonomiskt bistånd och bistånd endast beviljas till del av riksnormen, till exempel enbart livsmedel eller så kallad fickpengsnorm. Fördelningen av riksnormen på de olika behovsposterna är också ett underlag vid enklare hushållsekonomisk rådgivning till de Malmöbor som ansöker om ekonomiskt bistånd.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-12-07 § 276.

  Bilagor

 20. Arbetsmarknads- och socialnämnden är enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) skyldiga att ha ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet.

   

  Nämnden beslutade den 30 november 2022 att ge förvaltningen i uppdrag att under 2023 revidera Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom arbetsmarknads- och socialnämnden och återkomma till nämnden för beslut.

   

  Förvaltningens förslag följer i högre grad föreskriftens struktur och förtydligar vad som är styrt av dessa bestämmelser.

   

  Information om andra styr- och ledningsprocesser och ansvarsfördelningen inom dessa som finns i tidigare version har tagits bort. Olika rollers ansvar i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet är samlat i ett särskilt avsnitt. Syftet med dessa förändringar är att göra beskrivningen tydligare för alla berörda.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2023-12-07 § 277.

  Bilagor

 21.   21

  Anmälan av inkomna, utgående och upprättade handlingar

 22.   22

  Anmälan av delegationsbeslut och beslut fattade av förordnade ledamöter och nämndens ordförande

 23.   24

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU samt upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

 24.   25

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU samt upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

 25.   26

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU samt upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

 26.   27

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU samt upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

 27.   28

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU samt upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

 28.   29

  Umgängesbegränsning enligt 14 § punkt 1 LVU samt upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § LVU

 29. Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna 2023-12-19.

  Bilagor

 30. Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna 2023-12-19

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.